Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Program, Events on December 20, 20061767
Document 1767-2006-п, valid, current version — Revision on November 21, 2008, on the basis - 980-2008-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 грудня 2006 р. N 1767
Київ
Про затвердження Комплексної
програми профілактики правопорушень
на 2007-2009 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 980 ( 980-2008-п ) від 05.11.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Комплексну програму профілактики правопорушень
на 2007-2009 роки (далі - Програма), що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити фінансування та виконання Програми;
інформувати до 15 січня починаючи з 2008 року Міністерство
внутрішніх справ про стан виконання Програми.
3. Міністерству внутрішніх справ щороку до 10 лютого
узагальнювати та подавати Кабінетові Міністрів України звіт про
стан виконання Програми і в разі потреби - пропозиції щодо
внесення до неї змін.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
привести регіональні програми профілактики злочинності у
відповідність з Програмою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 р. N 1767
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
профілактики правопорушень на 2007-2009 роки

Загальна частина
Стан правопорядку в Україні впливає на її
соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку
здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій
осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а
також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з
метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють
їх вчиненню.
Здійснення заходів з профілактики злочинності у
2001-2005 роках дало змогу певною мірою покращити стан
правопорядку в державі та удосконалити систему профілактики
правопорушень. За результатами проведеного аналізу, криміногенна
ситуація в державі стала більш стабільною порівняно з 2001 роком.
Зупинено процес тінізації економіки. Кількість виявлених
економічних злочинів зросла на 8,1 відсотка, фактів хабарництва -
на 58,8 і зловживання владою або службовим становищем - на
152,2 відсотка. Майже у чотири рази збільшилася кількість
виявлених злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Зменшилася
кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості, у тому
числі тяжких та особливо тяжких, крадіжок і злочинів, учинених
неповнолітніми. Разом з тим кількість грабежів та злочинів,
учинених у громадських місцях, зросла майже у два рази.
Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності
здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та
усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.
Мета і завдання Програми
Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що
сприяють вчиненню правопорушень, удосконаленні методів роботи з їх
профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод
людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов для
проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення,
поступового нарощування зусиль у цій справі правоохоронних
органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та громадськості.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази з питань
правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень;
оптимізація структури органів, установ та організацій, що
здійснюють заходи з профілактики правопорушень;
підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових
осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;
розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень
та запровадження їх у практику;
посилення контролю за дотриманням законодавства під час
провадження господарської діяльності, набуття та реалізації
майнових прав;
усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та
створення умов для його ліквідації;
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та
збереження історико-культурних цінностей;
запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми,
виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб,
причетних до їх вчинення;
удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених
з місць позбавлення волі;
забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для
бездомних громадян і безпритульних дітей;
забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх,
зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та
насильства;
виконання інформаційно-пропагандистських та
культурно-виховних програм профілактики правопорушень;
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та
підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері
протидії організованій злочинності та корупції;
удосконалення інформаційно-аналітичного та
матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності.
Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити
заходи згідно з додатком.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету в межах видатків, передбачених для головних
розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за її виконання.
Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі
складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють обсяг
коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для здійснення
заходів, визначених Програмою.
Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для
здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку,
встановленому законодавством.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:
активізувати діяльність центральних і місцевих органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
пов'язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм
координації роботи із залучення до цього процесу громадськості;
створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на
соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі,
посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та
бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;
удосконалити законодавство з питань профілактики
правопорушень, усунення причин та запобігання виникненню умов, що
сприяють їх учиненню;
підвищити рівень правової освіти населення та правового
виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів
профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та
культурно-виховних програм, спецкурсів, підготовки і видання
підручників з питань профілактики правопорушень;
запобігти незаконному втручанню у роботу бюджетоутворюючих
галузей економіки регіонів, кредитно-фінансової системи,
зовнішньоекономічну діяльність. Покращити роботу з виявлення
порушень, пов'язаних з розкраданням або нецільовим використанням
коштів державного бюджету, незаконним використанням авторських
прав і випуском контрафактної продукції, корупцією серед державних
службовців та інших посадових і службових осіб;
удосконалити систему державного контролю за станом роботи із
запобігання хабарництву і корупції, іншим зловживанням посадових і
службових осіб та своєчасного виявлення;
підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення
та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за
ситуацією в громадських місцях, створення відповідних систем
накопичення та обміну інформацією між центральними органами
виконавчої влади;
стабілізувати криміногенну ситуацію в державі шляхом
подолання правового нігілізму та запобігання криміналізації
населення.

Додаток
до Програми
ЗАХОДИ
з профілактики правопорушень на 2007-2009 роки


{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 980
( 980-2008-п ) від 05.11.2008 }on top