Документ 180-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.12.2016, підстава - 950-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2011 р. N 180
Київ
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для фінансування заходів із захисту,
відтворення та підвищення родючості ґрунтів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 950 ( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансування заходів із захисту,
відтворення та підвищення родючості ґрунтів, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. N 180
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансування заходів із захисту,
відтворення та підвищення родючості ґрунтів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики
та продовольства за програмою "Фінансування заходів по захисту,
відтворенню та підвищенню родючості ґрунтів" (далі - бюджетні
кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Міністерство аграрної політики та
продовольства.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату у поточному
бюджетному періоді компенсації витрат, пов'язаних із здійсненням
заходів з вапнування дуже сильнокислих (значення рН сольової
витяжки становить менше ніж 4,1) та сильнокислих (значення рН
сольової витяжки становить 4,1-4,5) ґрунтів (далі - компенсація)
суб'єктам господарювання незалежно від організаційно-правової
форми і форми власності, які займаються виробництвом
сільськогосподарської продукції (далі - сільськогосподарські
підприємства).
Компенсація надається на такі витрати:
оплату робіт з виготовлення проектно-кошторисної
документації;
оплату вартості меліорантів - вапняків природних, вапняків,
дефекату, крейди, туфів, сапонітів, мергелів, доломітового борошна
(доломіту), фосфоритів, вапняково-сірчаних сумішей,
залізо-кальцієвого шламу;
оплату транспортування меліорантів, їх внесення (розкидання
та загортання) у ґрунт.
Компенсація виплачується з розрахунку 500 гривень за 1 гектар
земель, на яких здійснено заходи з вапнування дуже сильнокислих
(значення рН сольової витяжки становить менше ніж 4,1) та
сильнокислих (значення рН сольової витяжки становить 4,1-4,5)
ґрунтів (далі - заходи з вапнування ґрунтів).
4. Компенсація надається на конкурсній основі
сільськогосподарським підприємствам, які відповідно до
проектно-кошторисної документації, що розробляється обласними
державними технологічними центрами охорони родючості ґрунтів і
якості продукції, здійснили заходи з вапнування ґрунтів.
5. Управління агропромислового розвитку районних
держадміністрацій з метою визначення переліку
сільськогосподарських підприємств, що претендують на одержання
компенсації, утворюють районні комісії, до складу яких входять
начальник управління (голова комісії), по одному представнику
фінансового управління, органу Держаудитслужби. { Абзац перший
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 950
( 950-2016-п ) від 14.12.2016 }
Примірне положення про районну комісію затверджується
Міністерством аграрної політики та продовольства.
6. Районна комісія протягом десяти робочих днів після її
утворення розміщує у друкованих засобах масової інформації
оголошення із зазначенням переліку необхідних для отримання
компенсації документів, строку та умов їх подання.
7. Для отримання компенсації сільськогосподарські
підприємства подають районній комісії:
відповідну заяву;
копію проектно-кошторисної документації на здійснення заходів
з вапнування ґрунтів, засвідчену підписом керівника
сільськогосподарського підприємства, що скріплюється печаткою;
акт приймання робіт з вапнування ґрунтів за формою,
встановленою Міністерством аграрної політики та продовольства;
копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчену підписом керівника
сільськогосподарського підприємства, що скріплюється печаткою;
довідки відповідних органів державної податкової служби та
Пенсійного фонду України про відсутність (наявність)
заборгованості із сплати податків і зборів до державного бюджету
та Пенсійного фонду України.
Районні комісії приймають зазначені документи щороку до 30
листопада та реєструють їх в порядку надходження в журналі обліку,
оформленому в установленому порядку.
8. Районні комісії на підставі поданих сільськогосподарськими
підприємствами документів та з урахуванням того, що компенсація не
надається сільськогосподарським підприємствам, які визнані
банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство, які
перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації або мають
прострочену більш як півроку заборгованість із сплати податків і
зборів до державного бюджету та Пенсійного фонду України, формують
реєстри сільськогосподарських підприємств, що претендують на
отримання компенсації (далі - реєстр), та подають їх щомісяця до
10 числа разом з документами, що надійшли від
сільськогосподарських підприємств, головним управлінням
агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.
Головні управління агропромислового розвитку обласних
держадміністрацій подають щомісяця до 15 числа зведений у розрізі
регіонів реєстр за формою, встановленою Міністерством аграрної
політики та продовольства, разом з документами, що надійшли від
сільськогосподарських підприємств.
9. Міністерство аграрної політики та продовольства утворює
комісію з питань розгляду документів, поданих головними
управліннями агропромислового розвитку обласних держадміністрацій,
і проведення конкурсного відбору сільськогосподарських підприємств
(далі - комісія).
Положення про комісію, її склад та порядок проведення
конкурсного відбору затверджується Міністерством аграрної політики
та продовольства.
10. Комісія розглядає подані головними управліннями
агропромислового розвитку обласних держадміністрацій зведені у
розрізі регіонів реєстри разом з документами, що надійшли від
сільськогосподарських підприємств, проводить конкурсний відбір та
в межах виділених бюджетних асигнувань визначає переможців і
обсяги компенсації, що затверджуються наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства у розрізі зазначених
підприємств.
У разі коли сільськогосподарське підприємство провадить
господарську діяльність у кількох регіонах, компенсація надається
за місцем розташування земельної ділянки, на якій здійснено заходи
з вапнування ґрунтів.
11. У разі встановлення контролюючими органами факту
незаконного одержання та/або нецільового використання компенсації
сільськогосподарські підприємства повертають її у місячний строк
до державного бюджету.
12. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого в установленому законодавством
порядку.
13. Сільськогосподарські підприємства, яким надано
компенсацію, подають щокварталу до 5 числа, що настає за звітним
періодом, управлінням агропромислового розвитку районних
держадміністрацій звіт за формою, встановленою Міністерством
аграрної політики та продовольства.
Управління агропромислового розвитку районних
держадміністрації подають щокварталу до 10 числа, що настає за
звітним періодом, головним управлінням агропромислового розвитку
обласних держадміністрацій звіти про кількість
сільськогосподарських підприємств, яким надано компенсацію, та її
обсяги для узагальнення і подання до 15 числа зведеного звіту
Міністерству аграрної політики та продовольства.
14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору