Документ 164-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.06.2011, підстава - 588-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2011 р. N 164
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для здійснення природоохоронних заходів,
спрямованих на запобігання виникненню
та ліквідацію наслідків негативних природних явищ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 588 ( 588-2011-п ) від 06.06.2011 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію наслідків
негативних природних явищ, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 164
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення природоохоронних заходів,
спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію
наслідків негативних природних явищ

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Здійснення
природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію
наслідків негативних природних явищ" (далі - бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Міністерство екології та природних
ресурсів.
Юридичні особи, що є безпосередніми замовниками
природоохоронних заходів, зокрема такі, на балансі яких
обліковуються об'єкти (у тому числі незавершеного будівництва), на
яких планується здійснити зазначені заходи, можуть визначатися
розпорядниками бюджетних коштів (бюджетні установи) або
одержувачами бюджетних коштів (суб'єкти господарювання, які не
мають статусу бюджетної установи). { Пункт 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 588 ( 588-2011-п ) від 06.06.2011 }
Для підприємств, установ та організацій, що не належать до
сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів,
обов'язковою умовою визначення розпорядником (одержувачем)
бюджетних коштів є наявність рішення місцевого органу виконавчої
влади про покладення відповідних повноважень замовника
природоохоронного заходу. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 588 ( 588-2011-п ) від 06.06.2011 }
2. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану
природоохоронних заходів на:
мінімізацію можливості виникнення наслідків негативних
природних явищ на основі даних моніторингу, експертизи та наукових
досліджень і прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою
недопущення виникнення надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.
3. Формування плану природоохоронних заходів здійснюється в
порядку, установленому Міністерством екології та природних
ресурсів, з урахуванням необхідності:
погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих
років, яка пов'язана із здійсненням заходів щодо запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру та ліквідацією їх наслідків;
здійснення заходів загальнодержавного та міжрегіонального
значення, спрямованих на запобігання виникненню та ліквідацію
наслідків надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та
природного характеру.
До плану природоохоронних заходів включаються заходи,
визначені:
Комплексною програмою захисту сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до
2010 року та прогноз до 2020 року, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. N 901
( 901-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27,
ст. 1942);
Програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні
р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. N 1388
( 1388-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 43,
ст. 1932; 2006 р., N 7, ст. 352);
Державною цільовою програмою комплексного протипаводкового
захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1151
( 1151-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100,
ст. 3341);
інші природоохоронні заходи.
4. План природоохоронних заходів затверджується Міністерством
екології та природних ресурсів за погодженням з Мінфіном.
5. Виконавці за напрямами використання бюджетних коштів та
(або) за окремими природоохоронними заходами, а також розподіл
(перерозподіл) видатків між адміністративно-територіальними
одиницями, у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня
та одержувачів бюджетних коштів визначаються Міністерством
екології та природних ресурсів.
Підприємства, установи та організації, що не належать до
сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів, які
визначені розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів,
включаються до мережі головного розпорядника бюджетних коштів.
{ Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 588
( 588-2011-п ) від 06.06.2011 }
6. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального
будівництва, та прийняттям їх в експлуатацію, здійснюються з
урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923
( 923-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694;
2009 р., N 41, ст. 1370).
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
9. Інформація про виконання плану природоохоронних заходів та
використання бюджетних коштів подається розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів до Міністерства екології та
природних ресурсів щокварталу до 15 числа наступного місяця за
формою, встановленою Міністерством.
10. Міністерство екології та природних ресурсів узагальнює і
подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця та щороку
до 10 лютого наступного року інформацію про виконання плану
природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів.
11. Складення та подання фінансової звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору