Документ 18-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2019, підстава - 794-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 січня 2011 р. № 18
Київ

Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 217 від 21.03.2012
№ 198 від 29.03.2017
№ 794 від 21.08.2019}

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, що додається.

{Назва постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2011 р. № 18

ПОРЯДОК
передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передбачених частинами шостою, восьмою, дев’ятою та п’ятнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України, а саме:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 217 від 21.03.2012, № 198 від 29.03.2017, № 794 від 21.08.2019}

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в законі про Державний бюджет України мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);

{Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями.

{Абзац п’ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

Дія цього Порядку не поширюється на розподіл бюджетних призначень резервного фонду бюджету, порядок використання коштів якого визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734).

2. Підставою для передачі бюджетних призначень є норми законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України (рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), а для передачі бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів - відповідне рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 198 від 29.03.2017}

3. Передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

Перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

Передача бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за спеціальним фондом бюджету здійснюються з урахуванням вимог, встановлених бюджетним законодавством.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету і надання кредитів з бюджету здійснюються у разі встановлення відповідних норм законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

{Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

4. Рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради) може передбачати відкриття нових бюджетних програм без зміни цільового обмеження відповідних бюджетних призначень у разі:

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, в якого відсутні бюджетні програми, що передбачають виконання завдань або надання послуг, аналогічних тим, для виконання яких передаються бюджетні призначення, у тому числі за загальнодержавними видатками і кредитуванням (крім міжбюджетних трансфертів);

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між відповідальними виконавцями бюджетних програм у межах одного головного розпорядника бюджетних коштів, який передбачає передачу повноваження на виконання завдань від одного відповідального виконавця бюджетних програм до іншого.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 794 від 21.08.2019}

Підготовка та прийняття рішення про передачу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету

{Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

5. У проекті рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради) про передачу бюджетних призначень, перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету (далі - проект рішення) обов'язково зазначаються:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

1) під час передачі бюджетних призначень:

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, який передає бюджетне призначення;

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому передається бюджетне призначення (або головні розпорядники бюджетних коштів та визначені ними відповідальні виконавці бюджетних програм, яким передаються бюджетні призначення);

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

код та назва бюджетної програми, виконання якої частково або повністю передається;

назва бюджетної програми (бюджетних програм), на яку (які) передаються бюджетні призначення (у випадках, визначених пунктом 4 цього Порядку, - назва нової бюджетної програми або в разі потреби - напрям використання бюджетних коштів);

{Абзац шостий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 794 від 21.08.2019}

обсяг передачі бюджетних призначень у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання (з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії), видатки розвитку і кредитування бюджету);

обсяг передачі бюджетних призначень за власними надходженнями бюджетних установ, встановлений законом про Державний бюджет України відповідному головному розпоряднику за бюджетною програмою, або його частина;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

функції, завдання або послуги в рамках бюджетної програми, повноваження на виконання яких передається, або назва державного інвестиційного проекту, для реалізації якого передаються бюджетні призначення;

{Абзац підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 198 від 29.03.2017, № 794 від 21.08.2019}

за потреби новий відповідальний виконавець бюджетної програми;

положення щодо:

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

- погодження такого рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

- внесення Мінфіном (місцевим фінансовим органом) в установленому порядку змін до розпису державного бюджету (місцевого бюджету) після погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

2) під час перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетними програмами, а також щодо збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету):

{Абзац перший підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому здійснюється перерозподіл;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

коди та назви бюджетних програм, щодо яких здійснюється перерозподіл (у випадках, визначених пунктом 4 цього Порядку, - назва нової бюджетної програми або в разі потреби - напрям використання бюджетних коштів);

{Абзац третій підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012; в редакції Постанови КМ № 794 від 21.08.2019}

обсяг перерозподілу у грошовому виразі (тис. гривень) та його економічна сутність (видатки споживання, з них - оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розвитку і кредити з бюджету), а в разі перерозподілу додаткових дотацій та субвенцій - також обсяг їх перерозподілу між місцевими бюджетами;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 217 від 21.03.2012}

положення щодо:

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

- погодження такого рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

- внесення Мінфіном (місцевим фінансовим органом) в установленому порядку змін до розпису державного бюджету (місцевого бюджету) після погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради);

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

3) під час перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи:

головний розпорядник бюджетних коштів та визначений ним відповідальний виконавець бюджетної програми, якому здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи;

код та назва бюджетної програми, щодо якої здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи;

назви адміністративно-територіальних одиниць, за якими здійснюється перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи;

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

обсяг перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи у грошовому виразі (тис. гривень), у тому числі в розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

{Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012}

положення щодо:

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

- погодження такого рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

- внесення Мінфіном в установленому порядку змін до розпису державного бюджету після погодження відповідного рішення Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

До проекту рішення обов’язково додаються фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до законодавства, та детальні обґрунтування щодо обсягу передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету.

{Абзац підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012; в редакції Постанови КМ № 794 від 21.08.2019}

6. Проект рішення обов'язково погоджується з Мінфіном (місцевим фінансовим органом) та в установленому порядку подається до Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради).

7. Після прийняття Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної місцевої ради) рішення про:

передачу бюджетних призначень головний розпорядник бюджетних коштів, якому передані бюджетні призначення, звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідної передачі;

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 217 від 21.03.2012, № 794 від 21.08.2019}

перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи головний розпорядник бюджетних коштів звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу;

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) головний розпорядник бюджетних коштів звертається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (відповідної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення разом з фінансово-економічними розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу, крім перерозподілу виключно субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту, передбаченого частиною шостою статті 102 Бюджетного кодексу України.

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 217 від 21.03.2012, № 794 від 21.08.2019}

У разі передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до інших головних розпорядників у проекті рішення зазначається головний розпорядник бюджетних коштів (відповідальний виконавець), який забезпечує погодження відповідного рішення Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради) з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради).

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

Передача бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів здійснюється з урахуванням вимог частини п’ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 794 від 21.08.2019}

8. Передача бюджетних призначень до новоутвореного головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється тільки шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 217 від 21.03.2012; в редакції Постанови КМ № 794 від 21.08.2019}

{Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 794 від 21.08.2019}вгору