Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731
Постановление Кабинета Министров Украины от 08.12.20061688
Документ 1688-2006-п, действует, текущая редакция — Принятие от 08.12.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2006 р. N 1688
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28;
1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42,
ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27,
ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22,
ст. 1655) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1688
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п )

1. У постанові ( 731-92-п ):
1) у пункті 1:
абзац другий доповнити словами "та інших актів законодавства
про державну реєстрацію нормативно-правових актів";
в абзаці п'ятому слова "реєструючий орган" замінити словами
"орган державної реєстрації";
2) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:
"забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових
актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, іншими актами законодавства,
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року ( 995_004 ) і протоколами ( 994_535, 994_059, 994_802,
994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180, 994_527 ) до
неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з
урахуванням практики Європейського суду з прав людини".
2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер
( 731-92-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
абзац перший доповнити словами "та цього Положення";
в абзаці другому слова "Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, практиці" замінити словами і цифрами
"Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року ( 995_004 ) і протоколам ( 994_535, 994_059, 994_802,
994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180, 994_527 ) до
неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з
урахуванням практики";
2) у підпункті "а" пункту 4 слова "Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод відповідно до" замінити словами і
цифрами "Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
1950 року ( 995_004 ) і протоколами ( 994_535, 994_059, 994_802,
994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180, 994_527 ) до
неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких
надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з
урахуванням";
3) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:
"У разі надходження акта, який не підлягає державній
реєстрації, орган державної реєстрації протягом трьох робочих днів
повертає його суб'єкту нормотворення з відповідним
обґрунтуванням";
4) пункт 8 доповнити словами "та з дотриманням правил
нормопроектувальної техніки";
5) у пункті 9:
у підпункті "ґ" слова "законодавства Європейського Союзу"
замінити словами "acquis communautaire";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Порядок подання нормативно-правових актів на державну
реєстрацію визначається Мін'юстом";
6) у пункті 12 слова і цифру "у пункті 8 цього Положення"
замінити словами "у цьому Положенні";
7) у пункті 13:
підпункт "а" та абзац перший підпункту "б" викласти у такій
редакції:
"а) не відповідає Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам
України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року ( 995_004 ) і протоколам
( 994_535, 994_059, 994_802, 994_804, 994_170, 994_171, 994_536,
994_537, 994_180, 994_527 ) до неї, міжнародним договорам України,
згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та
acquis communautaire;
б) видано з порушенням вимог законодавства або без урахування
практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт";
підпункт "г" доповнити словами "та нормопроектувальної
техніки";
абзац тринадцятий замінити абзацами такого змісту:
"Суб'єкт нормотворення, якому відмовлено в державній
реєстрації нормативно-правового акта, має право протягом десяти
днів після отримання рішення звернутися до керівника органу
державної реєстрації, який прийняв рішення про відмову, із заявою
про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що
обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява
розглядається протягом десяти робочих днів.
Крім того, рішення районних, районних у містах Києві та
Севастополі і міськрайонних управлінь юстиції може бути оскаржено
відповідно до Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній
Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь юстиції, а у разі відмови у задоволенні скарги - до
Мін'юсту; рішення Головного управління юстиції Мін'юсту в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції - до Мін'юсту з
дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому
порядку".
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятнадцятим і шістнадцятим;
8) підпункт "в" пункту 17 доповнити словами і цифрами "або
повідомлення Держпідприємництва про зупинення дії регуляторного
акта чи окремих його положень відповідно до частини восьмої
статті 28 зазначеного Закону ( 1160-15 )";
9) абзац другий пункту 18 викласти у такій редакції:
"Рішення про скасування державної реєстрації
нормативно-правового акта може бути оскаржено суб'єктом
нормотворення в порядку та з дотриманням строків, встановлених
пунктом 13 цього Положення";
10) у додатку 1 до Положення цифри "199" замінити цифрами
"200";
11) у тексті Положення та у додатку 1 до нього слова
"реєструючий орган" в усіх відмінках замінити словами "орган
державної реєстрації" у відповідному відмінку.вверх