Документ 1652-2006-п, перша редакція — Прийняття від 29.11.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2006 р. N 1652
Київ
Про затвердження Порядку забезпечення
окремих категорій населення технічними та іншими
засобами реабілітації і формування відповідного
державного замовлення, переліку таких засобів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються, Порядок забезпечення
окремих категорій населення технічними та іншими засобами
реабілітації і формування відповідного державного замовлення,
перелік таких засобів.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2006 р. N 1652
ПОРЯДОК
забезпечення окремих категорій населення
технічними та іншими засобами реабілітації і
формування відповідного державного замовлення

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм:
безоплатного забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації (протезними виробами, включаючи протезно-ортопедичні
вироби, ортопедичне взуття і спеціальний одяг, засобами
пересування, спеціальними засобами для самообслуговування,
догляду, орієнтування, спілкування та обміну інформацією) для
максимального відновлення втрачених функцій органів інвалідів,
дітей-інвалідів та дітей до 18-річного віку;
протезно-ортопедичними виробами ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної
охорони, осіб похилого віку з ушкодженнями та захворюваннями
опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, що зумовлюють
потребу в таких виробах, та осіб, які мають право на таке
забезпечення згідно із законодавством (далі - інваліди та інші
особи);
формування, розміщення та фінансування державного замовлення
на виготовлення, поставку і ремонт технічних та інших засобів
реабілітації.
2. Інваліди та інші особи мають право на забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Законів
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
"Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
( 203/98-ВР ), "Про реабілітацію інвалідів в Україні" ( 2961-15 ),
"Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ).
3. Технічні та інші засоби реабілітації для забезпечення
інвалідів та інших осіб за рахунок коштів державного бюджету
виготовляють, поставляють і ремонтують протезно-ортопедичні
підприємства незалежно від форми власності, їх відокремлені
структурні підрозділи, що отримали згідно із законодавством
державне замовлення на виготовлення, поставку і ремонт технічних
та інших засобів реабілітації.
Вимоги щодо організації виготовлення технічних та інших
засобів реабілітації, оцінки їх якості визначаються
законодавством.
4. Інваліди та інші особи забезпечуються технічними та іншими
засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених Фонду соціального захисту інвалідів на зазначену
мету.
В окремих випадках у разі потреби складного протезування
вартість протезно-ортопедичних виробів, перелік яких
затверджується Мінпраці, сплачується за рахунок коштів
адміністративно-господарських санкцій Фонду соціального захисту
інвалідів. Питання відшкодування вартості виготовленого для
інваліда такого виробу вирішується керівником територіального
відділення Фонду у межах кошторисних призначень шляхом укладення
договору з підприємством.
Особи, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що
настало від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, забезпечуються технічними та іншими засобами
реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а ті
з них, що не підлягають забезпеченню технічними та іншими засобами
реабілітації за рахунок коштів цього Фонду, забезпечуються такими
засобами згідно з цим Порядком на підставі довідки регіонального
відділення Фонду про відмову у забезпеченні зазначеними засобами.
5. Необхідність у забезпеченні технічними та іншими засобами
реабілітації визначають:
інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) з
оформленням індивідуальної програми реабілітації;
інших осіб - лікувально-консультативні комісії
лікувально-профілактичних закладів (ЛКК) з оформленням
відповідного висновку.
Першочергово забезпечуються технічними та іншими засобами
реабілітації діти-інваліди.
У разі коли особа не звернулася за забезпеченням технічними
та іншими засобами реабілітації у строк, установлений МСЕК або
ЛКК, зазначені вироби за пропущений період не видаються.
Облік та звітність
6. Облік інвалідів та інших осіб, які мають право на
безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації
(далі - облік), ведуть органи праці та соціального захисту
населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради
(далі - місцеві органи праці та соціального захисту населення) за
місцем реєстрації проживання осіб.
Місцевий орган праці та соціального захисту населення має
право, як виняток, взяти на облік інваліда та іншу особу не за
місцем реєстрації їх проживання, у порядку, визначеному Мінпраці.
7. Для взяття на облік інвалід та інша особа повинні подати
до місцевого органу праці та соціального захисту населення:
заяву про забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації за формою, що затверджується Мінпраці (далі - заява);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
паспорт або свідоцтво про народження (для осіб віком до
16 років);
довідку про реєстрацію місця проживання;
висновок МСЕК про встановлення інвалідності (для
дітей-інвалідів - висновок ЛКК);
індивідуальну програму реабілітації (для інваліда та
дитини-інваліда);
висновок ЛКК для забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації (для інших осіб);
копію пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача
державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;
копію посвідчення, яке підтверджує статус особи, що має право
на пільги відповідно до законодавства.
Якщо звертається законний представник інваліда чи іншої
особи, він подає разом із зазначеними документами свій паспорт та
документ, що підтверджує його повноваження законного представника.
Інваліди та інші особи, що перебувають на повному державному
утриманні чи під вартою або в місцях позбавлення волі,
забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за
зверненнями керівників відповідних закладів (установ) до місцевих
органів праці та соціального захисту населення.
8. Заява реєструється місцевим органом праці та соціального
захисту населення у журналі, що ведеться за формою, затвердженою
Мінпраці (далі - журнал реєстрації).
9. Місцевий орган праці та соціального захисту населення на
підставі документів, що надійшли згідно з пунктом 7 цього Порядку:
заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації за формою, затвердженою Мінпраці (далі - картка);
вносить особисті дані до електронної системи контролю за
виготовленням та видачею технічних та інших засобів реабілітації
(далі - електронна система);
видає направлення на забезпечення протезними виробами (з
урахуванням установлених строків їх експлуатації);
інформує про підприємства, що згідно із законодавством
отримали державне замовлення на виготовлення, поставку і ремонт
технічних та інших засобів реабілітації (далі - підприємства).
10. Днем звернення за забезпеченням технічними та іншими
засобами реабілітації вважається дата надходження заяви разом з
усіма документами, зазначеними у пункті 7 цього Порядку, про що
робиться відмітка у журналі реєстрації.
Якщо заява разом з документами, зазначеними у пункті 7 цього
Порядку, надіслані поштою, днем звернення вважається дата
відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.
Якщо до заяви додані не всі необхідні документи, інваліду чи
іншій особі повідомляється, які саме документи повинні бути подані
додатково. У цьому разі днем звернення вважається дата
відправлення документів, що подаються додатково, зазначена на
поштовому штемпелі.
11. На кожного інваліда та іншу особу місцевий орган праці та
соціального захисту населення формує особову справу про
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі -
особова справа), яка повинна містити документи, зазначені у пункті
7 цього Порядку.
12. З метою забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації в разі зміни зареєстрованого місця проживання інвалід
чи інша особа звертається із заявою до місцевого органу праці та
соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем
проживання, який протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви
надсилає відповідний запит до місцевого органу праці та
соціального захисту населення за попереднім зареєстрованим місцем
проживання. Після одержання відповідного запиту місцевий орган
праці та соціального захисту населення передає у місячний строк
особову справу інваліда чи іншої особи місцевому органу праці та
соціального захисту населення за новим зареєстрованим місцем їх
проживання. При цьому у журналі реєстрації, що зберігається в
органі праці та соціального захисту населення, робиться позначка
"Вибув" із зазначенням причини, а в органі праці та соціального
захисту населення за новим зареєстрованим місцем проживання
робиться позначка "Прибув" із зазначенням дати.
13. Інвалід та інша особа знімаються з обліку у разі:
анулювання відповідних медичних показань для забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації;
втрати статусу інваліда чи іншого пільгового статусу;
виїзду на постійне місце проживання за кордон;
настання смерті.
Після зняття з обліку особова справа зберігається місцевим
органом праці та соціального захисту населення протягом 75 років.
У разі смерті інваліда та іншої особи виданий безоплатно
технічний або інший засіб реабілітації (крім протезних виробів),
строк експлуатації якого ще не минув, повертається місцевому
органу праці та соціального захисту населення.
Повернуті технічні та інші засоби реабілітації (крім
протезних виробів) можуть бути передані в установленому порядку
для комплектування пунктів прокату технічних та інших засобів
реабілітації, територіальних центрів соціального обслуговування
населення, будинків-інтернатів, інших установ, які перебувають у
сфері управління Мінпраці, до майстерень з їх ремонту.
Кошти від реалізації в установленому порядку повернутих
технічних та інших засобів реабілітації (крім протезних виробів)
перераховуються на спеціальні рахунки відділень Фонду соціального
захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, і
використовуються для їх доставки до підприємств, що здійснюють
заготівлю та переробку металобрухту, транспортування до пунктів
прокату технічних та інших засобів реабілітації, територіальних
центрів соціального обслуговування населення, будинків-інтернатів,
інших установ, які перебувають у сфері управління Мінпраці, до
майстерень з їх ремонту.
14. Місцеві органи праці та соціального захисту населення
подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству праці
та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним
управлінням праці та соціального захисту населення обласних,
Головному управлінню соціального захисту населення Київської і
управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міських держадміністрацій звіт про інвалідів, інших осіб, що
перебувають на обліку, зняті з обліку з причин, зазначених у
пункті 13 цього Порядку, у зв'язку з переїздом на нове місце
проживання, а також інформацію про кількість одержаних місцевими
органами праці та соціального захисту населення технічних та інших
засобів реабілітації, їх вартість, кількість виданих, залишок на
кінець місяця.
Міністерство праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних, Головне управління соціального захисту
населення Київської і управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міських держадміністрацій подають
щокварталу до 20 числа наступного місяця Фонду соціального захисту
інвалідів узагальнений звіт.
Фонд щокварталу до 30 числа наступного місяця подає звіт
Мінпраці.
Форми звітів затверджуються Мінпраці.
Забезпечення протезними виробами
15. Інвалід чи інша особа звертається до підприємства за
направленням місцевого органу праці та соціального захисту
населення, що видається за формою, затвердженою Мінпраці.
16. Підприємство приймає від інваліда чи іншої особи
(незалежно від реєстрації місця проживання) замовлення, реєструє
його з внесенням до електронної системи інформації щодо
забезпечення протезними виробами.
Замовлення затверджується керівником підприємства.
Підприємство може приймати замовлення на виготовлення
протезних виробів на 1,5-2 місяці раніше закінчення строку
експлуатації.
Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за
формами, затвердженими Мінпраці, де зазначається:
тип протезного виробу;
антропометричні дані;
результати примірки;
дата видачі виробу та його вартість.
Оформлене замовлення та картка протезування, підписані
лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншими особами,
уповноваженими керівником підприємства, зберігаються протягом
75 років як документи суворої звітності.
Замовлення у інвалідів та інших осіб за місцем проживання
приймають спеціалісти медико-технічної бригади підприємства за
графіком, погодженим Міністерством праці та соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та
соціального захисту населення обласних, Головним управлінням
соціального захисту населення Київської і управлінням праці та
соціального захисту населення Севастопольської міських
держадміністрацій.
17. Тип протезного виробу визначає лікар медичного відділу
підприємства. Виправлення в замовленні та картці протезування, що
стосуються діагнозу, конструкції виробу, розмірів, може зробити
лише лікар, який визначив тип протезного виробу. Зміни в
замовленні затверджує керівник підприємства.
18. Первинне і складне протезування інвалідів та інших осіб
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють
порядок індивідуальної реабілітації та первинного протезування
інвалідів з патологією опорно-рухового апарату та іншими
захворюваннями, затверджених Мінпраці, в основному в стаціонарі
первинного і складного протезування підприємства або в клініці
УкрНДІпротезування.
Рішення щодо складного протезування приймається МСЕК або ЛКК.
До стаціонару підприємства приймаються інваліди та інші особи
за направленням, підписаним заступником керівника підприємства з
медичної роботи, а до клініки УкрНДІпротезування - начальником
медичного відділу об'єднання "Укрпротез" або керівником
підприємства за погодженням з УкрНДІпротезування.
При первинному протезуванні інвалід та інша особа
забезпечуються в разі потреби лікувально-тренувальними протезами
на строк, необхідний для формування кукси.
Час перебування інваліда та іншої особи у стаціонарі
первинного і складного протезування підприємства або клініці
УкрНДІпротезування визначає відповідно заступник керівника
підприємства з медичної роботи або головний лікар клініки
УкрНДІпротезування з урахуванням складності протезування.
19. Максимальний строк виготовлення протезних виробів
становить:
протезів та апаратів рук і ніг, корсетів - 20 робочих днів;
ортопедичного взуття - 20 робочих днів;
дрібних протезно-ортопедичних виробів (обтураторів,
спиноутримувачів, корсетів текстильних, реклінаторів, лікувальних
бандажів, кистеутримувачів, супінаторів, пронаторів) та взуття на
протези - 10 робочих днів.
Строк виготовлення виробу обчислюється з дня запуску його у
виробництво.
20. Готовий протезний виріб видається інваліду та іншій особі
(їх законному представнику) особисто після примірки.
На оформленому замовленні і в картці протезування інвалід та
інша особа розписуються про отримання протезного виробу.
До кожного протезного виробу підприємство видає інструкцію з
експлуатації і талон на гарантійний ремонт.
21. інвалід та інша особа можуть отримати у разі потреби від
місцевого органу праці та соціального захисту населення
направлення на заміну протезного виробу за 1,5-2 місяці до
закінчення строку його експлуатації.
Діти-інваліди та діти до 18 років забезпечуються протезними
виробами у міру свого виростання.
Щороку інваліди та інші особи (крім дітей-інвалідів та дітей
до 18 років) забезпечуються двома парами ортопедичного взуття на
їх вибір - зимове чи літнє.
В окремих випадках за медичними показаннями можлива заміна
протезу раніше встановленого строку за висновком ЛКК.
22. У разі коли інвалід чи інша особа не з'являється за
отриманням протезного виробу протягом чотирьох місяців з моменту
його виготовлення, підприємство разом з представником місцевого
органу праці та соціального захисту населення складає відповідний
акт. Один примірник акта надсилається Фонду соціального захисту
інвалідів разом з рахунком на його оплату, який містить витрати на
виготовлення виробу, його демонтаж (за винятком вартості
комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно
використані). До рахунка додається копія калькуляції витрат
на виготовлення та демонтаж виробу.
Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами
пересування, спеціальними засобами для самообслуговування,
догляду, орієнтування, спілкування та обміну інформацією
23. Для забезпечення засобами пересування, спеціальними
засобами для самообслуговування, догляду, орієнтування,
спілкування та обміну інформацією інвалід, дитина-інвалід чи їх
законний представник звертаються до місцевого органу праці та
соціального захисту населення за місцем реєстрації їх проживання,
а також за місцем фактичного проживання у випадках, передбачених
абзацом другим пункту 6 цього Порядку.
Днем отримання технічного засобу вважається день видачі його
у користування інваліду чи дитині-інваліду.
Разом з технічним засобом реабілітації місцевий орган праці
та соціального захисту населення видає інструкцію з експлуатації
і талон на гарантійний ремонт.
Місцеві органи праці та соціального захисту населення
вживають заходів до збереження технічних засобів реабілітації та
їх доставки до місця проживання інваліда чи дитини-інваліда.
24. Інваліди та діти-інваліди забезпечуються технічними
засобами реабілітації без права продажу, дарування і передачі.
25. Якщо інвалід чи дитина-інвалід не може користуватися за
висновком МСЕК або ЛКК технічними засобами реабілітації серійного
виробництва, місцевий орган праці та соціального захисту населення
подає в порядку, встановленому Мінпраці, заявку на виготовлення
технічного засобу реабілітації за індивідуальним замовленням.
26. Інвалід чи дитина-інвалід може бути забезпечений
одночасно кімнатною і дорожньою кріслами-колясками, а також
кріслом-коляскою з електроприводом за їх вибором - кімнатною чи
дорожньою.
27. Інвалід чи дитина-інвалід отримує крісло-коляску з
електроприводом у разі відсутності у користуванні автомобіля, що
видається органами праці та соціального захисту населення.
Інвалід чи дитина-інвалід, який користується кріслом-коляскою
з електроприводом, у разі забезпечення органом праці та
соціального захисту населення також автомобілем безоплатно або на
пільгових умовах як член сім'ї, що складається з двох і більше
інвалідів, повертає крісло-коляску місцевому органу праці та
соціального захисту населення.
28. Місцевий орган праці та соціального захисту населення
робить відмітку в журналі реєстрації щодо забезпечення технічними
засобами реабілітації за рахунок коштів державного чи місцевого
бюджету з внесенням до електронної системи відповідної інформації.
29. Для заміни технічного засобу реабілітації після
закінчення строку його експлуатації інвалід, дитина-інвалід чи їх
законний представник повинен подати до місцевого органу праці та
соціального захисту населення заяву про його заміну за формою,
затвердженою Мінпраці.
Ремонт і дострокова заміна
технічних та інших засобів реабілітації
30. Інвалід та інша особа на період проведення ремонту
технічного або іншого засобу реабілітації, який виготовлено за
рахунок коштів державного чи місцевого бюджету (крім протезного
виробу), можуть бути тимчасово забезпечені технічним засобом
реабілітації з числа тих, що повернуті місцевому органу праці та
соціального захисту населення згідно з пунктом 13 цього Порядку.
Ремонт технічних та інших засобів реабілітації (крім
протезних виробів) здійснюється підприємствами за зверненням
місцевих органів праці та соціального захисту населення.
Ремонт протезних виробів здійснюється підприємствами за
зверненням інваліда, іншої особи чи їх законного представника.
31. Технічний та інший засіб реабілітації (крім протезних
виробів), яким забезпечений інвалід чи інша особа за рахунок
коштів державного бюджету, може бути достроково замінений на
підставі акта про недоцільність проведення його ремонту,
складеного підприємством, або довідки відповідного органу про
викрадення, а також в інших випадках на підставі рішення
Міністерства праці та соціальної політики Автономної республіки
Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення
обласних, Головного управління соціального захисту населення
Київської і управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міських держадміністрацій.
32. У разі зміни антропометричних розмірів кукси інваліда чи
дитини-інваліда, який користується протезом модульного типу,
підприємство замінює куксоприймач та супутні до нього
комплектувальні вироби на підставі висновку МСЕК або ЛКК з
обов'язковим внесенням інформації в електронну систему. Строк
експлуатації зазначеного виробу продовжується на гарантійний строк
замінених вузлів.
33. Ремонт технічного або іншого засобу реабілітації,
гарантійний строк експлуатації якого ще не минув, здійснюється
підприємством за рахунок власних коштів.
Післягарантійному ремонту підлягає технічний та інший засіб
реабілітації:
строк експлуатації якого не минув;
строк експлуатації якого минув, але черга інваліда чи іншої
особи на забезпечення новим засобом реабілітації не прийшла.
Післягарантійний ремонт здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету.
34. Місцеві органи праці та соціального захисту населення,
підприємства вносять до електронної системи інформацію про ремонт
технічних та інших засобів реабілітації.
Формування, розміщення та фінансування державного
замовлення на виготовлення, поставку і ремонт технічних
та інших засобів реабілітації
35. Формування державного замовлення на виготовлення,
поставку і ремонт технічних та інших засобів реабілітації за
рахунок коштів державного бюджету здійснюється Мінпраці або за
його дорученням Фондом соціального захисту інвалідів у порядку,
встановленому законодавством, на підставі даних Міністерства праці
та соціальної політики Автономної республіки Крим, головних
управлінь праці та соціального захисту населення обласних,
Головного управління соціального захисту населення Київської і
управління праці та соціального захисту населення Севастопольської
міських держадміністрацій.
36. Відповідно до визначеного обсягу державного замовлення на
технічні та інші засоби реабілітації, передбаченого на
забезпечення окремих категорій населення зазначеними засобами,
Фонд соціального захисту інвалідів згідно із законодавством
визначає підприємства та укладає з ними договори про виготовлення,
поставку і ремонт технічних та інших засобів реабілітації.
Перелік підприємств і квартальний графік поставок технічних
та інших засобів реабілітації (крім протезних виробів) Фонд
соціального захисту інвалідів надсилає Міністерству праці та
соціальної політики Автономної Республіки Крим, Головним
управлінням праці та соціального захисту населення обласних,
головному управлінню соціального захисту населення Київської і
управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської
міських держадміністрацій.
37. Оплата виготовлених та поставлених підприємствами
технічних та інших засобів реабілітації проводиться Фондом
соціального захисту інвалідів відповідно до укладених з
підприємствами договорів на підставі актів здачі - прийняття робіт
(надання послуг) місцевими органами праці та соціального захисту
населення, реєстрів електронної системи на видані протезні вироби,
за формами, що затверджуються Мінпраці.
38. Фонд соціального захисту інвалідів має право проводити
попередню оплату підприємствам, якщо це передбачено договором, на
строк, що не перевищує 30 календарних днів. Розмір попередньої
оплати не може перевищувати 20 відсотків річного обсягу державного
замовлення на виготовлення, поставку і ремонт технічних та інших
засобів реабілітації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2006 р. N 1652
ПЕРЕЛІК
технічних та інших засобів реабілітації, якими
забезпечуються окремі категорії населення

------------------------------------------------------------------ | Назва виробу |Строк, |Кіль- | Код | | |на який |кість, |згідно з| | |видаю- |одиниць |ISO 9999| | |ться |(для | | | |технічні|взуття -| | | |та інші |пар) | | | |засоби | | | | |реабі- | | | | |літації,| | | | |років | | | |-------------------------------------+--------+--------+--------| | 1.|Система ортезів на хребет* | | |06 03 | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на крижово-клубовий відділ| 1 | 1 |06 03 03| | |хребта (бандажі, ортопедичні | | | | | |штани, профілактичні штанці, | | | | | |відвідні пристосування, подушки | | | | | |Фрейко тощо) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на попереково-крижовий | 1 | 1 |06 03 06| | |відділ хребта (бандажі, пояси, | | | | | |ремені) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на грудний, поперековий і | 3 | 1 |06 03 09| | |крижовий відділи хребта (корсети)| | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на шийний відділ хребта | 1 | 1 |06 03 12| | |(головотримачі) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на шийний і грудний | 1 | 1 |06 03 15| | |відділи хребта (коректори | | | | | |постави, реклінатори, корсети) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на шийний, грудний, | 3 | 1 |06 03 18| | |поперековий і крижовий відділи | | | | | |хребта (корсети) | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | 2.|Система ортезів на верхні | | |06 06 | | |кінцівки: ортези шарнірні | | | | | |(апарати), ортези безшарнірні | | | | | |(тутори)* | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на пальці | 2,5 | 1 |06 06 03| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на кисть | 2,5 | 1 |06 06 06| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на зап'ясток | 2,5 | 1 |06 06 09| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на зап'ясток - кисть | 2,5 | 1 |06 06 12| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на зап'ясток - кисть - | 2,5 | 1 |06 06 13| | |пальці | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на лікоть | 2,5 | 1 |06 06 15| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на лікоть - зап'ясток | 2,5 | 1 |06 06 18| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на лікоть - зап'ясток - | 2,5 | 1 |06 06 19| | |кисть | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на плече | 2,5 | 1 |06 06 21| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на плече - лікоть | 2,5 | 1 |06 06 24| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на плече - лікоть - | 2,5 | 1 |06 06 27| | |зап'ясток | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на плече - лікоть - | 2,5 | 1 |06 06 30| | |зап'ясток - кисть | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | 3.|Система ортезів на нижні | | |06 12 | | |кінцівки: ортези шарнірні | | | | | |(апарати), ортези безшарнірні | | | | | |(тутори)* | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на стопу | 2,5 | 1 |06 12 03| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на гомілковостопний | 2,5 | 1 |06 12 06| | |суглоб - стопу | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на колінний суглоб | 2,5 | 1 |06 12 09| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на колінний - | 2,5 | 1 |06 12 12| | |гомілковостопний суглоби - стопу | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на тазостегновий суглоб | 2,5 | 1 |06 12 15| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на тазостегновий - | 2,5 | 1 |06 12 16| | |колінний суглоби | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ортези на тазостегновий - | 2,5 | 1 |06 12 18| | |колінний - гомілковостопний | | | | | |суглоби - стопу | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | 4.|Система протезів верхніх | | |06 18 | | |кінцівок** | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після ампутації на різних| 3 | 1 |06 18 03| | |рівнях кисті | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після вичленення в | 3 | 1 |06 18 06| | |променезап'ястковому суглобі | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези передпліччя (протези | 3 | 1 |06 18 09| | |після ампутації нижче ліктя) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після вичленення в | 3 | 1 |06 18 12| | |ліктьовому суглобі | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези плеча (протези після | 3 | 1 |06 18 15| | |ампутації вище ліктя) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після вичленення в | 3 | 1 |06 18 18| | |плечовому суглобі | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після | 3 | 1 |06 18 21| | |міжлопатково-грудної ампутації | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | 5.|Система протезів нижніх | | |06 24 | | |кінцівок** | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після ампутації в різних | 3 | 1 |06 24 03| | |частинах стопи | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після вичленення в | 3 | 1 |06 24 06| | |гомілковостопному суглобі | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези гомілки (протези після | 3 | 1 |06 24 09| | |ампутації нижче колінного | | | | | |суглоба) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після вичленення в | 3 | 1 |06 24 12| | |колінному суглобі | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези стегна (протези після | 3 | 1 |06 24 15| | |ампутації вище колінного суглоба)| | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після вичленення в | 3 | 1 |06 24 18| | |тазостегновому суглобі | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після резекції таза | 3 | 1 |06 24 21| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Протези після резекції таза та | 3 | 1 |06 24 24| | |прямої кишки | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | 6.|Протези молочної залози | 1,5 | 1 |06 30 18| |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | 7.|Ортопедичне взуття (виготовлене | | |06 33 | | |за індивідуальним замовленням) | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття з вкладними | 1 | 1 |06 33 06| | |пристосуваннями, коригувальними і| | | | | |(або) розвантажувальними | | | | | |елементами | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття для компенсації | 1 | 1 |06 33 06| | |укорочення нижньої кінцівки | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття на діабетичну стопу і | 1 | 1 |06 33 06| | |допоміжне взуття | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття на гумках, блискавках і | 1 | 1 |06 33 06| | |застібках текстильних | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття на протези та ортези | 1 | 1 |06 33 06| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття за наявності фіксованої | 1 | 1 |06 33 06| | |деформації стоп | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття для компенсації | 1 | 1 |06 33 06| | |укорочення нижньої кінцівки від | | | | | |3 до 15 сантиметрів | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття при ампутації стоп | 1 | 1 |06 33 06| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття з одностороннім та | 1 | 1 |06 33 06| | |двостороннім жорстким берцем або | | | | | |високим вузьким задником | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття для розвантаження | 1 | 1 |06 33 06| | |кінцівки при неопорній стопі | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття з вбудованим ортезом | 1 | 1 |06 33 06| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Взуття для компенсації | 1 | 1 |06 33 06| | |укорочення нижньої кінцівки | | | | | |більше ніж 15 сантиметрів | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | 8.|Допоміжні засоби для особистого | | |09 | | |догляду та захисту | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Захисні засоби, що надягаються на| | |09 06 | | |тіло | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Засоби для захисту ділянки | 1 | 1 |09 06 12| | |ліктьового суглоба або верхньої | | | | | |кінцівки (налокітники тощо) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Засоби для захисту кистей рук | 2 | 1 |09 06 15| | |(рукавиці) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Засоби для захисту ділянки | 1 | 1 |09 06 18| | |колінного суглоба або нижньої | | | | | |кінцівки (наколінники тощо) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Засоби для захисту тулуба або | 1 | 1 |09 06 24| | |всього тіла | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Пристосування для підтримки | 1 | 1 | | | |кінцівок, тулуба (подушки | | | | | |абдукційні, косинки) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Елементи косметичні та гігієнічні| 1 | 1 | | | |(косметичні гільзи, подушки | | | | | |протипролежневі багатосекційні, | | | | | |суспензорії тощо) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Чохли, оболонки для кукс верхніх | 1 | 6 | | | |і нижніх кінцівок | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ліфи для кріплення протезів | 1,5 | 3 | | | |молочної залози | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Компресійний рукав при лімфодемі | 1,5 | 1 | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| | 9.|Засоби для одягання та роздягання| | |09 09 | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Засоби для одягання шкарпеток, | 4 | 1 |09 09 03| | |колготок, панчох | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ріжки і пристосування для | 4 | 1 |09 09 06| | |знімання та одягання взуття | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Тримачі для одягу | 4 | 1 |09 09 09| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Гачки, або захоплювачі, для | 4 | 1 |09 09 12| | |одягання та роздягання | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Пристосування для застібання | 4 | 1 |09 09 15| | |блискавок | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| |10.|Допоміжні засоби для особистої | | |09 12 | | |гігієни | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Крісла-стільці (на колесах і без | 4 | 1 |09 12 03| | |них) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Сидіння та підставки для | 4 | 1 |09 12 06| | |унітазів, щипці для туалетного | | | | | |паперу | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Сидіння для ванни, сидіння для | 4 | 1 | | | |душу | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Східці, опори для ванн | 4 | 1 | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| |11.|Засоби для ходіння, керовані | | |12 03 | | |однією рукою | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Палиці з однією опорою | 2 | 1 |12 03 03| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Палиці з двома або більше опорами| 2 | 1 |12 03 16| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Милиці ліктьові | 3 | 2 |12 03 06| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Милиці з опорою на передпліччя | 3 | 2 |12 03 09| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Милиці пахові | 3 | 2 |12 03 12| |---+---------------------------------+--------+--------+--------| |12.|Засоби для ходіння, керовані | | |12 06 | | |обома руками | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ходунки-рамки | 4 | 1 |12 06 03| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ходунки на колесах | 4 | 1 |12 06 06| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ходунки-стільці | 4 | 1 |12 06 09| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ходунки-столи | 4 | 1 |12 06 12| |---+---------------------------------+--------+--------+--------| |13.|Крісла колісні (коляски) | | |12 21 | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Крісла колісні (коляски) з ручним| 4 | 1 |12 21 03| | |керуванням, які приводяться в рух| | | | | |супроводжуючою особою | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Крісла колісні (коляски) з | 4 | 1 |12 21 06| | |подвійним ручним керуванням від | | | | | |задніх коліс | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Крісла колісні (коляски) з | 4 | 1 |12 21 09| | |подвійним ручним керуванням від | | | | | |передніх коліс | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Крісла колісні (коляски) з | 3 | 1 |12 21 12| | |подвійним ручним керуванням і | | | | | |важільним приводом | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Крісла колісні (коляски) з | 8 | 1 |12 21 24| | |електричним приводом і ручним | | | | | |керуванням | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Дошки для пересування (коляски | 1 | 1 |12 27 15| | |малогабаритні) | | | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| |14.|Меблі | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Столи (робочі, приліжкові, для | 6 | 1 |18 03 | | |читання, столи-парти, підставки | | | | | |тощо) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Меблі для сидіння (табуретки, | 3 | 1 |18 09 | | |стільці, сидіння, підставки, | | | | | |опори, подушки для сидіння) | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ліжка | 6 | 1 |18 12 | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ліжко-підйомник | | |18 12 12| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Стінки шведські дитячі | 6 | 1 | | |---+---------------------------------+--------+--------+--------| |15.|Оснащення | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Перила та поручні | 5 | 1 |18 18 03| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Брусся та рукоятки | 5 | 1 |18 18 06| | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Пристосування для відчинення | 3 | 1 |18 21 | | |дверей і вікон тощо | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Платформи для підйому, підйомники| 8 | 1 |18 30 06| |---+---------------------------------+--------+--------+--------| |16.|Спеціальні засоби для | | | | | |орієнтування, спілкування та | | | | | |обміну інформацією | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Допоміжні засоби для малювання і | | |21 24 | | |писання | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Ручки, олівці, пензлі, циркулі, | 3 | 1 |21 24 03| | |лекала та лінійки | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Дошки для писання, креслення і | 3 | 1 |21 24 06| | |малювання | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Мобільні телефони для письмового | 5 | 1 | | | |спілкування | | | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Магнітофони | 5 | 1 | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Диктофони | 5 | 1 | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Годинники | 5 | 1 | | | |---------------------------------+--------+--------+--------| | |Електронні записні книжки з | 5 | 1 | | | |брайлівським і мовним виводом | | | | ------------------------------------------------------------------

* Напівжорсткі (текстильні) та еластичні ортези видаються з
розрахунку один виріб на один рік.
** Лікувально-тренувальні протези видаються з розрахунку один
виріб на строк від 1 до 12 місяців.
Шино-шкіряні протези видаються з розрахунку один виріб на два
з половиною роки.
Працюючі інваліди можуть забезпечуватися протезами з
розрахунку дві одиниці на чотири роки.вгору