Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.20031636
Документ 1636-2003-п, перша редакція — Прийняття від 15.10.2003
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 жовтня 2003 р. N 1636
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 567

З метою впорядкування обігу марок акцизного збору для
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зменшення їх нелегального
виробництва і реалізації та збільшення надходження коштів до
державного бюджету Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2003 р. N 567 ( 567-2003-п ) "Про запровадження марок акцизного
збору нового зразка з голографічними захисними елементами для
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2003 р. N 1636
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2003 р. N 567
( 567-2003-п )

1. У тексті постанови:
1) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
"забезпечити проведення станом на 1 листопада 2003 р.
інвентаризації марок акцизного збору попереднього зразка у
продавця марок, на підприємствах-виробниках, в імпортерів
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також залишків
алкогольної та тютюнової продукції, маркованої акцизними марками
попереднього зразка, на підприємствах-виробниках, в імпортерів та
у суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють оптову і
роздрібну торгівлю ними;
на підставі актів інвентаризації прийняти рішення про
знищення залишків марок акцизного збору попереднього зразка;
узагальнити результати інвентаризації та подати 5 листопада
2003 р. державному спеціалізованому підприємству Міністерства
фінансів окрему рознарядку на виготовлення і продаж Державній
податковій адміністрації марок акцизного збору нового зразка з
голографічними захисними елементами для маркування залишків
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих акцизними
марками попереднього зразка, виявленими під час інвентаризації;
забезпечити до 30 листопада 2003 р. продаж марок акцизного
збору нового зразка з голографічними захисними елементами
підприємствам-виробникам, імпортерам, суб'єктам підприємницької
діяльності, що здійснюють оптову і роздрібну торгівлю алкогольними
напоями та тютюновими виробами";
2) пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Установити, що зберігання виявлених під час
інвентаризації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих
акцизними марками попереднього зразка, дозволяється до 1 грудня
2003 року";
3) доповнити постанову пунктом 8 такого змісту:
"8. Міністерству фінансів забезпечити до 25 листопада 2003 р.
виготовлення, продаж Державній податковій адміністрації та
доставку державним спеціалізованим підприємством Міністерства
фінансів згідно з одержаною окремою рознарядкою марок акцизного
збору нового зразка з голографічними захисними елементами".
2. У Положенні про виробництво, зберігання, продаж марок
акцизного збору нового зразка з голографічними захисними
елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 3:
абзац четвертий доповнити словами "та платіжний документ з
відміткою установи банку, що підтверджує оплату вартості
замовлених марок акцизного збору нового зразка з голографічними
захисними елементами";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів
алкогольних напоїв та тютюнових виробів від одержання замовлених
ними акцизних марок, які вже виготовлено згідно з поданою
попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких акцизних марок не
відшкодовується";
3) доповнити Положення розділом такого змісту:
"Маркування залишків алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, маркованих акцизними
марками попереднього зразка
31. Зазначені в актах інвентаризації залишки алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, марковані акцизними марками
попереднього зразка, підлягають додатковому маркуванню
відповідними акцизними марками нового зразка з голографічними
захисними елементами.
32. Марки акцизного збору нового зразка з голографічними
захисними елементами наклеюються поверх марок попереднього зразка
на тютюнових виробах збоку, на алкогольних напоях - упоперек
(навхрест).
33. Для одержання марок акцизного збору нового зразка з
голографічними захисними елементами суб'єкти підприємницької
діяльності подають такі документи:
заявку-розрахунок на придбання марок за формою, затвердженою
Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з
яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) -
у покупця;
платіжний документ з відміткою установи банку, що підтверджує
оплату вартості замовлених марок акцизного збору нового зразка з
голографічними захисними елементами;
оригінал та копію акта інвентаризації залишків алкогольних
напоїв та тютюнових виробів у розрізі видів продукції та місткості
тари, виробників та регіонів, де вироблено продукцію;
оригінал і копію ліцензії, що підтверджує право суб'єкта
підприємницької діяльності на здійснення оптової та/або роздрібної
торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами;
оригінали і копії договорів на придбання або одержання за
договорами (комісії, консигнації) алкогольних напоїв та тютюнових
виробів;
оригінали і копії товарно-транспортних та податкових
накладних, за якими одержано партію відповідного товару;
копію сертифіката якості продукції та/або свідоцтва про
визнання іноземного сертифіката, завірену в установленому порядку.
34. Копії документів, зазначених у пункті 33 цього Положення,
звіряються з оригіналом, який повертається власникові".вгору