Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2008170
Документ 170-2008-п, чинний, поточна редакція — Ухвалення судового рішення від 14.03.2013, підстава - v8174760-13

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 березня 2008 р. N 170
Київ
Про внесення змін до Порядку проведення
індексації грошових доходів населення
{ Додатково див. Ухвали Київського апеляційного
адміністративного суду
N 2а-6905/12/2670 ( v6905805-12 ) від 14.11.2012
Вищого адміністративного суду
N К/9991/81749/12 ( v8174760-13 ) від 14.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку проведення індексації грошових доходів
населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1078 ( 1078-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 29, ст. 1471; 2006 р., N 20, ст. 1484; 2007 р., N 52,
ст. 2113), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2008 р. N 170
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення
індексації грошових доходів населення
( 1078-2003-п )

1. У пункті 2:
абзац другий викласти в такій редакції:
"пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії,
додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття,
державної допомоги та компенсаційних виплат, крім тих, які
зазначені у пункті 3 цього Порядку), щомісячне довічне грошове
утримання, що виплачується замість пенсії;";
абзац сьомий виключити.
2. У пункті 3:
доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого
змісту:
"соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового
мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини
першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ); додаткова пенсія, підвищення,
компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які
визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна
допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна
соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам;
державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна
грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з
інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за ним; компенсаційна виплата, що
призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,
дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і
потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що
обслуговуються соціальними службами);".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим,
виклавши його в такій редакції:
"державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям,
допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням,
допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку.".
3. У пункті 4:
абзац другий викласти в такій редакції:
"У межах прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб, індексуються оплата праці (грошове
забезпечення), допомога по безробіттю та матеріальна допомога у
період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації безробітного, що надаються залежно від страхового
стажу у відсотках середньої заробітної плати, стипендії.";
в абзаці третьому слова "державна соціальна допомога особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам," та слова і цифри
"державна соціальна допомога інвалідам з дитинства, щомісячна
грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з
інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за ним," виключити;
абзаци четвертий, восьмий та дев'ятий викласти в такій
редакції:
"У межах прожиткового мінімуму, встановленого для дітей
(залежно від віку), індексується страхова виплата дитині, яка
народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або
професійного захворювання її матері під час вагітності.";
"У разі коли особа працює, в першу чергу індексується оплата
праці.
Пенсії у зв'язку з втратою годувальника на дітей індексуються
окремо, незалежно від розміру інших доходів (крім оплати праці). У
разі коли дитина працює, в першу чергу індексується оплата
праці.";
доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом такого
змісту:
"Якщо період між припиненням і продовженням виплати пенсії у
зв'язку з втратою годувальника та поновленням виплати пенсії по
інвалідності становить більше місяця, обчислення індексу споживчих
цін для проведення подальшої індексації розпочинається з місяця
продовження (поновлення) виплати пенсії із збереженням суми
індексації, нарахованої на момент припинення виплати пенсії, за
умови, що в зазначений період не відбулося підвищення розміру
пенсії. Якщо період між припиненням і продовженням (поновленням)
виплати зазначених пенсій становить менше місяця, індексація
проводиться відповідно до цього Порядку.".
У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
4. У першому реченні абзацу першого пункту 5 слова
"мінімальної пенсії" замінити словом "пенсії", а слова "державної
допомоги сім'ям з дітьми," виключити.
5. Підпункт 5 пункту 6 виключити.
6. У пункті 10-1 слова "державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам," виключити.
7. У додатку 5 до Порядку ( 1078-2003-п ) приклад "Обчислення
суми індексації у разі підвищення розміру пенсії (допомоги)
випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції"
виключити.вгору