Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань боротьби з контрабандою
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 02.03.2005173
Документ 173-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2010, підстава - 397-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2005 р. N 173
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
Про утворення Міжвідомчої координаційної
ради з питань боротьби з контрабандою
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань боротьби з
контрабандою у складі згідно з додатком.
Дозволити голові Ради вносити у разі потреби зміни до її
складу.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з
питань боротьби з контрабандою, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2005 р. N 173
СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань
боротьби з контрабандою

- Перший віце-прем'єр-міністр України,
голова Ради
ДРІЖЧАНИЙ - заступник Голови СБУ, заступник
Ігор Васильович голови Ради
БЕРЕЗНИЙ - заступник Міністра економіки та з
Андрій Вікторович питань європейської інтеграції
БРЮХОВЕЦЬКИЙ - заступник Голови Держприкордонслужби
Олександр Федорович - директор Департаменту оперативної
діяльності
ДЕМЧАК - перший заступник Міністра аграрної
Іван Микитович політики
ЄМЕЛЬЯНОВА - заступник Міністра юстиції Інна Іванівна
ЖВАЛЮК - начальник податкової міліції -
Віктор Романович перший заступник Голови Державної
податкової адміністрації
ЛЕГЕНЬКИЙ - директор департаменту розвитку та
Григорій Миколайович координації систем транспорту та
зв'язку Мінтрансзв'язку
МОСКАЛЬ - заступник Міністра внутрішніх справ
Геннадій Геннадійович - начальник кримінальної міліції
НОВИЦЬКИЙ - заступник Міністра промислової
Володимир Станіславович політики
САЛАГОР - перший заступник Голови
Микола Михайлович Держмитслужби
РЕГУРЕЦЬКИЙ - заступник Міністра фінансів Василь Васильович
( Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 473-р
( 473-2005-р ) від 22.11.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2005 р. N 173
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з
питань боротьби з контрабандою

1. Міжвідомча координаційна рада з питань боротьби з
контрабандою (далі - Рада) є робочим органом, утвореним при
Кабінеті Міністрів України з метою координації організаційних,
оперативно-розшукових, правових та інформаційних заходів,
спрямованих на посилення боротьби з контрабандою.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
організація взаємодії Держмитслужби, СБУ,
Держприкордонслужби, Державної податкової адміністрації, МВС,
інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у боротьбі
з контрабандою;
забезпечення здійснення заходів щодо запобігання незаконному
переміщенню товарів через митний кордон України, зокрема посилення
митного контролю;
розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства з
питань боротьби з контрабандою.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
утворювати міжвідомчі мобільні групи для боротьби з
контрабандою (далі - міжвідомчі групи), координувати їх
діяльність. Порядок роботи таких груп та завдання, що на них
покладаються, визначаються Радою;
утворювати при спеціальних підрозділах боротьби з корупцією
та організованою злочинністю експертно-аналітичні групи для
проведення моніторингу у сфері зовнішньоекономічної діяльності та
участі у здійсненні контролю за переміщенням товарів через митний
кордон України;
запитувати в установленому порядку у центральних та місцевих
органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань;
залучати до ведення боротьби з контрабандою фахівців
центральних та місцевих органів виконавчої влади за згодою їх
керівників;
подавати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо посилення боротьби з контрабандою.
5. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які
проводяться за рішенням її голови не рідше ніж один раз на місяць.
Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
голови.
Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує її
голова, а у разі його відсутності - заступник голови Ради.
6. Інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється
аналітичним центром, який утворюється на базі оперативного
підрозділу Головного управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю СБУ із залученням фахівців відповідних
центральних органів виконавчої влади.
7. На аналітичний центр покладається:
узагальнення інформації про факти викриття та протидії
контрабанді, результати роботи з удосконалення митного контролю,
підготовка відповідних аналітичних матеріалів;
проведення аналізу ефективності заходів, що вживаються для
боротьби з контрабандою;
надання міжвідомчим групам оперативної інформації;
інформування Ради про результати діяльності міжвідомчих груп;
розроблення пропозицій щодо посилення боротьби з
контрабандою.
8. Організаційно-технічне забезпечення роботи аналітичного
центру покладається на СБУ, відповідні підрозділи інших
центральних органів виконавчої влади, фахівці яких залучаються до
роботи в аналітичному центрі.
Персонал аналітичного центру має право безперешкодного
доступу до інформаційних баз центральних органів виконавчої влади
з використанням телекомунікаційного зв'язку.
9. Рада щокварталу інформує Кабінет Міністрів України про
результати роботи в напрямі посилення боротьби з контрабандою.вгору