Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень
Постанова Кабінету Міністрів України; Форма типового документа, Декларація від 11.01.200617
Документ 17-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2013, підстава - 440-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 січня 2006 р. N 17
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 440 ( 440-2013-п ) від 05.06.2013 }
Про внесення змін до Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку видачі органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренди приміщень,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. N 17
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренди приміщень
( 150-2001-п )

1. Доповнити Порядок пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
вибухопожежонебезпечний об'єкт - об'єкт з наявністю приміщень
виробничого, складського чи іншого призначення, що за ступенем
вибухопожежної небезпеки належить згідно з ОНТП 24-86 до категорії
"А" та "Б";
об'єкти з масовим перебуванням людей - будинки дитячих
дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів,
закладів дозвілля, лікувально-профілактичних закладів із
стаціонарними відділеннями, закладів відпочинку та туризму,
будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів,
санаторіїв та криті спортивні споруди, ринки, а також інші
аналогічні за призначенням об'єкти з постійним або тимчасовим
перебуванням у них від 50 та більше осіб".
2. Пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Дозвіл не оформлюється:
у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною
комісією, утвореною в установленому порядку;
на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо
вони розміщені на ринках відповідно до схеми, що в установленому
порядку погоджена з органами державного пожежного нагляду".
3. Доповнити Порядок пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1. Власник (орендар) може розпочати господарську
діяльність за декларативним принципом у разі укладення договору
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди у випадках:
якщо не змінюється функціональне призначення об'єктів та
орендованих приміщень і не проводиться їх перепланування (крім
потенційно небезпечних об'єктів);
якщо об'єкти не належать до вибухопожежонебезпечних та
об'єктів з масовим перебуванням людей і не розміщуються на
території або всередині зазначених об'єктів.
Декларація відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки подається до органу
державного пожежного нагляду не пізніше ніж за 10 днів до початку
господарської діяльності за формою згідно з додатком 3.
Орган державного пожежного нагляду реєструє декларацію у
спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується
МНС".
4. Доповнити Порядок додатком 3 такого змісту:
"Додаток 3
до Порядку
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки
____________________________________________________________
(повне найменування об'єкта)
Місцезнаходження об'єкта_____________________________________
Місцезнаходження керівника (керівного органу) суб'єкта
господарської діяльності _________________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податку __________________________
Керівник (власник) суб'єкта господарської діяльності __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Телефон ____________ Телекс ___________ Телефакс ____________
Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися),
а також виробів, що виготовляються _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Характеристика об'єкта ______________________________________
(конструктивні елементи будівлі, __________________________________________________________________
загальна площа, поверховість, наявність підвальних та горищних __________________________________________________________________
приміщень, систем електроосвітлення, опалення, розрахункова __________________________________________________________________
кількість робочих місць) __________________________________________________________________
Наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої
шкоди ____________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового __________________________________________________________________
полісу, номер і дата видачі)

Відповідність об'єкта, що декларується,
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Загальні положення __________________________________________
(відповідальність за забезпечення пожежної __________________________________________________________________
безпеки на об'єкті, наявність наказів, інструкцій, планів __________________________________________________________________
евакуації, добровільної пожежної дружини, пожежно-технічної __________________________________________________________________
комісії, проведення навчань та інструктажу з питань __________________________________________________________________
пожежної безпеки тощо) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Загальні вимоги пожежної безпеки до територій _______________
(наявність на __________________________________________________________________
території проїздів, під'їздів, пожежних водоймищ або гідрантів, __________________________________________________________________
відповідність протипожежних розривів вимогам законодавства) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Утримання будівель, приміщень та споруд _____________________ __________________________________________________________________
(наявність шляхів евакуації, систем автоматичного пожежогасіння __________________________________________________________________
та сигналізації, протипожежного водопостачання, первинних засобів __________________________________________________________________
пожежогасіння, вогнезахисної обробки конструкцій, протипожежних __________________________________________________________________
перешкод, електромереж, електрообладнання, опалювальних приладів, __________________________________________________________________
систем вентиляції тощо, відповідність їх вимогам законодавства) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Керівник (власник) __________ ________________________
суб'єкта господарської (підпис) (ініціали та прізвище)
діяльності
" ___ " _________________ 200 _ р.
МП".вгору