Документ 1629-IV, попередня редакція — Редакція від 01.10.2011, підстава - 3668-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 29, ст.367 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 852-VI ( 852-17 ) від 14.01.2009, ВВР, 2009, N 23, ст.280 N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 12-13, ст.82 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (додається).
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     2) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
     3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
     4) у проектах законів про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати кошти на фінансування Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 
     3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1629-IV

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 18 березня 2004 року
N 1629-IV
 
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА АДАПТАЦІЇ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Програма) визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування.
 
     Метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього.
 
     Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним напрямом української зовнішньої політики.
 
     Невід'ємною частиною цієї Програми є Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу в пріоритетних сферах адаптації (додається) ( 1629а-15, 1629б-15, 1629в-15, 1629г-15 ).
 
Розділ II
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
     Acquis communautaire (acquis) - правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ;
 
     адаптація законодавства - процес приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire.
 
     Джерела acquis communautaire:
 
     первинне законодавство:
 
     Договір про заснування Європейського економічного співтовариства 1957 року ( 994_017 ) (з 1993 року - Договір про заснування Європейського співтовариства), Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії 1957 року ( 994_027 ) (далі - установчі договори) з наступними змінами, внесеними Маастрихтським договором (Договір про утворення Європейського Союзу 1992 року ( 994_029 ), Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року ( 994_261 ), а також актами про приєднання;
 
     Договір про Європейський Союз 1992 року ( 994_029 ), із змінами, внесеними Амстердамським договором 1997 року та Ніццьким договором 2001 року ( 994_261 ), а також договорами про приєднання;
 
     Договір про злиття 1965 року;
 
     акти про приєднання нових держав-членів;
 
     вторинне законодавство:
 
     директива;
 
     регламент;
 
     рішення;
 
     рекомендація або висновок;
 
     джерело права у формі міжнародної угоди;
 
     загальний принцип права Європейського співтовариства;
 
     рішення Європейського суду;
 
     спільна стратегія у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки, як це визначено статтею 13 Договору про Європейський Союз ( 994_029 );
 
     спільні дії в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки;
 
     спільна позиція у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки;
 
     рамкове рішення щодо гармонізації законодавства в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз ( 994_029 );
 
     спільна позиція в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз ( 994_029 );
 
     рішення в контексті положень Договору про Європейський Союз про співробітництво правоохоронних та судових органів у кримінальних справах (стаття 34 Договору про Європейський Союз ( 994_029 );
 
     загальне положення або принцип у сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки.
 
     Офіційні видання Європейського Союзу:
 
     Офіційний вісник Європейських співтовариств (Official Journal of European Communities);
 
     Вісник Європейського Суду (European Court Reports).
 
Розділ III
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
ЩОДО АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
 
     Державна політика України щодо адаптації законодавства формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов'язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу під час нормопроектування, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституціонального, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства України.
 
     В Україні створено основні політико-правові та організаційні засади адаптації законодавства.
 
     Зокрема, Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року ( 998_012 ) (далі - УПС) визначено пріоритетні сфери адаптації законодавства.
 
     Спільною стратегією щодо України, схваленою Європейською Радою на Гельсінкському саміті 11 грудня 1999 року, Європейський Союз підтримав процес економічних перетворень в Україні та поступового наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у визначених пріоритетних сферах.
 
     Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президента України від 11 червня 1998 року N 615 ( 615/98 ), визначено основні положення зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України в європейський правовий простір, мету та етапи адаптації законодавства.
 
     Програмою інтеграції України до Європейського Союзу ( n0001100-00 ), схваленою Указом Президента України від 14 вересня 2000 року N 1072 ( 1072/2000 ), визначено шляхи і темпи реалізації окремих пріоритетів, обумовлених ходом проведення економічних реформ та спрямованих на досягнення критеріїв, що випливають із цілей валютного, економічного та політичного союзу держав - членів Європейського Союзу і сформульовані Європейською Радою на Копенгагенському саміті в червні 1993 року.
 
     Указом Президента України від 30 серпня 2000 року N 1033 ( 1033/2000 ) з метою координації діяльності органів державної влади з питань адаптації законодавства створено при Президентові України Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 
     На виконання Указу Президента України від 9 лютого 1999 року N 145 ( 145/99 ) "Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України запровадив єдину систему планування, координації та контролю нормотворчої діяльності і роботи органів виконавчої влади з адаптації законодавства, затвердив Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу ( 1496-99-п ). Крім того, Кабінет Міністрів України щороку розробляє і затверджує план роботи з адаптації законодавства, передбачаючи в проекті Державного бюджету України на відповідний рік видатки для фінансування заходів з його виконання.
 
     На Копенгагенському саміті Україна - Європейський Союз 4 липня 2002 року Європейський Союз підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво і підтримувати Україну в адаптації законодавства, що є одним з ключових елементів співробітництва між Україною та Європейським Союзом. Європейський Союз привітав прагнення України розробити план-графік адаптації законодавства у пріоритетних сферах.
 
     Указом Президента України від 30 серпня 2002 року N 791 ( 791/2002 ) з метою реалізації стратегічних цілей державної політики щодо забезпечення входження України в європейський політичний, економічний, безпековий і правовий простір, створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі, підвищення ефективності координації і контролю за діяльністю органів влади у сфері європейської інтеграції створено Державну раду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
 
     На Ялтинському саміті Україна - Європейський Союз 7 жовтня 2003 року досягнуто спільне розуміння, що одним із найбільш ефективних шляхів використання можливостей нинішнього розширення ЄС для України є інтенсифікація нею роботи у напрямі адаптації національного законодавства, норм і стандартів до відповідних норм ЄС. Європейський Союз підтвердив свою готовність продовжувати співробітництво і підтримку України у процесі адаптації законодавства.
 
Розділ IV
ЕТАПИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
 
     Адаптація законодавства України є планомірним процесом, що включає декілька послідовних етапів, на кожному з яких повинен досягатися певний ступінь відповідності законодавства України до acquis Європейського Союзу.
 
     З урахуванням етапів адаптації законодавства визначаються етапи виконання Програми.
 
     Перший етап Програми розрахований на період до завершення дії УПС. { Абзац третій розділу IV в редакції Закону N 852-VI ( 852-17 ) від 14.01.2009 }
 
     Періоди наступних етапів виконання Програми визначатимуться залежно від результатів, досягнутих на попередніх етапах, економічної, політичної та соціальної ситуації, яка складеться в Україні, а також розвитку взаємовідносин України і Європейського Союзу.
 
Розділ V
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
     На першому етапі виконання Програми пріоритетними сферами, в яких здійснюється адаптація законодавства України, є сфери, визначені статтею 51 УПС ( 998_012 ), а саме:
 
     митне право;
 
     законодавство про компанії;
 
     банківське право;
 
     бухгалтерський облік компаній;
 
     податки, включаючи непрямі;
 
     інтелектуальна власність;
 
     охорона праці;
 
     фінансові послуги (у тому числі послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення); { Абзац дев'ятий розділу V в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 
     правила конкуренції;
 
     державні закупівлі;
 
     охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин;
 
     довкілля;
 
     захист прав споживачів;
 
     технічні правила і стандарти;
 
     енергетика, включаючи ядерну;
 
     транспорт.
 
     На першому етапі виконання Програми необхідно:
 
     забезпечити розробку глосарію термінів acquis communautaire для адекватності їхнього розуміння та уніфікованого застосування у процесі адаптації, а також розробити і запровадити єдині вимоги до перекладів актів acquis communautaire на українську мову, створити централізовану систему перекладів;
 
     провести порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах;
 
     здійснити переклад на українську мову актів acquis communautaire у цих сферах;
 
     на підставі вивчення та узагальнення відповідного досвіду держав Центральної та Східної Європи створити ефективний загальнодержавний механізм адаптації законодавства, в тому числі щодо перевірки проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis Європейського Союзу;
 
     створити загальнодержавну інформаційну мережу з питань європейського права, забезпечити вільний доступ до неї учасників адаптації законодавства;
 
     створити систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань європейського права, включаючи розроблення та затвердження відповідних навчальних програм;
 
     вжити заходів щодо опрацювання та затвердження спільного з ЄС механізму підготовки планів-графіків адаптації та моніторингу їх виконання.
 
Розділ VI
ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ АДАПТАЦІЇ
ЗАКОНОДАВСТВА У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ
 
     У пріоритетних сферах адаптація законодавства України здійснюється у такій послідовності:
 
     визначення актів acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері;
 
     переклад визначених актів на українську мову;
 
     здійснення комплексного порівняльного аналізу регулювання правовідносин у відповідній сфері в Україні та в Європейському Союзі;
 
     розроблення рекомендацій щодо приведення законодавства України у відповідність з acquis communautaire;
 
     проведення економічного, соціального та політичного аналізу наслідків реалізації рекомендацій;
 
     визначення переліку законопроектних робіт;
 
     підготовка проектів законів України та інших нормативно-правових актів, включених до переліку законопроектних робіт, та їх прийняття;
 
     моніторинг імплементації актів законодавства України.
 
     Елементом адаптації законодавства має стати перевірка проектів законів України та інших нормативно-правових актів на їх відповідність acquis communautaire з метою недопущення прийняття актів, які суперечать acquis Європейського Союзу.
 
Розділ VII
ЩОРІЧНІ ПЛАНИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
     Ця Програма визначає мету, основні терміни, інституціональний механізм адаптації законодавства України, засади фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення її виконання.
 
     Конкретні заходи з адаптації законодавства (в тому числі інституціональні перетворення), прогнозовані строки їх виконання, обсяги видатків (у тому числі видатків на підготовку нормативно-правових актів, навчання, інституціональні зміни, проведення порівняльно-правових досліджень, переклад актів acquis communautaire на українську мову, підготовку глосарію термінів acquis communautaire тощо) визначаються щорічним планом заходів з виконання Програми, який готується Координаційною радою з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - Координаційна рада), погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
Розділ VIII
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ
 
     Верховна Рада України:
 
     забезпечує виконання Програми з питань, які належать до компетенції Верховної Ради України;
 
     розглядає проекти законів України, розроблені на виконання Програми;
 
     визначає цілі та завдання другого та наступних етапів виконання Програми, встановлює їх часові межі;
 
     у разі потреби вносить зміни до Програми;
 
     щороку заслуховує доповідь про стан виконання Програми;
 
     забезпечує експертизу внесених до Верховної Ради України всіма суб'єктами права законодавчої ініціативи законопроектів на їх відповідність acquis communautaire на всіх етапах розгляду законопроектів.
 
     Кабінет Міністрів України:
 
     забезпечує виконання Програми, крім питань, віднесених до компетенції Верховної Ради України;
 
     затверджує після погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції щорічний план заходів з виконання Програми;
 
     передбачає щороку в проектах Державного бюджету України витрати на фінансування заходів з виконання Програми.
 
     Органом, що координує роботу з виконання Програми, є уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - уповноважений центральний орган виконавчої влади), який:
 
     в установленому законодавством порядку щороку подає Міністерству фінансів України пропозиції щодо фінансування заходів з виконання Програми для врахування їх у проекті Державного бюджету України;
 
     разом з Комітетом Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції здійснює моніторинг виконання Програми.
 
     Уповноважений центральний орган виконавчої влади забезпечує реалізацію політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 
     Головою Координаційної ради є Прем'єр-міністр України (за посадою).
 
     Положення про Координаційну раду та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
     Координаційна рада щороку готує доповідь про стан виконання Програми, яка не пізніше 1 березня оприлюднюється на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
     Науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Програми, переклад актів acquis communautaire на українську мову, підготовка глосарію термінів acquis communautaire покладаються на уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 
Розділ IX
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ
ТА ПРОЕКТІВ ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ,
ЩО НАЛЕЖАТЬ ЗА ПРЕДМЕТОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДО СФЕР, ПРАВОВІДНОСИНИ В ЯКИХ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ПРАВОМ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 
     1. Кожен законопроект, внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів надсилається до Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції для визначення належності законопроекту за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу.
 
     2. Законопроекти, які згідно з висновком Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції належать за предметом правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, крім розроблених на виконання цієї Програми, протягом трьох днів передаються до уповноваженого центрального органу виконавчої влади для підготовки експертного висновку щодо відповідності цих законопроектів acquis communautaire. Уповноважений центральний орган виконавчої влади у двадцятиденний термін готує експертний висновок щодо відповідності законопроектів acquis communautaire і передає його до Комітету Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції для підготовки пропозицій щодо доцільності прийняття законопроекту Верховною Радою України і термінів набрання ним чинності.
 
     3. Проекти законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, в обов'язковому порядку проходять експертизу на відповідність acquis communautaire.
 
     Експертизу проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до сфер, правовідносини в яких регулюються правом Європейського Союзу, здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади, а експертизу проектів нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - відповідні підрозділи органів, які видають акт.
 
     Нормативно-правові акти, які суперечать acquis communautaire, можуть прийматися лише за наявності достатнього обґрунтування необхідності прийняття такого акта і на чітко визначений у самому акті строк.
 
Розділ X
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
     Фінансування заходів, спрямованих на виконання Програми, на кожному етапі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.
 
     Кабінет Міністрів України забезпечує пріоритетне спрямування ресурсів програм міжнародної технічної допомоги на виконання Програми.
 
     Конкретні обсяги видатків на здійснення заходів з виконання Програми визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
Розділ XI
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
     Кабінету Міністрів України з метою належного кадрового забезпечення виконання Програми вживати заходів з виконання Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 грудня 2003 року N 1433 ( 1433/2003 ).
 
Розділ XII
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
     Інформаційне забезпечення виконання Програми покладається на уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 
     В основу інформаційного забезпечення необхідно покласти створення та функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права, забезпечення вільного доступу до неї учасників процесу адаптації.
 
     Елементами загальнодержавної інформаційної мережі з питань європейського права мають бути:
 
     створення інтернет-порталу;
 
     створення електронної системи документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову, в тому числі актів acquis communautaire;
 
     створення спеціалізованої бібліотеки європейського права та її філіалів у регіонах України;
 
     забезпечення доступу учасників процесу адаптації до баз даних законодавства Європейського Союзу;
 
     забезпечення передплати на офіційні видання Європейського Союзу.вгору