Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.20061688
Документ 1688-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2006


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2006 р. N 1688
Київ
 
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655) зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 31

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1688
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п )

 
     1. У постанові ( 731-92-п ):
 
     1) у пункті 1:
 
     абзац другий доповнити словами "та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів";
 
     в абзаці п'ятому слова "реєструючий орган" замінити словами "орган державної реєстрації";
 
     2) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:
 
     "забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року ( 995_004 ) і протоколами ( 994_535, 994_059, 994_802, 994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180, 994_527 ) до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини".
 
     2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер ( 731-92-п ), затвердженому зазначеною постановою:
 
     1) у пункті 1:
 
     абзац перший доповнити словами "та цього Положення";
 
     в абзаці другому слова "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці" замінити словами і цифрами "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року ( 995_004 ) і протоколам ( 994_535, 994_059, 994_802, 994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180, 994_527 ) до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики";
 
     2) у підпункті "а" пункту 4 слова "Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до" замінити словами і цифрами "Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року ( 995_004 ) і протоколами ( 994_535, 994_059, 994_802, 994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180, 994_527 ) до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням";
 
     3) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:
 
     "У разі надходження акта, який не підлягає державній реєстрації, орган державної реєстрації протягом трьох робочих днів повертає його суб'єкту нормотворення з відповідним обґрунтуванням";
 
     4) пункт 8 доповнити словами "та з дотриманням правил нормопроектувальної техніки";
 
     5) у пункті 9:
 
     у підпункті "ґ" слова "законодавства Європейського Союзу" замінити словами "acquis communautaire";
 
     доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
     "Порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію визначається Мін'юстом";
 
     6) у пункті 12 слова і цифру "у пункті 8 цього Положення" замінити словами "у цьому Положенні";
 
     7) у пункті 13:
 
     підпункт "а" та абзац перший підпункту "б" викласти у такій редакції:
 
     "а) не відповідає Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам України, іншим актам законодавства, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року ( 995_004 ) і протоколам ( 994_535, 994_059, 994_802, 994_804, 994_170, 994_171, 994_536, 994_537, 994_180, 994_527 ) до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire;
 
     б) видано з порушенням вимог законодавства або без урахування практики Європейського суду з прав людини, зокрема акт";
 
     підпункт "г" доповнити словами "та нормопроектувальної техніки";
 
     абзац тринадцятий замінити абзацами такого змісту:
 
     "Суб'єкт нормотворення, якому відмовлено в державній реєстрації нормативно-правового акта, має право протягом десяти днів після отримання рішення звернутися до керівника органу державної реєстрації, який прийняв рішення про відмову, із заявою про його перегляд з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді. Зазначена заява розглядається протягом десяти робочих днів.
 
     Крім того, рішення районних, районних у містах Києві та Севастополі і міськрайонних управлінь юстиції може бути оскаржено відповідно до Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, а у разі відмови у задоволенні скарги - до Мін'юсту; рішення Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції - до Мін'юсту з дотриманням зазначеного десятиденного строку або в судовому порядку".
 
     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим і шістнадцятим;
 
     8) підпункт "в" пункту 17 доповнити словами і цифрами "або повідомлення Держпідприємництва про зупинення дії регуляторного акта чи окремих його положень відповідно до частини восьмої статті 28 зазначеного Закону ( 1160-15 )";
 
     9) абзац другий пункту 18 викласти у такій редакції:
 
     "Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта може бути оскаржено суб'єктом нормотворення в порядку та з дотриманням строків, встановлених пунктом 13 цього Положення";
 
     10) у додатку 1 до Положення цифри "199" замінити цифрами "200";
 
     11) у тексті Положення та у додатку 1 до нього слова "реєструючий орган" в усіх відмінках замінити словами "орган державної реєстрації" у відповідному відмінку.вгору