Про Положення про Державний комітет природних ресурсів України
Указ Президента України; Положення від 10.02.2004177/2004
Документ 177/2004, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2006, підстава - 1842/2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1842/2005 ( 1842/2005 ) від 27.12.2005 )
Про Положення про Державний комітет
природних ресурсів України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )

1. Затвердити Положення про Державний комітет природних
ресурсів України (додається).
2. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 лютого 2004 року
N 177/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 лютого 2004 року N 177/2004
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет природних ресурсів України

1. Державний комітет природних ресурсів України
(Держкомприродресурсів України) є спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та
забезпечення раціонального використання надр, а також
топографо-геодезичної, картографічної діяльності. ( Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
Діяльність Держкомприродресурсів України спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
2. Держкомприродресурсів України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
У межах своїх повноважень Держкомприродресурсів України
організовує виконання актів законодавства та здійснює контроль за
їх реалізацією. Держкомприродресурсів України узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства
і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові
України та Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Держкомприродресурсів України є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері
геологічного вивчення і раціонального використання надр,
топографо-геодезичної, картографічної діяльності; ( Абзац другий
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організації
геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного,
інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення надр,
пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах
територіальних вод, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України, раціонального використання
надр, картографування геологічного середовища, а також розвитку
топографо-геодезичної, картографічної діяльності; ( Абзац третій
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
здійснення державного моніторингу геологічного середовища та
мінерально-сировинної бази, проведення еколого-геологічних
досліджень;
здійснення державного контролю за геологічним вивченням надр,
забезпечення здійснення державного геодезичного нагляду за
топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, участь у
здійсненні державного контролю та нагляду за охороною та
використанням надр. ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від
06.03.2004 )
4. Держкомприродресурсів України відповідно до законодавства
для виконання покладених на нього завдань:
1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної
політики у сфері геологічного вивчення надр та раціонального
використання природних ресурсів, топографо-геодезичної і
картографічної діяльності; ( Підпункт 1 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від
06.03.2004 )
2) бере участь у межах своїх повноважень у розробленні
пропозицій до проектів Державної програми економічного і
соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;
3) організовує розроблення та реалізацію загальнодержавних
програм у сфері геологічного вивчення і раціонального використання
надр, а також топографо-геодезичної, картографічної діяльності;
( Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
4) реалізовує єдину науково-технічну політику у сфері
геологічного вивчення надр та раціонального використання природних
ресурсів, топографо-геодезичної, картографічної діяльності, бере
участь у формуванні національної системи науково-технічної
інформації, виступає державним замовником науково-дослідних робіт
з питань, що належать до його компетенції; ( Підпункт 4 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004
( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
5) організовує і координує в установленому порядку проведення
геологічних досліджень на території України, в межах
територіальних вод, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України, виконання робіт для
забезпечення планомірного геологічного, геофізичного,
геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного,
еколого-геологічного вивчення та картографування геологічного
середовища та його змін під впливом господарської діяльності, у
тому числі аерокосмічними методами, відповідних загальнодержавних
топографо-геодезичних, картографічних, астрономо-геодезичних,
гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок,
зокрема для дистанційного зондування Землі з метою вивчення
природних ресурсів і стану довкілля; ( Підпункт 5 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004
( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
6) виконує функції державного замовника з проведення
геологічних досліджень, єдиного замовника державного контракту з
приросту запасів корисних копалин та головного розпорядника коштів
державного бюджету, що спрямовуються на проведення
геологорозвідувальних робіт;
7) розробляє і затверджує у межах своєї компетенції правила
проведення геологічних досліджень, пошуку, розвідки та оцінки
запасів і ресурсів корисних копалин, топографо-геодезичних та
картографічних досліджень і робіт, інші нормативно-правові акти та
нормативні документи; ( Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від
06.03.2004 )
8) забезпечує проведення державної реєстрації та обліку робіт
з геологічного вивчення надр, топографо-геодезичних та
картографічних робіт;
9) розробляє нормативи платежів за користування надрами і
збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, геологічну, топографо-геодезичну та
картографічну інформацію;
10) бере участь у прогнозуванні та визначенні потреби в
мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсах,
геологічних, топографо-геодезичних і картографічних послугах;
11) забезпечує ведення державного балансу запасів корисних
копалин, державних кадастрів родовищ і проявів корисних копалин,
формування Державного фонду родовищ корисних копалин та державного
фонду надр, організовує проведення державної експертизи та оцінку
запасів корисних копалин, забезпечує передачу розвіданих родовищ
для промислового освоєння;
12) здійснює державний облік та моніторинг підземних вод,
спостереження за ендогенними та екзогенними геологічними
процесами;
13) видає в установленому законодавством порядку спеціальні
дозволи на користування ділянками надр, дозволи (ліцензії) на
пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, на
проведення топографо-геодезичних та картографічних робіт та в
інших випадках, передбачених законодавством, а також контролює
додержання умов виданих дозволів (ліцензій), зупиняє та анулює їх
дію;
14) бере участь у встановленні квот (лімітів) на видобуток
окремих видів корисних копалин;
15) організовує проведення наукових досліджень,
науково-методичних робіт з питань створення та впровадження у
виробництво наукових, методичних основ прогнозування, пошуку і
розвідки родовищ корисних копалин, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, координує роботи із застосування нової
техніки, новітніх технологій під час проведення
геологорозвідувальних, топографо-геодезичних та картографічних
робіт; ( Підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
16) координує діяльність центральних і місцевих органів
виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального
використання надр, топографо-геодезичної і картографічної
діяльності; ( Підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
17) аналізує пооб'єктні плани підприємств, установ та
організацій, які проводять геологорозвідувальні і
топографо-геодезичні та картографічні роботи на території України
за кошти державного бюджету, вносить до них у разі потреби зміни,
доповнення та затверджує їх;
18) здійснює державний контроль за геологічним вивченням надр
(державний геологічний контроль), топографо-геодезичною,
картографічною діяльністю (державний геодезичний нагляд),
виконанням програм у цих сферах, повнотою геологічного вивчення
надр, своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт з
геологічного вивчення надр, наявністю спеціальних дозволів,
виконанням передбачених ними умов, а також ліцензій на провадження
певних видів господарської діяльності, додержанням під час
дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин
технологій, які забезпечують необхідне їх вивчення і виключають
можливість пошкодження родовищ, виконанням рекомендацій державної
експертизи з оцінки запасів корисних копалин, збереженням
розвідувальних гірничих виробок і свердловин, а також геологічної
документації, зразків порід, дублікатів проб, що можуть бути
використані для подальшого вивчення надр, додержанням вимог
законодавства про надра, а також проектів, стандартів, норм,
правил, інших нормативних документів з геологічного вивчення надр,
у тому числі під час експлуатації родовищ корисних копалин,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності; бере участь у
здійсненні державного контролю та нагляду за охороною та
раціональним використанням надр; ( Підпункт 18 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004
( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
19) визначає склад та обсяг інформації, яка підлягає
обов'язковій передачі до Державного інформаційного геологічного
фонду України, Державного картографо-геодезичного фонду України,
порядок обліку і користування нею, розпоряджається в установленому
законодавством порядку наявною інформацією;
20) забезпечує розроблення та впровадження методів вивчення
провісників землетрусів, бере участь у проведенні робіт з розвитку
національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки
проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах України;
21) забезпечує роботу міжвідомчих комісій з визначення
переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на
користування нафтогазоносними надрами, з організації укладення та
виконання угод про розподіл продукції, а також Комісії у справах
першовідкривачів родовищ корисних копалин та Міжвідомчої комісії у
справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній
комісії по запасах корисних копалин;
22) виконує функції державного замовника та головного
розпорядника коштів державного бюджету, що спрямовуються на
проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та
картографічних робіт, забезпечує їх розподіл, а також формування і
ведення Державного картографо-геодезичного фонду України;
23) бере участь у топографо-геодезичному та картографічному
забезпеченні проведення земельної реформи, делімітації та
демаркації державного кордону і формуванні відповідної бази
картографічних даних;
24) здійснює державний геодезичний нагляд, спрямований на
забезпечення додержання суб'єктами господарської діяльності
встановленого порядку виконання топографо-геодезичних та
картографічних робіт;
25) організовує створення та функціонування геологічних,
географічних та інших інформаційних систем;
26) забезпечує створення та ведення Державного реєстру
географічних назв України і зарубіжних територій, діяльність
Національної ради з географічних назв, Державної комісії з
геоінформаційних систем; ( Підпункт 26 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від
06.03.2004 )
27) ( Підпункт 27 пункту 4 виключено на підставі Указу
Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
28) здійснює міжнародне співробітництво з питань геологічного
вивчення надр та раціонального використання природних ресурсів,
топографо-геодезичної і картографічної діяльності, сприяє
залученню інвестицій на проведення відповідних робіт, готує
проекти міжнародних договорів з цих питань, здійснює на замовлення
інших держав геологічне вивчення та освоєння надр, проводить
топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводить та бере
участь у відповідних конкурсах (тендерах), представляє і захищає
національні інтереси України у відповідних міжнародних
організаціях з питань, що належать до його компетенції; ( Підпункт
28 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
29) організовує роботу, пов'язану із залученням міжнародної
технічної допомоги у сферу геологічного вивчення та раціонального
використання надр, топографо-геодезичної та картографічної
діяльності; ( Підпункт 29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
30) бере участь у роботі із стандартизації, сертифікації,
акредитації, метрологічного забезпечення у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр, а також
топографо-геодезичної, картографічної діяльності;
31) виконує у межах, визначених законодавством України,
функції з управління об'єктами державної власності; бере участь у
реалізації антимонопольної політики;
32) координує роботу з професійної підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації працівників та забезпечення підприємств,
установ та організацій висококваліфікованими спеціалістами;
33) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за станом її
охорони та збереження у центральному апараті Комітету, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;
34) виконує в межах, визначених законодавством, завдання щодо
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
35) бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та
державної статистики з питань, що належать до його компетенції;
36) виконує інші повноваження та функції, передбачені
законодавством.
5. Держкомприродресурсів України та його посадові особи мають
право у випадках та у порядку, встановлених законодавством:
1) одержувати від центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на Держкомприродресурсів
України завдань;
2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій до розгляду питань, що належать
до компетенції Держкомприродресурсів України;
3) обстежувати підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності з метою перевірки додержання ними
вимог законодавства;
4) припиняти всі види робіт, що проводяться з порушенням
стандартів, норм, правил, інших нормативних документів і можуть
спричинити суттєве зниження ефективності робіт або призвести до
значних збитків;
5) зупиняти діяльність підприємств, установ та організацій,
що здійснюється без відповідних ліцензій на провадження певного
виду господарської діяльності або з порушенням умов, передбачених
цими ліцензіями та дозволами;
6) давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про
усунення недоліків і порушень;
7) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України;
8) укладати в порядку, передбаченому законодавством,
міжнародні договори у сфері геологічного вивчення надр і
раціонального використання природних ресурсів,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності; ( Підпункт 8
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
9) скликати наради з питань, що належать до компетенції
Держкомприродресурсів України;
10) здійснювати видавничу діяльність з питань, що належать до
сфери повноважень Держкомприродресурсів України.
6. Держкомприродресурсів України у процесі виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування, а також відповідними органами інших держав та
міжнародними організаціями.
7. Держкомприродресурсів України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені в установленому порядку у його
складі урядові органи державного управління та територіальні
органи.
8. Держкомприродресурсів України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Нормативно-правові акти Держкомприродресурсів України
підлягають державній реєстрації в порядку, установленому
законодавством.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держкомприродресурсів України є обов'язковими до виконання
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
Держкомприродресурсів України у разі потреби видає разом з
іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні
акти.
9. Держкомприродресурсів України очолює Голова, якого
призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку
Президент України.
Голова здійснює керівництво Держкомприродресурсів України і
несе персональну відповідальність перед Президентом України і
Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Комітет
завдань.
Голова Держкомприродресурсів України має заступників, які
призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до
законодавства.
Голова Держкомприродресурсів України розподіляє обов'язки між
заступниками і визначає ступінь відповідальності заступників
Голови та керівників структурних підрозділів Комітету.
Голова призначає на посаду і звільняє з посади згідно із
законодавством керівників структурних підрозділів, інших
працівників центрального апарату Держкомприродресурсів України та
керівників територіальних органів.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомприродресурсів України, обговорення
найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється
колегія у складі Голови Комітету (голова колегії), заступників
Голови (за посадою), керівників урядових органів державного
управління за посадою та інших керівних працівників Комітету.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Комітету, та інші особи.
Членів колегії затверджує та звільняє від виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Голови
Держкомприродресурсів України. Рішення колегії проводяться в життя
наказами Комітету.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення основних напрямів діяльності Держкомприродресурсів
України, обговорення найважливіших питань застосування досягнень
науки і техніки у сфері геології і використання надр,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності, забезпечення
додержання вимог законодавства з цих питань у Комітеті можуть
утворюватися науково-технічна, науково-методична ради, інші
дорадчі і консультативні органи.
Склад цих органів та положення про них затверджує Голова
Комітету.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 317/2004 ( 317/2004 ) від 06.03.2004 )
12. У складі Держкомприродресурсів України Кабінетом
Міністрів України можуть утворюватися урядові органи державного
управління (департаменти, служби, інспекції).
13. Гранична чисельність працівників Держкомприродресурсів
України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держкомприродресурсів України
та положення про його структурні підрозділи в установленому
порядку затверджує Голова Комітету.
Штатний розпис, кошторис видатків Держкомприродресурсів
України затверджує його Голова за погодженням з Міністерством
фінансів України.
14. Держкомприродресурсів України є юридичною особою, має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору