Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 24.12.20041742
Документ 1742-2004-п, попередня редакція — Редакція від 25.05.2009, підстава - 464-2009-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 грудня 2004 р. N 1742
Київ
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 256 ( 256-2006-п ) від 07.03.2006 }
Про утворення Державного департаменту
з питань адаптації законодавства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006
N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006
N 464 ( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити у складі Міністерства юстиції на базі Центру
європейського та порівняльного права, що ліквідується, Державний
департамент з питань адаптації законодавства як урядовий орган
державного управління.
2. Затвердити Положення про Державний департамент з питань
адаптації законодавства, що додається.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464
( 464-2009-п ) від 13.05.2009 }

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 716 ( 716-2003-п )
"Про утворення Центру європейського та порівняльного права"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 936).
5. Міністерству юстиції забезпечити фінансування видатків на
оплату праці працівників Державного департаменту з питань
адаптації законодавства у 2005 році в межах коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на 2005 рік за бюджетною програмою
"Заходи по виконанню робіт з адаптації законодавства України до
законодавства ЄС та проведенню в Україні правової реформи і
законопроектних робіт".
6. Міністерству фінансів та Міністерству юстиції передбачати
починаючи з 2006 року в проектах державного бюджету кошти для
утримання Державного департаменту з питань адаптації
законодавства.
7. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2004 р. N 1742
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент
з питань адаптації законодавства

1. Державний департамент з питань адаптації законодавства
(далі - Департамент) є урядовим органом державного управління,
який діє у складі Мін'юсту і йому підпорядковується.
2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мін'юсту.
3. Основними завданнями Департаменту є:
1) організація роботи з реалізації державної політики у сфері
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу;
2) участь у межах своєї компетенції в координації роботи,
пов'язаної з виконанням Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу
( 1629-15 ) (далі - Програма);
3) організація науково-експертного, аналітичного,
інформаційного та методологічного забезпечення виконання
Програми ( 1629-15 );
4) підготовка рекомендацій щодо приведення законодавства
України у відповідність з acquis communautaire та на їх підставі
розроблення проектів нормативно-правових актів і підготовка
пропозицій щодо укладення відповідних міжнародних договорів;
{ Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
5) проведення експертизи щодо відповідності проектів законів
України та інших нормативно-правових актів, що за предметом
правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких
регулюються правом Європейського Союзу, acquis communautaire;
6) узагальнення інформації про стан адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу;
7) організація моніторингу імплементації актів законодавства
України, проекти яких розроблені відповідно до acquis
communautaire;
8) координація в межах своїх повноважень співробітництва між
Україною та Європейським Союзом у сфері адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу та у сфері юстиції
свободи та безпеки і з питань забезпечення стабільності та
ефективності функціонування інститутів, які гарантують демократію,
верховенство права, додержання прав людини. { Підпункт 8 пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1314
( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
9) координація та моніторинг в межах своїх повноважень
роботи центральних органів виконавчої влади з виконання
зобов'язань, взятих на себе Україною перед Європейським Союзом,
Радою Європи, іншими міжнародними організаціями, щодо забезпечення
стабільності та ефективності функціонування інститутів, які
гарантують демократію, верховенство права, додержання прав
людини. { Пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ
N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу:
з підготовки та реалізації щорічних планів заходів з
виконання Програми ( 1629-15 );
із здійснення перекладу на українську мову актів acquis
communautaire та актів законодавства держав - членів Європейського
Союзу, що регулюють відносини у пріоритетних сферах адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
{ Абзац третій підпункту 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1314
( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
з проведення порівняльного аналізу регулювання правовідносин
у відповідних сферах в Україні та Європейському Союзі;
з підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану
адаптації законодавства України до acquis communautaire;
{ Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
із здійснення перекладу на англійську мову
інформаційно-аналітичних матеріалів, актів законодавства України,
пов'язаних з виконанням Програми, та їх проектів; { Підпункт 1
пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1314
( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
2) готує рекомендації щодо приведення законодавства України у
відповідність з acquis communautaire та пропозиції щодо
вдосконалення законодавства;
3) розробляє за дорученням Президента України, Кабінету
Міністрів України та власною ініціативою проекти законів, інших
нормативно-правових актів, що спрямовані на адаптацію
законодавства України до acquis communautaire, або бере участь
разом з іншими органами виконавчої влади у їх підготовці;
4) бере у межах своєї компетенції участь у підготовці
проектів концепцій розвитку законодавства України та проектів
міжнародних договорів України;
5) забезпечує підготовку методичних рекомендацій з
організації роботи з приведення центральними органами виконавчої
влади законодавства України у відповідність з acquis
communautaire;
6) організовує роботу, пов'язану із створенням та
функціонуванням загальнодержавної інформаційної мережі з питань
європейського права;
7) виконує функції державного замовника з розроблення,
виробництва, постачання програмних засобів для загальнодержавної
інформаційної мережі з питань європейського права;
8) організовує роботу з підготовки проекту щорічної доповіді
про стан виконання Програми ( 1629-15 );
9) вживає в межах своїх повноважень заходів для розвитку
співробітництва з Європейським Союзом у сфері адаптації
законодавства України до acquis communautaire, у сфері юстиції,
свободи та безпеки, а також з питань забезпечення стабільності та
ефективності функціонування інститутів, які гарантують демократію,
верховенство права, додержання прав людини; { Підпункт 9 пункту 4
в редакції Постанови КМ N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
10) вивчає та узагальнює досвід прийняття acquis
communautaire державами - членами Європейського Союзу та
державами - кандидатами на вступ до Європейського Союзу;
11) проводить в межах своєї компетенції правову експертизу
проектів нормативно-правових актів (готує висновки) щодо
відповідності Конституції ( 254к/96-ВР ), законам та іншим
нормативно-правовим актам України, а також міжнародним договорам
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, вимогам нормопроектувальної техніки проектів законів,
інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим;
12) здійснює експертизу (готує висновки) щодо відповідності
проектів законів України та інших нормативно-правових актів, що за
предметом регулювання належать до сфер, відносини в яких
регулюються правом Європейського Союзу, acquis communautaire;
13) сприяє в межах своєї компетенції забезпеченню виконання
зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з правових
питань, проводить моніторинг стану виконання зазначених
зобов'язань;
14) проводить моніторинг та готує звіти про стан виконання:
щорічних планів заходів з виконання Програми ( 1629-15 );
положень угод і домовленостей між Україною та Європейським
Союзом, що стосуються сфери адаптації законодавства України до
acquis communautaire, сфери юстиції, свободи та безпеки, а також з
питань забезпечення стабільності та ефективності функціонування
інститутів, які гарантують демократію, верховенство права,
додержання прав людини; { Абзац третій підпункту 14 пункту 4 в
редакції Постанови КМ N 1314 ( 1314-2006-п ) від 15.09.2006 }
15) організовує в установленому порядку видання бюлетенів,
збірників нормативних актів, інших матеріалів з питань, що
належать до його компетенції;
16) готує інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи
з питань, що належать до його компетенції;
17) забезпечує в межах своєї компетенції залучення юридичних
радників;

( Підпункт 18 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

19) бере в установленому порядку та в межах своїх повноважень
участь у діяльності двосторонніх і багатосторонніх комісій, а
також інших міжнародних органів та інституцій при вирішенні
питань, пов'язаних із застосуванням міжнародного права та
адаптацією законодавства України до законодавства Європейського
Союзу;
20) забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію з
відповідними міжнародними організаціями або їх представництвами в
Україні;
21) опрацьовує в межах своєї компетенції матеріали, пов'язані
з участю України у відповідних міжнародних організаціях;
22) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Департамент має право:
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) одержувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на нього завдань;
3) скликати в установленому порядку наради з питань, які
належать до його компетенції;
4) організовувати і проводити семінари, конференції,
симпозіуми, інші заходи з питань, що належать до його компетенції;
5) утворювати експертні та консультаційні ради, робочі групи;
6) видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.
6. Департамент очолює директор, який в установленому порядку
призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра юстиції.
Директор Департаменту є членом колегії Мін'юсту.
7. Директор Департаменту має першого заступника та двох
заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції,
погодженим з директором Департаменту.
Розподіл обов'язків між заступниками проводить директор
Департаменту.
8. Директор Департаменту:
здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та
Міністром юстиції за виконання покладених на Департамент завдань;
призначає відповідно до законодавства та в межах своїх
повноважень на посаду та звільняє з посади керівників структурних
підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників
директора;
призначає радників Департаменту на громадських засадах;
визначає ступінь відповідальності заступників директора,
керівників структурних підрозділів та інших працівників
Департаменту;
вирішує відповідно до законодавства питання про заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів Департаменту та інших працівників, крім
заступників директора;
підписує видані в межах компетенції Департаменту накази,
організовує перевірку їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
9. Граничну чисельність працівників Департаменту за поданням
директора затверджує Міністр юстиції.
10. Структуру Департаменту затверджує директор за погодженням
з Міністром юстиції.
11. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його
директор за погодженням з Міністром юстиції та Мінфіном.
12. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в
межах коштів, передбачених на утримання Мін'юсту.

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.вгору