Документ 1681-2004-п, перша редакція — Прийняття від 16.12.2004
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 2004 р. N 1681
Київ
Про центри перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, що додається.
2. Установити, що в областях, де діють регіональні інститути
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України, функції центрів перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, визначені зазначеним Положенням, покладаються на
відповідні структурні підрозділи цих інститутів.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р.
N 224 ( 224-96-п ) "Про центри перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 223);
пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2001 р. N 1688 ( 1688-2001-п ) "Про перейменування
центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників
державних підприємств, установ й організацій" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 51, ст. 2293).
4. Головному управління державної служби здійснювати
координацію та контроль за роботою центрів перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти
забезпеченню діяльності центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2004 р. N 1681
ПОЛОЖЕННЯ
про центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

1. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
(далі - центр) є закладом післядипломної освіти.
2. Засновником центру є Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська
держадміністрація.
Співзасновником центру може бути обласна, Київська та
Севастопольська міська рада.
3. Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти
є органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
державні підприємства, установи і організації (далі -
підприємства).
4. Наглядовою радою центру є регіональна рада по роботі з
кадрами.
5. Науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу
центру надає Національна академія державного управління при
Президентові України.
6. Центр діє на підставі статуту, який затверджується його
засновником (засновниками) за погодженням з Головдержслужбою та
МОН.
7. Реорганізацію та ліквідацію центру проводить його
засновник (засновники) за погодженням з Головдержслужбою.
Ліцензування освітньої діяльності центру та його акредитація
здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах
Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.
Центр може мати власну символіку.
9. Основними завданнями центру є:
надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям,
посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам
підприємств (далі - слухачі) відповідно до законодавства;
надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної
допомоги органам державної влади та органам місцевого
самоврядування.
10. Відповідно до основних завдань центр:
1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників
відповідно до державних стандартів в освітній галузі "Державне
управління";
2) визначає форми та засоби проведення навчального процесу;
3) затверджує навчальні програми післядипломної освіти за
погодженням із замовниками, МОН та Головдержслужбою;
4) розробляє та погоджує із засновником (засновниками) і
Головдержслужбою щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;
5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців
навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств;
6) співпрацює з навчальними закладами, у тому числі
іноземними, в галузі післядипломної освіти;
7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними
особами договори про надання освітніх послуг;
8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені
законодавством;
9) провадить видавничу діяльність;
10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну
діяльність:
організовує науково-методичні і науково-практичні
конференції, симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та
іноземних фахівців, обмін викладачами;
організовує разом із заінтересованими організаціями
підготовку і опублікування наукових і науково-методичних праць;
розробляє та запроваджує програми наукової діяльності,
проводить дослідно-експериментальні роботи на замовлення органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств
тощо;
11) бере участь у заходах в рамках міжнародного
співробітництва;
12) взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку
державної служби з питань:
удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними
службовцями покладених на них обов'язків і завдань та
запровадження незалежного оцінювання кандидатів на посади
державних службовців під час добору, призначення та просування їх
по службі;
організації підвищення кваліфікації та перепідготовки
державних службовців;
організації проведення наукових досліджень і прикладних
розробок у сфері державної служби;
поширення інформації з питань державної служби,
адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті
європейської інтеграції, впровадження передового вітчизняного і
міжнародного досвіду;
13) взаємодіє з територіальними управліннями державної служби
в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі
(далі - територіальні управління) за напрямами:
вивчення потреби місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування у підвищенні кваліфікації та
перепідготовці державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування;
надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної
допомоги у галузі післядипломної освіти;
ведення комп'ютерного кількісного обліку державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли
навчання у центрі;
проведення наукової та аналітичної роботи;
поширення досвіду роботи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з питань організації післядипломної
освіти;
14) провадить іншу діяльність, що не суперечить
законодавству.
11. Структура центру формується з урахуванням його функцій і
затверджується засновником (засновниками).
12. Центр може мати у своєму складі відділи, кафедри,
лабораторії, інші навчальні, методичні, видавничі та
адміністративно-господарські підрозділи.
13. Керівництво центром здійснює директор, який призначається
на посаду засновником (засновниками) за погодженням з
Головдержслужбою на підставі результатів конкурсного відбору.
Директор центру, як правило, повинен мати науковий ступінь,
вчене звання та досвід роботи в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування.
Звільнення директора центру з посади проводиться засновником
(засновниками) за погодженням з Головдержслужбою.
14. Директор центру:
організовує роботу центру, контролює навчальний процес і несе
відповідальність за результати діяльності центру;
видає у межах своїх повноважень накази;
розробляє та подає на затвердження засновнику (засновникам)
кошторис і штатний розпис;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;
забезпечує підготовку статистичної та іншої звітності;
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру;
застосовує заходи морального та матеріального заохочення,
притягає до дисциплінарної відповідальності працівників центру;
затверджує положення про структурні підрозділи центру,
посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку,
регламент, забезпечує охорону праці працівників центру;
представляє центр в органах державної влади, інших установах
та організаціях.
15. Директор центру є за посадою членом регіональної ради по
роботі з кадрами.
16. Питання оплати праці, права та обов'язки працівників
центру регулюються законодавством, статутом, посадовими
інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
17. Робота центру організовується за планом, що
затверджується засновником (засновниками) за погодженням з
територіальним управлінням.
18. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової
діяльності центру, визначення змісту, форм і методів надання
освітніх послуг утворюється навчально-методична рада центру.
Положення про навчально-методичну раду центру затверджує його
директор.
19. Організація навчального процесу здійснюється відповідно
до вимог Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про
службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) і "Про вищу
освіту" ( 2984-14 ).
Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування формуються з урахуванням категорій їх
посад та функціональних обов'язків, а з числа працівників
підприємств - за договорами з підприємствами з урахуванням
галузей, у яких вони працюють, та відповідно до планів-графіків
підвищення кваліфікації, затверджених в установленому порядку, а
також за договорами з іншими юридичними та фізичними особами.
20. Навчання в центрі проводиться за денною, заочною та
іншими формами, у тому числі поєднаними, відповідно до навчальних
програм, а також у формі стажування.
21. У центрі проводяться лекції, семінарські, практичні,
аудиторні та виїзні заняття тощо.
22. Відповідно до навчальних програм державні службовці,
посадові особи місцевого самоврядування та працівники підприємств
можуть проходити стажування в органах державної влади та органах
місцевого самоврядування, навчальних закладах, на підприємствах, у
тому числі за кордоном.
23. Для визначення рівня успішності слухачів центру за
відповідними навчальними програмами проводиться їх атестація.
24. Слухачі центру мають право:
брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і
науково-методичній діяльності;
вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.
25. Слухачі центру зобов'язані:
виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними
програмами;
дотримуватися вимог статуту центру та правил внутрішнього
трудового розпорядку.
26. У період проходження навчання в центрі за державними
службовцями згідно із законодавством зберігається заробітна плата
за основним місцем роботи.
Центр забезпечує державних службовців у період проходження
навчання місцем для проживання в готелі (гуртожитку).
Оплата проїзду державних службовців до місця проходження
навчання та до місця роботи, відшкодування витрат на проживання у
готелі (гуртожитку) та на відрядження здійснюється органами
державної влади, що направляють їх на навчання.
27. Слухачам центру, які повністю виконали
освітньо-професійну програму перепідготовки, професійну програму
підвищення кваліфікації або програму тематичного семінару та
пройшли атестацію, видається відповідний документ про освіту.
У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а
також грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку
слухач відраховується з центру наказом директора з видачею
відповідної довідки.
28. Центр надає науково-методичну, консультаційну,
інформаційну допомогу державним службовцям, посадовим особам
місцевого самоврядування і працівникам підприємств у їх навчанні,
а також під час стажування, у тому числі за кордоном.
29. Фінансування центру здійснюється засновником
(співзасновником).
Центр є неприбутковою організацією.
30. Додатковими джерелами фінансування центру можуть бути:
кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних,
консультаційних, інформаційних, організаційно-технічних,
експертних та інших послуг за договорами з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами;
міжнародна технічна допомога;
кошти від реалізації друкованих навчальних,
науково-методичних та інших видань;
добровільні внески та пожертвування;
інші надходження.
31. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи
центр може утворювати тимчасові творчі колективи та встановлювати
порядок їх заохочення.
32. Засновник (засновники) забезпечує центр необхідними
приміщеннями, сучасними засобами навчання, зв'язку і друку,
обчислювальною та іншою технікою, транспортними засобами.
33. Центр щороку та на вимогу інформує про свою діяльність
засновника (засновників), а також Головдержслужбу з питань, які
належать до її компетенції.вгору