Документ 176-2012-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 16.03.2018, основание - 156-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 березня 2012 р. № 176
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 156 від 14.02.2018}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 171 від 02.03.2016, № 218 від 29.03.2017; в редакції Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 331 від 25.04.2012
№ 441 від 26.06.2013
№ 506 від 17.07.2013
№ 187 від 08.04.2015
№ 171 від 02.03.2016
№ 749 від 26.10.2016
№ 218 від 29.03.2017
№ 49 від 07.02.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 171 від 02.03.2016, № 218 від 29.03.2017; в редакції Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. № 176

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів,  заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

{У назві та тексті Порядку слова “громадська організація” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “громадське об’єднання” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 171 від 02.03.2016}

{У назві та тексті Порядку слова і цифри “увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” замінено словами “відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні” згідно з Постановою КМ № 218 від 29.03.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики за програмою “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба).

Одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання ветеранів, що мають статус всеукраїнських (далі - громадські об’єднання).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

3. Для отримання бюджетних коштів громадські об’єднання подають Службі до 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанов КМ № 187 від 08.04.2015, № 49 від 07.02.2018}

До заяви додаються:

копія статуту (положення) громадського об’єднання, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) не вносилися зміни);

анкета громадського об’єднання за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копія свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного свідоцтва та статуту (положення) громадського об’єднання не вносилися зміни);

копії документів про легалізацію осередків громадського об’єднання;

копії свідоцтв про реєстрацію громадських об’єднань, які є членами спілок;

копія довідки про взяття на облік платника податків;

копія протоколу засідання центрального статутного органу громадського об’єднання про склад керівництва;

копія звіту про діяльність громадського об’єднання за формою державного статистичного спостереження № 1 - громадське об’єднання (річна) “Звіт про діяльність громадського об’єднання”;

календарний план та анкета заходу (програми), форми яких затверджуються Мінсоцполітики;

{Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 187 від 08.04.2015}

розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, визначених пунктом 6 цього Порядку;

інформація про обсяги фінансування місцевих (обласних) осередків громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, за рахунок місцевих бюджетів, а також напрями використання коштів місцевих бюджетів.

Громадські об’єднання, які отримали бюджетні кошти у минулому році, подають також копію звіту про їх використання.

Зазначені у цьому пункті документи (крім копій статуту (положення) громадського об’єднання та свідоцтва про її реєстрацію) засвідчуються підписом керівника, скріпленим печаткою громадського об’єднання.

Служба має право розглядати подані після 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяви громадських об’єднань ветеранів та учасників антитерористичної операції, утворених після закінчення зазначеного строку.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 187 від 08.04.2015}

4. Подані згідно з пунктом 3 цього Порядку документи розглядаються Службою протягом одного місяця з дня їх надходження.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 187 від 08.04.2015, № 49 від 07.02.2018}

5. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадському об’єднанню, визначається з урахуванням:

1) відповідності запланованих заходів (програм) цілям та пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту ветеранів, а також очікуваним результатам;

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 07.02.2018}

2) актуальності, соціальної спрямованості та інноваційності заходів (програм) для відповідної категорії громадян, а також чіткості, повноти і правильності обрання такої категорії;

3) результатів діяльності громадського об’єднання у минулому році та досвіду її роботи;

4) раціональності та економності використання громадським об’єднанням бюджетних коштів, зокрема обґрунтованості запропонованої вартості витрат, залучення небюджетного фінансування, відповідності запланованих витрат здійсненим заходам (виконаним програмам);

5) наявності детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів і у разі надання фінансової підтримки у минулих роках - результатів аналізу ефективності їх використання;

6) рівня кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для здійснення заходів (виконання програм).

7) рівня поширення позитивного досвіду в процесі здійснення заходів (виконання програм);

{Підпункт 8 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

{Підпункт 9 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики з урахуванням отриманих від Служби пропозицій робочої групи, утвореної Службою за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів.

{Абзац одинадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 171 від 02.03.2016; в редакції Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 187 від 08.04.2015}

6. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) здійснення заходів статутними органами громадського об’єднання, передбачених її статутом (положенням) (асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори);

2) здійснення заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) громадського об’єднання, і положень Конвенції про права інвалідів, з нагоди Міжнародного дня інвалідів, Дня ветеранів, фізкультурно-оздоровчих заходів, проведення конгресів, симпозіумів, зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості ветеранів, а також забезпечення участі представників громадських об’єднань у відповідних міжнародних заходах;

{Підпункт 2 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 07.02.2018}

3) навчання голови та секретаря комітету з конкурсних торгів громадського об’єднання, що здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;

{Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 187 від 08.04.2015}

4) здійснення заходів із соціального захисту ветеранів, до яких залучаються громадські об’єднання відповідно до законодавства;

{Підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 07.02.2018}

5) випуск згідно з договорами, укладеними з вітчизняними суб’єктами господарювання, книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, а також газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів, патріотичного виховання молоді, доходи від реалізації яких використовуються лише за напрямами, визначеними цим пунктом;

{Підпункт 5 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

{Підпункт 6 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

{Підпункт 7 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

{Підпункт 8 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

9) оплату (в сумі не більш як 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об’єднаню):

оренди приміщень, обладнання та інвентарю;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

послуг з поштового зв’язку та електрозв’язку;

послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадського об’єднання, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадського об’єднання, що надаються державними нотаріальними конторами;

канцелярських виробів і витратних матеріалів;

періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту ветеранів, діяльності громадських об’єднань та бухгалтерського обліку;

{Абзац восьмий підпункту 9 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 07.02.2018}

10) матеріальне заохочення (винагороди) працівників громадського об’єднання, які забезпечують роботу такого об’єднання, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об’єднанню;

{Підпункт 10 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 171 від 02.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 07.02.2018}

11) оплату відряджень працівників громадського об’єднання та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488);

12) здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 “Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам’ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 411);

13) здійснення Службою заходів з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, зокрема:

{Абзац перший підпункту 13 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 07.02.2018}

оплату відряджень у межах України та за кордон членів офіційних українських делегацій із числа ветеранів війни і медичних працівників, що їх супроводжують (замовлення послуг з перевезення делегацій автобусами, придбання квитків, страхових полісів, оплата вартості проживання, сплата зборів у зв’язку із здійсненням витрат на відрядження, оформлення візових документів, відшкодування добових витрат);

обслуговування на території України членів іноземних делегацій (обслуговування в залах офіційних делегацій, аеропортах та на залізничних вокзалах, транспортне обслуговування, відшкодування витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання, здійснення видатків, пов’язаних з проведенням конференцій, семінарів, прийомів);

оплату послуг із синхронного та послідовного перекладу під час здійснення заходів за участю іноземних делегацій, оренди обладнання, необхідного для надання таких послуг;

придбання сувенірної продукції, книжок та квітів для ветеранів війни і членів іноземних делегацій;

здійснення видатків, пов’язаних з проведенням урочистих зустрічей з Героями Радянського Союзу, повними кавалерами ордена Слави, особами, нагородженими чотирма і більше медалями “За відвагу”, Героями Соціалістичної Праці, удостоєними такого звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, та представниками громадських об’єднань ветеранів (відшкодування витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання).

Відшкодування добових витрат, витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання, придбання сувенірної продукції, книжок та квітів здійснюються у розмірах, визначених Мінсоцполітики.

{Підпункт 14 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 171 від 02.03.2016}

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Громадські об’єднання подають щороку до 30 січня Службі звіти про використання бюджетних коштів, у тому числі результативні показники, для їх узагальнення та подання до 10 лютого Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 07.02.2018}

Служба проводить моніторинг здійснення заходів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, із зазначенням обсягу бюджетних коштів, витрачених на здійснення таких заходів та досягнення цілей. Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на веб-сайті Служби.

{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 49 від 07.02.2018}

Громадські об’єднання подають до Служби щомісяця до 5 числа інформацію для проведення такого моніторингу.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 07.02.2018}

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 187 від 08.04.2015}

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. № 176

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 119 “Про порядок використання коштів державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з увічненням Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 521).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 175 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 663).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 176 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 664).вверх