Документ 163-97-п, поточна редакція — Редакція від 24.02.2016, підстава - 89-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 лютого 1997 р. N 163
Київ
Про затвердження Порядку розроблення та затвердження
норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1006 ( 1006-2001-п ) від 09.08.2001
N 89 ( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }

Відповідно до статей 8, 18, 24 Закону України "Про
використання ядерної енергії і радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок розроблення та затвердження норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, що додається.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 1997 р. N 163
ПОРЯДОК
розроблення та затвердження норм, правил і
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

1. Цей Порядок визначає загальні засади розроблення та
затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної
безпеки (далі - нормативні документи).
2. Нормативні документи розробляються органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах його
повноважень, визначених законодавством. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 89 ( 89-2016-п ) від
27.01.2016 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 89
( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }

4. Порядок планування розроблення нормативних документів,
порядок проведення робіт і проходження документації під час
розроблення та затвердження норм і правил з ядерної та радіаційної
безпеки, а також їх систематизації встановлюється органом
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в межах його
повноважень.
Розроблення та затвердження державних стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки здійснюється в порядку, встановленому
державною системою стандартизації. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89
( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }
5. Проекти нормативних документів розробляються органом
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і
підприємствами, установами та організаціями, що спеціалізуються за
відповідними видами діяльності у сфері використання ядерної
енергії, мають достатній науково-технічний потенціал і досвід
проведення таких робіт (далі - організації-виконавці), а проекти
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки - також технічними
комітетами із стандартизації під керівництвом і за безпосередньою
участю органу державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 89 ( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }
Для участі у розробленні нормативних документів можуть
залучатися організації-співвиконавці, про що зазначається в
технічному завданні на їх розроблення, затверджуваному органом
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. { Абзац
другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89
( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }
6. Нормативні документи розробляються відповідно до
законодавства з урахуванням досвіду експлуатації, висновків з
аналізу безпеки діючих ядерних установок, досвіду провадження
діяльності у сфері використання ядерної енергії в Україні та інших
країнах, рекомендацій міжнародних організацій та інформації про
науково-технічні досягнення у сфері використання ядерної енергії.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89
( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }
7. На підставі затвердженого органом державного регулювання
ядерної та радіаційної безпеки технічного завдання
організація-виконавець організовує обговорення проекту
нормативного документа шляхом надсилання його на відгук
заінтересованим центральним органам виконавчої влади,
підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють діяльність
у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, а
також проведення відповідної експертизи згідно із законодавством.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89
( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }
8. Необхідність узгодження з центральними органами виконавчої
влади нормативних документів з питань провадження видів
діяльності, на які поширюється дія державного регулювання у сфері
використання ядерної енергії, визначає орган державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1006
( 1006-2001-п ) від 09.08.2001, N 89 ( 89-2016-п ) від
27.01.2016 }
9. Побудова, виклад та оформлення нормативних документів
здійснюються відповідно до законодавства з урахуванням вимог ЄС,
міжнародних організацій у галузі використання ядерної енергії. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 89 ( 89-2016-п ) від
27.01.2016 }
10. Норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки
затверджуються наказом органу державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки. { Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови
КМ N 89 ( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }
Підставою для затвердження може бути рішення колегії або
науково-технічної ради органу державного регулювання, якщо це
обумовлено технічним завданням на розроблення документа.
11. Норми і правила з ядерної та радіаційної безпеки,
положення яких зачіпають права, свободи і законні інтереси
громадян або мають міжвідомчий характер, після затвердження
підлягають реєстрації в установленому порядку.
12. Інформацію про затвердження та введення в дію норм і
правил з ядерної та радіаційної безпеки в місячний термін після
реєстрації організація-виконавець надсилає заінтересованим
підприємствам, установам та організаціям.
Інформація про затвердження державних стандартів з ядерної
та радіаційної безпеки розповсюджується в порядку, встановленому
державною системою стандартизації.

{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 89
( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }

14. Галузеві нормативні документи розробляються та
затверджуються згідно з порядком, установленим у галузі, який
повинен передбачати надсилання на відгук та погодження цих
документів органу державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89
( 89-2016-п ) від 27.01.2016 }вгору