Документ 1721-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.06.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про транзит вантажів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст.428 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів"
( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51,
ст. 446; 2004 р., N 14, ст. 193) такі зміни:
1. У частині першій:
1) друге речення викласти в такій редакції: "Залежно від
обраного виду транспорту такою накладною може бути авіаційна
вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна
(CMR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), коносамент (Bill
of Lading)";
2) четверте речення доповнити словами "або накладна УМВС
(СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), книжка МДП (Carnet TIR), необхідні для
здійснення митного контролю".
2. Після частини першої доповнити двома новими частинами
такого змісту:
"У разі транзиту вантажів залізничним транспортом до митних
органів на дільницях, на які поширюється сфера застосування
Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)
( 994_291 ), подається накладна ЦІМ (СІМ). У разі транзиту
вантажів залізничним транспортом на інших дільницях до митних
органів подається накладна УМВС (СМГС), що містить відомості,
необхідні для здійснення митного контролю.
У разі транзиту вантажів автомобільним транспортом до митних
органів подається вантажна митна декларація (ВМД) або книжка МДП
(Carnet TIR)".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою.
3. Після частини четвертої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Митне оформлення транзиту підакцизних вантажів будь-яким
видом транспорту, крім транзиту вантажів авіаційним транспортом у
межах одного пункту пропуску, провадиться виключно за умови
подання митним органам вантажної митної декларації (ВМД)".
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим
Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади прийнятих ними
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації положень цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1721-IVвгору