Документ 1681-2004-п, перша редакція — Прийняття від 16.12.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 2004 р. N 1681
Київ
 
Про центри перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, що додається.
 
     2. Установити, що в областях, де діють регіональні інститути державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, функції центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, визначені зазначеним Положенням, покладаються на відповідні структурні підрозділи цих інститутів.
 
     3. Визнати такими, що втратили чинність:
 
     постанову Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 224 ( 224-96-п ) "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 223);
 
     пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1688 ( 1688-2001-п ) "Про перейменування центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2293).
 
     4. Головному управління державної служби здійснювати координацію та контроль за роботою центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
 
     5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 
       Виконуючий обов'язки 
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
     Інд. 19

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2004 р. N 1681
 
ПОЛОЖЕННЯ
про центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

 
     1. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - центр) є закладом післядипломної освіти.
 
     2. Засновником центру є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.
 
     Співзасновником центру може бути обласна, Київська та Севастопольська міська рада.
 
     3. Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, установи і організації (далі - підприємства).
 
     4. Наглядовою радою центру є регіональна рада по роботі з кадрами.
 
     5. Науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу центру надає Національна академія державного управління при Президентові України.
 
     6. Центр діє на підставі статуту, який затверджується його засновником (засновниками) за погодженням з Головдержслужбою та МОН.
 
     7. Реорганізацію та ліквідацію центру проводить його засновник (засновники) за погодженням з Головдержслужбою.
 
     Ліцензування освітньої діяльності центру та його акредитація здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
     8. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
     Центр може мати власну символіку.
 
     9. Основними завданнями центру є:
 
     надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств (далі - слухачі) відповідно до законодавства;
 
     надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.
 
     10. Відповідно до основних завдань центр:
 
     1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі "Державне управління";
 
     2) визначає форми та засоби проведення навчального процесу;
 
     3) затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із замовниками, МОН та Головдержслужбою;
 
     4) розробляє та погоджує із засновником (засновниками) і Головдержслужбою щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;
 
     5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств;
 
     6) співпрацює з навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі післядипломної освіти;
 
     7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;
 
     8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;
 
     9) провадить видавничу діяльність;
 
     10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність:
 
     організовує науково-методичні і науково-практичні конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців, обмін викладачами;
 
     організовує разом із заінтересованими організаціями підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;
 
     розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить дослідно-експериментальні роботи на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств тощо;
 
     11) бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;
 
     12) взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку державної служби з питань:
 
     удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань та запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади державних службовців під час добору, призначення та просування їх по службі;
 
     організації підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців;
 
     організації проведення наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби;
 
     поширення інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;
 
     13) взаємодіє з територіальними управліннями державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні управління) за напрямами:
 
     вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;
 
     надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги у галузі післядипломної освіти;
 
     ведення комп'ютерного кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання у центрі;
 
     проведення наукової та аналітичної роботи;
 
     поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти;
 
     14) провадить іншу діяльність, що не суперечить законодавству.
 
     11. Структура центру формується з урахуванням його функцій і затверджується засновником (засновниками).
 
     12. Центр може мати у своєму складі відділи, кафедри, лабораторії, інші навчальні, методичні, видавничі та адміністративно-господарські підрозділи.
 
     13. Керівництво центром здійснює директор, який призначається на посаду засновником (засновниками) за погодженням з Головдержслужбою на підставі результатів конкурсного відбору.
 
     Директор центру, як правило, повинен мати науковий ступінь, вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
 
     Звільнення директора центру з посади проводиться засновником (засновниками) за погодженням з Головдержслужбою.
 
     14. Директор центру:
 
     організовує роботу центру, контролює навчальний процес і несе відповідальність за результати діяльності центру;
 
     видає у межах своїх повноважень накази;
 
     розробляє та подає на затвердження засновнику (засновникам) кошторис і штатний розпис;
 
     розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;
 
     забезпечує підготовку статистичної та іншої звітності;
 
     приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру;
 
     застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників центру;
 
     затверджує положення про структурні підрозділи центру, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент, забезпечує охорону праці працівників центру;
 
     представляє центр в органах державної влади, інших установах та організаціях.
 
     15. Директор центру є за посадою членом регіональної ради по роботі з кадрами.
 
     16. Питання оплати праці, права та обов'язки працівників центру регулюються законодавством, статутом, посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 
     17. Робота центру організовується за планом, що затверджується засновником (засновниками) за погодженням з територіальним управлінням.
 
     18. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг утворюється навчально-методична рада центру.
 
     Положення про навчально-методичну раду центру затверджує його директор.
 
     19. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) і "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).
 
     Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування формуються з урахуванням категорій їх посад та функціональних обов'язків, а з числа працівників підприємств - за договорами з підприємствами з урахуванням галузей, у яких вони працюють, та відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації, затверджених в установленому порядку, а також за договорами з іншими юридичними та фізичними особами.
 
     20. Навчання в центрі проводиться за денною, заочною та іншими формами, у тому числі поєднаними, відповідно до навчальних програм, а також у формі стажування.
 
     21. У центрі проводяться лекції, семінарські, практичні, аудиторні та виїзні заняття тощо.
 
     22. Відповідно до навчальних програм державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та працівники підприємств можуть проходити стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, на підприємствах, у тому числі за кордоном.
 
     23. Для визначення рівня успішності слухачів центру за відповідними навчальними програмами проводиться їх атестація.
 
     24. Слухачі центру мають право:
 
     брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і науково-методичній діяльності;
 
     вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.
 
     25. Слухачі центру зобов'язані:
 
     виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними програмами;
 
     дотримуватися вимог статуту центру та правил внутрішнього трудового розпорядку.
 
     26. У період проходження навчання в центрі за державними службовцями згідно із законодавством зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
 
     Центр забезпечує державних службовців у період проходження навчання місцем для проживання в готелі (гуртожитку).
 
     Оплата проїзду державних службовців до місця проходження навчання та до місця роботи, відшкодування витрат на проживання у готелі (гуртожитку) та на відрядження здійснюється органами державної влади, що направляють їх на навчання.
 
     27. Слухачам центру, які повністю виконали освітньо-професійну програму перепідготовки, професійну програму підвищення кваліфікації або програму тематичного семінару та пройшли атестацію, видається відповідний документ про освіту.
 
     У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а також грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку слухач відраховується з центру наказом директора з видачею відповідної довідки.
 
     28. Центр надає науково-методичну, консультаційну, інформаційну допомогу державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств у їх навчанні, а також під час стажування, у тому числі за кордоном.
 
     29. Фінансування центру здійснюється засновником (співзасновником).
 
     Центр є неприбутковою організацією.
 
     30. Додатковими джерелами фінансування центру можуть бути:
 
     кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних, консультаційних, інформаційних, організаційно-технічних, експертних та інших послуг за договорами з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами;
 
     міжнародна технічна допомога;
 
     кошти від реалізації друкованих навчальних, науково-методичних та інших видань;
 
     добровільні внески та пожертвування;
 
     інші надходження.
 
     31. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи центр може утворювати тимчасові творчі колективи та встановлювати порядок їх заохочення.
 
     32. Засновник (засновники) забезпечує центр необхідними приміщеннями, сучасними засобами навчання, зв'язку і друку, обчислювальною та іншою технікою, транспортними засобами.
 
     33. Центр щороку та на вимогу інформує про свою діяльність засновника (засновників), а також Головдержслужбу з питань, які належать до її компетенції.вгору