Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 05.03.2007180/2007
Документ 180/2007, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.06.2015, підстава - 297/2015

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Міжвідомчу комісію з політики
військово-технічного співробітництва
та експортного контролю
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 571/2007 ( 571/2007 ) від 27.06.2007
N 263/2008 ( 263/2008 ) від 24.03.2008
N 549/2008 ( 549/2008 ) від 17.06.2008
N 130/2009 ( 130/2009 ) від 06.03.2009
N 400/2009 ( 400/2009 ) від 04.06.2009
N 739/2009 ( 739/2009 ) від 14.09.2009
N 909/2009 ( 909/2009 ) від 06.11.2009
N 646/2014 ( 646/2014 ) від 13.08.2014
N 661/2014 ( 661/2014 ) від 22.08.2014
N 717/2014 ( 717/2014 ) від 11.09.2014
N 297/2015 ( 297/2015 ) від 28.05.2015 }

З метою підвищення ефективності державного регулювання у
сфері міжнародного військово-технічного співробітництва та
експортного контролю п о с т а н о в л я ю:
1. Ліквідувати Комітет з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю при Президентові України.
Покласти на Міжвідомчу комісію з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю
забезпечення реалізації рішень Комітету з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України, виконання обов'язків цього Комітету, що
виникли за час його діяльності.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю
(додається).

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 646/2014 ( 646/2014 ) від 13.08.2014 }

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої
рішення та забезпечити приведення рішень центральних органів
виконавчої влади у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 березня 2007 року
N 180/2007

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 березня 2007 року N 180/2007
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з політики
військово-технічного співробітництва
та експортного контролю

1. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю (далі - Комісія) є робочим
органом, утвореним за рішенням Ради національної безпеки і оборони
України від 17 листопада 2006 року "Про Комітет з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України" ( n0009525-06 ).
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки і
оборони України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є підготовка пропозицій щодо:
концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з питань
політики військово-технічного співробітництва та експортного
контролю;
підвищення ефективності державного регулювання, реалізації
монополії держави і посилення державного протекціонізму у сфері
військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
удосконалення координації та здійснення контролю за
діяльністю органів виконавчої влади в галузі державного
експортного контролю, а також щодо участі в роботі двосторонніх
комісій з питань військово-технічного співробітництва та Спільної
робочої групи Україна - НАТО з оборонно-технічного
співробітництва; { Абзац четвертий пункту 3 в редакції Указу
Президента N 661/2014 ( 661/2014 ) від 22.08.2014 }
проектів нормативно-правових актів, концепцій, державних
програм, міжнародних договорів України з питань
військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
фінансового забезпечення заходів у сфері військово-технічного
співробітництва та функціонування системи експортного контролю і
цільового використання відповідних бюджетних та інших коштів, а
також цінової політики у сфері виробництва і міжнародних передач
товарів військового призначення та подвійного використання;
вирішення проблемних питань військово-технічного
співробітництва та експортного контролю. { Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 661/2014 ( 661/2014 ) від
22.08.2014 }
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
готує пропозиції з концептуальних засад, пріоритетних
напрямів політики військово-технічного співробітництва та
експортного контролю, щодо проектів нормативно-правових актів,
концепцій, державних програм, міжнародних договорів України з
питань військово-технічного співробітництва та експортного
контролю; { Абзац другий пункту 4 в редакції Указу Президента
N 661/2014 ( 661/2014 ) від 22.08.2014 }
опрацьовує пропозиції щодо встановлення, обмеження,
припинення, зупинення та відновлення військово-технічного
співробітництва України з іноземними державами;
готує щорічні зведені матеріали щодо військово-технічного
співробітництва України, прогнозує тенденції розвитку міжнародних
ринків озброєнь, військової та спеціальної техніки; { Абзац
четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 661/2014 ( 661/2014 ) від 22.08.2014 }
аналізує ефективність державного регулювання діяльності у
сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю
і розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;
виробляє рекомендації щодо координації дій на міжнародних
ринках озброєнь, військової та спеціальної техніки органів
виконавчої влади і суб'єктів здійснення міжнародних передач
товарів військового призначення та подвійного використання;
опрацьовує в установленому порядку пропозиції щодо надання
повноважень суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України на
право здійснення експорту, імпорту товарів військового
призначення, подвійного використання, товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю;
готує рекомендації щодо посилення державного протекціонізму у
сфері військово-технічного співробітництва;
опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення системи державного
експортного контролю з метою спрощення процедур такого контролю;
здійснює моніторинг стану додержання органами виконавчої
влади і суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів
військового призначення та подвійного використання міжнародних
зобов'язань і домовленостей України з питань військово-технічного
співробітництва та експортного контролю, відповідності їх
діяльності національним інтересам України та принципам державної
політики в галузі експортного контролю;
аналізує виконання міжнародних договорів України у сфері
військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
опрацьовує пропозиції центральних органів виконавчої влади
щодо складу та директив (вказівок) для комісій і делегацій України
на переговорах, а також офіційної позиції України з питань
військово-технічного співробітництва та експортного контролю, які
вносяться на розгляд відповідних міжнародних організацій;
бере участь у підготовці та експертизі проектів
нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у
сфері військово-технічного співробітництва та експортного
контролю, а також погодженні відповідних проектів актів Президента
України;
опрацьовує рекомендації щодо державного оборонного замовлення
в частині імпортних закупівель товарів військового призначення;
готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для
просування та фінансування проектів у сфері військово-технічного
співробітництва;
залучається в установленому порядку до розгляду питань щодо
надання висновків на проведення переговорів, пов'язаних з
укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного використання, дозволів на здійснення міжнародних
передач таких товарів, стосовно яких установлено режим експортного
контролю відповідно до міжнародних зобов'язань та домовленостей
України;
сприяє розв'язанню спірних питань, що виникають між
суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання;
готує в межах компетенції пропозиції щодо організації і
проведення оборонного огляду в Україні. { Пункт 4 доповнено
абзацом згідно з Указом Президента N 661/2014 ( 661/2014 ) від
22.08.2014 }
5. Комісія для виконання покладених на неї завдань у
встановленому порядку має право:
одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій та посадових осіб
інформацію, довідкові, аналітичні та інші матеріали;
вносити пропозиції щодо реалізації концепцій, державних
програм, міжнародних угод та договорів (контрактів) і міжнародних
проектів у сфері військово-технічного співробітництва та
експортного контролю;
утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи
із спеціалістів органів виконавчої влади, експертів і провідних
фахівців (за погодженням з їх керівниками) для поглибленого
вивчення конкретних проблем у сфері військово-технічного
співробітництва та експортного контролю, а також для підготовки
пропозицій щодо їх розв'язання;
запрошувати на свої засідання посадових осіб державних
органів, підприємств, установ та організацій.
6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови,
секретаря та інших членів Комісії.
Голову Комісії призначає Президент України за поданням
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Заступником голови Комісії є за посадою заступник Міністра
закордонних справ України, до компетенції якого згідно з
розподілом повноважень віднесено питання військово-технічного
співробітництва та експортного контролю.
Членами Комісії є представник Комітету Верховної Ради України
з питань національної безпеки і оборони (за згодою); представник
Адміністрації Президента України, визначений Главою Адміністрації
Президента України; а також за посадою: директор Національного
інституту стратегічних досліджень, перший заступник або заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра
Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України, Міністра
фінансів України, до компетенції якого згідно з розподілом
повноважень віднесено питання військово-технічного співробітництва
та експортного контролю, Голова Державної служби експортного
контролю України, перший заступник або заступник Голови Державної
фіскальної служби України, Голови Державного космічного агентства
України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої
розвідки України, до компетенції якого згідно з розподілом
повноважень віднесено питання військово-технічного співробітництва
та експортного контролю, начальник Головного управління розвідки
Міністерства оборони України, а також генеральний директор,
заступник генерального директора Державного концерну
"Укроборонпром" (за згодою).
Секретарем Комісії є за посадою керівник структурного
підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до
відання якого віднесено питання військово-технічного
співробітництва.
Персональний склад Комісії затверджується Президентом України
за поданням голови Комісії, погодженим із Секретарем Ради
національної безпеки і оборони України. { Пункт 6 в редакції Указу Президента N 661/2014 ( 661/2014 ) від
22.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 717/2014 ( 717/2014 ) від 11.09.2014; в редакції Указу
Президента N 297/2015 ( 297/2015 ) від 28.05.2015 }

7. Голова Комісії:
спрямовує діяльність і здійснює керівництво роботою Комісії;
подає через Секретаря Ради національної безпеки і оборони
України на розгляд Президентові України пропозиції за результатами
розгляду Комісією відповідних питань;{ Абзац третій пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 661/2014
( 661/2014 ) від 22.08.2014; в редакції Указу Президента
N 297/2015 ( 297/2015 ) від 28.05.2015 }
контролює виконання членами Комісії їх завдань;
представляє Комісію у відносинах з органами державної влади,
підприємствами, установами та організаціями, засобами масової
інформації;
виконує за дорученнями Президента України, Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України інші функції. { Абзац
шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 661/2014 ( 661/2014 ) від 22.08.2014; в редакції Указу
Президента N 297/2015 ( 297/2015 ) від 28.05.2015 }
8. Член Комісії:
подає письмові пропозиції щодо внесення на розгляд Комісії
питань військово-технічного співробітництва та експортного
контролю;
забезпечує якісну і своєчасну підготовку та надсилання на
запит Комісії документів і матеріалів з питань, що належать до
компетенції відповідного центрального органу виконавчої влади
(його підрозділу), підприємства;
бере участь в обговоренні питань порядку денного засідань
Комісії та у прийнятті відповідних рішень.
9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться не рідше одного разу на місяць.
Засідання Комісії веде голова Комісії, а в разі його
відсутності - один із заступників голови Комісії. { Абзац другий
пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 661/2014 ( 661/2014 ) від 22.08.2014 }
Питання порядку денного вносяться на розгляд Комісії головою
Комісії, в тому числі за письмовою пропозицією члена Комісії,
поданою не пізніш ніж за три дні до дня засідання, і розглядаються
за наявності всіх необхідних документів.
Члени Комісії беруть участь у її засіданнях особисто.
10. Рішення Комісії приймаються після обговорення на
засіданні Комісії відповідних питань порядку денного більшістю
голосів членів Комісії.
Процедура прийняття рішення з того чи іншого питання порядку
денного визначається головуючим на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів при застосуванні процедури
прийняття рішення більшістю голосів голос головуючого є
вирішальним.

{ Абзац четвертий пункту 10 виключено на підставі Указу
Президента N 661/2014 ( 661/2014 ) від 22.08.2014 }

Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується
головуючим на засіданні і секретарем Комісії. { Абзац п'ятий
пункту 10 в редакції Указу Президента N 661/2014 ( 661/2014 ) від
22.08.2014 }
Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами
виконавчої влади і суб'єктами здійснення міжнародних передач
товарів. { Абзац шостий пункту 10 в редакції Указу Президента
N 661/2014 ( 661/2014 ) від 22.08.2014 }
11. Підготовка засідань Комісії, інформаційно-аналітичне,
експертне, організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності
Комісії здійснюються відповідними структурними підрозділами
Апарату Ради національної безпеки і оборони України.
12. Комісія у своїй роботі використовує бланки зі своїм
найменуванням.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГА

{ Склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного
співробітництва та експортного контролю втратив чинність на
підставі Указу Президента N 646/2014 ( 646/2014 ) від 13.08.2014 }вгору