Про затвердження Програми поетапного припинення використання етилованого бензину в Україні
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи від 01.10.19991825
Документ 1825-99-п, поточна редакція — Редакція від 16.06.2004, підстава - 769-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 жовтня 1999 р. N 1825
Київ
Про затвердження Програми поетапного припинення використання
етилованого бензину в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 542 ( 542-2002-п ) від 17.04.2002
N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
( У постанові слова "етильований", "неетильований",
"Мінекобезпеки", "Міненерго", "Комітет з питань
стандартизації, метрології та сертифікації",
"Міносвіти" замінено відповідно словами
"етилований", "неетилований", "Мінекоресурсів",
"Мінпаливенерго", "Держстандарт", "МОН", а слова
"МЗЕЗторг" і Міннауки" виключено згідно з
Постановою КМ N 542 ( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )

З метою припинення використання етилованого бензину в
Україні Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму поетапного припинення використання
етилованого бензину в Україні, що додається (далі - Програма).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити здійснення передбачених Програмою першочергових
заходів, внести до Кабінету Міністрів України проекти законів
України та інших нормативно-правових актів у визначені нею
терміни;
щороку до 1 березня інформувати Міністерство охорони
навколишнього природного середовища про стан виконання завдань,
передбачених Програмою. ( Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою N 769 ( 769-2004-п ) від
16.06.2004 )
3. Взяти до відома, що акціонерні товариства "Лукойл-Одеський
нафтопереробний завод", "Укртатнафта", "Нафтопереробний комплекс
"Галичина", "Лисичанськнафтооргсинтез", "Херсоннафтопереробка",
"Нафтохімік Прикарпаття", "Дніпроазот" вживатимуть заходів до
припинення виробництва етилованого бензину у визначені Програмою
терміни. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 542
( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 1999 р. N 1825
ПРОГРАМА
поетапного припинення використання
етилованого бензину в Україні
( У тексті Програми слово "Мінекоресурсів" замінено словом
"Мінприроди" згідно з Постановою N 769 ( 769-2004-п ) від
16.06.2004 )
Загальні положення

Ця Програма підготовлена з метою виконання
Загальноєвропейської стратегії поступового припинення використання
етилованого бензину та Протоколу про важкі метали до Конвенції
1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі
відстані, прийнятих у червні 1998 року у м. Орхус (Данія) на
Четвертій Конференції міністрів "Навколишнє середовище для
Європи".
Поетапне припинення використання етилованого бензину є
важливим заходом поліпшення стану навколишнього природного
середовища і здоров'я населення України та Європи.
У 1998 році в Україні використано 5074 тис. тонн бензину, з
них 4891,1 тис. тонн (96 відсотків) неетилованого,
182,9 тис. тонн (4 відсотки) етилованого.
Вітчизняна нафтопереробна промисловість виробляє 90 відсотків
низькооктанового бензину і 10 відсотків - високооктанового. У той
же час попит на високооктановий бензин складає 35 відсотків, але
українські нафтопереробні заводи, які використовують застарілі
технології, не задовольняють попит на нього.
Майже половина необхідного бензину імпортується переважно з
Росії та країн Балтії. У 1998 році в Україну було завезено
2030 тис. тонн бензину, з них 1 відсоток етилованого.
Існуюча система ціноутворення та оподаткування не стимулює
випуск та використання неетилованого бензину в Україні.
Оптово-промислова ціна на вітчизняний бензин вища за імпортний у
середньому на 2 відсотки, що ставить вітчизняного виробника у
невигідні умови і сприяє надходженню імпортного бензину.
Недостатній контроль за системою реалізації палива,
відсутність прямих взаємозв'язків між його виробниками та
реалізаторами призводить до того, що свинець може добавлятися в
бензин на одному з етапів його розподілу. Затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442
( 1442-97-п ) Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами не
передбачають роздільну систему зберігання і реалізації на
автозаправних станціях етилованого та неетилованого бензинів.
Для зменшення забруднення навколишнього природного середовища
та поліпшення екологічної ситуації в країні Кабінет Міністрів
України прийняв постанову від 17 вересня 1996 р. N 1139
( 1139-96-п ) "Про деякі питання ввезення імпортних автомобілів",
якою передбачено, що з 1 січня 2003 р. забороняється експлуатація
легкових автомобілів, не обладнаних пристроєм для нейтралізації
ядучих фракцій вихлопних газів (каталізатором), але їх
експлуатація можлива тільки за умови відсутності тетраетилсвинцю у
бензині.
Метою розроблення цієї Програми є:
припинення з 1 січня 2003 р. реалізації етилованого
бензину; ( Абзац десятий розділу в редакції Постанови КМ N 542
( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
забезпечення не пізніше 1 січня 2002 р. частки неетилованого
бензину, що реалізується, на рівні 80 відсотків;
установлення не пізніше 1 січня 2001 р. максимального вмісту
свинцю в етилованому бензині не більше 0,15 г/л, а в
неетилованому бензині - не більше 0,013 г/л.
Першочергові заходи реалізації Програми
Виконанню Програми сприятиме реалізація таких першочергових
заходів:
здійснення реконструкції установок і введення виробничих
потужностей, пов'язаних з виробництвом високооктанового
неетилованого бензину згідно з додатком 1; ( Абзац другий розділу
в редакції Постанови КМ N 542 ( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо
забезпечення припинення використання етилованого бензину в
Україні згідно з додатком 2.
Механізм реалізації Програми
1. З метою нормативно-правового забезпечення реалізації
Програми необхідно:
переглянути діючі нормативно-правові акти щодо переведення
автотранспорту України на використання неетилованого бензину;
внести зміни до:
- Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита
на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) у частині встановлення
ставок акцизного збору на бензин, що містить тетраетилсвинець, які
збільшуються у 2 рази для низькооктанового бензину і у 1,5 раза
для високооктанового бензину, а ставки специфічного ввізного мита
- у 1,5 раза для всіх марок бензинів порівняно з неетилованим
бензином;
- Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) у частині встановлення адміністративної
відповідальності за порушення правил торгівлі нафтопродуктами;
- постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р.
N 1442 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
нафтопродуктами" у частині впровадження системи роздільного
приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку
етилованого та неетилованого бензинів;
розробити та запровадити в установленому порядку державний
стандарт на бензин з визначенням граничних норм вмісту свинцю,
бензолу та ароматичних вуглеводнів, які б відповідали вимогам
директив Європейського Союзу;
( Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 542 ( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
проект закону України про заборону ввезення і реалізації на
території України етилованого бензину та свинцевих добавок.
2. Фінансування комплексу першочергових заходів Програми
здійснюється за рахунок коштів Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища, а також інших джерел, у тому
числі вітчизняних та іноземних інвесторів.
( Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 542 ( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
( Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 542 ( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
3. Загальне керівництво реалізацією Програми
здійснюватиметься Мінприроди разом із заінтересованими
центральними та місцевими органами виконавчої влади. Центральні та
місцеві органи виконавчої влади відповідальні за виконання
першочергових заходів, передбачених у додатках 1 та 2 до цієї
Програми. Мінприроди здійснює постійний контроль за ходом
реалізації Програми і, за необхідності, вносить до Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо її вдосконалення.
Етапи реалізації Програми
Виконання Програми намічено завершити до 2004 року. ( Абзац
перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 542
( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
На першому етапі (до 1 січня 2001 р.) заплановано створити
необхідну нормативно-правову базу поступового припинення
використання етилованого бензину, а саме:
розробити та впровадити державний стандарт на бензин;
внести зміни і доповнення до діючих законів та інших
нормативно-правових актів;
вирішити питання про джерела фінансування заходів,
передбачених Програмою;
припинити виробництво та імпорт етилованого бензину з
вмістом свинцю понад 0,15 г/л.
На другому етапі (до 1 січня 2003 р.) передбачається: ( Абзац
сьомий розділу в редакції Постанови КМ N 542 ( 542-2002-п ) від
17.04.2002 )
впровадити системи роздільного приймання, зберігання та
відпуску етилованого та неетилованого бензинів; ( Абзац восьмий
розділу в редакції Постанови КМ N 542 ( 542-2002-п ) від
17.04.2002 )
забезпечити реалізацію неетилованого бензину на рівні не менш
як 80 відсотків; ( Абзац дев'ятий розділу в редакції Постанови КМ
N 542 ( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
впровадити з 1 липня 2002 р. державний стандарт
"ДСТУ 4063-2001. Бензини автомобільні. Технічні умови"; ( Абзац
десятий розділу в редакції Постанови КМ N 542 ( 542-2002-п ) від
17.04.2002 )
заборонити ввезення та реалізацію на території України
етилованого бензину і свинцевих добавок до нього. ( Абзац
одинадцятий розділу в редакції Постанови КМ N 542 ( 542-2002-п )
від 17.04.2002 )
На третьому етапі (до 1 січня 2004 р.) планується: ( Абзац
дванадцятий розділу в редакції Постанови КМ N 542 ( 542-2002-п )
від 17.04.2002 )
реконструювати установки і ввести виробничі потужності,
пов'язані з виробництвом високооктанового неетилованого бензину,
що дасть змогу припинити випуск етилованого бензину; ( Абзац
тринадцятий розділу в редакції Постанови КМ N 542 ( 542-2002-п )
від 17.04.2002 )
організувати здійснення контролю за дотриманням екологічних
показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та
роздрібної торгівлі. ( Розділ доповнено абзацом чотирнадцятим
згідно з Постановою КМ N 542 ( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
Соціальні, економічні та екологічні
наслідки реалізації Програми
Очікується, що реалізація заходів Програми сприятиме:
зменшенню викидів свинцю від пересувних джерел у повітря міст
і населених пунктів;
розв'язанню проблеми зменшення викидів токсичних речовин, для
чого необхідно обладнати автомобілі пристроями для нейтралізації
ядучих фракцій відпрацьованих газів;
поліпшенню стану навколишнього природного середовища та
здоров'я населення України;
підвищенню якості бензину;
впровадженню нових економічних механізмів та концептуальних
підходів до охорони навколишнього природного середовища;
систематизації законодавства України у галузі охорони
атмосферного повітря і гармонізації його із законодавством
Європейського Союзу;
розширенню міжнародного співробітництва і об'єднанню зусиль у
справі охорони атмосферного повітря, виконанню зобов'язань
України, що випливають з Протоколу про важкі метали до Конвенції
1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі
відстані.
Додаток 1
до Програми
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ,
пов'язані з виробництвом бензину
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування заходу та |Відпові- | Орієнтовна | у тому числі за рахунок | Термін місце реалізації | дальні | вартість, | |виконання |виконавці|тис. гривень|----------------------------------| | | | Державного |власних| вітчизняних| | | |фонду охорони|коштів |та іноземних| | | |навколишнього| | інвестицій | | | | природного | | | | | | середовища | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Введення в експлуатацію Мінпалив- 3000 3000 2003 установки з виробництва енерго АТ рік метилтретбутиловий ефір "Лисичан- ськнафто-
оргсинтез" АТ "Лисичанськнафтоорг-
синтез"
Реконструкція установки Мінпалив- 46000 12000 34000 2002 каталітичного риформінгу енерго АТ рік із збільшенням його по- "Херсон-
тужності на 150 тис.тонн нафтопе-
і заміна каталізатора на реробка"
більш ефективний (Р-56)
АТ "Херсоннафтоперероб-
ка"
Дообладнання установки Мінпалив- 50000 12000 38000 2002 каталітичного риформін- енерго АТ рік гу блоком ізомеризації "Одеський
бензину НПЗ"
АТ "Лукойл-Одеський НПЗ"
Завершення будівництва Мінпалив- 288000 16000 47000 225000 2004 комплексу з випуску ви- енерго АТ рік сокооктанового неетило- "НПК
ваного бензину в "Галичина"
складі установок АВТ,
каталітичного риформін-
гу та ізомеризації бен-
зину
АТ "НПК "Галичина"
Заміна каталізатора на Мінпалив- 3000 3000 1999- установці каталітичного енерго АТ 2000 риформінгу на більш "Нафто- роки ефективний (Р-56) хімік При-
карпаття"
АТ "Нафтохімік Прикарпаття"
Введення в Мінпром- 24000 9000 15000 2002- експлуатацію політики 2003 установки з ВАТ роки виробництва "Дніпро-
монометиланіліну азот"
ВАТ "Дніпроазот"
--------------------------- Усього 400105 52070 123035 225000
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 542
( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )
Додаток 2
до Програми
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
щодо формування нормативно-правової бази
----------------------------------------------------------------------------------------------- Заходи | Відповідальні |Орієнтовна| у тому числі за рахунок | Термін | виконавці | вартість,| |виконання | | тис. | | | | гривень |---------------------------| | | |Державного|власних|вітчиз- | | | | фонду |коштів |няних | | | | охорони | |та іно- | | | |навколиш- | |земних | | | | нього | |інвес- | | | |природного| |тицій | | | |середовища| | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Розробка і Мінпаливенерго 70 35 35 - 2002 впровадження Держстандарт рік державного Мінтранс
стандарту України Мінприроди
на автомобільні
бензини
Підготовка Мінприроди - - - - 1999 - проекту Закону Держмитслужба 2000 роки України про Мінпаливенерго
заборону ввезення
і реалізації на
території України
етилованого
бензину та
свинцевих
добавок
Підготовка Держстандарт - - - - 1999 рік проекту постанови Державна
Кабінету податкова
Міністрів України адміністрація
про запровадження Мінпаливенерго
систематичного
контролю за
якістю
нафтопродуктів,
що реалізуються в
оптовій та
роздрібній
торгівлі
Підготовка Мінприроди - - - - 1999 - проекту постанови 2000 роки Кабінету Мінекономіки
Міністрів України Мінпаливенерго
про внесення змін
і доповнень до
постанови
Кабінету
Міністрів України
від 20 грудня
1997 р. N 1442
"Про затвердження
Правил роздрібної
торгівлі
нафтопродуктами"
Підготовка Мінприроди - - - - 2002 проекту Закону Мін'юст рік України про
внесення змін і
доповнень до
Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення
Розробка і Мінпаливенерго 10 10 - - 2004 затвердження у Держстандарт рік встановленому Мінприроди
порядку ДСТУ
"Нафта і
нафтопродукти.
Маркування,
пакування,
транспортування і
зберігання"
Вирішення питання Мінприроди - - - - 1999 - утилізації 2000 роки забрудненого
свинцем бензину
після очищення
бензорозподільної
системи від
свинцю при
переході на
реалізацію
неетилованого
бензину
Підготовка Мінприроди - - - - 1999 рік проекту Закону Мінекономіки
України про Мінфін Державна
внесення змін і податкова
доповнень до адміністрація
Закону України Мінпаливенерго
"Про ставки
акцизного збору і
ввізного мита на
деякі товари
(продукцію)"
Підготовка Мінприроди 10 10 - - 1999 рік проекту постанови Мінекономіки
Кабінету Мінфін
Міністрів України
про внесення змін
і доповнень до
постанови
Кабінету
Міністрів України
від 1 березня
1999 р. N 303
"Про затвердження
Порядку
встановлення
нормативів збору
за забруднення
навколишнього
природного
середовища і
стягнення цього
збору" у частині
платежів за
викиди
забруднюючих
речовин у
атмосферне
повітря
пересувними
джерелами
Підготовка Мінприроди - - - - 1999 рік проекту постанови Мінекономіки
Кабінету Мінфін
Міністрів України
про внесення змін
і доповнень до
постанови
Кабінету
Міністрів України
від 7 травня 1998
р. N 634 "Про
затвердження
Положення про
Державний фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища"
Підготовка Мінприроди - - - - 1999 рік проекту рішення Мінфін
Кабінету Мінекономіки
Міністрів України
про порядок
перерахування та
розподілу коштів,
що надходитимуть
до фондів охорони
навколишнього
природного
середовища від
збору за
забруднення
атмосферного
повітря у разі
використання
етилованого
бензину
Видання буклетів, Мінприроди 15 15 - - 1999 - плакатів тощо. Держкомнауки 2004 роки Створення теле-, МОН
кіно- і Держстандарт
радіопрограм
Розроблення і Мінпаливенерго 70 70 - - 2004 впровадження Мінприроди рік державного Держстандарт
стандарту
"Нафтопродукти.
Палива рідкі.
Номенклатура
показників"
Підготовка проекту Мінприроди - - - - 2002 постанови Кабінету Держстандарт рік Міністрів України Мін'юст
"Про внесення змін
до Положення про
Державну еколо-
гічну інспекцію"
Розроблення Мінприроди 70 70 - - 2003 Положення про Держстандарт рік перевірку еколо- Держпід-
гічних показників приємництво
нафтопродуктів, Мін'юст
які реалізуються Мінпаливенерго
шляхом оптової
та роздрібної
торгівлі
--------------------------------- Усього 105 70 35 - ( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 542
( 542-2002-п ) від 17.04.2002 )вгору