Документ 1791-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2017. Подивитися в історії? )

2) друге речення підпункту 215.3.10 виключити.

9. У пункті 216.9 статті 216 слова "відвантаження, фізичного відпуску" виключити.

10. Абзац другий пункту 217.3 статті 217 виключити.

11. У пункті 229.3 статті 229:

у підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 слова і цифри "важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД)" у всіх відмінках замінити словами і цифрами "важкі дистиляти (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) та бутан, ізобутан (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД)" у відповідному відмінку;

підпункти 229.3.11-229.3.13, 229.3.15-229.3.18 після слів "важкі дистиляти" у всіх відмінках доповнити словами "а також скраплений газ та бутан, ізобутан" у відповідному відмінку.

12. Пункти 243.1-243.4 статті 243 викласти в такій редакції:

"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азоту оксиди

2204,89

Аміак

413,53

Ангідрид сірчистий

2204,89

Ацетон

827,06

Бенз(о)пірен

2806850,49

Бутилацетат

496,61

Ванадію п’ятиокис

8270,62

Водень хлористий

83,07

Вуглецю окис

83,07

Вуглеводні

124,61

Газоподібні фтористі сполуки

5458,98

Тверді речовини

83,07

Кадмію сполуки

17451,37

Марганець та його сполуки

17451,37

Нікель та його сполуки

88914,54

Озон

2204,89

Ртуть та її сполуки

93463,38

Свинець та його сполуки

93463,38

Сірководень

7086,02

Сірковуглець

4604,82

Спирт н-бутиловий

2204,89

Стирол

16100,62

Фенол

10007,8

Формальдегід

5458,98

Хром та його сполуки

59192,69.

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

15770,16

II

3611,61

III

538,13

IV

124,61.

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

663838

0,0001-0,001 (включно)

56877,65

Понад 0,001-0,01 (включно)

7857,08

Понад 0,01-0,1 (включно)

2204,89

Понад 0,1

83,07.

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,37 гривні за 1 тонну".

13. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:

"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азот амонійний

1448,27

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)

579,68

Завислі речовини

41,54

Нафтопродукти

8519,83

Нітрати

124,61

Нітрити

7113,1

Сульфати

41,54

Фосфати

1157,54

Хлориди

41,54.

245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

До 0,001 (включно)

151747,75

Понад 0,001-0,1 (включно)

110024,49

Понад 0,1-1 (включно)

18968,25

Понад 1-10 (включно)

1930,42

Понад 10

386,44".

14. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246 викласти в такій редакції:

"246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 778,3 гривні за одиницю;

246.1.2. люмінесцентних ламп - 13,54 гривні за одиницю.

246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

надзвичайно небезпечні

1264,07

II

високонебезпечні

46,04

III

помірно небезпечні

11,55

IV

малонебезпечні

4,5


малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

0,44".

15. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,010136" замінити цифрами "0,0114".

16. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:

"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

541743,45

18058,12

Середньоактивні та низькоактивні

10112,54

3611,61".

17. У пункті 252.20 статті 252:

слова і цифри:

"нафта:


з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

45,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

21,00"

замінити словами і цифрами:

"нафта:


з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

29,00

з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів

14,00".

18. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:

"253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:

Характер користування надрами

Вид користування надрами

Одиниця виміру

Ставка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік

Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)

зберігання природного газу та газоподібних продуктів

тис. куб. метрів активного об’єму

0,42

Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)

зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів

куб. метрів

0,42

витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції

кв. метрів

1,19

вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин

-"-

0,68

зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів

-"-

0,51


провадження іншої господарської діяльності

-"-

1,67".

19. Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій редакції:

"254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмірах:

Вид радіозв’язку

Діапазон радіочастот

Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби

0,03-300 ГГц

1,06

2.

Радіозв’язок:
фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб

0,03-470 МГц

1037,5


морської радіослужби

0,03-470 МГц

518,75

3.

Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30-470 МГц

1037,5

4.

Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів

30-470 МГц

520,37

5.

Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427-2400 МГц
2400-2483,5 МГц
5150-5850 МГц

26,211

6.

Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30-3000 МГц

52,36

7.

Транкінговий радіозв’язок

30-470 МГц

3217,19

8.

Пошуковий радіозв’язок

30-960 МГц

41499,7

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30-3000 МГц
3-30 ГГц

104,71

10.

Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30-3000 МГц
3-30 ГГц

68,73

11.

Стільниковий радіозв’язок

300-791 МГц
821-832 МГц
862-880 МГц
915-925 МГц
960-1710 МГц
1785-1805 МГц
1880-1920 МГц
1980-2110 МГц
2170-2200 МГц

23085,25-1


791-821 МГц
832-862 МГц
880-915 МГц
925-960 МГц

23085,25-2, 3, 4


1710-1785 МГц
1805-1880 МГц
1920-1980 МГц
2110-2170 МГц

23085,25-2, 5, 6


2300-2400 МГц
2500-2690 МГц

3000,00-2, 7, 8

12.

Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2-7 ГГц

45,83-1


10-42,5 ГГц

16,37-1

13.

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц-30 МГцдо 1 кВт включно


1243,67


від 1,1 до 10 кВт включно


1868,81


від 10,1 до 100 кВт включно


2644,49


від 101 до 500 кВт включно


3112,48


від 501 кВт і вище


5171,08

14.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30-300 МГцвід 1 до 10 Вт включно


52,36


від 10,1 до 100 Вт включно


157,11


від 101 Вт до 1 кВт включно


258,55


від 1,1 до 5 кВт включно


415,67


від 5,1 до 20 кВт включно


778,95


від 20,1 кВт і вище


1037,5

15.

Передавання звуку залежно від потужності:

66-74 МГц
87,5-108 МГцдо 100 Вт включно


389,47


від 101 Вт до 1 кВт включно


778,95


від 1,1 до 10 кВт включно


1243,67


від 10,1 кВт і вище


1557,85

16.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300-880 МГцдо 10 Вт включно


36,01


від 10,1 до 100 Вт включно


72


від 101 Вт до 1 кВт включно


157,11


від 1,1 до 5 кВт включно


310,96


від 5,1 до 20 кВт включно


621,84


від 20,1 кВт і вище


778,95

17.

Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 пункту 254.4 цієї статті

9 кГц-400 ГГц

1557,85вгору