Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 11.05.19731677-VIII
Документ 1677-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 2947-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002,
ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 )

Про внесення змін і доповнень до Кодексу
про шлюб та сім'ю Української РСР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1973, N 21 ст. 181 )

1. Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР
( 2006-07 ) такі зміни і доповнення:
1. Частину другу статті 62 викласти в такій редакції: "Розірвання шлюбу або визнання шлюбу недійсним не тягне за
собою зміни прізвища дітей. Якщо той з батьків, у якого дитина
залишилась жити після припинення шлюбу або визнання шлюбу
недійсним, бажає присвоїти їй своє прізвище, органи опіки і
піклування можуть дозволити зміну прізвища неповнолітньої дитини
при наявності згоди обох батьків. У виняткових випадках, коли
цього вимагають інтереси неповнолітнього, органи опіки і
піклування вправі дозволити зміну прізвища дитини і без згоди
другого з батьків".
2. У статті 164 слова "одного місяця" замінити словами "трьох
місяців".
3. Частину другу статті 192 після слів "за погодженням між
батьками" доповнити словами "а при відсутності згоди - органом
опіки і піклування".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 11 травня 1973 р.
N 1677-VIIIвгору