Документ 1777-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.06.2015, підстава - 419-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 грудня 2004 р. N 1777
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }
Про затвердження Порядку проведення органами
державної контрольно-ревізійної служби державного
фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006 }

Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення органами державної
контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту
діяльності бюджетних установ (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006 }
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2004 р. N 1777
ПОРЯДОК
проведення органами державної
контрольно-ревізійної служби
державного фінансового аудиту
діяльності бюджетних установ
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006 }
1. Цей Порядок визначає механізм проведення органами
державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового
аудиту діяльності бюджетних установ (далі -
фінансово-господарський аудит). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006 }
2. Фінансово-господарський аудит - це форма державного
фінансового контролю, яка спрямована на запобігання фінансовим
порушенням та забезпечення достовірності фінансової звітності. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006 }
3. Основним завданням фінансово-господарського аудиту є
сприяння бюджетній установі у забезпеченні правильності ведення
бухгалтерського обліку, законності використання бюджетних коштів,
державного і комунального майна, складанні достовірної фінансової
звітності та організації дієвого внутрішнього фінансового
контролю.
4. Під час проведення фінансово-господарського аудиту
досліджуються первинні документи щодо операцій з коштами та
майном, іншими активами і пасивами, ведення бухгалтерського
обліку, складання і подання фінансової звітності та організація
внутрішнього фінансового контролю.
5. Фінансово-господарський аудит включає:
проведення протягом року моніторингу фінансової звітності
бюджетної установи, у тому числі з використанням баз даних
Державного казначейства;
проведення у разі виявлення за результатами моніторингу
фінансової звітності бюджетної установи ризикових операцій
перевірки використання бюджетних коштів, державного і комунального
майна, правильності ведення бухгалтерського обліку, складання
достовірної фінансової звітності;
дослідження системи внутрішнього фінансового контролю,
зокрема якості його організації;
підготовку керівництву бюджетної установи пропозицій щодо
усунення виявлених недоліків і порушень за результатами
моніторингу її фінансової звітності та/або перевірки;
відстеження усунення керівництвом бюджетної установи
недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу її
фінансової звітності та/або перевірки;
надання висновку про рівень достовірності фінансової
звітності бюджетної установи, ступінь дотримання її посадовими
особами законодавства з фінансових питань та повноту врахування
пропозицій, внесених у ході фінансово-господарського аудиту.
6. Фінансово-господарський аудит проводиться органами
державної контрольно-ревізійної служби за планами, які складаються
та затверджуються у порядку, визначеному законодавством.
У бюджетних установах, де проводиться фінансово-господарський
аудит, ревізії і перевірки за ініціативою органів державної
контрольно-ревізійної служби не плануються.
7. Не пізніше ніж за десять календарних днів до
фінансово-господарського аудиту керівнику бюджетної установи
надсилається відповідне повідомлення із зазначенням мети і
відповідальних за проведення аудиту посадових осіб.
8. Для проведення фінансово-господарського аудиту посадовій
особі органу державної контрольно-ревізійної служби видається
посвідчення встановленого ГоловКРУ зразка, підписане керівником
відповідного органу державної контрольно-ревізійної служби і
скріплене печаткою цього органу.
9. Посадова особа органу державної контрольно-ревізійної
служби зобов'язана пред'явити керівнику бюджетної установи
посвідчення на право проведення фінансово-господарського аудиту і
на його прохання розписатися в журналі відвідання установи та її
структурних підрозділів представниками контролюючих органів.
10. Фінансово-господарський аудит проводиться протягом
бюджетного періоду в такій послідовності:
1) ознайомлення із сферою діяльності бюджетної установи та
системою бухгалтерського обліку, фінансової звітності і
внутрішнього фінансового контролю; аналіз нормативно-правових
актів, методичних документів, розрахунків та обґрунтувань,
матеріалів, пов'язаних з проведенням попередніх контрольних
заходів, публікацій у засобах масової інформації, звернень
громадян, інформації суб'єктів господарювання та державних органів
щодо використання бюджетною установою коштів та майна, інших
активів і пасивів;
2) виявлення можливих недоліків у фінансово-господарській
діяльності бюджетної установи та здійсненні внутрішнього
фінансового контролю, оцінка ризиків та підготовка програми
проведення фінансово-господарського аудиту;
3) проведення моніторингу фінансової звітності бюджетної
установи та у разі потреби перевірка використання коштів та майна,
інших активів і пасивів, правильності ведення бухгалтерського
обліку; аналіз місячної і квартальної фінансової звітності; оцінка
результатів попереднього зовнішнього і внутрішнього фінансового
контролю; визначення повноти врахування керівництвом бюджетної
установи пропозицій, внесених у ході моніторингу її фінансової
звітності та/або перевірки.
Результати моніторингу фінансової звітності при виявленні
недоліків та/або ознак порушень оформляються довідкою, а перевірка
- довідкою або актом, один примірник яких передається керівництву
бюджетної установи;
4) дослідження річної фінансової звітності бюджетної
установи; оцінка врахування пропозицій, внесених керівництву
бюджетної установи протягом звітного року за результатами
моніторингу й фінансової звітності та/або перевірки, складання
проекту аудиторського звіту з підготовкою висновків і пропозицій;
обговорення проекту аудиторського звіту з керівництвом бюджетної
установи; підписання аудиторського звіту; надання аудиторського
звіту керівництву бюджетної установи;
5) інформування у разі потреби інших державних органів про
рівень достовірності фінансової звітності бюджетної установи,
ступінь дотримання її посадовими особами законодавства з
фінансових питань та стан її внутрішнього фінансового контролю.
11. На кожному етапі проведення фінансово-господарського
аудиту посадовими особами органу державної контрольно-ревізійної
служби можуть надаватися керівництву бюджетної установи пропозиції
щодо усунення виявлених недоліків і порушень, які є обов'язкові до
розгляду.
Посадові особи органу державної контрольно-ревізійної служби
у разі звернення керівництва бюджетної установи надають
роз'яснення щодо здійснення операцій з коштами та майном, іншими
активами і пасивами, ведення бухгалтерського обліку, складання
фінансової звітності та організації внутрішнього фінансового
контролю.
12. Методика проведення фінансово-господарського аудиту
затверджується ГоловКРУ.
13. Результати фінансово-господарського аудиту відображаються
у звіті, який складається у порядку та за формою, визначеними
ГоловКРУ.
14. Три примірники аудиторського звіту передаються
керівництву бюджетної установи, один з яких залишається у її
справах, другий - подається разом з річним фінансовим звітом
головному розпоряднику бюджетних коштів, а в разі його відсутності
- територіальному фінансовому органу, третій - відповідному органу
Державного казначейства.
15. Користувачами аудиторських звітів є розпорядники
бюджетних коштів, фінансові органи та органи Державного
казначейства.
16. За ненадання інформації або надання недостовірної та
неповної інформації для проведення фінансово-господарського аудиту
посадові особи бюджетних установ несуть відповідальність згідно із
законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2004 р. N 1777
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Пункт 2 Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 9, ст. 344), доповнити після абзацу першого абзацом
такого змісту:
"Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою
звітністю про виконання кошторисів доходів і видатків подають
аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений
органом державної контрольно-ревізійної служби".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
2. У Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами
державної контрольно-ревізійної служби, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 955
( 955-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1478,
2003 р., N 42, ст. 2221);
пункт 1 після слів "аудитів ефективності" доповнити словами
"аудитів фінансової та господарської діяльності бюджетних
установ";
абзац перший пункту 3 після слів "аудити ефективності"
доповнити словами "аудити фінансової та господарської діяльності
бюджетних установ";
абзац перший пункту 4 після слів "ревізій та перевірок
фінансово-господарської діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій" доповнити
словами "аудитів фінансової та господарської діяльності бюджетних
установ".вгору