Документ 1761-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 1149-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 листопада 2003 р. N 1761
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1149 ( 1149-2010-п ) від 08.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з втратою чинності
Постанови КМ N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 та
відновленням дії Постанови КМ N 1195 ( 1195-2001-п )
від 05.09.2001 згідно з Постановою КМ N 327
( 327-2010-п )від 23.04.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 995 ( 995-2009-п ) від 12.09.2009 }
Про внесення змін до Формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного
бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729; 2002 р., N 38, ст. 1782; 2003 р., N 37, ст. 1984),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2003 р. N 1761

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,
що передаються до державного бюджету) між
державним бюджетом та місцевими бюджетами ( 1195-2001-п )
1. У пункті 6:
в абзаці дев'ятому слова "розрахунковий обсяг доходів (кошика
доходів)" замінити словами "факторний розрахунковий обсяг доходів
(кошика доходів)";
у формулі символ "D " замінити символом "FD ";
izak izak
в абзаці десятому символ і слова "D(izak) - розрахунковий
обсяг доходів (кошика доходів)" замінити символом і словами
"FD(izak) - факторний розрахунковий обсяг доходів (кошика
доходів)";
абзац дванадцятий після цифр "6.1.1" доповнити цифрами
"6.1.2";
доповнити пункт після абзацу п'ятнадцятого абзацами такого
змісту:
"Крім того, для врахування можливих ризиків від введення в
дію зазначеного Закону визначається скоригований обсяг доходів
місцевих бюджетів (RD(izak)) за формулою:
RD = FD х f,
izak izak
де f - коефіцієнт врахування можливих ризиків від проведення
реформування податку з доходів фізичних осіб, що визначається за
формулою:
f = 1 - FD / D
zak r
де FD(zak) - факторний розрахунковий обсяг доходів,
обчислений в цілому по Україні;
D(r) - оцінка обсягу недонадходження податку з доходів
фізичних осіб в цілому по місцевих бюджетах, визначена на основі
уточнення розрахунку еластичності бази оподаткування.
Отже, розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів),
закріплених за відповідними місцевими бюджетами, визначається за
формулою:
D = RD х 1 / g х g' при g > g'
izak izak
D = RD при g < g',
izak izak

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих
бюджетів, що визначається за формулою:
g = RD / D 2003,
izak izak
де D(izak)2003 - розрахунковий обсяг доходів i-тої
адміністративно-територіальної одиниці, що враховуються під час
визначення міжбюджетних трансфертів у 2003 році;
g' - усереднений коефіцієнт для місцевих бюджетів, значення якого
на 2004 рік дорівнює 105,0515".
У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом двадцять
третім.
2. В абзаці першому пункту 8:
абзац доповнити після слів "адміністративно-територіальної
одиниці" символом "(гамма)";

формулу "альфа = 1 - ( Кк((Di3 + Li3) / (Di1 + Li1)) - 1)"
i замінити такою формулою:
"гамма = Кк((Di3 + Li3) / (Di1 + Li1))",
де Кк - корінь квадратний;
доповнити абзац таблицею такого змісту:
------------------------------------------------------------------ "Умова | Значення показника альфа | i ------------------------------------------------------------------ гамма < або = 1,25 0,90
1,25 < гамма < або = 1,45 0,85
1,45 < гамма < або = 1,60 0,80
1,60 < гамма < або = 1,65 0,75
1,65 < гамма < або = 1,70 0,70
1,70 < гамма < або = 1,75 0,65
гамма > 1,75 0,60".
3. У пункті 14:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"V(adm kyiv) - розрахунковий показник обсягу видатків бюджету
м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті
державних адміністрацій, у тому числі фінансових органів
(V(adm kyiv) = V(yu) х K(yadm kyiv)). На 2004 рік K(yadm kyiv)
дорівнює 0,0425";
у другому реченні абзацу п'ятого цифри "0,039" замінити
цифрами "0,0355";
друге речення абзацу шостого викласти в такій редакції: "На
2004 рік K(y kyiv) дорівнює 0,0025, K(y sev) - 0,0017".
4. У другому реченні абзацу третього пункту 15 цифри "0,038"
замінити цифрами "0,0348".
5. У другому реченні абзацу шостого пункту 16 цифри "0,450"
замінити цифрами "0,4110".
6. У другому реченні абзацу п'ятого пункту 17 цифри "0,422"
замінити цифрами "0,4720".
7. У формулі абзацу першого пункту 23 символ "S " замінити
a символом "S ".
dвгору