Документ 174-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.03.2006, підстава - 292-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 лютого 2001 р. N 174
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 292 ( 292-2006-п ) від 15.03.2006 }
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
визначення уповноважених осіб, радників та експертів
для підготовки і здійснення продажу акцій відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком"

Відповідно до статті 6 Закону України "Про особливості
приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"
( 1869-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення
уповноважених осіб, радників та експертів для підготовки і
здійснення продажу акцій відкритого акціонерного товариства
"Укртелеком" (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 2001 р. N 174
ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення уповноважених осіб,
радників та експертів для підготовки і здійснення
продажу акцій відкритого акціонерного товариства
"Укртелеком"

Загальні положення
1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
уповноважена особа, радник, експерт (далі - консультант) -
юридична особа або об'єднання юридичних осіб, яка (яке)
визначається комісією з приватизації ВАТ "Укртелеком" (далі -
комісія) за результатами конкурсу для надання послуг у процесі
приватизації ВАТ "Укртелеком";
потенційний учасник конкурсу - особа, яка подала Фондові
державного майна заяву про участь у конкурсі;
учасник конкурсу - особа, визначена комісією з числа
потенційних учасників за результатами розгляду заяв про участь у
конкурсі і допущена до участі в конкурсі;
заява про участь у конкурсі - офіційне звернення потенційного
учасника щодо участі в конкурсі.
2. Процедура проведення конкурсу складається з таких етапів:
1) підготовка до конкурсу;
2) розгляд заяв про участь у конкурсі та визначення учасників
конкурсу;
3) визначення переможця конкурсу.
3. Комісія у процесі конкурсного відбору:
затверджує інформаційне повідомлення та конкурсну
документацію;
розглядає заяви про участь у конкурсі;
визначає учасників конкурсу;
розглядає та оцінює конкурсні (технічні та фінансові)
пропозиції учасників конкурсу;
визначає переможця конкурсу та учасника, який посів друге
місце.
4. Основними завданнями консультанта можуть бути:
збирання інформації та аналіз економічних, технічних і
фінансових показників діяльності ВАТ "Укртелеком", а також
інформації про стан нормативно-правової бази, пов'язаної з його
діяльністю;
приведення основних показників бухгалтерської звітності
ВАТ "Укртелеком" у відповідність з міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку;
визначення інвестиційної привабливості ВАТ "Укртелеком" та
можливих шляхів її підвищення, надання пропозицій щодо можливої
реструктуризації кредиторської заборгованості;
надання рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів
на продукцію та послуги ВАТ "Укртелеком", його маркетингової
політики тощо;
надання пропозицій щодо визначення ефективної стратегії
продажу акцій ВАТ "Укртелеком", умов його приватизації, включаючи
проект плану розміщення акцій;
підготовка документації про ВАТ "Укртелеком" згідно з
вимогами антимонопольного законодавства;
надання пропозицій щодо проведення відкритих торгів з продажу
акцій ВАТ "Укртелеком";
проведення експертної оцінки вартості пакета акцій ВАТ
"Укртелеком";
здійснення необхідних заходів для залучення промислових
інвесторів.
5. Заява про участь у конкурсі повинна містити:
загальну інформацію про потенційного учасника;
інформацію про досвід з надання послуг у процесі приватизації
у галузі телекомунікацій або виконання потенційним учасником
аналогічних завдань протягом останніх п'яти років;
основну інформацію про персонал, який займатиметься
реалізацією проекту, тощо.
Оцінка заяв про участь у конкурсі здійснюється в балах за
визначеними комісією критеріями. Кожен з основних критеріїв має
свою максимальну кількість балів. Основні критерії можуть
поділятися на підкритерії. При цьому сума максимальної кількості
балів підкритеріїв повинна дорівнювати максимальній кількості
балів критерію.
6. Основними критеріями оцінки технічних пропозицій є:
досвід виконання учасником аналогічних завдань;
знання персоналом, який займатиметься реалізацією проекту,
української чи російської мови та обізнаність з місцевою
ситуацією;
можливість створення представництва в Україні та можливість
залучення інших консультантів;
компетентність (кваліфікація, досвід, навички) персоналу,
який займатиметься реалізацією проекту;
запропонована учасником методика підготовки до продажу,
стратегія продажу, можливості учасника щодо матеріально-технічного
забезпечення організації виконання проекту;
запропоновані учасником терміни підготовки до продажу та
наступного продажу акцій ВАТ "Укртелеком" тощо.
Оцінка технічних пропозицій здійснюється в балах.
Кожен з основних критеріїв оцінки технічних пропозицій має
свою максимальну кількість балів. Основні критерії можуть
поділятися на підкритерії. При цьому сума максимальної кількості
балів підкритеріїв повинна дорівнювати максимальній кількості
балів критерію.
Комісія визначає мінімальну кількість балів, набраних
технічною пропозицією учасника конкурсу, що дає підстави для
продовження його участі у конкурсі (далі - межа прийнятності).
7. Критеріями оцінки фінансових пропозицій є:
розмір запропонованої учасником суми відшкодування його
витрат;
пропозиції учасника щодо розміру його винагороди, що
визначається у відсотках до ціни продажу.
Кожен з критеріїв оцінки фінансових пропозицій має свою
максимальну кількість балів.
Розподіл балів між технічними і фінансовими пропозиціями
визначається комісією. Загальна сума балів технічних і фінансових
пропозицій дорівнює 100. При цьому кількість балів за технічну
пропозицію не повинна бути меншою від 70.
Оцінка фінансових пропозицій щодо суми відшкодування витрат
консультанта здійснюється за такою формулою:
Px = B RFmin/RFx,
де Px - кількість балів за пропозицію учасника "x" щодо суми
витрат консультанта; B - максимальна сума балів за оцінку критерію
"витрати консультанта"; RFmin - грошовий вираз пропозиції
учасника, що запропонував мінімальну суму витрат; RFx - грошовий
вираз пропозиції щодо суми витрат учасника "x".
Оцінка фінансових пропозицій щодо винагороди консультанта
здійснюється за такою формулою:
Px = B х SFmin/SFx,
де Px - кількість балів в оцінці пропозиції учасника "x" щодо
винагороди; B - максимальна сума балів за оцінку критерію
"винагорода"; SFmin - найнижчий із запропонованих розмірів
винагород (у відсотках); SFx - розмір винагороди учасника "x" (у
відсотках).
8. Для проведення конкурсу Фондом державного майна (далі -
Фонд) готується конкурсна документація, яка затверджується
комісією до офіційного запрошення учасників конкурсу. Не
допускається внесення змін до конкурсної документації після
надіслання запрошень учасникам конкурсу.
Конкурсна документація складається з:
технічного завдання, в якому зазначаються очікувані
результати діяльності консультанта, основні етапи та терміни
виконання робіт, форми звітності перед замовником, вимоги до
фахівців консультанта тощо;
правил конкурсу, якими визначаються вимоги щодо змісту та
оформлення конкурсних (технічних і фінансових) пропозицій, порядок
їх розгляду комісією, методика та критерії оцінки конкурсних
пропозицій, формули для розрахунку: середнього балу за технічну
пропозицію, балів за фінансову пропозицію (окремо за витрати
консультанта та за винагороду), загальної кількості отриманих
балів; порядок проведення переговорів щодо підписання договору про
надання послуг, а також інші процедурні питання, пов'язані з
проведенням конкурсу;
проекту відповідного договору.
За рішенням комісії до конкурсної документації можуть
включатися інші необхідні документи.
Після затвердження комісією конкурсної документації Фонд
забезпечує її переклад англійською мовою.
9. Заяви про участь у конкурсі та конкурсні пропозиції
надсилаються Фонду в запечатаних конвертах.
Підготовка до конкурсу
10. Комісія за поданням Фонду визначає:
обсяги продажу пакета (пакетів) акцій, характеристику об'єкта
(об'єктів) продажу;
максимальні обсяги фінансування витрат консультанта та
розміру його винагороди (далі - бюджет проекту), при цьому сума
коштів, що визначається як максимальний обсяг фінансування витрат
консультанта з урахуванням можливого рівня інфляції, підлягає
резервуванню Фондом з початком виконання консультантом своїх
функцій за договором;
орієнтовні терміни початку і закінчення основних етапів
приватизації ВАТ "Укртелеком" до моменту підписання відповідного
договору купівлі-продажу.
Затверджене інформаційне повідомлення публікується Фондом у
додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію -
"Відомості приватизації". З метою розширеного інформування
потенційних учасників конкурсу Фонд може опублікувати повідомлення
в глобальній електронній мережі "Internet" та в інших засобах
масової інформації українською та/або англійською мовами.
11. Інформаційне повідомлення повинне містити:
інформацію щодо об'єкта (об'єктів) продажу, основні його (їх)
характеристики;
основну мету, завдання і загальний перелік послуг
консультанта;
методику та критерії визначення учасників конкурсу;
термін подання потенційними учасниками конкурсу заяв про
участь у конкурсі;
час та місце подання заяви про участь у конкурсі;
зразок заяви про участь у конкурсі;
номери контактних телефонів, факсу та адресу електронної
пошти Фонду.
Термін подання потенційними учасниками конкурсу заяв про
участь у конкурсі не може бути меншим ніж 15 календарних днів від
дати офіційного оголошення.
Розгляд заяви про участь у конкурсі та
визначення учасників конкурсу
12. Заяви про участь у конкурсі надсилаються до Фонду, який
забезпечує їх належну реєстрацію та зберігання.
13. Наступного робочого дня після закінчення терміну подання
заяв про участь у конкурсі Фонд передає всі матеріали, отримані
від потенційних учасників, голові комісії.
14. Розгляд і оцінка заяв про участь у конкурсі здійснюються
членами комісії індивідуально на підставі критеріїв, які були
зазначені в інформаційному повідомленні. Розпечатування конвертів
із заявами про участь у конкурсі здійснюється на закритому
засіданні комісії.
Рішення щодо визначення учасників конкурсу оформлюється
протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.
15. На першому засіданні відбувається розпечатування
конвертів та ознайомлення з інформацією. Голова комісії визначає
дату проведення другого засідання, на якому і визначаються
учасники конкурсу.
За рішенням комісії учасники конкурсу можуть бути визначені
на першому засіданні.
16. Фонд письмово повідомляє кожного з потенційних учасників
про результати розгляду заяв про участь у конкурсі і визначення
учасників конкурсу.
Учасникам конкурсу надсилається пакет конкурсної документації
із запрошенням щодо надання конкурсних пропозицій.
Запрошення повинне містити інформацію про:
термін прийняття конкурсних пропозицій;
бюджет проекту;
перелік документів, що входять до конкурсної документації.
17. Термін подання конкурсних пропозицій визначається
комісією і не може бути меншим ніж 30 днів від дати направлення
запрошення.
У разі коли всі чи більшість учасників конкурсу пропонують
продовжити термін подання конкурсних пропозицій, комісія може
продовжити термін подання конкурсних пропозицій, але не більше ніж
на 15 днів. Продовження зазначеного терміну за заявою одного
учасника допускається лише у випадку, коли у конкурсі бере участь
не більш як 3 учасники.
18. Протягом терміну подання конкурсних пропозицій учасники
можуть звертатися до Фонду та комісії за роз'ясненнями та
додатковою інформацією.
19. Кожен учасник конкурсу має право на ознайомлення з
діяльністю ВАТ "Укртелеком". Процедура ознайомлення встановлюється
правилами конкурсу.
Визначення переможця конкурсу
20. Конкурсні пропозиції надсилаються до Фонду, який
забезпечує їх належну реєстрацію та зберігання з дотриманням
конфіденційності.
Процедура реєстрації конкурсних пропозицій визначається
правилами конкурсу. Технічні і фінансові пропозиції приймаються
лише в окремих конвертах. Під час реєстрації конкурсних пропозицій
обов'язково зазначається:
дата і час їх надходження;
найменування учасника конкурсу;
реєстраційний номер кожної пропозиції;
примітки щодо надходження пропозицій після визначеного
терміну, наявності не належним чином запечатаних конвертів з
документами тощо.
Наступного робочого дня після закінчення терміну подання
конкурсних пропозицій Фонд забезпечує передачу зазначених
матеріалів голові комісії.
21. Процедура розгляду та оцінки конкурсних пропозицій
складається з двох етапів.
На першому етапі розглядаються технічні пропозиції.
На засідання запрошуються учасники конкурсу або їх
уповноважені представники. У їх присутності розпечатуються
конверти з технічними пропозиціями.
Технічні пропозиції перевіряються на відповідність вимогам
правил конкурсу, зокрема щодо:
наявності документів, зазначених у правилах конкурсу;
належного оформлення документів.
Пропозиції, які не відповідають зазначеним вимогам,
відхиляються у разі, якщо комісія не отримає від учасника або
уповноваженої особи обгрунтованих роз'яснень.
На цьому засіданні конверти з фінансовими пропозиціями не
розпечатуються. Заяви чи пояснення учасника конкурсу або його
уповноваженої особи підлягають обов'язковому запису в протоколі
засідання комісії.
Після перевірки технічних пропозицій членам комісії видаються
копії необхідних документів для опрацювання їх в індивідуальному
порядку з дотриманням конфіденційності.
Оцінка технічних пропозицій здійснюється за методикою та
критеріями, визначеними правилами конкурсу. Для зручності
опрацювання технічних пропозицій передбачається застосування
членами комісії оцінних листків. Члени комісії заповнюють та
підписують свої оцінні листки і передають їх секретарю комісії,
який складає підсумкову оцінну таблицю технічних пропозицій, в
якій визначається місце кожного з учасників.
Фінансові пропозиції учасника, технічна пропозиція якого не
досягла межі прийнятності, не розглядаються.
Правилами конкурсу може бути передбачено проведення
презентацій технічних пропозицій учасниками конкурсу. У такому
разі оцінка технічних пропозицій може продовжуватися ще на одне
засідання, але не більш як 3 робочих дні.
На другому етапі розглядаються фінансові пропозиції тих
учасників конкурсу, які досягли межі прийнятності. На цьому
засіданні комісії розпечатуються конверти з фінансовими
пропозиціями.
Фінансові пропозиції перевіряються на відповідність правилам
конкурсу.
У разі коли комісія визнає будь-які розрахунки, наведені у
фінансовій пропозиції, неточними, помилки можуть бути виправлені
лише за умови надання відповідним учасником письмового
роз'яснення.
Оцінка здійснюється за методикою і критеріями, визначеними
правилами конкурсу.
У разі перевищення запропонованої Фондом у запрошенні
максимальної суми фінансування витрат консультанта та
максимального розміру його винагороди фінансова пропозиція не
розглядається, а такий учасник виключається з числа учасників
конкурсу.
На підставі методики та критеріїв оцінки фінансових
пропозицій члени комісії підраховують бали щодо кожної фінансової
пропозиції.
22. Після оцінки фінансових пропозицій комісія на підставі
додавання середньої величини суми балів за технічні пропозиції та
балів за фінансові пропозиції визначає переможця конкурсу та
учасника, який за сумою балів посів друге місце.
23. Протягом двох робочих днів з дня проведення засідання
комісії з питань, пов'язаних з проведенням конкурсу, голова
комісії надсилає протокол засідання комісії Фондові для
затвердження.
Проведення переговорів та укладення
договору
24. Наступного робочого дня після затвердження протоколу
засідання комісії про визначення переможця конкурсу Фонд надсилає
переможцю конкурсу повідомлення про початок ведення переговорів, а
іншим учасникам конкурсу - інформацію щодо результатів конкурсу.
Протягом 10 днів з дня затвердження протоколу засідання
комісії про визначення переможця конкурсу Фонд забезпечує офіційну
публікацію результатів конкурсу в додатку до Державного
інформаційного бюлетеня про приватизацію - "Відомості
приватизації".
Процедура ведення переговорів і укладення договору
визначається правилами конкурсу.
Термін підписання договору про надання послуг консультантом
не може перевищувати 20 робочих днів з дня початку проведення
переговорів. Якщо сторонам не вдалося домовитися протягом
зазначеного терміну (в межах проекту договору), Фонд приймає
рішення про початок переговорів з учасником, який посів друге
місце за результатами оцінки конкурсних пропозицій. У цьому разі
термін проведення переговорів не може перевищувати 10 робочих
днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного
терміну (в межах проекту договору), Фонд визнає конкурс таким, що
не відбувся.
Не допускається завищення рівня оплати послуг консультанта
(навіть у межах бюджету проекту) порівняно з фінансовими
пропозиціями переможця конкурсу.
Прикінцеві положення
25. Комісія має право виключити з числа учасників конкурсу:
учасників, стосовно яких отримано документи, що підтверджують
факт порушення ними антимонопольного законодавства шляхом вчинення
антиконкурентних узгоджених дій;
учасника, який подав недостовірну інформацію;
учасника, який запропонував суму своїх витрат чи розмір своєї
винагороди, більші від відповідно максимальної суми фінансування
витрат консультанта та максимального розміру його винагороди, ніж
запропоновано Фондом у запрошенні.
26. Конкурс визнається комісією таким, що не відбувся, у разі
коли:
надійшло менш як три заяви про участь у конкурсі;
визначено менш як три учасники конкурсу;
жодна з технічних пропозицій не перевищила межі прийнятності;
запропоновані всіма учасниками конкурсу суми їх витрат чи
розміри їх винагороди перевищують запропоновані Фондом у
запрошенні відповідно максимальні суми фінансування витрат чи
розмір винагороди.
Конкурс визнається Фондом таким, що не відбувся, у разі коли
у процесі переговорів ні з переможцем конкурсу, ні з учасником
конкурсу, який посів друге місце, не укладено договір про надання
послуг.
Конкурс визнається Фондом недійсним у разі отримання Фондом
після визначення комісією переможця конкурсу документів, що
підтверджують факт порушення учасниками конкурсу антимонопольного
законодавства шляхом вчинення аниконкурентних узгоджених дій.
27. Спори, що виникають під час проведення конкурсу,
розв'язуються у судовому порядку.вгору