Документ 164-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 09.01.2000, підстава - 17-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 лютого 1998 р. N 164
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 17 ( 17-2000-п ) від 09.01.2000 )
Про Положення про порядок складання
єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної
установи та організації
На виконання постанови Верховної Ради України від 12 липня
1996 р. N 327 ( 327/96-ВР ) "Про структуру бюджетної класифікації
України" та з метою своєчасного запровадження нової бюджетної
класифікації України під час складання і виконання бюджетів усіх
рівнів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок складання єдиного
кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації
(додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям та їх
управлінням (відділам), підвідомчим установам і організаціям
забезпечити спрямування перевищення доходів неприбуткових установ
і організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 7.11.1. Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),
над витратами на утримання цих установ і організацій у першу чергу
на покриття потреби в коштах на заробітну плату працівників
установ з нарахуваннями на соціальне страхування, на оплату
витрат, пов'язаних з господарським утриманням установ і
організацій, та інші першочергові витрати в межах сум,
затверджених у відповідних кошторисах за рахунок бюджетних
асигнувань.
3. Міністерству фінансів затвердити форми єдиного кошторису
доходів і видатків, штатного розпису бюджетної установи та
організації і лімітної довідки про витрати з бюджету, а також
форми звітів бюджетних установ і організацій про використання
бюджетних і позабюджетних коштів.
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України: від 21 лютого 1997 р. N 180 ( 180-97-п ) "Про затвердження
Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і
видатків бюджетної установи, організації"; від 20 травня 1997 р. N 471 ( 471-97-п ) "Про внесення змін і
доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого
1997 р. N 180"; від 1 листопада 1997 р. N 1195 ( 1195-97-п ) "Про внесення
змін до додатку N 1 до Положення про порядок складання єдиного
кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 1998 р. N 164
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання єдиного кошторису
доходів і видатків бюджетної установи та організації
Загальна частина
1. Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи та
організації (далі - установа) є основним документом, який визначає
загальний обсяг, цільове надходження, використання і поквартальний
розподіл коштів установи. Формування єдиного кошторису
здійснюється на підставі лімітної довідки про асигнування з
бюджету, яку вищестояща організація надсилає всім підпорядкованим
установам у двотижневий термін після затвердження бюджету, з якого
провадиться фінансування установи (форми кошторису і лімітної
довідки розробляються та затверджуються Мінфіном).
2. Під час формування лімітів витрат у підпорядкованих
установах вищестоящі організації повинні враховувати об'єктивну
потребу в коштах кожної установи, виходячи з основних її
виробничих показників, обсягу виконуваної роботи, штатної
чисельності та намічених заходів щодо скорочення витрат у
плановому періоді. За таких умов мають виконуватися вимоги до
забезпечення фінансовими ресурсами насамперед щодо витрат на
заробітну плату з нарахуваннями на соціальне страхування, а також
на господарське утримання установи. Асигнування на придбання
обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не мають
першочергового характеру, можуть передбачатися лише за умови
забезпечення коштами невідкладних витрат.
3. Єдиний кошторис доходів і видатків складається усіма
установами на календарний рік і затверджується керівником
відповідної вищестоящої організації, за винятком кошторисів,
зазначених у пункті 4 цього Положення (якщо законодавством не
встановлено інший порядок затвердження), не пізніше ніж через
місяць після затвердження відповідного бюджету, з якого
провадиться фінансування установи. Одночасно з кошторисом на
затвердження вищестоящої організації подається штатний розпис
установи, включаючи її структурні підрозділи, які утримуються за
рахунок спеціальних чи інших позабюджетних коштів (форма штатного
розпису затверджується Мінфіном). Кошторис і штатний розпис
затверджуються у двох примірниках, один з яких повертається
установі, а другий залишається у вищестоящій організації. Кошториси доходів і видатків та штатні розписи установ, які
не мають вищестоящої галузевої організації (центральні районні,
центральні міські лікарні тощо), затверджуються районними
державними адміністраціями або виконавчими органами відповідних
місцевих рад. Кошториси доходів і видатків на проведення централізованих
заходів затверджуються керівниками міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, державних адміністрацій та виконавчих
органів місцевих рад, за планами яких виконуватимуться зазначені
заходи.
4. Кошториси доходів і видатків та штатні розписи окремих
установ затверджуються: а) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
незалежно від джерел утримання, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, центральних
органів управління державними цільовими фондами, президій
державних академій наук, Державного науково-виробничого центру
страхового фонду документації , Лікувально-оздоровчого об'єднання
при Кабінеті Міністрів України, а також установ і закладів, які
безпосередньо фінансуються з державного бюджету, крім зазначених
в підпункті "д", - Мінфіном, якщо інше не передбачено
законодавством; кошториси і штатні розписи органів виконавчої влади,
підпорядкованих міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади, затверджуються керівниками цих міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади; б) міністерств і відомств Автономної Республіки Крим,
управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, районних
державних адміністрацій - Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями після попередньої експертизи у Міністерстві
фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київському та
Севастопольському міських фінансових управліннях; в) управлінь, відділів, інших підрозділів районних державних
адміністрацій - районними державними адміністраціями після
попередньої експертизи у районних фінансових відділах; г) регіональних відділень (служб) державних цільових фондів -
вищестоящими органами; д) національних закладів освіти, що безпосередньо
фінансуються з державного бюджету, - керівниками цих закладів у
межах доведених Мінфіном обсягів бюджетних асигнувань та
середньорічної чисельності ставок працівників. Установи, які фінансуються з державного бюджету і відповідно
до законодавства самостійно затверджують кошториси і штатні
розписи, у місячний термін після прийняття бюджету подають Мінфіну
затверджені кошториси, розрахунки до них та штатні розписи.
5. Затвердження кошторису доходів і видатків та штатного
розпису установи засвідчується підписом керівника відповідного
органу із зазначенням дати затвердження і гербовою печаткою. Фінансування установ без затвердженого в установленому
порядку кошторису забороняється.
6. Зміни до затвердженого кошторису доходів і видатків та
штатного розпису в процесі його виконання можуть вноситися лише з
дозволу організації, яка затвердила кошторис і штатний розпис.
Зміни до затверджених кошторисів і штатних розписів установ та
організацій, зазначених у пункті 4 цього Положення, вносяться у
порядку, визначеному цим пунктом. У процесі виконання кошторисів керівники установ мають право
в межах затвердженої загальної суми видатків на оплату праці
самостійно перерозподіляти кошти між фондом заробітної плати за
основним окладом, фондом заробітної плати по доплатах і надбавках
та фондом на преміювання. Зазначені зміни можуть вноситися лише за
наявності відповідних підстав згідно із законодавством з питань
оплати праці. В разі внесення таких змін обгрунтування
пояснювальною запискою подаються установою до квартальних та
річних звітів про виконання кошторису доходів і видатків.
7. Єдиний кошторис доходів і видатків установи складається з
трьох розділів: бюджетні асигнування, інші кошти та видатки за
рахунок перевищення доходів над видатками спеціальних та інших
позабюджетних коштів. Кожний з трьох розділів кошторису
поділяється на доходну і видаткову частину.
Доходна частина єдиного кошторису доходів і видатків
установи
8. У доходній частині єдиного кошторису доходів і видатків
установи зазначаються планові обсяги бюджетних асигнувань, що
виділяються на утримання установи, а також надходження з інших
доходних джерел, одержання яких передбачено відповідними
нормативно-правовими актами.
9. Загальна сума доходів установи, відповідно до якої
формується видаткова частина кошторису, визначається з урахуванням
залишків коштів на початок планового періоду спеціальних та інших
позабюджетних коштів.
10. Формування доходної частини єдиного кошторису доходів і
видатків установи здійснюється на підставі індивідуальних
розрахунків доходів і платежів та відрахувань до бюджету, які
складаються по кожному джерелу доходів, що передбачаються на
плановий період. За основу цих розрахунків беруться показники
обсягів надання тих чи інших платних послуг, а також інші
розрахункові показники (площа приміщень та вартість обладнання,
іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках,
кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в
розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися
відповідно до законодавства. На підставі перелічених показників
визначається сума доходів на плановий період по кожному джерелу
доходів з помісячним розподілом та урахуванням конкретних умов
роботи установи. Під час формування показників, на підставі яких
визначаються доходи планового періоду, обов'язково повинен
враховуватися рівень їх фактичного виконання за останній звітний
рік, а також очікуваного виконання за період, що передує
плановому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному у
формі розрахунку, і повною мірою відповідати показникам
бухгалтерської звітності за відповідні періоди.
Видаткова частина єдиного кошторису доходів і видатків
установи
11. У видатковій частині єдиного кошторису доходів і видатків
установи зазначається загальна сума витрат установи з розподілом
їх за категоріями видатків економічної класифікації, а також з
встановленням витрат, які планується профінансувати за рахунок
бюджетних асигнувань, та витрат, які планується здійснити за
рахунок інших (позабюджетних) надходжень.
12. Передбачені у видатковій частині єдиного кошторису
доходів і видатків установи асигнування повинні забезпечувати
повне фінансування витрат установи. Для цього чисельність
працівників установи, яка пропонується до затвердження за штатним
розписом, повинна бути приведена у відповідність з фондом
заробітної плати, який планується, а витрати на господарське
утримання - у відповідність з наявними джерелами фінансування. Затвердження кошторисів видатків у сумах, що перевищують
передбачені у затвердженому бюджеті асигнування, тягне за собою
відповідальність згідно із законодавством.
1З. Видатки установи за рахунок бюджетних коштів
передбачаються відповідно до нормативно-правових актів, що
визначають порядок формування обсягів витрат за їх категоріями,
кожна з яких обов'язково обгрунтовується відповідними
розрахунками.
14. Розрахунки за кожною категорією витрат позабюджетних
коштів здійснюються з урахуванням особливостей діяльності
установи, яка надає платні послуги.
15. Видатки за рахунок перевищення доходів над видатками
спеціальних та інших позабюджетних коштів плануються за
категоріями видатків у цілому з виділенням сум, що спрямовуються
на покриття дефіциту бюджетних асигнувань. Зазначені кошти
передбачаються насамперед на задоволення потреби в коштах на
заробітну плату працівників установ з нарахуваннями на соціальне
страхування, на оплату витрат, пов'язаних з господарським
утриманням установ, та інші першочергові витрати.вгору