Документ 1758-2001-п, попередня редакція — Редакція від 30.03.2012, підстава - 218-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2001 р. N 1758
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких рішень
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1266 ( 1266-2002-п ) від 29.08.2002
N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006
N 757 ( 757-2007-п ) від 23.05.2007
N 227 ( 227-2009-п ) від 05.03.2009
N 1317 ( 1317-2009-п ) від 03.12.2009
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010
N 567 ( 567-2011-п ) від 01.06.2011
N 159 ( 159-2012-п ) від 29.02.2012
N 218 ( 218-2012-п ) від 21.03.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1758
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1317
( 1317-2009-п ) від 03.12.2009 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 лютого
1993 р. N 145 ( 145-93-п ) "Про порядок реєстрації філіалів,
відділень, представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні"
(ЗП України, 1993 р., N 7, ст. 149; 1994 р., N 6, ст. 155;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383):
1) у пункті 5 постанови слова "Міністерству культури"
замінити словами "Міністерству культури і мистецтв";
2) у пункті 9 Положення про порядок реєстрації філіалів,
відділень, представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні,
затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінстату" замінити
словом "Держкомстату".
3. У Положенні про Національну координаційну раду боротьби з
наркоманією при Кабінеті Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. N 343
( 343-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 212; 1995 р., N 3,
ст. 75):
1) у пункті 1 слово "державної" виключити;
2) у пункті 2 слова "декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України" замінити словами "актами Кабінету
Міністрів України";
3) у пункті 3:
в абзаці третьому слова "відомств, інших органів державної
виконавчої влади" замінити словами "інших органів виконавчої
влади";
в абзаці сьомому слова "Урядові України" замінити словами
"Кабінетові Міністрів України";
4) у пункті 4:
в абзаці другому слова "державної виконавчої" та "декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України" замінити
відповідно словами "виконавчої" та "актів Кабінету Міністрів
України";
в абзацах третьому і п'ятому слова "відомств, інших органів
державної виконавчої влади" замінити словами "інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади";
в абзаці сьомому слова "Уряду України" замінити словами
"Кабінету Міністрів України";
в абзаці десятому слова "і відомствами" замінити словами "та
іншими центральними органами виконавчої влади";
в абзаці дванадцятому слова "рішення Уряду України" замінити
словами "прийняття акта Кабінету Міністрів України";
5) у пункті 5:
в абзаці другому слова "відомств, Уряду Республіки Крим,
місцевих державних адміністрацій, органів місцевого і
регіонального самоврядування" замінити словами "інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування";
в абзаці четвертому слово "відомств" замінити словами "інших
центральних органів виконавчої влади";
6) у пункті 6 слова "державної виконавчої влади, органами
місцевого і регіонального самоврядування" замінити словами
"виконавчої влади, органами місцевого самоврядування";
7) в абзаці першому пункту 7 слова "відомств, інших
центральних органів державної виконавчої влади" замінити словами
"інших центральних органів виконавчої влади";
8) в абзаці другому пункту 8 слова "відомств та інших органів
державної виконавчої влади" замінити словами "інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади";
9) в абзаці другому пункту 9 слово "державної" виключити;
10) у пункті 10 слова "підрозділ, який створюється в апараті
Кабінету Міністрів України" замінити словами "структурний
підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України";
11) пункт 11 після слів "Господарським управлінням" доповнити
словом "Секретаріату".
4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня
1993 р. N 354 ( 354-93-п ) "Про безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування" викласти у такій редакції:
"2. Міністерству фінансів під час уточнення показників
державного бюджету на кожний рік передбачати витрати, пов'язані з
безплатним проїздом пенсіонерів за віком".
5. У Положенні про Державну службу боротьби з економічною
злочинністю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 510 ( 510-93-п ) (ЗП України, 1994 р., N 2,
ст. 30; Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 180):
1) у пункті 2 слова "декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України" замінити словами "актами Кабінету
Міністрів України";
2) в абзаці третьому пункту 3 слово "державної" виключити;
3) у пункті 4:
у підпункті 5 слово "Урядом" замінити словами "Кабінетом
Міністрів України";
у підпункті 9 слово "державної" виключити;
4) у пункті 5:
у підпункті 8 слова "комітетах та інших органах державної
виконавчої влади" замінити словами "інших центральних і місцевих
органах виконавчої влади";
у підпункті 10 слова "державних комітетів та інших органів
державної виконавчої влади" замінити словами "інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади";
5) у пункті 7 слова "Державною податковою службою" замінити
словами "Державною податковою адміністрацією".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня
1993 р. N 1049 ( 1049-93-п ) "Про надбавки за вислугу років для
працівників органів державної виконавчої влади":
1) у назві і тексті постанови слова "державної виконавчої"
замінити словом "виконавчої";
2) у вступній частині слова "На виконання Указу Президента
України від 15 жовтня 1993 р. N 459/93 ( 459/93 ) "Про заходи щодо
підвищення рівня роботи органів державної виконавчої влади"
виключити;
3) в абзаці третьому пункту 1 постанови слова "Міністерству
праці" замінити словами "Міністерству праці та соціальної
політики";
4) у Положенні про порядок і умови виплати щомісячної
надбавки за вислугу років працівникам органів державної виконавчої
влади, затвердженому зазначеною постановою:
а) у назві і тексті Положення слова "державної виконавчої"
замінити словом "виконавчої";
б) у пункті 1 слова "Уряду України", "апарату Кабінету
Міністрів України", "державних комітетів, комітетів, головних
управлінь та інших органів державної виконавчої влади, підвідомчих
Кабінетові Міністрів України, місцевих державних адміністрацій"
замінити відповідно словами "Кабінету Міністрів України",
"Секретаріату Кабінету Міністрів України", "інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади", а слова "їх управлінь,
самостійних відділів, інших служб, що входять до складу цих
адміністрацій" та "Комітету з питань захисту військовослужбовців,
Державного комітету з питань державних секретів" виключити;
в) в абзаці третьому пункту 3 слова "інших державних
органах - в апараті Верховної Ради України, Верховної Ради
Республіки Крим, Ради Міністрів Республіки Крим, міністерств,
відомств, інших органів, підвідомчих Раді Міністрів Республіки
Крим, Рад народних депутатів та їх органів" замінити словами "в
Апараті Верховної Ради України, Верховної Ради і Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, міністерствах та комітетах Автономної
Республіки Крим, органах місцевого самоврядування";
г) в абзаці третьому пункту 4 слова "час дійсної строкової
військової служби" замінити словами "час проходження військової
служби".
7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
22 лютого 1994 р. N 102 ( 102-94-п ) "Про розмір плати за видачу
свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю" (ЗП
України, 1994 р., N 6, ст. 151; Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 42, ст. 1551) слова "районних, районних у містах, міських (міст
обласного значення)" виключити.
8. У Положенні про порядок укладення, виконання та денонсації
міжнародних договорів України міжвідомчого характеру,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня
1994 р. N 422 ( 422-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 251;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 252):
1) у пункті 1 слова "державної виконавчої влади (далі -
міністерства і відомства)" замінити словами "виконавчої влади";
2) абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
"Центральні органи виконавчої влади, які укладають міжнародні
договори України міжвідомчого характеру, передають до Мін'юсту
тексти таких договорів на паперових та електронних носіях у
місячний термін після набрання ними чинності для включення до
Єдиного державного реєстру нормативних актів";
3) у тексті Положення слова "і відомство" в усіх відмінках і
формах числа замінити словами "інший центральний орган виконавчої
влади" у відповідному відмінку і числі.
9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня
1994 р. N 555 ( 555-94-п ) "Про поширення чинності постанови
Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354" викласти у
такій редакції:
"2. Міністерству фінансів під час уточнення показників
державного бюджету на кожний рік враховувати витрати, пов'язані з
безплатним проїздом інвалідів".
10. У Положенні про Центр правової реформи і законопроектних
робіт при Міністерстві юстиції України, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. N 780
( 780-94-п ) "Питання Центру правової реформи і законопроектних
робіт при Міністерстві юстиції України" (ЗП України, 1995 р., N 2,
ст. 32):
1) у підпункті 1 пункту 4 слова "Конституційного Суду,
Верховного Суду, Вищого арбітражного суду, Генеральної
прокуратури, міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади, органів державної влади Автономної Республіки
Крим, місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів"
замінити словами "Конституційного Суду України, Верховного Суду
України, Вищого господарського суду України, Генеральної
прокуратури України, міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Верховної Ради і Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування";
2) у тексті Положення слова "державної виконавчої" замінити
словом "виконавчої".
11. У Правилах перетинання державного кордону громадянами
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
27 січня 1995 р. N 57 ( 57-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 4,
ст. 92):
1) у пункті 10 слова "до підрозділів паспортної,
реєстраційної та міграційної роботи МВС" замінити словами "органу,
який його видав, якщо інше не встановлено законодавством";
2) у пункті 13 слова "і відомств" замінити словами "та інших
центральних органів виконавчої влади".
12. У пункті 27 Правил оформлення і видачі паспортів
громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів
дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231
( 231-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 14, с. 50):
в абзаці другому слова "до підрозділу паспортної служби"
замінити словом "органу";
в абзаці третьому слова "Підрозділ паспортної служби"
замінити словами "Орган, що видав паспорт".

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня
1996 р. N 278 ( 278-96-п ) "Про створення кафедри підготовки
спеціалістів з питань цивільної оборони у Київському державному
технічному університеті будівництва і архітектури" (ЗП України,
1996 р., N 8, ст. 245) слова "Державному технічному університеті
будівництва і архітектури" замінити словами "Національному
університеті будівництва і архітектури".

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2012-п ) від 21.03.2012 }

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617
( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

17. У постанові Кабінету Міністрів України та Національного
банку України від 31 серпня 1996 р. N 1033 ( 1033-96-п ) "Про
заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та
підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для
забезпечення фінансування соціальних виплат населенню" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 5, с. 179):
1) в абзаці першому пункту 1 і абзаці п'ятому пункту 2 слова
"і відомств" замінити словами "та інших центральних органів
виконавчої влади";
2) в абзаці третьому пункту 21 слова "місцевими органами
влади" замінити словами "місцевими органами виконавчої влади і
органами місцевого самоврядування".
18. У Положенні про Державну автомобільну інспекцію
Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 ( 341-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52; 2000 р., N 8,
ст. 319):
1) у пункті 5:
у підпункті 16 слово "законодавством" замінити словом
"законами";
у підпункті 25 слова "органам місцевої виконавчої влади"
замінити словами "місцевим органам виконавчої влади";
в абзаці шостому підпункту 29 слово "відомствами" замінити
словами "іншими центральними органами виконавчої влади";
2) у пункті 7 слова "військовою автомобільною інспекцією"
замінити словами "військовою інспекцією безпеки дорожнього руху".
19. У пунктах 3 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від
4 лютого 1998 р. N 121 ( 121-98-п ) "Про затвердження переліку
обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та
експлуатації систем і засобів автоматизованої обробки та передачі
даних" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 185) слова
"Національним агентством з питань інформатизації при Президентові
України", "Національне агентство з питань інформатизації при
Президентові України" замінити відповідно словами "Державним
комітетом зв'язку та інформатизації", "Державний комітет зв'язку
та інформатизації".
20. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 лютого
1998 р. N 155 ( 155-98-п ) "Про затвердження Порядку звільнення
від обкладення акцизним збором оборотів з реалізації легкових,
вантажно-пасажирських автомобілів, мотоциклів і шин пневматичних
гумових для легкових автомобілів, що виробляються українськими
підприємствами усіх форм власності" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 7, ст. 249, N 20, ст. 732):
1) у назві і тексті постанови слова "і шин пневматичних
гумових для легкових автомобілів" виключити;
2) у Порядку звільнення від обкладення акцизним збором
оборотів з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів,
мотоциклів і шин пневматичних гумових для легкових автомобілів, що
виробляються українськими підприємствами усіх форм власності,
затвердженому зазначеною постановою:
а) у назві і тексті слова "і шин пневматичних гумових для
легкових автомобілів" виключити;
б) у пункті 2:
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому слова "та шин до них" виключити;
в) у пункті 4 цифри і слова "100 000 шин пневматичних
гумових" виключити;
г) у пункті 5 слова "та шин" виключити;
ґ) у пункті 6 слова і цифри "і 100 000 шин" виключити;
д) у пункті 7 слова і цифри "і менше 100 000 шин" та "чи шин"
виключити.
21. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
16 лютого 1998 р. N 160 ( 160-98-п ) "Про заходи щодо посилення
контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності
центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 7, ст. 247) слова "Національним агентством з питань
інформатизації при Президентові України" замінити словами
"Державним комітетом зв'язку та інформатизації".

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1821
( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 }

{ Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1266
( 1266-2002-п ) від 29.08.2002 }

{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанов КМ N 227
( 227-2009-п ) від 05.03.2009, N 159 ( 159-2012-п ) від
29.02.2012 }

{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 567
( 567-2011-п ) від 01.06.2011 }

26. У Положенні про порядок видачі ліцензій на право оптової
торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним,
алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 500
( 500-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 554;
2000 р., N 25, ст. 1062):
1) у пункті 19 слова "засвідчені державними податковими
інспекціями" виключити;
2) в абзаці другому пункту 20 слова "скріпленого печаткою
державної податкової інспекції" виключити.
27. В абзаці четвертому пункту 4 Положення про порядок
виплати надбавки за вислугу років у системі національної
гідрометеорологічної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1607 ( 1607-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1810), слова
"строкової служби" замінити словами "час проходження військової
служби".

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1758
ПЕРЕЛІК
рішень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1991 р.
N 158 ( 158-91-п ) "Питання Фонду державного майна Української
РСР".
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня
1991 р. N 407 ( 407-91-р ).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р.
N 35 ( 35-92-п ) "Про війська Цивільної оборони України".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1992 р.
N 97 ( 97-92-п ) "Питання Фонду державного майна України".
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня
1992 р. N 502 ( 502-92-р ).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 вересня
1992 р. N 624 ( 624-92-р ).
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня
1992 р. N 638 ( 638-92-р ).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада
1992 р. N 653 ( 653-92-п ) "Про організацію повітряного сполучення
України з Естонською Республікою, Латвійською Республікою і
Литовською Республікою".
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада
1992 р. N 655 ( 655-92-п ) "Про випуск в обіг приватизаційних
майнових сертифікатів" (ЗП України, 1992 р., N 12, ст. 289).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада
1992 р. N 656 ( 656-92-п ) "Про порядок складання та уточнення
списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних
паперів" (ЗП України, 1992 р., N 12, ст. 290).
11. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1992 р. N 695 ( 695-92-п ) "Про заходи щодо
соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу".
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня
1992 р. N 738 ( 738-92-п ) "Про першочергові заходи щодо вирішення
питань виїзду громадян України за кордон" (ЗП України, 1993 р.,
N 1-2, ст. 32).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня
1993 р. N 209 ( 209-93-п ) "Про регулювання цін при закупівлі та
реалізації м'яса і м'ясопродуктів підприємствами й організаціями
споживчої кооперації" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 172).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1993 р.
N 414 ( 414-93-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 1992 р. N 738" (ЗП України,
1993 р., N 11, ст. 228).
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1993 р.
N 602 ( 602-93-п ) "Про проведення секторного аналізу економіки".
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня
1993 р. N 686 ( 686-93-п ) "Про стимулювання експорту окремих
видів товарів".
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня
1993 р. N 739 ( 739-93-п ) "Про відшкодування витрат іноземними
громадянами (особами без громадянства), громадянами України,
проведених у зв'язку з їх затриманням за порушення (спробу
порушення) державного кордону, утриманням на період
адміністративного затримання і депортацією".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня
1993 р. N 878 ( 878-93-п ) "Про порядок заходження іноземних
невійськових суден в акваторію судноремонтних заводів
Чорноморського флоту".
19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада
1993 р. N 935 ( 935-93-р ).
20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада
1993 р. N 1011 ( 1011-93-р ).
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1993 р. N 1024 ( 1024-93-п ) "Про пункти пропуску через державний
кордон України з Російською Федерацією".
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня
1993 р. N 1040 ( 1040-93-п ) "Про стимулювання експорту окремих
видів товарів".
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня
1993 р. N 1080 ( 1080-93-п ) "Про прискорення темпів створення
потужностей по видобуванню та переробці бурштину".
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня
1994 р. N 152 ( 152-94-п ) "Про поставки продукції російським
підприємствам в рахунок боргів за природний газ та нафту".
25. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня
1994 р. N 284 ( 284-94-р ).
26. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня
1994 р. N 394 ( 394-94-р ).
27. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня
1994 р. N 424 ( 424-94-п ) "Про використання коштів Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення".
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1994 р.
N 526 ( 526-94-п ) "Про внесення змін до переліку товарів
(продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставок цього
збору".
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня
1994 р. N 585 ( 585-94-п ) "Про заходи щодо державного регулювання
і контролю за ринком цінних паперів".
30. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня
1994 р. N 663 ( 663-94-п ) "Про інформаційне забезпечення участі
громадян України у приватизаційних процесах" (ЗП України, 1995 р.,
N 1, ст. 5).
31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
1994 р. N 777 ( 777-94-р ).
32. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня
1994 р. N 745 ( 745-94-п ) "Про взаємопоставки продукції за
контрактом з концерном "Норильський нікель".
33. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1994 р.
N 813 ( 813-94-п ) "Про подальший розвиток зимових видів спорту та
підготовку спортсменів України до XVIII зимових Олімпійських ігор
1998 року".
34. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня
1995 р. N 208 ( 208-95-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1993 р. N 602".
35. Пункт 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від
13 жовтня 1995 р. N 620 ( 620-95-р ).
36. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від
23 листопада 1995 р. N 927 ( 927-95-п ) "Про організаційну
структуру Прикордонних військ".
37. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1995 р. N 1059 ( 1059-95-п ) "Про звільнення натуральної оплати
праці працівників сільськогосподарських підприємств від
оподаткування прибутковим податком".
38. Пункт 12 змін, що вносяться до деяких рішень Уряду
України з питань державного замовлення та державного контракту,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня
1996 р. N 576 ( 576-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 353).
39. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня
1996 р. N 715 ( 715-96-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України".
40. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.
N 817 ( 817-96-п ) "Про створення Міжвідомчого автоматизованого
банку даних про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та причетних до нього осіб".
41. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р.
N 847 ( 847-96-п ) "Про оподаткування акцизним збором спирту
етилового, який використовується для виготовлення товарів
(продукції)".
42. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1996 р. N 1023 ( 1023-96-п ) "Про заходи щодо
додаткового залучення коштів до Пенсійного фонду" (ЗП України,
1996 р., N 17, ст. 468).
43. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня
1997 р. N 150 ( 150-97-р ).
44. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1997 р.
N 300 ( 300-97-п ) "Про забезпечення діяльності Українського
контингенту в операції багатонаціональних Стабілізаційних Сил на
території Боснії і Герцеговини" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 14, с. 57).
45. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 р.
N 860 ( 860-97-п ) "Питання Міністерства промислової політики"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 23).
46. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня
1997 р. N 965 ( 965-97-п ) "Про затвердження Положення про порядок
відбору зразків лікарських засобів для лабораторної перевірки їх
якості" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 23).
47. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 1997 р. N 1172 ( 1172-97-п ) "Про особливості контролю
за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 15).
48. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого
1998 р. N 152 ( 152-98-п ) "Про затвердження плану заходів щодо
формування інформаційно-аналітичної системи органів державної
влади".
49. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня
1998 р. N 911 ( 911-98-п ) "Про Міжвідомчу комісію з питання
забезпечення обрання України до складу непостійних членів Ради
Безпеки ООН на період 2000-2001 років".
50. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня
1998 р. N 991 ( 991-98-п ) "Питання Державного департаменту
золотовидобувної та золотопереробної промисловості" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 26, ст. 956).
51. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р.
N 1100 ( 1100-98-п ) "Про затвердження Порядку випуску, обігу та
погашення податкових векселів, що видаються на суму акцизного
збору за реалізований спирт етиловий, який використовується на
виготовлення лікарських засобів, пектину, есенції та оцту
харчових, ветеринарних препаратів і кремнійорганічних сполук"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1059).
52. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р.
N 1200 ( 1200-98-п ) "Про ставки акцизного збору на деякі товари
(продукцію)" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1169).
53. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня
1998 р. N 1552 ( 1552-98-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1200" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 39, ст. 1446).
54. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
1998 р. N 1616 ( 1616-98-п ) "Про ставку акцизного збору на спирт
етиловий, що використовується вітчизняними товаровиробниками для
виготовлення лікарських засобів" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 41, ст. 1513).
55. Пункт 7 плану, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 287 ( 287-99-п ) "Про
план заходів щодо забезпечення прозорості приватизаційних процесів
і запобігання фактам зловживань у цій сфері".
56. Пункт 25 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 18 жовтня 1999 р. N 1919 ( 1919-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).вгору