Документ 1629г-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.04.2004. Подивитися в історії? )

{Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації (розділи 13-14) до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV}

{Розділ 1, розділи 2-7, розділи 8-12}

Розділ 13
Енергетика

I. Вступ

Сфера енергетики розглядається в acquis communautaire ЄС в якості доволі чутливого сектору економіки Співтовариства. Процес інтеграції в Європі був з самого початку пов'язаний з енергетикою, зокрема з її вугільною промисловістю. Однак доволі скоро з появою дешевої нафти та природного газу значення вугілля у забезпеченні енергетичних потреб Європи значно зменшилося. Тому регулювання в сфері енергетики до першої нафтової кризи 1973 року було доволі ліберальним. Нафтова криза 1973 року поклала початок більш активному втручанню Співтовариства у регулювання енергетики, зокрема її нафтової галузі. Друга нафтова криза призвела до подальшої розробки та прийняття антикризових заходів на рівні ЄС, впровадженню заходів, спрямованих на енергозбереження, диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв і орієнтацію енергетичної політики на використання поновлюваних джерел енергії та більш ефективному використанню наявних енергетичних резервів.

З моменту опублікування в 1988 році документа Комісії "Внутрішній енергетичний ринок" розпочався саме процес створення єдиного ринку енергетики. Цілями такого процесу стали:

створення на практиці нормальних здорових умов конкуренції для всіх видів джерел енергії - вугілля, газу, нафти та електроенергії;

забезпечення безперебійних поставок енергії, важливість чого була досить гостро відчута Співтовариством під час нафтових криз;

дотримання в енергетичному секторі екологічних вимог.

Під час реалізації поставлених цілей Співтовариство зіткнулося з низкою доволі суттєвих проблем. Це зокрема стосувалося монополій на імпорт та експорт електроенергії та газу, ексклюзивних прав на виробництво, транспортування і розповсюдження газу та електроенергії та практики значного субсидіювання, що існували у деяких країнах-членах. Утворення єдиного енергетичного ринку ускладнювалось також суттєвою різницею в режимах оподаткування підприємницької діяльності в сфері енергетики, що викривляло умови конкуренції між різними джерелами енергії та між підприємствами, що розташовані у різних державах-членах та у третіх країнах.

Основоположні нормативні документи в сфері створення внутрішнього енергетичного ринку були прийняті протягом дев'яностих років, зокрема в сфері електроенергетики та газової промисловості. Однак ця сфера acquis Співтовариства продовжує динамічно розвиватися.

Актуальним для Співтовариства все ще залишається питання забезпечення безперебійного постачання енергоносіїв та диверсифікації джерел постачання енергії. Цей аспект містить два основні компоненти: географічний та операційний. Необхідність географічної диверсифікації гостро відчулась під час нафтових криз. Тому основні зусилля Співтовариства в цьому плані зосередженні на зменшенні залежності від зовнішніх джерел поставок перш за все нафти та газу. Другий компонент стосується джерел енергії, що вимагають підключення до загальних мереж, а саме електроенергії та газу. В цьому сенсі обидва компоненти пов'язані між собою. Проблема вирішення питання забезпечення безперебійних поставок та диверсифікації джерел все ще залишається на порядку денному Співтовариства.

В останні роки Співтовариство приділяє значну увагу взаємодії енергетичного сектору з охороною довкілля. Як свідчить дискусія навколо пропозиції Комісії щодо впровадження так званого "податку на вуглекислий газ", екологічний компонент енергетичної політики Співтовариства продовжує отримувати все більшу увагу протягом останніх років.

Основи права ЄС в сфері енергетики - за виключенням ядерної енергетики - визначені в Договорі про заснування Європейського Співтовариства. До 2002 року сфера вугільної промисловості була врегульована окремим договором - Договором про заснування Європейського Співтовариства вугілля та сталі, який був укладений в 1952 році терміном на п'ятдесят років. Однак з моменту припинення його дії вугільна промисловість перейшла до сфери дії Договору про ЄС.-2 Відповідно на даний момент до предмету регулювання Договору ЄСВС застосовуються положення Договору про ЄС із певними модифікаціями, встановленими перехідними заходами.-3

__________
-2 Щодо впливу припинення дії Договору про ЄСВС на вторинне законодавство, схвалене на його підставі, та провадження у справах, що стосуються його положень, див. Повідомлення Комісії 2002/С 152/03 стосовно певних аспектів провадження у справах щодо конкуренції внаслідок припинення дії Договору про ЄСВС; Регламент Ради N 963/2002 від 3 червня 2002 року, яким встановлюються перехідні положення щодо антидемпінгових та компенсаційних заходів, прийнятих відповідно до Рішення Комісії N 2277/96/ЄСВС та N 1889/98/ЄСВС, а також антидемпінгових та компенсаційних розслідувань, скарг та заяв, розгляд яких триває відповідно до названих Рішень; Рішення Ради 2002/595/ЄС від 19 липня 2002 року про наслідки припинення дії Договору про заснування Європейського Співтовариства вугілля та сталі для міжнародних угод, укладених ЄСВС; Рішення Ради 2002/596/ЄС від 19 липня 2002 року про наслідки припинення дії Договору про заснування Європейського Співтовариства вугілля та сталі для міжнародних угод, укладених ЄСВС. .
-3 Для цілей цієї Програми такі перехідні положення були опущені.

Для належного аналізу acquis в сфері енергетики необхідно також звернути увагу на тлумачення та практику застосування положень енергетичного права ЄС Судом Європейського Співтовариства та Комісією ЄС.

Сфера ядерної енергетики регулюється окремим механізмом, встановленим Договором про заснування Європейського Співтовариства по атомній енергії (Євратом). Договір про Євратом має доволі відмінний характер від Договору про ЄС. Головна увага в ньому приділена розвиткові досліджень в сфері використання ядерної енергії, розповсюдженню інформації та знань в цій галузі, встановленню стандартів безпеки, забезпеченню постійних поставок та справедливому розподілу ядерного палива, контролю за використанням ядерного матеріалу в мирних цілях, регулюванню питання права власності на спеціальні матеріали, що розщеплюються, утворенню спільного ринку спеціальних матеріалів та обладнання, забезпеченню свободи руху капіталу для інвестування у ядерну промисловість тощо.

В сфері ядерної енергетики однак положення Договору про ЄС також застосовуються тією мірою, якою є сумісними із положеннями Договору про Євратом (див. частину 2 ст. 305 (колишня 232) Договору про ЄС).

Енергетика є однією з пріоритетних галузей національної економіки України. Процес адаптації цієї сфери права нерозривно пов'язаний із її реформуванням та лібералізацією на основі принципів ринкової економіки. Цей процес має відбуватися одночасно із внутрішньою гармонізацією та систематизацією нормативно-правової основи регулювання енергетики.

Необхідність адаптації національного енергетичного права до енергетичного acquis ЄС в першу чергу пов'язана із прагненням України приєднатися до Європейського Союзу. Саме на такому розумінні цього загальнодержавного завдання - необхідності виконання Копенгагенських критеріїв - має будуватися процес адаптації законодавства в сфері енергетики.

Україна, як і Європейський Союз, є країною, що залежить від імпорту енергоносіїв, тому досвід ЄС є корисним у вирішенні енергетичних проблем, що стоять перед нашою державою. Тому з процесом адаптації енергетичного законодавства України до енергетичного acquis ЄС пов'язане не тільки створення правової бази для майбутнього вступу до ЄС, а й досягнення інших важливих для нашої держави цілей, а саме створення справедливих конкурентних умов на енергетичному ринку України, лібералізація підприємницької діяльності в цій сфері, зменшення залежності України від імпортних поставок енергоносіїв, залучення іноземних інвестицій до енергетичного сектору економіки тощо.

Одним з найважливіших етапів прийняття acquis в сфері енергетики є виконання Договору до Енергетичної Хартії (ратифікований Законом України від 6 лютого 1998 року N 89/98-ВР) та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів (ратифікований Законом України від 6 лютого 1998 року N 89/98-ВР), а також продовження співробітництва в рамках Конференції по Енергетичній Хартії.

В сфері практичних шляхів адаптації енергетичного права України також треба взяти до уваги вказівки, викладені в Афінському Меморандумі 2002 року (Меморандум про домовленість щодо регіонального ринку електроенергії Південно-Східної Європи та його інтеграцію до внутрішнього ринку електроенергії Європейського Союзу).

II. Опис законодавства України

1. Загальні засади регулювання паливно-енергетичного комплексу

1.1. Акти загального характеру

Конституція України від 28 червня 1996 року

Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Митний кодекс України від 12 грудня 1991 року N 1970-XII (Втрачає чинність 1 січня 2004 року)

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III

Водний кодекс України від 6 червня 1995 року N 213/95-ВР

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року N 3852-XII

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16 січня 2003 року N 433-IV

Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 року N 2210-III

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775-III

Закон України "Про природні монополії" від 20 квітня 2000 року N 1682-III

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14 вересня 1999 року N 1039-XIV

Закон України "Про державний матеріальний резерв" від 24 січня 1997 року N 51/97-ВР

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР

Закон України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 року N 2614-XII

Указ Президента України "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій" від 17 листопада 1998 року N 1257/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку фінансування системи державного резерву" від 19 вересня 1997 року N 1041

1.2. Загальні акти в енергетичній сфері

Договір до Енергетичної Хартії (ратифікований Законом України від 6 лютого 1998 року N 89/98-ВР)

Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів (ратифікований Законом України від 6 лютого 1998 року N 89/98-ВР)

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних електроенергетичних підприємств" від 29 квітня 1993 року N 41-93

Постанова Верховної Ради України "Про Національну енергетичну програму України до 2010 року" від 15 травня 1996 року N 191/96-ВР

Указ Президента України "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000

Указ Президента України "Про Міністерство палива та енергетики України" від 14 квітня 2000 року N 598/2000

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшої реалізації Національної енергетичної програми України до 2010 року" від 29 листопада 2000 року N 1757

Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі" від 12 липня 2000 року N 1110

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ, житлово-комунальні послуги та послуги водопостачання і водовідведення" від 7 червня 2000 року N 934

Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля" від 4 квітня 2000 року N 599

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію діяльності органів виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України" від 19 січня 1998 року N 48

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Комплексні заходи щодо реалізації Національної енергетичної програми України до 2010 року" від 10 липня 1997 року N 731

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення" від 17 січня 1995 року N 33

Наказ Міністерства палива та енергетики "Про списання, відчуження та передачу в оренду державного майна" від 25 листопада 2002 року N 686

1.3. Охорона довкілля

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969 року (див. Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3734-XII)

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня 1992 року N 2707-XII

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року N 1264-XII

Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" від 5 березня 1998 року N 188/98-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми поетапного припинення використання етилованого бензину в Україні" від 1 жовтня 1999 року N 1825

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки" від 8 лютого 1997 року N 163

2. Електроенергетика

2.1. Загальні засади

Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР

Указ Президента України "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій" від 17 листопада 1998 року N 1257/98

Указ Президента України "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" від 21 квітня 1998 року N 335/98

Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" від 14 березня 1995 року N 213/95

Постанова Кабінету Міністрів України "Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі" від 24 березня 1999 року N 441

Постанова Кабінету Міністрів України "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" від 13 липня 1995 року N 516

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України" від 14 лютого 2000 року N 133

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності" від 6 жовтня 1999 року N 1305

2.2. Державне управління та державне регулювання електроенергетичною галуззю. Правові засади функціонування оптового та роздрібних ринків електричної енергії

Постанова Кабінету Міністрів України "Про фінансування обсягів споживання електроенергії підприємствами, установами та організаціями, повне відключення об'єктів яких від електричних мереж може призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків" від 16 листопада 2002 року N 1792

Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України" від 16 листопада 2002 року N 1789

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасового порядку внесення змін до алгоритму оптового ринку електричної енергії та здійснення контролю за його дотриманням" від 19 лютого 2002 року N 200

Постанова Кабінету Міністрів України "Про перехід об'єднаної енергетичної системи України на паралельну роботу з єдиною енергетичною системою Російської Федерації" від 4 квітня 2001 року N 320

Постанова Кабінету Міністрів України "Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України" від 19 липня 2000 року N 1136

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок" від 5 червня 2000 року N 922

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 2000 року N 755 "Про утворення державного підприємства "Енергоринок"

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 року N 2043 "Про затвердження Тимчасових умов функціонування оптового ринку електричної енергії"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року N 1357 "Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 року N 753 "Про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року N 189 "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду в електроенергетиці"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року N 1050 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"

Постанова Кабінету Міністрів України "Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії" від 7 серпня 1996 року N 929

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Інструкції про складання переліків об'єктів підприємств, установ та організацій, повне відключення яких від електричних мереж може призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків" від 17 грудня 2002 року N 333/732

Наказ Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Правил підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)" від 29 липня 2002 року N 449

Наказ Державної митної служби України, Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України" від 12 липня 2002 року N 371/413

Наказ Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії" від 17 січня 2002 року N 19

Наказ Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Інструкції про порядок складання акта аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів" від 17 січня 2002 року N 18

Наказ Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання" від 18 червня 2001 року N 270

Наказ Міністерства палива та енергетики України "Про запровадження спеціальних технічних схем передачі електроенергії" від 6 вересня 2000 року N 411

Наказ Міністерства палива та енергетики України, НКРЕ України, Державного комітету з енергозбереження, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету промислової політики України "Про затвердження Концепції побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку" від 17 квітня 2000 року N 32/28/28/276/75/54

Наказ Міністерства енергетики та електрифікації України "Про затвердження Інструкції про порядок складання і застосування графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійного відключення споживачів електричної енергії, застосування системи протиаварійного керування для екстреного зниження електроспоживання" від 9 жовтня 1996 року N 179

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Положення про визначення поточної плати за ліцензії на здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці" від 7 лютого 2003 року N 122

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ" від 25 грудня 2002 року N 1455

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Процедури затвердження і перегляду тарифу на електричну енергію, вироблену на атомних станціях України" від 19 листопада 2002 року N 1266

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Порядку розгляду НКРЕ питання обмеження ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та/або з постачання електричної енергії за регульованим тарифом у здійсненні іншого, крім ліцензованого, виду діяльності" від 16 липня 2002 року N 778

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Порядку визначення плати за електричну енергію побутовими споживачами, які розраховуються за електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, та мають пільги в оплаті житлово-комунальних послуг" від 8 липня 2002 року N 755

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Положення про порядок врахування частки понаднормативних витрат електроенергії при формуванні роздрібних тарифів на електричну енергію" від 19 квітня 2002 року N 398

Постанова НКРЕ України "Про відомчу статистичну звітність" від 12 квітня 2002 року N 364

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Положення про проведення експертизи та порядок реєстрації експертів при Національній комісії регулювання електроенергетики України" від 21 березня 2002 року N 270

Постанова НКРЕ України "Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ" від 20 лютого 2002 року N 159

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Методики обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем - юридичною особою Правил користування електричною енергією" від 5 грудня 2001 року N 1197

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Положення про порядок компенсації втрат енергопостачальним компаніям від впровадження тимчасового регулювання роздрібних тарифів на електроенергію" від 30 листопада 2001 року N 1180

Постанова НКРЕ України "Щодо затвердження Тимчасового положення про порядок розрахунку економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії" від 30 листопада 2001 року N 1179

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами" від 17 жовтня 2001 року N 1049

Постанова НКРЕ України "Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу" від 31 серпня 2001 року N 888

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Процедури встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом" від 1 серпня 2001 року N 801

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом" від 22 січня 2001 року N 47

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" від 26 лютого 2001 року N 184

Постанова НКРЕ України "Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії за пільговими тарифами споживачам, які здійснили попередню оплату" від 15 грудня 2000 року N 1210

Постанова НКРЕ України "Про поділ споживачів та електричного обладнання на чотири класи напруги" від 1 грудня 2000 року N 1180

Постанова НКРЕ України "Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва" від 28 вересня 2000 року N 1038

Постанова НКРЕ України "Про впровадження розрахунків за надання комплексних послуг з організації функціонування місцевих (локальних) електромереж на підставі абонентної плати" від 13 вересня 2000 року N 935

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" від 18 серпня 2000 року N 861

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на призначення тимчасового керуючого (адміністрації) для управління енергопостачальником" від 26 липня 2000 року N 788

Постанова НКРЕ України "Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії сільськогосподарським споживачам-виробникам" від 6 липня 2000 року N 737

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил користування електричною енергією для населення" від 22 листопада 1999 року N 1416

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Положення про порядок реалізації електричної і теплової енергії, виробленої з давальницької палива" від 16 вересня 1999 року N 1212

Постанова НКРЕ України "Про порядок закупівлі електричної енергії з Оптового ринку електричної енергії України ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом" від 18 серпня 1999 року N 1058

Постанова НКРЕ України "Щодо періодів максимального навантаження енергосистеми" від 6 серпня 1999 року N 1036

Постанова НКРЕ України "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності" від 29 липня 1999 року N 983

Постанова НКРЕ України "Про продаж електроенергії власного виробітку" від 23 липня 1999 року N 964

Постанова НКРЕ України "Про Порядок розрахунку і затвердження тарифу на відпуск електричної енергії ТЕЦ" від 9 червня 1999 року N 750

Постанова НКРЕ України "Про Порядок визначення класів споживачів" від 13 серпня 1998 року N 1052

Постанова НКРЕ України "Про введення в дію форм відомчої статистичної звітності" від 9 червня 1998 року N 741

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії" від 6 травня 1998 року N 564

Постанова НКРЕ України "Про відомчу звітність суб'єктів підприємницької діяльності - ліцензіатів Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" від 26 грудня 1997 року N 1213

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Правил оптового ринку електричної енергії України" від 12 листопада 1997 року N 1047а

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії" від 16 грудня 1996 року N 256

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами" від 11 жовтня 1996 року N 152

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом" від 12 серпня 1996 року N 36

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Правил користування електричною енергією" від 31 липня 1996 року N 28

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом" від 13 червня 1996 року N 15/1

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами" від 13 червня 1996 року N 15

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії" від 8 лютого 1996 року N 3

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі" від 17 серпня 1998 року N 510

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці "Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок" від 6 жовтня 1997 року N 257

Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року

3. Нафта і газ

3.1. Загальні засади

Рамкова угода про інституційні засади створення міждержавних систем транспортування нафти та газу (ратифікована Законом України 18 січня 2001 року N 2231-III)

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях (ратифікована Законом України 21 листопада 1997 року N 668/97-ВР)

Закон України "Про нафту і газ" від 12 липня 2001 року N 2665-III

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення" від 29 квітня 1993 року N 42-93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію створення єдиної системи обліку природного газу" від 21 серпня 2001 року N 1089

Постанова Кабінету Міністрів України "Про поповнення запасів пально-мастильних матеріалів державного матеріального резерву" від 18 грудня 1998 N 2005

Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації природного газу" від 24 липня 1998 року N 1173

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 25 травня 1998 року N 747

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму заходів щодо скорочення споживання природного газу" від 15 липня 1997 року N 751

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Основні напрями реформування нафтогазового комплексу України" від 16 грудня 1996 року N 1510

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності" від 6 жовтня 1999 року N 1305

3.2. Видобуток нафти і газу

Указ Президента України "Про заходи щодо залучення інвестицій для дорозробки нафтових родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами" від 17 червня 1996 року N 433/96

Указ Президента України "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні" від 21 грудня 1994 року N 785/94

Розпорядження Президента України "Про Комісію з перевірки ефективності експлуатації родовищ нафти та природного газу в Україні" від 11 січня 2002 року N 3/2002-рп

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами" від 27 вересня 2002 року N 1464

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок визначення амортизації свердловин, які використовуються для розробки нафтових та газових родовищ і були введені в експлуатацію до 1 січня 2002 року" від 15 лютого 2002 року N 145

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин" від 10 листопада 2000 року N 1689

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму "Створення та організація виготовлення бурового, нафтогазопромислового, нафтопереробного устаткування і техніки для будівництва нафтогазопроводів з науково-технічною частиною на період до 2010 року" від 9 грудня 1999 року N 2245

Постанова Кабінету Міністрів "Про Програму освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного і Азовського морів" від 17 вересня 1996 року N 1141

Постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження класифікації запасів родовищ, перспективних і прогнозних ресурсів нафти і горючих газів" від 8 квітня 1983 року N 299

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин при Комітеті України з питань геології та використання надр "Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу" від 18 жовтня 1999 року N 120

Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державному комітеті України по геології і використанню надр "Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу" від 10 липня 1998 року N 46

Наказ Державного комітету України по геології і використанню надр та Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України "Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на використання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ" від 15 лютого 1996 року N 19/29

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ" від 20 лютого 1998 року N 39

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів" від 16 січня 1997 року N 19

3.3. Постачання і споживання нафти і газу

Рамкова угода про інституційні засади створення міждержавних систем транспортування нафти та газу (ратифікована Законом України від 18 січня 2001 року N 2231-III)

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про гарантії транзиту російського природного газу територією України (ратифікована Законом України 15 листопада 2001 року N 2796-III)

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України (ратифікована Законом України від 15 листопада 2001 року N 2797-III)

Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами (ратифікована Законом України від 11 червня 1997 року N 329/97-ВР)

Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу (ратифікована Законом України від 18 грудня 1996 року N 615/96-ВР)

Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15 травня 1996 року N 192/96-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом" від 27 грудня 2001 року N 1729

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення аукціонів з продажу природного газу та складу аукціонного комітету з продажу природного газу" від 14 вересня 1998 року N 1424

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" від 20 грудня 1997 року N 1442

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок переведення підприємств на резервні види палива під час похолодань" від 8 листопада 1996 року N 1358

Постанова Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо забезпечення господарства нафтою і нафтопродуктами" від 2 листопада 1996 року N 1331

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції державної політики у сфері постачання та транзиту сирої нафти" від 5 квітня 2002 року N 187-р

Постанова Кабінету Міністрів України "Про виробництво та впровадження приладів обліку споживання газу в побуті" від 14 червня 1995 року N 422

Наказ Міністерства палива та енергетики України "Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу в натуральній та грошовій формах" від 5 серпня 2002 року N 469

Наказ Міністерства економіки "Про затвердження Порядку та умов проведення спеціалізованого конкурсу з визначення бірж, на базі яких проводитимуться аукціони з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля" від 20 квітня 2000 року N 53

Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України "Про затвердження Положення про позабюджетний фонд сприяння виробництву та впровадженню приладів обліку споживання газу в побуті" від 19 липня 1995 року N 115/127/1469

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків за спожитий бюджетними установами і організаціями, що фінансуються з державного бюджету, природний газ і теплоенергію шляхом передачі відповідного обсягу газу" від 6 листопада 1998 року N 229

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України "Про затвердження Порядку виписування та погашення простих векселів, що видаються вітчизняними нафтопереробними заводами у разі поставки на ці заводи нафти суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами" від 25 лютого 1997 року N 46/24

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації" від 4 вересня 2002 року N 983

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами" від 4 вересня 2002 року N 984

Постанова НКРЕ України "Щодо затвердження Порядку розгляду заяв про видачу ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності у нафтогазовому комплексі" від 26 лютого 2002 року N 198

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Методики розрахунку тарифів за надані послуги з закачування, зберігання та відбору природного газу з підземних сховищ" від 22 червня 2000 року N 701

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами" від 8 червня 2000 року N 632

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування нафти магістральними трубопроводами" від 25 квітня 2000 року N 434

Постанова НКРЕ України "Про ліцензування підприємницької діяльності із зберігання природного газу, постачання природного газу, транспортування природного газу, нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами та транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами" від 20 грудня 1999 року N 1517

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) із зберігання природного газу" від 3 грудня 1999 року N 1453

Постанова НКРЕ України "Про видачу ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом" від 26 листопада 1999 року N 1441

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Тимчасового положення про порядок розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)" від 11 жовтня 1999 року N 1322

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами" від 30 вересня 1999 року N 1263

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування природного газу магістральними трубопроводами" від 13 вересня 1999 року N 1195

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за регульованим тарифом" від 12 серпня 1999 року N 1043

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Методики розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти" від 30 липня 1999 року N 993

Наказ Державного комітету України по нафті і газу "Про затвердження Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України" від 1 листопада 1994 року N 355

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці "Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України" від 1 жовтня 1997 року N 254

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" від 17 серпня 1998 року N 512

Наказ Державної митної служби і Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Про здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон України для зберігання в підземних сховищах газу" від 30 листопада 2000 року N 378/685

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом" від 29 лютого 2000 року N 117

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" від 17 серпня 1998 року N 511

Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України "Про затвердження Переліку документів, що діють на території України, для використання при ремонті та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту" від 18 листопада 1998 року N 237

Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України "Про затвердження Порядку нормування виробничо-технологічних витрат у сфері транспортування, постачання і споживання природного газу в системах газопостачання України" від 29 липня 1998 року N 169

Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту України, Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України, Державного комітету статистики України "Про затвердження Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України" від 2 квітня 1998 року N 81/38/101/235/122

Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України "Про затвердження галузевих нормативних актів з питань пожежної безпеки - Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України" від 18 серпня 1997 року N 151

Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України "Про затвердження Положення про обмеження та відключення газопостачання споживачам-боржникам газу (крім населення)" від 21 червня 1996 року N 98

Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України "Про затвердження Вимог до ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні" від 14 лютого 1995 року N 8

Наказ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Про затвердження Порядку доступу до газотранспортної системи" від 26 березня 2001 року N 79

Наказ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Про затвердження Тимчасового положення про облік відтоків та притоків природного газу" від 9 серпня 1999 року N 209

Наказ Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" "Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять за використаний природний газ на розподільні та консолідований розподільний рахунки, відкриті газозбутовим та газотранспортним підприємствам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та дочірній компанії "Торговий дім "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 19 листопада 1998 року N 80

Наказ Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" "Про затвердження Тимчасового порядку розподілу коштів, що надходять за використаний природний газ на транзитні і консолідований транзитний рахунки, відкриті газозбутовими організаціями та державною акціонерною холдинговою компанією "Укргаз" від 22 липня 1996 року N 1

Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації "Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів" від 16 січня 1997 року N 19

4. Вугільне законодавство

Угода про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу (ратифікована Законом України 24 листопада 1995 року N 462/95-ВР)

Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року N 1127-XIV

Закон України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" від 17 січня 1997 року N 10/97-ВР

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання підприємств вугільної промисловості" від 21 січня 1993 року N 10-93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" від 6 липня 2002 року N 939

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо поліпшення роботи підприємств вугільної галузі" від 6 липня 2002 року N 938

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку фінансування вугледобувних підприємств, які повинні бути підготовлені до ліквідації" від 28 лютого 2002 року N 223

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення та надання державної підтримки вугледобувним підприємствам" від 27 грудня 2001 року N 1733

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми "Українське вугілля" від 19 вересня 2001 року N 1205

Постанова Кабінету Міністрів України "Про умови і розміри оплати праці працівників вугледобувних підприємств, яким надається державна підтримка" від 10 травня 1999 року N 790

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України "Про проведення заліків простроченої взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій електроенергетики, вугільної та газової промисловості" від 19 квітня 1999 року N 621

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості" від 27 серпня 1997 року N 939

Постанова Кабінету Міністрів України "Про хід структурної перебудови вугільної промисловості" від 28 березня 1997 року N 280

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок управління акціями державних відкритих акціонерних товариств, державних акціонерних вугільних компаній та державних холдингових компаній, які перебувають у загальнодержавній власності" від 19 серпня 1996 року N 973

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів" від 27 січня 1995 року N 59

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин" від 22 грудня 1994 року N 865

Наказ Міністерства вугільної промисловості України і Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Порядку розрахунку потреби додаткових коштів для виплати допомоги по безробіттю понад термін, установлений Законом України "Про зайнятість населення", звільненим працівникам вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України" від 28 квітня 1998 року N 190/66

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах" від 22 серпня 2000 року N 215

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства вугільної промисловості України "Про порядок реалізації окремих видів вугільної продукції походженням з України" від 7 травня 1996 року N 245/96

5. Ядерне законодавство

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань від 27 вересня 1996 року (ратифікований Законом України від 16 листопада 2000 року N 2107-III)

Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами (ратифікована Законом України від 20 квітня 2000 року N 1688-III)

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (приєднання див. Закон України від 16 листопада 1994 року N 248/94-ВР)

Конвенція про ядерну безпеку від 20 вересня 1994 року (ратифікована Законом України від 17 грудня 1997 року N 736/97-ВР)

Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію від 26 вересня 1986 року (ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1986 року N 3339-XI)

Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної аварійної ситуації від 26 вересня 1986 року (ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1986 року N 3339-XI)

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу від 3 березня 1980 року (див. Постанова Верховної Ради України від 5 травня 1993 року N 3182-XII)

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ратифікована Законом України від 17 грудня 1997 року N 737/97-ВР)

Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки (ратифікована Законом України від 7 березня 2002 року N 3104-III)

Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу (ратифікована Законом України від 7 березня 2002 року N 3104-III)

Угода між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ратифікована Законом України від 16 листопада 2000 року N 2108-III)

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Швеції про співробітництво в галузі ядерної безпеки (ратифікована Законом України від 23 березня 2000 року N 1600-III)

Угода про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії (ратифікована Законом України від 19 березня 1999 року N 523-XIV)

Угода між Урядом України та Урядом Канади про співробітництво в мирному використанні ядерної енергії (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1998 року N 1760)

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1996 року N 980)

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України (затверджена постановою Кабінету Міністрів від 12 січня 1995 року N 12)

Закон України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 19 жовтня 2000 року N 2064-III

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 20 квітня 2000 року N 1673-III

Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11 січня 2000 року N 1370-XIV

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" від 14 січня 1998 року N 15/98-ВР

Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19 листопада 1997 року N 645/97-ВР

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 року N 39/95-ВР

Постанова Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо подолання кризового стану в ядерній галузі" від 9 квітня 1999 року N 590-XIV

Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію державного регулювання безпеки та управління ядерною галуззю в Україні" від 25 січня 1994 року N 3871-XII

Постанова Президії Верховної Ради України "Про деякі питання аварійності на АЕС України і законодавче вирішення проблем використання ядерної енергії, радіаційно небезпечних технологій та речовин" від 12 лютого 1993 року N 3015-XII

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму" від 12 березня 2003 року N 327

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії" від 6 грудня 2000 року N 1782

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології" від 4 серпня 2000 року N 1219

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов'язковому ліцензуванню" від 12 липня 2000 року N 1115

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю" від 27 травня 1999 року N 920

Постанова Кабінету Міністрів України "Про призначення експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок" від 8 червня 1998 року N 830

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами" від 25 грудня 1997 року N 1471

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України" від 29 листопада 1997 року N 1332

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" від 4 серпня 1997 року N 847

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки" від 8 лютого 1997 року N 163

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів" від 18 грудня 1996 року N 1525

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Національної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" від 17 жовтня 1996 року N 1268

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Державну програму поводження з радіоактивними відходами" від 29 квітня 1996 року N 480

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї" від 12 березня 1996 року N 302

Постанова Кабінету Міністрів України "Про компетентні національні органи з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії" від 30 серпня 1995 року N 704

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Головну державну інспекцію по нагляду за ядерною та радіаційною безпекою Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки" від 10 серпня 1992 року N 458

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Програми забезпечення розвитку ядерної енергетики" від 29 серпня 2002 року N 503-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної науково-технічної програми пріоритетних напрямів підтримання безпеки об'єктів ядерно-енергетичного комплексу до 2010 року" від 21 серпня 2001 року N 398-р

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання" від 2 грудня 2002 року N 125

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів та Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів" від 8 листопада 2002 року N 116

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002)" від 22 жовтня 2002 року N 110

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження Правил ведення системи обліку та контролю ядерних матеріалів на підприємствах, що не є ядерними установками" від 22 липня 2002 року N 85

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження Порядку розроблення та видання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки Державним комітетом ядерного регулювання України" від 10 липня 2002 року N 83

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження вимог до форми та змісту типового паспорта на реакторну установку" від 13 червня 2002 року N 73

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання" від 17 серпня 2001 року N 62

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та Положення щодо аварійних заходів при перевезенні радіоактивних матеріалів" від 23 травня 2001 року N 18

Наказ Державної адміністрації ядерного регулювання України "Про затвердження Положення про визначення характеристик можливого нападу на ядерні установки і ядерні матеріали та використання цих відомостей у фізичному захисті" від 30 вересня 1999 року N 38

Наказ Державної адміністрації ядерного регулювання України "Про затвердження Правил фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок" від 27 вересня 1999 року N 34

Наказ Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки "Про затвердження Тимчасового положення про порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на експлуатацію ядерних установок, умови та правила здійснення цього виду діяльності та контроль за їх дотриманням" від 22 грудня 1993 року N 213

Наказ Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки "Про затвердження Загальних положень державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів" від 10 вересня 1993 року N 161

Наказ Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки "Про затвердження Тимчасового положення про порядок видачі дозволів (ліцензій) на ведення діяльності в галузі поводження з радіоактивними відходами" від 17 червня 1993 року N 111

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Вимог щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів" від 26 січня 2001 року N 11

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Правил забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" від 14 грудня 2000 року N 241

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Вимог до щорічного звіту про стан ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" від 11 грудня 2000 року N 232/328

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку реєстрації джерел іонізуючого випромінювання та форми реєстраційної картки" від 18 січня 2000 року N 15/7

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Вимог до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок" від 11 березня 1999 року N 53

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Правил поводження з інформацією щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, доступ до якої обмежується" від 28 грудня 1998 року N 191

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на установці" від 24 грудня 1998 року N 193

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів" від 9 січня 1998 року N 2

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України" від 19 листопада 1997 року N 189

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю" від 17 листопада 1997 року N 183/331

Постанова НКРЕ України "Про затвердження "Методологічних підходів до формування тарифу для НАЕК "Енергоатом" від 11 жовтня 2002 року N 1126

Постанова Головного державного санітарного лікаря України "Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)" від 1 грудня 1997 року N 62

6. Нетрадиційні джерела енергії

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку вітроенергетики України" від 8 червня 2000 року N 1812-III

Закон України "Про альтернативні види рідкого та газового палива" від 14 січня 2000 року N 1391-XIV

Указ Президента України "Про будівництво вітрових електростанцій" від 2 березня 1996 року N 159/96

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження програми "Етанол" від 4 липня 2000 року N 1044

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики" від 31 грудня 1997 року N 1505

Постанова НКРЕ України "Про будівництво вітрових електростанцій" від 12 квітня 2000 року N 396

Постанова НКРЕ України "Про введення в дію Тимчасової методики визначення витрат і тарифу на електроенергію вітрових електричних станцій" від 6 березня 1998 року N 276

7. Енергозбереження

Закон України "Про енергозбереження" від 1 липня 1994 року N 74/94-ВР

Указ Президента України "Про Положення про Державний комітет України з енергозбереження" від 6 жовтня 1995 року N 918/95

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання Державної інспекції з енергозбереження" від 29 червня 2000 року N 1039

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення" від 26 липня 1999 року N 1357

Постанова Кабінету Міністрів України "Про державну експертизу з енергозбереження" від 15 липня 1998 року N 1094

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" від 15 липня 1997 року N 786

Постанова Кабінету Міністрів України "Про управління сферою енергозбереження" від 9 січня 1996 року N 20

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму виробництва засобів обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів і приладів регулювання систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання на промислових підприємствах і в побуті" від 17 червня 1994 року N 421

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо ефективного використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в народному господарстві" від 2 вересня 1993 року N 699

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" від 22 жовтня 2002 року N 112

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Положення про створення та функціонування Державної експертно-аналітичної системи управління процесом енергозбереження" від 18 вересня 2001 року N 89

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Механізму пооб'єктного припинення та відновлення газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам природного газу, крім населення" від 19 липня 2001 року N 77

Наказ Державного комітету України з енергозбереження, Міністерства економіки України "Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" від 21 червня 2000 року N 47/127

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Порядку проведення перевірок ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного використання" від 4 серпня 2000 року N 64

Наказ Державного комітету України з енергозбереження, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України "Про визначення підконтрольних об'єктів Державної інспекції з енергозбереження" від 21 березня 2000 року N 16/52

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Порядку організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств" від 15 вересня 1999 року N 78

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень" від 9 квітня 1999 року N 27

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п. 4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 року N 1094" від 9 березня 1999 року N 15

Наказ Державного Комітету України з енергозбереження "Про затвердження та введення в дію Порядку видачі, оформлення, реєстрації "Енергетичного паспорта підприємства" та оплати послуг при його впровадженні" від 10 листопада 1998 року N 89

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Щодо проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів" від 14 листопада 1997 року N 101

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Щодо Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення" від 12 травня 1997 року N 49

Наказ Державного комітету України з енергозбереження "Про Типове положення про підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і інших центральних органах виконавчої влади" від 6 березня 1996 року N 10

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Положення про взаємодію Державної екологічної інспекції та Державної інспекції з енергозбереження" від 26 вересня 2002 року N 369/100

8. Юридична відповідальність

Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою від 27 листопада 1992 року (ратифікована Законом України від 4 липня 2002 року N 44-IV)

Віденська Конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року (ратифікована Законом України від 12 липня 1996 року N 334/96)

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" від 13 грудня 2001 року N 2893-III

Постанова Верховної Ради України "Про надання Кабінетом Міністрів України гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду" від 26 квітня 1995 року N 148/95-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику" від 19 липня 2000 року N 1139

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику" від 21 липня 1999 року N 1312

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення робіт" від 29 червня 1996 року N 708

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок надання гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду" від 13 вересня 1995 року N 733

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Загальні положення

Final Act of the European Energy Charter Conference - Energy Charter Treaty and Annexes
OJ L 380, 31.12.94 p. 3ff.

Заключний акт Конференції з Європейської енергетичної хартії - Договір до Енергетичної хартії та додатки
ОВ L 380, 31.12.94 С. 3ff.

Final Act of the International Conference and Decision by the Energy Charter Conference in respect of the amendment to the trade-related provisions of the Energy Charter Treaty - Joint Declarations - Annex I: Amendment to the Trade-Related Provisions of the Energy Charter Treaty - Annex II: Decisions in connection with the Adoption of the Amendment to the Trade-Related Provisions of the Energy Charter Treaty
OJ L 252, 12.09.98 p. 23

Заключний Акт Міжнародної конференції та Рішення Конференції з Енергетичної хартії щодо змін до положень Договору до Енергетичної хартії, які стосуються торгівлі - Спільні Декларації Додаток I: Зміни до положень Договору Енергетичної хартії, які стосуються торгівлі Додаток II: Рішення у зв'язку із прийняттям змін до положень Договору Енергетичної хартії, які стосуються торгівлі
ОВ L 252, 12.09.98 С. 23

Energy Charter Conference - Rules concerning the conduct of the conciliation of transit disputes
OJ L 011, 16.01.99 p. 39

Конференція з Європейської енергетичної хартії - Правила щодо процедури примирення у спорах стосовно транзиту
ОВ L 011, 16.01.99 С. 39

Protocol of Agreement on energy problems, reached between the Governments of the Member States of the European Communities at the 94th meeting of the Special Council of Ministers of the European Coal and Steel Community held on 21 April 1964 in Luxembourg
OJ P 069, 30.04.64 p. 1099

Протокол до Угоди з енергетичних проблем, укладеної між урядами держав - членів Європейських Співтовариств на 94-ому засіданні Спеціальної Ради міністрів Європейського Співтовариства вугілля та сталі 21 квітня 1964 року
ОВ P 069, 30.04.64 С. 1099

Council Regulation (EC) N 736/96 of 22 April 1996 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors
OJ L 102, 25.04.96 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 736/96 від 22 квітня 1996 року про повідомлення Комісії щодо інвестиційних проектів, які становлять інтерес для Співтовариства у нафтовому, газовому та електроенергетичному секторах
ОВ L 102, 25.04.96 С. 1

Council Regulation (EC) N 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
OJ L 228, 23.09.95 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 2236/95 від 18 вересня 1995 року, яким встановлюються загальні правила надання фінансової допомоги Співтовариства в сфері транс'європейських мереж
ОВ L 228, 23.09.95 С. 1

Council Regulation (EEC) N 1890/84 of 26 June 1984 introducing special measures of Community interest relating to energy strategy
OJ L 177, 04.07.84 p. 7

Регламент Ради (ЄЕС) N 1890/84 від 26 червня 1984 року, яким вводяться спеціальні заходи, що становлять інтерес Співтовариства, та стосуються стратегії в сфері енергетики
ОВ L 177, 04.07.84 С. 7

Council Regulation (EEC) N 625/83 of 15 March 1983 establishing specific measures of Community interest relating to energy strategy
OJ L 073, 19.03.83 p. 8

Регламент Ради (ЄЕС) N 625/83 від 15 березня 1983 року, яким встановлюються спеціальні заходи, що становлять інтерес Співтовариства, та стосуються стратегії в сфері енергетики
ОВ L 073, 19.03.83 С. 8

Council Regulation N 7/63/Euratom of 3 December 1963 on rules of procedure of the Arbitration Committee provided for in Article 18 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
OJ 180, 10.12.1963 p. 2849

Регламент Ради N 7/63/Євратом від 3 грудня 1963 року про правила процедури Арбітражного Комітету, передбаченого Статтею 18 Договору про заснування Європейського Співтовариства по атомній енергії
ОВ 180, 10.12.1963 С. 2849

Commission Regulation (EC) N 2386/96 of 16 December 1996 applying Council Regulation (EC) N 736/96 of 22 April 1996 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors (Text with EEA relevance)
OJ L 326, 17.12.96 p. 13

Регламент Комісії (ЄС) N 2386/96 від 16 грудня 1996 року на виконання Регламенту Ради (ЄС) N 736/96 від 22 квітня 1996 про повідомлення Комісії щодо інвестиційних проектів, які становлять інтерес для Співтовариства у нафтовому, газовому та електроенергетичному секторах
ОВ L 326, 17.12.96 С. 13

Council Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users
OJ L 185, 17.07.90 p. 16

Директива Ради 90/377/ЄЕС від 29 червня 1990 року щодо процедури Співтовариства, спрямованої на покращання прозорості цін на газ та електроенергію, які сплачують кінцеві промислові споживачі
ОВ L 185, 17.07.90 С. 16

Decision N 1254/96/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 1996 laying down a series of guidelines for trans-European energy networks
OJ L 161, 29.06.96 p. 147

Рішення N 1254/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 1996 року, яким встановлюється серія вказівок стосовно транс'європейських енергетичних мереж
ОВ L 161, 29.06.96 С. 147

96/391/EC: Council Decision of 28 March 1996 laying down a series of measures aimed at creating a more favourable context for the development of trans-European networks in the energy sector
OJ L 161, 29.06.96 p. 154

96/391/ЄС: Рішення Ради від 28 березня 1996 року, яким визначається серія заходів по створенню більш сприятливого підґрунтя для розвитку транс'європейських мереж в енергетичному секторі
ОВ L 161, 29.06.96 С. 154

2001/546/EC: Commission Decision of 11 July 2001 setting up a consultative committee, to be known as the "European Energy and Transport Forum" (notified under document number C (2001) 1843)
OJ L 195, 19.07.2001 p. 58

2001/546/ЄС: Рішення Комісії від 11 липня 2001 року, яким утворюється консультативний комітет під назвою "Європейський форум з енергетики та транспорту"
ОВ L 195, 19.07.2001 С. 58

2000/761/EC: Commission Decision of 16 November 2000 defining the specifications of projects of common interest identified in the sector of the trans-European energy networks by Decision N 1254/96/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C (2000) 2683)
OJ L 305, 06.12.2000 p. 22

2000/761/ЄС: Рішення Комісії від 16 листопада 2000 року, яким визначаються специфікації проектів, що становлять спільний інтерес, визначених в секторі транс'європейських енергетичних мереж Рішенням Європейського Парламенту та Ради N 1254/96/ЄС
ОВ L 305, 06.12.2000 С. 22

83/251/EEC: Council Recommendation of 24 May 1983 to the Member States concerning the encouragement of investment in the use of solid fuel in public buildings and in district heating systems
OJ L 140, 31.05.83 p. 26

83/251/ЄЕС: Рекомендація Ради від 24 травня 1983 року державам-членам щодо заохочення інвестицій у використання твердого палива в громадських будівлях та у районних системах опалення
ОВ L 140, 31.05.83 С. 26

83/250/EEC: Council Recommendation of 24 May 1983 to the Member States concerning the encouragement of investment in the use of solid fuel in industry
OJ L 140, 31.05.83 p. 25

83/250/ЄЕС: Рекомендація Ради від 24 травня 1983 року державам-членам щодо заохочення інвестицій у використання твердого палива в промисловості
ОВ L 140, 31.05.83 С. 25

1999/28/EC: Commission Recommendation of 14 December 1998 concerning the improvement of authorisation procedures for trans-European energy networks
OJ L 008, 14.01.99 p. 27

1999/28/ЄС: Рекомендація Комісії від 14 грудня 1998 року стосовно покращання процедур надання дозволів в сфері транс'європейським енергетичних мереж
ОВ L 008, 14.01.99 С. 27

91/444/Euratom: Commission Recommendation of 26 July 1991 on the application of the third and fourth paragraphs of Article 33 of the Euratom Treaty
OJ L 238, 27.08.91 p. 31

91/444/Євратом: Рекомендація Комісії від 26 липня 1991 року про застосування третьої та четвертої частини Статті 33 Договору про Євратом
ОВ L 238, 27.08.91 С. 31

Council Resolution of 8 June 1998 on renewable sources of energy
OJ C 198, 24.06.98 p. 1

Резолюція Ради від 8 червня 1998 року про поновлювані джерела енергії
ОВ C 198, 24.06.98 С. 1

Council Resolution of 27 June 1997 on renewable sources of energy
OJ C 210, 11.07.97 p. 1

Резолюція Ради від 27 червня 1997 року про поновлювані джерела енергії
ОВ C 210, 11.07.97 С. 1

Council Resolution of 8 July 1996 on the White Paper 'An energy policy for the European Union'
OJ C 224, 01.08.96 p. 1

Резолюція Ради від 8 липня 1996 року щодо Білої книги "Енергетична політика для Європейського Союзу"
ОВ C 224, 01.08.96 С. 1

Council Resolution of 23 November 1995 on the Green Paper For a European Union Energy Policy'
OJ C 327, 07.12.95 p. 3

Резолюція Ради від 23 листопада 1995 року щодо Зеленої книги Енергетична політика Європейського Союзу
ОВ C 327, 07.12.95 С. 3

Council Resolution of 26 November 1986 on a Community orientation to develop new and renewable energy sources
OJ C 316, 09.12.86 p. 1

Резолюція Ради від 26 листопада 1986 року про спрямування політики Співтовариства на розвиток нових та поновлюваних джерел енергії
ОВ C 316, 09.12.86 С. 1

Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives for 1995 and convergence of the policies of the Member States
OJ C 241, 25.09.86 p. 1

Резолюція Ради від 16 вересня 1986 року щодо нових цілей політики Співтовариства в сфері енергетики на 1995 рік та узгодження національної політики держав-членів
ОВ C 241, 25.09.86 С. 1

Council Resolution of 18 February 1980 concerning the Advisory Committee on Programme Management for the Management and Storage of Radioactive Waste
OJ C 051, 29.02.80 p. 4

Резолюція Ради від 18 лютого 1980 року стосовно Дорадчого Комітету з управління Програмою зберігання та поводження з радіоактивними відходами
ОВ C 051, 29.02.80 С. 4

Council Resolution of 18 July 1977 on advisory committees on research programme management
OJ C 192, 11.8.77 p. 1

Резолюція Ради від 18 липня 1977 року про дорадчі комітети з управління дослідницьких програм
ОВ C 192, 11.8.77 С. 1

Council Resolution of 3 March 1975 on energy and the environment
OJ C 168, 25.07.75 p. 2

Резолюція Ради від 3 березня 1975 року про енергетику та довкілля
ОВ C 168, 25.07.75 С. 2

Council Resolution of 13 February 1975 concerning measures to be implemented to achieve the Community energy policy objectives adopted by the Council on 17 December 1974
OJ C 153, 09.07.75 p. 6

Резолюція Ради від 13 лютого 1975 року щодо заходів, які мають бути здійснені для досягнення цілей енергетичної політики Співтовариства, схвалених Радою 17 грудня 1974 року
ОВ C 153, 09.07.75 С. 6

Council Resolution of 17 December 1974 on a Community action programme on the rational utilization of energy
OJ C 153, 09.07.75 p. 5

Резолюція Ради від 17 грудня 1974 року про програму дій Співтовариства щодо раціонального використання енергії
ОВ C 153, 09.07.75 С. 5

71/55/Euratom: Council Resolution of 17 December 1970 on the detailed rules for adopting research and education programmes
OJ L 016, 20.01.71 p. 13

71/55/Євратом: Резолюція Ради від 17 грудня 1970 року про деталізовані правила прийняття дослідницьких та навчальних програм
ОВ L 016, 20.01.71 С. 13

Resolution of the ECSC Consultative Committee on the White Paper 'An energy policy for the European Union'
OJ C 232, 10.08.96 p. 3

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо Білої книги "Енергетична політика для Європейського Союзу"
ОВ C 232, 10.08.96 С. 3

Resolution of ECSC Consultative Committee on the Green Paper for a European Union energy policy
OJ C 206, 11.08.95 p. 5

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо Зеленої книги "Енергетична політика Європейського Союзу"
ОВ C 206, 11.08.95 С. 5

Resolution of the ECSC Consultative Committee on the review of Member States' energy policies and of the progress made towards meeting the Community's 1995 energy objectives
OJ C 277, 27.10.88 p. 4

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо огляду енергетичної політики, що провадиться державами-членами та щодо прогресу, досягнутого на шляху до виконання цілей Співтовариства до 1995 року в сфері енергетики
ОВ C 277, 27.10.88 С. 4

Resolution of the ECSC Consultative Committee on the Commission's review of Member States' energy policies
OJ C 160, 20.06.84 p. 2

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо огляду Комісії політики держав-членів в сфері енергетики
ОВ C 160, 20.06.84 С. 2

COM (2002) 488 - 1 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - The internal market in energy: Coordinated measures on the security of energy supply

Повідомлення Комісії Європейському Парламенту та Раді - Внутрішній енергетичний ринок: Координовані заходи щодо забезпечення постачання енергії

COM (2001) 125-1 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Completing the internal energy market

Повідомлення Комісії Раді та Європейському Парламенту: Звершення формування внутрішнього ринку енергії

COM (2001) 775 - 1 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: European energy infrastructure

Повідомлення Комісії Європейському Парламенту та Раді: Європейська енергетична інфраструктура

COM (1997) 196 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the energy dimension of climate change

Повідомлення Комісії Раді, Європейському Парламенту, Економічному та Соціальному комітету та Комітету регіонів щодо енергетичного виміру кліматичних змін

COM (1997) 167 Communication from the Commission - An overall view of energy policy and actions

Повідомлення Комісії - Загальний огляд енергетичної політики та дій

2. Раціональне використання та збереження енергії

Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings
OJ L 001, 04.01.2003 p. 65

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/91/ЄС від 16 грудня 2002 року про експлуатаційні характеристики будівель в сфері енергозбереження
ОВ L 001, 04.01.2003 С. 65

Directive 2000/84/EC of the European Parliament and of the Council of 19 January 2001 on summer-time arrangements
OJ L 031, 02.02.2001 p. 21

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/84/ЄС від 19 січня 2001 року про запровадження літнього часу
ОВ L 031, 02.02.2001 С. 21

Directive 96/57/EC of the European Parliament and of the Council of 3 September 1996 on energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof
OJ L 236, 18.09.96 p. 36

Директива Європейського Парламенту та Ради 96/57/ЄС від 3 вересня 1996 року про вимоги щодо ефективного енергоспоживання побутовими електричними холодильниками, морозильниками та їх поєднаннями
ОВ L 236, 18.09.96 С. 36

Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by improving energy efficiency (SAVE)
OJ L 237, 22.09.93 p. 28

Директива Ради 93/76/ЄЕС від 13 вересня 1993 року, прийнята з метою обмеження викидів вуглекислого газу через покращання ефективності енергоспоживання
ОВ L 237, 22.09.93 С. 28

Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances
OJ L 297, 13.10.92 p. 16

Директива Ради 92/75/ЄЕС від 22 вересня 1992 року про позначення та вказування у стандартній інформації про товар показників споживання енергії та інших ресурсів побутовими приладами
ОВ L 297, 13.10.92 С. 16

Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels
OJ L 167, 22.06.92 p. 17

Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 року про вимоги щодо ефективного енергоспоживання до нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому або газовому паливі
ОВ L 167, 22.06.92 С. 17

Council Directive 79/531/EEC of 14 May 1979 applying to electric ovens Directive 79/530/EEC on the indication by labelling of the energy consumption of household appliances
OJ L 145, 13.06.79 p. 7

Директива Ради 79/531/ЄЕС від 14 травня 1979 року щодо застосування до електричних плит Директиви 79/530/ЄЕС про позначення та вказування на побутових приладах рівнів споживання енергії
ОВ L 145, 13.06.79 С. 7

Council Directive 78/170/EEC of 13 February 1978 on the performance of heat generators for space heating and the production of hot water in new or existing non- industrial buildings and on the insulation of heat and domestic hot-water distribution in new non-industrial buildings
OJ L 052, 23.02.78 p. 32

Директива Ради 78/170/ЄЕС від 13 лютого 1978 року про експлуатаційні характеристики теплових генераторів, призначених для обігріву приміщень та нагріву води у нових чи існуючих непромислових будівлях, та про відокремлення постачання гарячої води та опалення у нових непромислових будівлях
ОВ L 052, 23.02.78 С. 32

Commission Directive 2002/40/EC of 8 May 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric ovens (Text with EEA relevance)
OJ L 128, 15.05.2002 p. 45

Директива Комісії 2002/40/ЄС від 8 травня 2002 року про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових електроплитах
ОВ L 128, 15.05.2002 С. 45

Commission Directive 2002/31/EC of 22 March 2002 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household air-conditioners (Text with EEA relevance)
OJ L 086, 03.04.2002 p. 26

Директива Комісії 2002/31/ЄС від 22 березня 2002 року про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових кондиціонерах
ОВ L 086, 03.04.2002 С. 26

Commission Directive 98/11/EC of 27 January 1998 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household lamps (Text with EEA relevance)
OJ L 071, 10.03.98 p. 1

Директива Комісії 98/11/ЄС від 27 січня 1998 року про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових лампах
ОВ L 071, 10.03.98 С. 1

Commission Directive 97/17/EC of 16 April 1997 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers (Text with EEA relevance)
OJ L 118, 07.05.97 p. 1

Директива Комісії 97/17/ЄС від 16 квітня 1997 року про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових посудомийних машинах
ОВ L 118, 07.05.97 С. 1

Commission Directive 96/60/EC of 19 September 1996 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household combined washer-driers
OJ L 266, 18.10.96 p. 1

Директива Комісії 96/60/ЄС від 19 вересня 1996 року про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових комбінованих посудосушильних машинах
ОВ L 266, 18.10.96 С. 1

Commission Directive 95/13/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric tumble driers
OJ L 136, 21.06.95 p. 28

Директива Комісії 95/13/ЄС від 23 травня 1995 року про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових сушильних машинах
ОВ L 136, 21.06.95 С. 28

Commission Directive 95/12/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing machines
OJ L 136, 21.06.95 p. 1

Директива Комісії 95/12/ЄС від 23 травня 1995 року про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових пральних машинах
ОВ L 136, 21.06.95 С. 1

Commission Directive 94/2/EC of 21 January 1994 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric refrigerators, freezers and their combinations
OJ L 045, 17.02.94 p. 1

Директива Комісії 94/2/ЄС від 21 січня 1994 року про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових холодильниках, морозильниках та їх комбінаціях
ОВ L 045, 17.02.94 С. 1

2002/159/EC: Commission Decision of 18 February 2002 on a common format for the submission of summaries of national fuel quality data (notified under document number C (2002) 508)
OJ L 053, 23.02.2002 p. 30

2002/159/ЄС: Рішення Комісії від 18 лютого 2002 року про спільний формат надання національних даних про якість палива
ОВ L 053, 23.02.2002 С. 30

79/639/EEC: Commission Decision of 15 June 1979 laying down detailed rules for the implementation of Council Decision 77/706/EEC
OJ L 183, 19.07.79 p.1

79/639/ЄЕС: Рішення Комісії від 15 червня 1979 року, яким встановлюються детальні правила імплементації Рішення Ради 77/706/ЄЕС
ОВ L 183, 19.07.79 С. 1

82/604/EEC: Council Recommendation of 28 July 1982 concerning the encouragement of investment in the rational use of energy
OJ L 247, 23.08.82 p.9

82/604/ЄЕС: Рекомендація Ради від 28 липня 1982 року стосовно заохочення інвестицій у раціональне використання енергії
ОВ L 247, 23.08.82 С. 9

79/167/ECSC, EEC, Euratom: Council recommendation of 5 February 1979 on the reduction of energy requirements for buildings in the Community
OJ L 037, 13.02.79 p.25

79/167/ЄСВС, ЄЕС, Євратом: Рекомендація Ради від 5 лютого 1979 року про пониження вимог щодо енергоспоживання до будівель у Співтоваристві
ОВ L 037, 13.02.79 С. 25

77/713/EEC: Council recommendation of 25 October 1977 on the rational use of energy in industrial undertakings
OJ L 295, 18.11.77 p. 3

77/713/ЄЕС: Рекомендація Ради від 25 жовтня 1977 року про раціональне використання енергії промисловими підприємствами
ОВ L 295, 18.11.77 С. 3

76/495/EEC: Council recommendation of 4 May 1976 on the rational use of energy in urban passenger transport
OJ L 140, 28.05.76 p. 16

76/495/ЄЕС: Рекомендація Ради від 4 травня 1976 року про раціональне використання енергії міським пасажирським транспортом
ОВ L 140, 28.05.76 С. 16

76/492/EEC: Council Recommendation of 4 May 1976 on the rational use of energy by promoting the thermal insulation of buildings
OJ L 140, 28.05.76 p. 11

76/492/ЄЕС: Рекомендація Ради від 4 травня 1976 року про національне використання енергії через заохочення теплоізоляції будівель
ОВ L 140, 28.05.76 С. 11

Council Resolution of 18 December 1997 on a Community strategy to promote combined heat and power
OJ C 004, 08.01.98 p. 1

Резолюція Ради від 18 грудня 1997 року про стратегію Співтовариства, спрямовану на підтримку комбінованого опалення та енергопостачання
ОВ C 004, 08.01.98 С. 1

Council Resolution of 7 December 1998 on energy efficiency in the European Community
OJ C 394, 17.12.98 p. 1

Резолюція Ради від 7 грудня 1988 про енергетичну ефективність в Європейському Співтоваристві
ОВ C 394, 17.12.98 С. 1

Council Resolution of 15 September 1986 on improving energy efficiency in industrial firms in the Member States
OJ C 240, 24.09.86 p. 1

Резолюція Ради від 15 вересня 1986 року про покращання енергетичної ефективності на промислових підприємствах держав-членів
ОВ C 240, 24.09.86 С. 1

Council Resolution of 15 March 1985 on the rational use of energy in the building sector
OJ C 078, 26.03.85 p. 1

Резолюція Ради від 15 березня 1985 року про раціональне використання енергії у будівельному секторі
ОВ C 078, 26.03.85 С. 1

Council Resolution of 15 January 1985 on the improvement of energy-saving programmes in the Member States
OJ C 020, 22.01.85 p. 1

Резолюція Ради від 15 січня 1985 року про покращання програм з енергозбереження в державах-членах
ОВ C 020, 22.01.85 С. 1

Council Resolution of 9 June 1980 concerning new lines of action by the Community in the field of energy saving
OJ C 149, 18.06.80 p. 3

Резолюція Ради від 9 червня 1980 року стосовно нових напрямків дій Співтовариства в сфері енергозбереження
ОВ C 149, 18.06.80 С. 3

Council Resolution of 17 December 1974 on a Community action programme on the rational utilization of energy
OJ C 153, 09.07.75 p. 5

Резолюція Ради від 17 грудня 1974 року про програму дій Співтовариства щодо раціонального використання енергії
ОВ C 153, 09.07.75 С. 5

Council Resolution of 17 December 1974 concerning Community energy policy objectives for 1985
OJ C 153, 09.07.75 p. 2

Резолюція Ради від 17 грудня 1974 року стосовно цілей енергетичної політики Співтовариства до 1985 року
ОВ C 153, 09.07.75 С. 2

Council Resolution of 17 September 1974 concerning a new energy policy strategy for the Community
OJ C 153, 09.07.75 p. 1

Резолюція Ради від 17 вересня 1974 року щодо нової енергетичної стратегії для Співтовариства
ОВ C 153, 09.07.75 С. 1

Resolution of the Consultative Committee of the European Coal and Steel Community concerning the Commission communication to the Council on a Community strategy to limit carbon dioxyde emissions and to improve energy efficiency (CO2/energy tax)
OJ C 127, 19.05.92 p. 2

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо повідомлення Комісії Раді щодо стратегії Співтовариства, спрямованої на обмеження викидів вуглекислого газу та покращання ефективності використання енергії (CO2/енергетичний податок)

ОВ C 127, 19.05.92 С. 2

COM (2000) 247
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action Plan to Improve Energy Efficiency in the European Community


Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Економічному та Соціальному Комітету та Комітету регіонів: План дій для покращання ефективності використання енергії в Європейському Співтоваристві

3. Вугілля

3.1. Розвиток вугільної промисловості

Council Regulation (EC) N 1407/2002 of 23 July 2002 on State aid to the coal industry
OJ L 205, 02.08.2002 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1407/2002 від 23 липня 2002 року про державну допомогу вугільній промисловості
ОВ L 205, 02.08.2002 С. 1

2002/871/EC: Commission Decision of 17 October 2002 establishing a joint framework for the communication of information needed for the application of Council Regulation (EC) N 1407/2002 on State aid to the coal industry (notified under document number C (2002) 3783)
OJ L 300, 05.11.2002 p. 42

2002/871/ЄС: Рішення Комісії від 17 жовтня 2002 року про утворення об'єднаної структури для передачі інформації, яка необхідна для застосування Регламенту Ради N 1407/2002 від 23 липня 2002 про державну допомогу вугільної промисловості
ОВ L 300, 05.11.2002 С. 42

Council Resolution of 28 July 1989 on the development of the Community mining industry
OJ C 207, 12.08.89 p. 1

Резолюція Ради від 28 липня 1989 року про розвиток вугільної промисловості Співтовариства
ОВ C 207, 12.08.89 С. 1

Resolution of the European Coal and Steel Community Consultative Committee on the working programme on solid fuels
OJ C 191, 16.07.83 p. 2

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС про робочу програму в сфері твердого палива
ОВ C 191, 16.07.83 С. 2

Resolution of the ECSC Consultative Committee on Coal Policy in the Community
OJ C 103, 27.11.73 p. 2

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо вугільної політики Співтовариства
ОВ C 103, 27.11.73 С. 2

Resolution of the Advisory Committee on Energy Policy
OJ C 106, 11.10.72 p. 10

Резолюція Дорадчого Комітету з енергетичної політики
ОВ C 106, 11.10.72 С. 10

3.2. Конкуренція: тарифи та умови продажу

Council Regulation (EC) N 405/2003 of 27 February 2003 concerning Community monitoring of imports of hard coal originating in third countries (Text with EEA relevance)
OJ L 062, 06.03.2003 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 405/2003 від 27 лютого 2003 року щодо моніторингу Співтовариством імпорту антрациту походженням з третіх країн
ОВ L 062, 06.03.2003 С. 1

ECSC High Authority Decision N 14-64 of 8 July 1964 on business books and accounting documents which undertakings must produce for inspection by officials or agents of the High Authority carrying out checks or verifications as regards prices
OJ 120, 28.07.64 p. 1967

Рішення Високого Органу ЄСВС N 14-64 від 8 липня 1964 року про облікові та бухгалтерські документи, які мають надаватися підприємствами для перевірки службовими особами та представниками Органу, що здійснюють перевірку чи звірку щодо цін
ОВ 120, 28.07.64 С. 1967

ECSC High Authority Decision N 30-53 of 2 May 1953 on practices prohibited by Article 60 (1) of the Treaty in the common market for coal and steel
OJ 006, 04.05.53 p. 109

Рішення Високого Органу ЄСВС N 30-53 від 2 травня 1953 року про практику, заборонену Статтею 60 (1) Договору на спільному ринку вугілля та сталі
ОВ 006, 04.05.53 С. 109

ECSC High Authority Decision N 4-53 of 12 February 1953 on the publication of price lists and conditions of sale applied by undertakings in the coal and iron ore industries
OJ 002, 12.02.53 p. 3

Рішення Високого Органу ЄСВС N 4-53 від 12 лютого 1953 року про оприлюднення переліків цін та умов продажу, що застосовуються підприємствами вугільної та гірничо-видобувної промисловостей
ОВ 002, 12.02.53 С. 3

Commission Decision N 2277/96/ECSC of 28 November 1996 on protection against dumped imports from countries not members of the European Coal and Steel Community
OJ L 308, 29.11.96 p. 11

Рішення Комісії N 2277/96/ЄСВС від 28 листопада 1996 року про захист проти демпінгового імпорту з країн, які не є членами Європейського Співтовариства вугілля та сталі
ОВ L 308, 29.11.96 С. 11

77/707/ECSC: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Council of 7 November 1977 concerning Community surveillance of imports of hard coal originating in third countries
OJ L 292, 16.11.77 p. 11

77/707/ЄСВС: Рішення від 7 листопада 1977 року представників урядів держав-членів Європейського Співтовариства вугілля та сталі, що зустрілися в рамках Ради, щодо заходів нагляду за імпортом твердого вугілля походженням з третіх країн
ОВ L 292, 16.11.77 С. 11

3.3. Продукція вугільної промисловості

Protocol of Agreement on coking coal and coke for the iron and steel industry, reached between the Governments of the Member States of the European Communities at the 107th meeting of the Special Council of Ministers of the ECSC on 16 February 1967 in Luxembourg
OJ P 036, 28.02.67 p. 561

Протокол Угоди про коксоване вугілля та кокс для сталеливарної промисловості, укладеної між урядами держав - членів Європейських Співтовариств на 107-ому засіданні Спеціальної Ради ЄСВС 16 лютого 1967 року
ОВ P 036, 28.02.67 С. 561

83/83/ECSC: Council Decision of 21 February 1983 adding a number of products to the list in Annex I to the ECSC Treaty
OJ L 056, 03.03.83 p. 25

83/83/ЄСВС: Рішення Ради від 21 лютого 1983 року про додання декількох товарів до переліку Додатка I Договору про ЄСВС
ОВ L 056, 03.03.83 С. 25

Resolution of the European Coal and Steel Community (ECSC) Consultative Committee towards a coal policy in the internal market
OJ C 014, 20.01.93 p. 2

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо політики в сфері вугільної промисловості на внутрішньому ринку
ОВ C 014, 20.01.93 С. 2

3.4. Інші заходи, що стосуються вугільної промисловості

Decision of 11 March 1965 of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Special Council of Ministers, amending the Decision of 9 July 1957 concerning the terms of reference and rules of procedure of the Mines Safety Commission
OJ P 046, 22.03.65 p. 98

Рішення від 11 березня 1965 року представників урядів держав-членів, що зустрілися в рамках спеціальної ради міністрів, щодо внесення змін до Рішення від 9 липня 1957 року щодо компетенції та правил процедури Комісії з безпеки на шахтах
ОВ P 046, 22.03.65 С. 98

ECSC Council of Ministers Decision concerning the terms of reference and rules of procedure of the Mines Safety Commission
OJ 028, 31.08.57 p. 487

Рішення Ради міністрів ЄСВС щодо компетенції та правил процедури Комісії з безпеки на шахтах
ОВ 028, 31.08.57 С. 487

75/782/ECSC: Commission Decision of 24 November 1975 relating to the Mixed Committee on the harmonization of working conditions in the coal industry
OJ L 329, 23.12.75 p. 35

75/782/ЄСВС: Рішення Комісії від 24 листопада 1975 року стосовно Змішаного Комітету з гармонізації умов праці на вугільній промисловості
ОВ L 329, 23.12.75 С. 35

72/443/ECSC: Commission Decision of 22 December 1972 on alignment of prices for sales of coal in the common market
OJ L 297, 30.12.72 p. 45

72/443/ЄСВС: Рішення Комісії від 22 грудня 1972 року про узгодження цін продажу вугілля на спільному ринку
ОВ L 297, 30.12.72 С. 45

ECSC High Authority Decision N 22/66 of 16 November 1966 on information to be furnished by undertakings about their investments
OJ 219, 29.11.66 p. 3728

Рішення Високого Органу ЄСВС N 22/66 від 16 листопада 1966 року про інформацію, яку мають подавати підприємства про їхні інвестиції
ОВ 219, 29.11.66 С. 3728

91/141/ECSC: Commission Recommendation of 31 January 1991 concerning coal statistics
OJ L 074, 20.03.91 p. 35

91/141/ЄСВС: Рекомендація Комісії від 31 січня 1991 року стосовно статистики на вугільній промисловості
ОВ L 074, 20.03.91 С. 35

Resolution of the ECSC Consultative Committee on the research programmes in the coal mining and the iron and steel industries
OJ C 257, 14.10.86 p. 2

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС про дослідницькі програми в сфері вуглевидобування та сталеливарної промисловості
ОВ C 257, 14.10.86 С. 2

4. Електроенергетика

Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market
OJ L 283, 27.10.2001 p. 33

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/77/ЄС від 27 вересня 2001 року про стимулювання виробництва електроенергії поновлюваними джерелами енергії на внутрішньому ринку електроенергії
ОВ L 283, 27.10.2001 С. 33

Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on energy efficiency requirements for ballasts for fluorescent lighting
OJ L 279, 01.11.2000 p. 33

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/55/ЄС від 18 вересня 2000 року про вимоги щодо енергетичної ефективності баластного опору приладів флуоресцентного освітлення
ОВ L 279, 01.11.2000 С. 33

Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity
OJ L 02,7 30.01.97 p. 20

Директива Європейського Парламенту та Ради 96/92/ЄС від 19 грудня 1996 року стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії
ОВ L 027, 30.01.97 С. 20

Council Directive 90/547/EEC of 29 October 1990 on the transit of electricity through transmission grids
OJ L 313, 13.11.90 p. 30

Директива Ради 90/547/ЄЕС від 29 жовтня 1990 року про транзит електроенергії електромережами
ОВ L 313, 13.11.90 С. 30

Commission Decision 92/167/EEC of 4 March 1992 setting up a Committee of Experts on the Transit of Electricity between Grids
OJ L 074, 20.03.92 p. 43

Рішення Комісії 92/167/ЄЕС від 4 березня 1992 року, яким засновується Комітет експертів по транзиту електроенергії між мережами
ОВ L 074, 20.03.92 С. 43

88/611/EEC: Council Recommendation of 8 November 1988 to promote cooperation between public utilities and auto- producers of electricity
OJ L 335, 07.12.88 p. 29

88/611/ЄЕС: Рекомендація Ради від 8 листопада 1988 року щодо розвитку співпраці між комунальними підприємствами та виробниками електроенергії
ОВ L 335, 07.12.88 С. 29

81/924/EEC: Council Recommendation of 27 October 1981 on electricity tariff structures in the Community
OJ L 337, 24.11.81 p. 12

81/924/ЄЕС: Рекомендація Ради від 27 жовтня 1981 року про структуру тарифів на електроенергію в Співтоваристві
ОВ L 337, 24.11.81 С. 12

Council Resolution of 20 November 1978 concerning the mutual exchange of information at Community level on the siting of power stations
OJ C 286, 30.11.78 p. 1

Резолюція Ради від 20 листопада 1978 року стосовно взаємного обміну інформацією про розташування електростанцій
ОВ C 286, 30.11.78 С. 1

Commission Communication relating to the methodology for analysing State aid linked to stranded costs
Adopted by the Commission on 26.07.2001 (Press Release - IP/01/1077 - 25.07.2001)

Повідомлення Комісії стосовно методології аналізу державної допомоги на відшкодування збитків [в електроенергетиці, пов'язаних з лібералізацією енергоринку]
Схвалена Комісією 26.07.2001 (Прес-реліз - IP/01/1077 - 25.07.2001)

COM (2000) 297
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament:Recent progress with building the internal electricity market


Повідомлення Комісії Європейському Парламенту та Раді: Досягнутий прогрес у побудові внутрішнього ринку електроенергетики

COM (1998) 167
Report to the Council and the European Parliament on harmonization requirements: Directive 96/92/CE concerning common rules for the internal market in electricity


Доповідь Раді та Європейському Парламенту про гармонізацію вимог: Директива 96/92/ЄС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії

5. Ядерна енергетика

Cooperation Agreement between the European Atomic Energy Community and the International Atomic Energy Agency
OJ L 329, 23.12.75 p. 28

Угода про співробітництво між Європейським Співтовариством по атомній енергії та Міжнародним агентством з атомної енергії
ОВ L 329, 23.12.75 С. 28

Agreement on cooperation between the International Labour Organization and the European Atomic Energy Community
OJ 018, 09.03.61 p. 473

Угода про співробітництво між Міжнародною організацією праці та Європейським Співтовариством по атомній енергії
ОВ 018, 09.03.61 С. 473

65/42/Euratom: Commission Recommendation of 28 October 1965 to the Member States on the harmonization of legislation applying the Paris Convention of 29 July 1960 and the Brussels Supplementary Convention of 31 January 1963
OJ P 196, 18.11.65 p. 2995

65/42/Євратом: Рекомендація Комісії від 28 жовтня 1965 року державам-членам щодо гармонізації законодавства на імплементацію Паризької конвенції від 29 липня 1960 року та Брюссельської Додаткової конвенції від 31 січня 1963 року
ОВ P 196, 18.11.65 С. 2995

66/22/Euratom: Second Commission Recommendation to the Member States on the harmonization of legislation applying the Paris Convention of 29 July 1960
OJ 136, 25.07.66 p. 2553

66/22/Євратом: Друга Рекомендація Комісії державам-членам щодо гармонізації законодавства на імплементацію Паризької конвенції від 29 липня 1960 року
ОВ 136, 25.07.66 С. 2553

COM (2002) 605
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Nuclear safety in the European Union


Повідомлення Раді та Європейському Парламенту від Комісії: Ядерна безпека в Європейському Союзу

COM (1998) 799 - 2
Communication from the Commission on the present situation and prospects for radioactive waste management in the European Union


Повідомлення Комісії про поточну ситуацію та перспективи утилізації радіоактивних відходів в європейському Союзі

COM (1998) 799 - 1
Communication from the Commission on the present situation and prospects for radioactive waste management in the European Union


Повідомлення Комісії про поточну ситуацію та перспективи утилізації радіоактивних відходів в європейському Союзі

5.1. Поставки палива

EAEC Council: The Statutes of the Euratom Supply Agency
OJ 027, 06.12.58 p. 534

Рада Євратома: Статути Агенції Євратому з поставок
ОВ 027, 06.12.58 С. 534

Commission Regulation N 17/66/Euratom of 29 November 1966 exempting the transfer of small quantities of ores, source materials and special fissile materials from the Rules of the Chapter on Supplies
OJ 241, 28.12.66 p. 4057

Регламент Комісії N 17/66/Євратом від 29 листопада 1966 року, яким передача малих кількостей руд, вихідних матеріалів та спеціальних матеріалів, що розщеплюються, вилучається з-під дії Правил Розділу про поставки
ОВ 241, 28.12.66 С. 4057

EAEC Supply Agency: Rules of the Supply Agency of the European Atomic Energy Community determining the manner in which demand is to be balanced against the supply of ores, source materials and special fissile materials
OJ P 032, 11.05.60 p. 777

Агенція Євратому з поставок: Правила Агенції з поставок Євратому, які визначають той засіб, в який попит має бути збалансований пропозиціями щодо поставок руд, вихідних матеріалів та спеціальних матеріалів, що розщеплюються
ОВ P 032, 11.05.60 С. 777

EAEC Commission: Decision fixing the date on which the Euratom Supply Agency shall take up its duties and approving the Agency Rules of 5 May 1960 determining the manner in which demand is to be balanced against the supply of ores, source materials and special fissile materials
OJ P 032, 11.05.60 p. 776

Комісія ЄСВС: Рішення, яким визначається дата, з якої починає діяти Агенція з поставок Євратому та схвалюються Правила Агенції від 5 травня 1960 року, які визначають той засіб, в який попит має бути збалансований пропозиціями щодо поставок руд, вихідних матеріалів та спеціальних матеріалів, що розщеплюються
ОВ P 032, 11.05.60 С. 776

Council Resolution of 4 June 1974 concerning the supply of enriched uranium of the Community
OJ C 069, 14.06.74 p. 1

Резолюція Ради від 4 червня 1974 року стосовно поставок збагаченого урану до Співтовариства
ОВ C 069, 14.06.74 С. 1

5.2. Заходи безпеки

Convention on nuclear safety - Declaration by the European Atomic Energy Community according to the provisions of Article 30(4)(iii) of the Nuclear Safety Convention
OJ L 318, 11.12.99 p. 21

Конвенція про ядерну безпеку - Декларація Європейського Співтовариства по атомній енергії відповідно до Статті 30(4)(iii) Конвенції про ядерну безпеку
ОВ L 318, 11.12.99 С. 21

Council Regulation (Euratom) N 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances between Member States
OJ L 148, 19.06.93 p. 1

Регламент Ради (Євратом) N 1493/93 від 8 червня 1993 року про перевезення радіоактивних речовин між державами-членами
ОВ L 148, 19.06.93 С. 1

Commission Regulation (Euratom) N 3227/76 of 19 October 1976 concerning the application of the provisions on Euratom safeguards
OJ L 363, 31.12.76 p. 1

Регламент Комісії (Євратом) N 3227/76 від 19 жовтня 1976 року стосовно застосування положень про гарантії безпеки Євратому
ОВ L 363, 31.12.76 С. 1

Council Directive 96/49/EC of 23 July 1996 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail
OJ L 235, 17.09.96 p. 25

Директива Ради 96/49/ЄС від 23 липня 1996 року про наближення законодавства держав-членів в сфері перевезення небезпечних вантажів залізницями
ОВ L 235, 17.09.96 С. 25

Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation
OJ L 159, 29.06.96 p. 1

Директива Ради 96/29/Євратом від 13 травня 1996 року, якою встановлюються основні стандарти безпеки для захисту здоров'я працівників та широкої громадськості від небезпеки, яку становить іонізуюча радіація
ОВ L 159, 29.06.96 С. 1

Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road
OJ L 249, 17.10.95 p. 35

Директива Ради 95/50/ЄС від 6 жовтня 1995 року про уніфіковані процедури перевірок при транспортуванні небезпечних вантажів автомобільним транспортом
ОВ L 249, 17.10.95 С. 35

Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road
OJ L 319, 12.12.94 p. 7

Директива Ради 94/55/ЄС від 21 листопада 1994 року про наближення законодавства держав-членів в сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
ОВ L 319, 12.12.94 С. 7

Council Directive 93/75/EEC of 13 September 1993 concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods
OJ L 247, 05.10.93 p. 19

Директива Ради 93/75/ЄЕС від 13 вересня 1993 року щодо мінімальних вимог до суден, що направляються до або виходять з портів Співтовариства, та мають на борту небезпечні або забруднюючі товари
ОВ L 247, 05.10.93 С. 19

Council Directive 92/3/Euratom of 3 February 1992 on the supervision and control of shipments of radioactive waste between Member States and into and out of the Community
OJ L 035, 12.02.92 p. 24

Директива Ради 92/3/Євратом від 3 лютого 1992 року про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього
ОВ L 035, 12.02.92 С. 24

Council Directive 90/641/Euratom of 4 December 1990 on the operational protection of outside workers exposed to the risk of ionizing radiation during their activities in controlled areas
OJ L 349, 13.12.90 p. 21

Директива Ради 90/641/Євратом від 4 грудня 1990 року про операційний захист робітників, що не входять до складу персоналу оператора, від ризиків іонізуючого випромінювання під час їх діяльності на контрольній території
ОВ L 349, 13.12.90 С. 21

Council Directive 89/618/Euratom of 27 November 1989 on informing the general public about health protection measures to be applied and steps to be taken in the event of a radiological emergency
OJ L 357, 07.12.89 p. 31

Директива Ради 89/618/Євратом від 27 листопада 1989 року про інформування широкої громадськості про заходи охорони здоров'я та дії, що мають бути вжиті у випадку радіаційної аварії
ОВ L 357, 07.12.89 С. 31

87/600/Euratom: Council Decision of 14 December 1987 on Community arrangements for the early exchange of information in the event of a radiological emergency
OJ L 371, 30.12.87 p. 76

87/600/Євратом: Рішення Ради від 14 грудня 1987 року про організаційні заходи Співтовариства для найскорішого обміну інформацією у випадку радіаційної аварії
ОВ L 371, 30.12.87 С. 76

93/552/Euratom: Commission Decision of 1 October 1993 establishing the standard document for the supervision and control of shipments of radioactive waste referred to in Council Directive 92/3/Euratom
OJ L 268, 29.10.93 p. 83

93/522/Євратом: Рішення Комісії від 1 жовтня 1993 року про запровадження стандартного документа для нагляду та контролю за перевезеннями радіоактивних відходів, визначених в Директиві Ради 92/3/Євратом
ОВ L 268, 29.10.93 С. 83

Council Resolution on the establishment of national systems for surveillance and control of the presence of radioactive materials in the recycling of metallic materials in the Member States
OJ C 119, 22.05.2002 p. 7

Резолюція Ради про утворення в державах-членах національних систем спостереження та нагляду за присутністю радіоактивних матеріалів при переробці металевих матеріалів
ОВ C 119, 22.05.2002 С. 7

Council Resolution of 19 December 1994 on radioactive-waste management
OJ C 379, 31.12.94 p. 1

Резолюція Ради від 19 грудня 1994 року про поводження з радіоактивними відходами
ОВ C 379, 31.12.94 С. 1

Council Resolution of 18 June 1992 on the technological problems of nuclear safety
OJ C 172, 08.07.92 p. 2

Резолюція Ради від 18 червня 1992 року про технологічні проблеми ядерної безпеки
ОВ C 172, 08.07.92 С. 2

Council Resolution of 18 February 1980 on the reprocessing of irradiated nuclear fuels
OJ C 051, 29.02.80 p. 4

Резолюція Ради від 18 лютого 1980 року про переробку опроміненого ядерного палива
ОВ C 051, 29.02.80 С. 4

Council Resolution of 22 July 1975 on the technological problems of nuclear safety
OJ C 185, 14.08.75 p. 1

Резолюція Ради від 22 липня 1975 року про технологічні проблеми ядерної безпеки
ОВ C 185, 14.08.75 С. 1

1999/829/Euratom: Commission Recommendation of 6 December 1999 on the application of Article 37 of the Euratom Treaty (notified under document number C (1999) 3932)
OJ L 324, 16.12.99 p. 23

1999/829/Євратом: Рекомендація Комісії від 6 грудня 1999 року про застосування Статті 37 Договору про Євратом
ОВ L 324, 16.12.99 С. 23

82/74/Euratom: Commission Recommendation of 3 February 1982 on the storage and reprocessing of irradiated nuclear fuels
OJ L 037, 10.02.82 p. 36

82/74/Євратом: Рекомендація Комісії від 3 лютого 1982 року про зберігання та переробку опроміненого ядерного палива
ОВ L 037, 10.02.82 С. 36

5.3. Дослідження у сфері ядерної енергетики

Council Regulation N 2322/2002 (Euratom) of 5 November 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in the implementation of the sixth framework programme of the European Atomic Energy Community (2002 to 2006)
OJ L 355, 30.12.2002 p. 35

Регламент Ради N 2322/2002 (Євратом) від 5 листопада 2002 року щодо правил участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів у здійсненні шостої рамкової програми Європейського Співтовариства по атомній енергії
ОВ L 355, 30.12.2002 С. 35

EAEC Council Regulation N 3 implementing Article 24 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
OJ 017, 06.10.58 p. 406

Регламент Ради Євратому N 3 про імплементацію Статті 24 Договору про заснування Європейського Співтовариства по атомній енергії
ОВ 017, 06.10.58 С. 406

2002/838/Euratom: Council Decision of 30 September 2002 adopting a specific programme for research and training to be carried out by the Joint Research Centre by means of direct actions for the European Atomic Energy Community (2002-2006)
OJ L 294, 29.10.2002 p. 86

2002/838/Євратом: Рішення Ради від 30 вересня 2002 року про схвалення спеціальної програми досліджень та тренінгів, що виконуватиметься Спільним Дослідницьким центром за допомоги прямих дій Європейського Співтовариства по атомній енергії
ОВ L 294, 29.10.2002 С. 86

2002/837/Euratom: Council Decision of 30 September 2002 adopting a specific programme (Euratom) for research and training on nuclear energy (2002-2006)
OJ L 294, 29.10.2002 p. 74

2002/837/Євратом: Рішення Ради від 30 вересня 2002 року про схвалення спеціальної програми Євратому з досліджень та тренінгів в сфері ядерної енергетики (2002-2006)
ОВ L 294, 29.10.2002 С. 74

2002/668/Euratom: Council Decision of 3 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities, also contributing to the creation of the European Research Area (2002 to 2006)
OJ L 232, 29.08.2002 p. 34

2002/668/Євратом: Рішення Ради від 3 червня 2002 року стосовно шостої рамкової програми Європейського Співтовариства по атомній енергії в сфері ядерних досліджень та тренінгів, яка також робить внесок у створення Європейського дослідницького простору (2002-2006 роки)
ОВ L 232, 29.08.2002 С. 34

89/340/EEC: Council Decision of 3 May 1989 concerning work for third parties performed by the Joint Research Centre relevant to the European Economic Community
OJ L 142, 25.05.89 p. 10

89/340/ЄЕС: Рішення Ради від 3 травня 1989 року щодо виконання робіт Спільним Дослідницьким центром для третіх сторін, що стосуються Європейського Економічного Співтовариства
ОВ L 142, 25.05.89 С. 10

96/282/Euratom: Commission Decision of 10 April 1996 on the reorganization of the Joint Research Centre
OJ L 107, 30.04.96 p. 12

96/282/Євратом: Рішення Комісії від 10 квітня 1996 року про реорганізацію Спільного Дослідницького центру
ОВ L 107, 30.04.96 С. 12

71/57/Euratom: Commission Decision of 13 January 1971 on the reorganization of the Joint Nuclear Research Centre (JRC)
OJ L 016, 20.01.71 p. 14

71/57/Євратом: Рішення Комісії від 13 січня 1971 року про реорганізацію Спільного Дослідницького центру з атомної енергії
ОВ L 016, 20.01.71 С. 14

Council Resolution of 18 February 1980 on fast breeder reactors
OJ C 051, 29.02.80 p. 5

Резолюція Ради від 18 лютого 1980 року про реактори на швидких нейтронах
ОВ C 051, 29.02.80 С. 5

Notice concerning the applications of nuclear energy
OJ C 125, 01.12.72 p. 16

Повідомлення стосовно застосування ядерної енергії
ОВ C 125, 01.12.72 С. 16

5.4. Інші заходи в сфері ядерної енергетики

Council Regulation (Euratom) N 2587/1999 of 2 December 1999 defining the investment projects to be communicated to the Commission in accordance with Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
OJ L 315, 09.12.99 p. 1

Регламент Ради (Євратом) N 2587/1999 від 2 грудня 1999 року, яким визначаються інвестиційні проекти, які повинні повідомлятися Комісії відповідно до Статті 41 Договору про заснування Європейського Співтовариства по атомній енергії
ОВ L 315, 09.12.99 С. 1

Commission Regulation (EC) N 1209/2000 of 8 June 2000 determining procedures for effecting the communications prescribed under Article 41 of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
OJ L 138, 09.06.2000 p. 12

Регламент Комісії (ЄС) N 1209/2000 від 8 червня 2000 року про визначення процедур розгляду повідомлень, визначених Статтею 41 Договору про заснування Європейського Співтовариства по атомній енергії
ОВ L 138, 09.06.2000 С. 12

Commission Regulation (Euratom) N 2014/76 of 23 July 1976 on the support of projects concerning uranium prospecting programmes within the territories of the Member States
OJ L 221, 14.08.76 p. 17

Регламент Комісії (Євратом) N 2014/76 від 23 липня 1976 року про підтримку проектів, що стосуються програм розвідки уранових копалин на території держав-членів
ОВ L 221, 14.08.76 С. 17

Council Decision 80/237/Euratom of 18 February 1980 on the setting up of an 'ad hoc' Advisory Committee on the Reprocessing of Irradiated Nuclear Fuels
OJ L 052, 26.02.80 p. 9

Рішення Ради 80/237/Євратом від 18 лютого 1980 року про утворення тимчасового Консультативного Комітету з переробки опроміненого ядерного палива
ОВ L 052, 26.02.80 С. 9

77/271/Euratom: Council Decision of 29 March 1977 on the implementation of Decision 77/270/Euratom empowering the Commission to issue Euratom loans for the purpose of contributing to the financing of nuclear power stations
OJ L 088, 06.04.77 p. 11

77/271/Євратом: Рішення Ради від 29 березня 1977 року про імплементацію Рішення 77/270/Євратом про надання повноважень Комісії випускати позики Євратому з метою підтримки фінансування атомних електростанцій
ОВ L 088, 06.04.77 С. 11

77/270/Euratom: Council Decision of 29 March 1977 empowering the Commission to issue Euratom loans for the purpose of contributing to the financing of nuclear power stations
OJ L 088, 06.04.77 p. 9

77/270/Євратом: Рішення Ради від 29 березня 1977 року про надання повноважень Комісії випускати позики Євратому з метою підтримки фінансування атомних електростанцій
ОВ L 088, 06.04.77 С. 9

6. Нафта і газ

6.1. Поставки та запаси

Council Directive 73/238/EEC of 24 July 1973 on measures to mitigate the effects of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products
OJ L 228, 16.08.73 p. 1

Директива Ради 73/238/ЄЕС від 24 липня 1973 року про заходи, спрямовані на зменшення впливу труднощів у поставках сирої нафти та нафтопродуктів
ОВ L 228, 16.08.73 С. 1

Council Directive 68/414/EEC of 20 December 1968 imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products
OJ L 308, 23.12.68 p. 14

Директива Ради 68/414/ЄЕС від 20 грудня 1968 року, яка встановлює зобов'язання держав - членів ЄЕС підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів
ОВ L 308, 23.12.68 С. 14

77/706/EEC: Council Decision of 7 November 1977 on the setting of a Community target for a reduction in the consumption of primary sources of energy in the event of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products
OJ L 292, 16.11.77 p. 9

77/706/ЄЕС: Рішення Ради від 7 листопада 1977 року про визначення мети Співтовариства щодо зменшення споживання основних джерел енергії на випадок труднощів у поставках сирої нафти та нафтопродуктів
ОВ L 292, 16.11.77 С. 9

68/416/EEC: Council Decision of 20 December 1968 on the conclusion and implementation of individual agreements between Governments relating to the obligation of Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products
OJ L 308, 23.12.68 p. 19

68/416/ЄЕС: Рішення Ради від 20 грудня 1968 року про укладення та застосування окремих угод між урядами, що стосуються зобов'язання держав-членів підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів
ОВ L 308, 23.12.68 С. 19

79/639/EEC: Commission Decision of 15 June 1979 laying down detailed rules for the implementation of Council Decision 77/706/EEC
OJ L 183, 19.07.79 p. 1

79/639/ЄЕС: Рішення Комісії від 15 червня 1979 року, яким встановлюються детальні правила застосування Рішення Ради 77/706/ЄЕС
ОВ L 183, 19.07.79 С. 1

COM (2001) 547-1
Communication de la Commission au Parlement europen, au Conseil, au Comit conomique et social et au Comit des rgions concernant les carburants de substitution pour les transports routiers et une srie de mesures visant promouvoir l'utilisation des biocarburants


Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Економічному та Соціальному Комітету та Комітету регіонів стосовно замінників палива для дорожнього транспорту та про серію заходів, спрямованих на розвиток використання біологічного палива

COM (1999) 571
Communication from the commission: Security of EU Gas Supply


Повідомлення Комісії: Забезпечення постачання газу в ЄС

6.2. Інші заходи, що стосуються нафти і газу

Council Regulation (EC) N 2964/95 of 20 December 1995 introducing registration for crude oil imports and deliveries in the Community
OJ L 310, 22.12.95 p. 5

Регламент Ради (ЄС) N 2964/95 від 20 грудня 1995 року, яким в Співтоваристві вводиться реєстрація імпорту та поставок сирої нафти
ОВ L 310, 22.12.95 С. 5

Regulation (EEC) N 2677/75 of the Commission of 6 October 1975 applying Council Regulation (EEC) N 3254/74 of 17 December 1974, applying Regulation (EEC) N 1055/72 on notifying the Commission of imports of crude oil and natural gas, to petroleum products falling within subheadings 27.10 A, B, C I and C II of the Common Customs Tariff
OJ L 275, 27.10.75 p. 1

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2677/75 від 6 жовтня 1975 року, яким застосовуються Регламент Ради N 3254/74 від 17 грудня 1974 та Регламент Ради N 1055/72 про повідомлення Комісії щодо імпорту сирої нафти та природного газу до нафтопродуктів, що підпадають під підглави 27.10 A, B, CI та CII Єдиного митного тарифу
ОВ L 275, 27.10.75 С. 1

Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal market in natural gas
OJ L 204, 21.07.98 p. 1

Директива Європейського Парламенту та Ради 98/30/ЄС від 22 червня 1998 року стосовно спільних правил на внутрішньому ринку природного газу
ОВ L 204, 21.07.98 С. 1

European Parliament and Council Directive 94/63/EC of 20 December 1994 on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations
OJ L 365, 31.12.94 p. 24

Директива Європейського Парламенту та Ради 94/63/ЄС від 20 грудня 1994 року про контроль за викидами летючих органічних сполук, що є наслідком зберігання бензину та його постачання з терміналів до сервісних станцій
ОВ L 365, 31.12.94 С. 24

Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons
OJ L 164, 30.06.94 p. 3

Директива Європейського парламенту та Ради 94/22/ЄС від 30 травня 1994 року про умови надання та використання дозволів на розвідку, розробку та видобуток вуглеводнів
ОВ L 164, 30.06.94 С. 3

Council Directive 91/296/EEC of 31 May 1991 on the transit of natural gas through grids
OJ L 147, 12.06.91 p. 37

Директива Ради 91/296/ЄЕС від 31 травня 1991 року про транзит природного газу газотранспортними мережами
ОВ L 147, 12.06.91 С. 37

1999/280/EC: Council Decision of 22 April 1999 regarding a Community procedure for information and consultation on crude oil supply costs and the consumer prices of petroleum products
OJ L 110, 28.04.99 p. 8

1999/280/ЄС: Рішення Ради від 22 квітня 1999 року щодо процедури Співтовариства щодо інформування та консультацій стосовно сирої нафти та споживчих цін на нафтопродукти
ОВ L 110, 28.04.99 С. 8

1999/566/EC: Commission Decision of 26 July 1999 implementing Council Decision 1999/280/EC regarding a Community procedure for information and consultation on crude oil supply costs and the consumer prices of petroleum products (notified under document number C (1999) 1701)
OJ L 216, 14.08.99 p. 8

1999/566/ЄС: Рішення Комісії від 26 липня 1999 року про застосування Рішення Ради 1999/280/ЄС від 22 квітня 1999 щодо процедури Співтовариства щодо інформування та консультацій стосовно сирої нафти та споживчих цін на нафтопродукти
ОВ L 216, 14.08.99 С. 8

95/539/EC: Commission Decision of 8 December 1995 setting up a committee of experts on the transit of natural gas through grids (Text with EEA relevance)
OJ L 304, 16.12.95 p. 57

95/539/ЄС: Рішення Комісії від 8 грудня 1995 року про утворення комітету експертів з транзиту природного газу трубопровідними мережами
ОВ L 304, 16.12.95 С. 57

83/230/EEC: Council Recommendation of 21 April 1983 on the methods of forming natural gas prices and tariffs in the Community
OJ L 123, 11.05.83 p. 40

83/230/ЄЕС: Рекомендація Ради від 21 квітня 1983 року про методи формування тарифів та цін на газ в Співтоваристві
ОВ L 123, 11.05.83 С. 40

COM (1998) 447
Report from the Commission to the Council on Directive 94/22/EC on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons


Доповідь Комісії Раді стосовно Директиви 94/22/ЄС про умови надання та використання дозволів на розвідку, розробку та видобуток вуглеводнів

7. Інші джерела енергії

95/539/EC: Commission Decision of 8 December 1995 setting up a committee of experts on the transit of natural gas through grids
OJ L 304, 16.12.95 p. 57

95/539/ЄС: Рішення Комісії від 8 грудня 1995 року про утворення комітету експертів по транзиту природного газу мережами
ОВ L 304, 16.12.95 С. 57

Council Resolution of 18 December 1997 on a Community strategy to promote combined heat and power
OJ C 004, 08.01.98 p. 1

Резолюція Ради від 18 грудня 1997 року про стратегію Співтовариства, спрямовану на підтримку комбінованого виробництва тепла та енергії
ОВ C 004, 08.01.98 С. 1

88/349/EEC: Council Recommendation of 9 June 1988 on developing the exploitation of renewable energy sources in the Community
OJ L 160, 28.06.88 p. 46

88/349/ЄЕС: Рекомендація Ради від 9 червня 1988 року про розвиток використання поновлюваних джерел енергії в Співтоваристві
ОВ L 160, 28.06.88 С. 46

77/714/EEC: Council Recommendation of 25 October 1977 on the creation in the Member States of advisory bodies or committees to promote combined heat and power production and the exploitation of residual heat
OJ L 295, 18.11.77 p. 5

77/714/ЄЕС: Рекомендація Ради від 25 жовтня 1977 року про утворення у державах-членах дорадчих органів або комітетів для підтримки комбінованого виробництва тепла та енергії та використання залишкового тепла
ОВ L 295, 18.11.77 С. 5

8. Податкові аспекти операцій з енергоносіями

Commission Regulation (EC) N 31/96 of 10 January 1996 on the excise duty exemption certificate
OJ L 008, 11.01.96 p. 11

Регламент Комісії (ЄС) N 31/96 від 10 січня 1996 року про сертифікат звільнення від акцизного збору
ОВ L 008, 11.01.96 С. 11

Commission Regulation (EEC) N 3649/92 of 17 December 1992 on a simplified accompanying document for the intra-Community movement of products subject to excise duty which have been released for consumption in the Member State of dispatch
OJ L 369, 18.12.92 p. 17

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3649/92 від 17 грудня 1992 року про спрощений супроводжувальний документ для руху підакцизних товарів в межах Співтовариства, відпущених для споживання у державі - члені відправлення
ОВ L 369, 18.12.92 С. 17

Commission Regulation (EEC) N 2719/92 of 11 September 1992 on the accompanying administrative document for the movement under duty-suspension arrangements of products subject to excise duty
OJ L 276, 19.09.92 p. 1

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2719/92 від 11 вересня 1992 року щодо супровідного адміністративного документа для руху підакцизних товарів при режимі призупинення збору
ОВ L 276, 19.09.92 С. 1

Council Directive 95/60/EC of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and kerosene
OJ L 291, 06.12.95 p. 46

Директива Ради 95/60/ЄС від 27 листопада 1995 року щодо податкового маркування газойлю та гасу (керосину)
ОВ L 291, 06.12.95 С. 46

Council Directive 92/82/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duties on mineral oils
OJ L 316, 31.10.92 p. 19

Директива Ради 92/82/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо зближення ставок акцизних зборів на нафтопродукти
ОВ L 316, 31.10.92 С. 19

Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on mineral oils
OJ L 316, 31.10.92 p. 12

Директива Ради 92/81/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на нафтопродукти
ОВ L 316, 31.10.92 С. 12

Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products
OJ L 076, 23.03.92 p. 1

Директива Ради 92/12/ЄЕС від 25 лютого 1992 року про загальний режим підакцизних товарів та про зберігання, рух та моніторинг таких товарів
ОВ L 076, 23.03.92 С. 1

2001/224/EC: Council Decision of 12 March 2001 concerning reduced rates of excise duty and exemptions from such duty on certain mineral oils when used for specific purposes
OJ L 084, 23.03.2001 p. 23

2001/224/ЄС: Рішення Ради від 12 березня 2001 щодо знижених ставок акцизного збору та звільнень від такого акцизного збору на деякі нафтопродукти, які використовуються для спеціальних цілей
ОВ L 084, 23.03.2001 С. 23

2001/574/EC: Commission Decision of 13 July 2001 establishing a common fiscal marker for gas oils and kerosene (notified under document number C (2001) 1728)
OJ L 203, 28.07.2001 p. 20

2001/574/ЄС: Рішення Комісії від 13 липня 2001 року, яке встановлює загальну систему податкового маркування газойлю та гасу (керосину)
ОВ L 203, 28.07.2001 С. 20

Resolution of the ECSC Consultative Committee on the proposal submitted by the Commission for a Council Directive restructuring the community framework for the taxation of energy products (adopted unanimously, with one abstention, during the 337th session of 10 October 1997)
OJ C 356, 22.11.97 p. 3

Резолюція Консультативного Комітету ЄСВС щодо пропозиції, переданої Комісією до Ради, щодо прийняття Директиви Ради про реструктуризацію системи Співтовариства щодо оподаткування енергоносіїв (схвалена одностайно, з одним членом, що утримався, під час 337 сесії 10 жовтня 1997 року)
ОВ C 356, 22.11.97 С. 3

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2002) 688
Proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC as regards the rules on the place of supply of electricity and gas


Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про зміни до Директиви 77/388/ЄЕС в частині правил визначення місця поставки електроенергії та газу

COM (2002) 488-5
Proposal for a COUNCIL DECISION repealing Council Decision 68/416/EEC on the conclusion and implementation of individual agreements between governments relating to the obligation of Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products and Council Decision 77/706/EEC on the setting of a Community target for a reduction in the consumption of primary sources of energy in the event of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products


Пропозиція щодо прийняття Рішення Ради про скасування Рішення Ради 68/416/ЄЕС про укладення та застосування окремих угод між урядами, що стосуються зобов'язання держав-членів підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів та Рішення Ради 77/706/ЄЕС про визначення мети Співтовариства щодо зменшення споживання основних джерел енергії на випадок труднощів у поставках сирої нафти та нафтопродуктів

COM (2002) 488-4
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE repealing Council Directives 68/414/EEC and 98/93/EC imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products, and Council Directive 73/238/EEC on measures to mitigate the effects of difficulties in the supply of crude oil and petroleum products


Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про скасування Директив Ради 68/414/ЄЕС та 98/93/ЄС, які встановлюють зобов'язання держав-членів ЄЕС підтримувати мінімальні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів, та Директиви Ради 73/238/ЄЕС про заходи для зменшення впливу труднощів у поставках сирої нафти та нафтопродуктів

COM (2002) 488-3
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning measures to safeguard security of natural gas supply


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно заходів для забезпечення постачання природного газу

COM (2002) 488-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the alignment of measures with regard to security of supply for petroleum products


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради стосовно узгодження заходів щодо забезпечення постачання нафтопродуктів

COM (2002) 415
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про розвиток поєднаного виробництва на основі попиту на тепло на внутрішньому енергетичному ринку

COM (2002) 410
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 92/81/EEC and Directive 92/82/EEC to introduce special tax arrangements for diesel fuel used for commercial purposes and to align the excise duties on petrol and diesel fuel


Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про зміну Директиви 92/81/ЄЕС та Директиви 92/82/ЄЕС для введення спеціальних податкових заходів щодо дизельного пального, яке використовується у комерційних цілях та для узгодження акцизних зборів з палива та дизельного пального

COM (2002) 304-02
Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC-Treaty)


Змінена пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мереж транскордонного обміну електроенергією (надана Комісією відповідно до Статті 250 (2) Договору про ЄС)

COM (2002) 304-01
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 96/92/EC and 98/30/EC concerning rules for the internal markets in electricity and natural gas (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC-Treaty)


Змінена пропозиція щодо прийняття директиви Європейського Парламенту та Ради про зміну Директив 96/92/ЄС та 98/30/ЄС стосовно спільних правил на внутрішньому ринку електроенергії та природного газу (надана Комісією відповідно до Статті 250 (2) Договору про ЄС)

COM (2002) 099
Proposal for a COUNCIL DECISION approving a Commission Regulation on the application of Euratom safeguards


Пропозиція щодо прийняття Рішення Ради про схвалення Регламенту Комісії про застосування гарантій безпеки Євратому

COM (2001) 775-2
Proposal for DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision N 1254/96/EC laying down a series of guidelines for trans European energy networks


Пропозиція щодо прийняття Рішення Європейським Парламентом та Радою про внесення змін до Рішення N 1254/96/ЄС, яким встановлюється серія вказівок стосовно транс'європейських енергетичних мереж

COM (2001) 547-3
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 92/81/EEC with regard to the possibility of applying a reduced rate of excise duty on certain mineral oils containing biofuels and on biofuels


Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про внесення змін до Директиви 92/81/ЄЕС стосовно можливості застосування пониженої ставки акцизного збору на певні нафтопродукти, що містять біологічні паливні компоненти та на біологічне паливо

COM (2001) 547-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of biofuels for transport


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про розвиток використання біологічного палива на транспорті

COM (2001) 241
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 98/70/EC


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про якість пального та дизельного палива та про внесення змін до Директиви 98/70/ЄС

COM (2001) 125-3
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мережі транскордонних обмінів електроенергією

COM (2001) 125-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 96/92/EC and 98/30/EC concerning common rules for the internal market in electricity and natural gas


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директив 96/92/ЄС та 98/30/ЄС стосовно спільних правил на внутрішньому ринку електроенергії та природного газу

COM (2000) 802-3
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a fund for the compensation of oil pollution damage in European waters and related measures


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про утворення компенсаційного фонду для покриття шкоди, заподіяної забрудненням нафтою європейських вод, та пов'язані з цим заходи

COM (1997) 069
Amended proposal for a COUNCIL DIRECTIVE to introduce rational planning techniques in the electricity and gas distribution sectors


Змінена пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про введення техніки раціонального планування у секторах розповсюдження електроенергії та газу

COM (1995) 369
Proposal for a Council Directive to introduce rational planning techniques in the electricity and gas distribution sectors


Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про введення техніки раціонального планування у секторах розповсюдження електроенергії та газу

COM (1995) 172
Amended proposal for a COUNCIL DIRECTIVE introducing a tax on carbon dioxide emissions and energy


Змінена пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про введення податку на викиди вуглекислого газу та енергії

COM (1992) 226
PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE INTRODUCING A TAX ON CARBON DIOXIDE EMISSIONS AND ENERGY


Пропозиція щодо прийняття Директиви Ради про введення податку на викиди вуглекислого газу та енергії

COM (2000) 769
Green Paper - Towards a European strategy for the security of energy supply


Зелена книга - В напрямку Європейської стратегії забезпечення поставок енергії

COM (96) 576
Communication from the Commission - Energy for the Future: Renewable Sources of Energy - Green Paper for a Community Strategy


Повідомленні Комісії - Енергія для майбутнього: поновлювані джерела енергії - Зелена книга щодо стратегії Співтовариства

COM (94) 659
Green Paper - For a European Union Energy Policy


Зелена книга - Енергетична політика Європейського Союзу

COM (95) 682
An Energy Policy for the European Union


Енергетична політика для Європейського Союзу

COM (97) 599 final
Energy for the future - renewable sources of energy


Енергія для майбутнього - поновлювані джерела енергії

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа С-259/01
Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 листопада 2002
Commission of the European Communities v. French Republic
ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-390/98
Рішення Суду від 20 вересня 2001
H.J. Banks & Co. Ltd v. the Coal Authority, Secretary of State for Trade and Industry
ВЄС 2001 С. I-06117

Справа С-146/01
Рішення Суду (Третя Палата) від 6 червня 2002
Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium
ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-379/98
Рішення Суду від 13 березня 2001 року
PreussenElektra AG v. Schhleswag AG
ВЄС 2001 С. I-2099

Справа С-483/99
Рішення Суду від 4 червня 2002 року
Commission of the European Communities v. French Republic
ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-161/97 P
Рішення Суду (Перша Палата) від 22 квітня 1999
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH v. Commission of the European Communities
ВЄС 1999 С. I-2057

Справа С- 503/99
Рішення Суду від 4 червня 2002 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium
ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-346/97
Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 червня 1999 року
Braathens Sverige AB v. Riksskatteverket
ВЄС 1999 С. I-03419

Справа С-398/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 жовтня 2001 року
Commission of the European Communities v. Hellenic Republic
ВЄС 2001 С. I-7915

Справа С-48/96 P
Рішення Суду (Третя Палата) від 14 травня 1998
Windpark Groothusen v. Commission
ВЄС 1998 С. I-2873

Справа С-159/94
Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року
Commission of the European Communities v. French Republic
ВЄС 1997 С. I-5815

Справа С-56/93
Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 лютого 1996
Kingdom of Belgium v. Commission of the European Communities
ВЄС 1996 С. I-0723

Справа С-158/94
Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1997 С. I-5789

Справа С-19/93
Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 жовтня 1995 року
Rendo NV, Centraal Overijsselse Nutsbedrijven NV and Regionaal Energiebedrijf Salland NV v. Commission of the European Communities
ВЄС 1995 С. I-3319

Справа С-157/94
Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of the Netherlands
ВЄС 1997 С. I-5699

Справа С-393/92
Рішення Суду від 27 квітня 1994 року
Gemeente Almelo and Others v. N.V. Energiebedrijf Ijsselmij
ВЄС 1994 С. I-01477

Справа С-21/96
Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 жовтня 1997
Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain
ВЄС 1997 С. I-05481

Справа С-128/92
Рішення Суду від 13 квітня 1994
H. J. Banks & Co. Ltd v. British Coal Corporation
ВЄС 1994 С. I-1209

Справа С-357/95 Р
Рішення Суду від 11 березня 1997
Empresa Nacional de Uranio SA (ENU) v. Commission of the European Communities
ВЄС 1997 С. I-1329

Справа С-308/90
Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 січня 1993
Advanced Nuclear Fuels GmbH v. Commission of the European Communities
ВЄС 1993 С. I-0309

Справа С-18/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 травня 1996
Barbara Hopkins and others v. National Power plc and Powergen plc
ВЄС 1996 С. I-2281

Об'єднані справи С-78, 79, 80, 81 & 82/90
Рішення Суду від 11 березня 1992 року
Compagnie Commerciale de l'Ouest and others v. Receveur Principal des Douanes de La Pallice Port
ВЄС 1992 С. I-1847

Справа С-87/94
Рішення Суду (П'ята Палата) від 25 квітня 1996
Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium
ВЄС 1996 С. I-2043

Справа 376/90
Рішення Суду від 25 листопада 1992
Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium
ВЄС 1992 С. I-6153

Справа С-347/88
Рішення Суду від 13 грудня 1990 року
Commission of the European Communities v. Hellenic Republic
ВЄС 1990 С. I-4747

Об'єднані справи від 271 до 274/84 та 6 & 7/85
Рішення Суду (Перша Палата) від 6 лютого 1986 року
Procureur de la Republique et directeur departemental de la concurrence et de la consommation v. J. Chiron and others
ВЄС 1986 С. 0529

Справа С-302/88
Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 грудня 1990
Hennen Olie BV v. Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten and State of the Netherlands
ВЄС 1990 С. I-04625

Справа 169/84
Рішення Суду від 28 січня 1986 року
Compagnie franзaise de l'azote (Cofaz) SA and others v. Commission of the European Communities
ВЄС 1986 С. 0391

Справа С-221/88
Рішення Суду від 22 лютого 1990
European Coal and Steel Community v. Faillite Acciaierie e ferriere Busseni SpA
ВЄС 1990 С. I-0495

Справа 239/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 24 жовтня 1985
Gerlach & Co. BV, Internationale Expeditie, v. Minister for Economic Affairs
ВЄС 1985 С. 3507

Справа 187/87
Рішення Суду від 22 вересня 1988
Saarland and others v. Minister for Industry, Posts and Telecommunications and Tourism and others
ВЄС 1988 С. 5013

Справа 149/84
Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 вересня 1985 року
Procureur de la Republique and Direction interdepartementale de la concurrence et de la consommation v. Jacques Binet and others
ВЄС 1985 С. 2969

Справа С-169/84
Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 липня 1990 року
Societe CdF Chimie azote et fertilisants SA and Societe chimique de la Grande Paroisse SA v. Commission of the European Communities
ВЄС 1990 С. I-03083

Об'єднані справи 114 & 115/84
Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 вересня 1985 року
SA Etablissements Piszko and others v. SA Dammarie Distribution 'Centre Leclerc' and SA Carrefour Supermarche
ВЄС 1985 С. 2961

Справа 57/86
Рішення Суду від 7 червня 1988 року
Hellenic Republic v. Commission of the European Communities
ВЄС 1988 С. 2855

Справа 79/84
Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 вересня 1985 року
Procureur de la Republique v. Claude Chabaud and Jean-Louis Remy
ВЄС 1985 С. 2953

Об'єднані справи 67, 68 & 70/85
Рішення Суду від 2 лютого 1988 року
Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV and others v. Commission of the European Communities
ВЄС 1988 С. 0219

Справа 34/84
Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 вересня 1985 року
Procureur de la Republique v. Michel Leclerc
ВЄС 1985 С. 2915

Справа 11/84
Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 вересня 1985
Procureur de la Republique v. Christian Gratiot
ВЄС 1985 С. 2907

Справа 36/64
Рішення Суду від 2 червня 1965 року
Societe rhenane d'exploitation et de manutention (Sorema) v. High Authority of the ECSC
ВЄС 1965 С. 0425

Справа 231/83
Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 січня 1985 року
Henri Cullet and Chambre syndicale des reparateurs automobiles et detaillants de produits petroliers v Centre Leclerc a Toulouse and Centre Leclerc a Saint-Orens-de-Gameville
ВЄС 1985 С. 0305

Справа 1/61
Висновок Суду від 13 грудня 1961 року
Amendment of Article 65 of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community
ВЄС 1961 С. 0505

Справа 72/83
Рішення Суду від 10 липня 1984 року
Campus Oil Limited and others v. Minister for Industry and Energy and others
ВЄС 1984 С. 2727

Справа 27-58, 28-58 & 29-58
Рішення Суду від 10 травня 1960 року
Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors and others v. High Authority of the European Coal and Steel Community
ВЄС 1960 С. 0503

Об'єднані справи 154, 205, 206, від 226 до 228, 263 & 264/78, 39, 31, 83 & 85/79
Рішення Суду від 18 березня 1980 року
SpA Ferriera Valsabbia and others v. Commission of the European Communities
ВЄС 1980 С. 0907

Справа 3/58
Рішення Суду від 10 травня 1960
Barbara Erzbergbau AG and others v. High Authority of the European Coal and Steel Community
ВЄС 1960 С. 0369

Об'єднані справи 6 & 11/69
Рішення Суду від 10 грудня 1969 року
Commission of the European Communities v. French Republic
ВЄС 1969 С. 0523


Справа Т-9/98
Рішення Суду першої інстанції (П'ята Палата) від 22 листопада 2001 року
Mitteldeutsche Erdol-Raffinerie GmbH v. Commission of the European Communities
ВЄС 2001 С. II-03367

Справа Т-110/98
Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 9 вересня 1999
RJB Mining Plc v. Commission of the European Communities
ВЄС 1999 С. II-2585

Об'єднані справи T-12/99 and T-63/99
Рішення Суду першої інстанції (Друга Палата) від 12 липня 2001
UK Coal plc v. Commission of the European Communities
ВЄС 2001 С. II-02153

Справа Т-11/95
Рішення Суду першої інстанції (Друга Палата) від 15 вересня 1998 року
BP Chemicals Limited v. Commission of the European Communities
ВЄС 1998 С. II-3235

Справа Т-89/98
Рішення Суду першої інстанції (Друга Палата) від 7 лютого 2001
National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) v. Commission of the European Communities
ОВ C 161, 02.06.2001 С. 14

Справа Т-57/91
Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 24 вересня 1996
National Association of Licensed Opencast Operators v. Commission of the European Communities
ВЄС 1996 С. II-1019

Справа Т-156/98
Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 31 січня 2001 року
RJB Mining plc v. Commission of the European Communities
ВЄС 2001 С. II-00337

Об'єднані справи T-458/93 та T-523/93
Рішення Суду першої інстанції (Друга палата) від 15 вересня 1995
Empresa Nacional de Uranio SA (ENU) v. Commission of the European Communities
ВЄС 1995 С. II-02459

Розділ 14
Транспорт

I. Вступ

Спільна транспортна політика є однією з найважливіших складових Єдиного ринку. Це безпосередньо визнано в Статті 3 Договору про заснування Європейського Співтовариства. Їй присвячена окрема глава (Статті 70-80) Договору про ЄС. Більше того Маастрихтська угода додала окремі положення щодо тран'європейської транспортної інфраструктури (Статті 154-156). Значення ж самої галузі для Співтовариства протягом останніх 25 років неуклінно зростало. Зокрема попит на перевезення вантажів збільшувався кожного року протягом названого періоду в середньому на 2%.

Однак незважаючи на значимість транспортної галузі для Співтовариства, до 1985 року не спостерігалося значного розвитку спільної транспортної політики. Держави-члени зовсім не прагнули поступатися своїми прерогативами в цій сфері. В той же час ідея подальшого розвитку європейської інтеграції та створення спільного ринку вимагала більш активного втручання Співтовариства у транспортну сферу. Переломним моментом в цьому сенсі стало рішення Суду ЄС у справі European Parliament v. Council (ВЄС 1985 С. 1513), яка була порушена Європейським Парламентом проти Ради. Суд визнав бездіяльність Ради в сфері впровадження спільної транспортної політики такою, що суперечить положенням Договору про ЄС та зобов'язав Раду прийняти заходи для забезпечення свободи надання транспортних послуг в Співтоваристві. Протягом наступних років були розроблені та впроваджені основні положення транспортного acquis, що діють зараз.

Біла книга 1992 року про подальший розвиток спільної транспортної політики структурувала діяльність Співтовариства у різних сферах спільної політики у цілісну, взаємоузгоджену систему, що пов'язує у єдине ціле різні економічні, соціальні та екологічні аспекти. І вже наступного року Співтовариство розпочало здійснення доволі амбіційної програми розвитку транс'європейської транспортної мережі.

Створення Єдиного ринку транспортних послуг ґрунтувалося на заходах лібералізації та гармонізації. Основними перешкодами, що були успішно подолані Співтовариством на шляху забезпечення свободи надання транспортних послуг, були як технічні відмінності та відокремленість різних видів транспорту один від одного, так і відмінності, що існували у державах-членах, щодо податкових режимів здійснення транспортної діяльності, соціального законодавства та правил конкуренції. Лібералізація ринку транспортних послуг відбувалась через впровадження умов для гнучкого функціонування транспортних систем, запровадження єдиних правил для перевізників, єдиних кваліфікаційних вимог, правил безпеки, гармонізованих норм в сфері соціального забезпечення, зобов'язань щодо публічних послуг та екологічних вимог.

Основні цілі, що переслідуються на даний момент Співтовариством, стосуються трьох основних сфер:

- покращання якості транспортних послуг через розвиток інтегрованих транспортних систем, що ґрунтуються на передових технологічних досягненнях та сприяють забезпеченню більшої безпеки та захисту довкілля;

- покращання функціонування Єдиного ринку для забезпечення ефективності, справедливих конкурентних умов та задоволення потреб у транспортних послугах та вимог споживачів таких послуг, зберігаючи одночасно високі стандарти соціального захисту працівників транспортної сфери;

- розширення присутності європейських транспортних компаній на ринках транспортних послуг третіх країн, покращання якості міжнародних транспортних зв'язків.

Разом з цим на порядку денному Співтовариства залишаються питання розвитку належних підходів до справедливого та ефективного ціноутворення в транспортному секторі, покращання безпеки мореплавства та розвиток більш комерційно спрямованого підходу у залізничному транспорті.

Транспорт є однією з пріоритетних галузей національної економіки України. З огляду на вигідне географічне становище Україна має значний потенціал для свого розвитку як транзитної держави. Адаптація у цій сфері є одним з головних чинників створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, підвищить рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств транспортного сектору для їх виходу на нові ринки транспортних послуг тощо. Однак ці важливі для України цілі є супутніми для іншої - загальнодержавної - мети, а саме реалізації свого європейського вибору, цивілізаційного повернення до лона європейських народів.

Для реалізації мети загальнодержавної політики України - вступу до Європейського Союзу - Україна має адаптувати своє національне законодавство та практику його застосування до всієї системи права ЄС таким чином, щоб відповідні норми європейського acquis були повністю інкорпоровані у національну систему права (третій копенгагенський критерій). Такий процес є тривалим і продовжується навіть після вступу країни до ЄС.

Транспортне acquis ЄС складається із всіх директив, регламентів та рішень, прийнятих на підставі відповідних статей установчих договорів. Воно також включає принципи права та судову практику Суду ЄС, міжнародні угоди в сфері транспорту, учасником яких є Співтовариство, а також відповідні декларації та резолюції Ради міністрів. Про таке розуміння транспортного acquis прямо вказав Генеральний директорат Комісії ЄС з транспорту у документі "Путівник щодо транспортного acquis", розробленому спеціально для країн-кандидатів. У вступі до цього документа генеральний директорат визначив три основні стадії адаптації до транспортного acquis ЄС:

- транспозиція транспортного aquis у національну систему права через відповідні національні законодавчі та нормотворчі процедури;

- імплементація транспозиційованого acquis через утворення необхідних інституційних змін та бюджетних асигнувань для належного нормозастосування;

- його застосування через провадження необхідних засобів контролю та санкцій для забезпечення повного та належного дотримання впроваджених норм та правил

В сфері практичних шляхів адаптації транспортного законодавства України до транспортного acquis ЄС доволі важливими є вказівки та рекомендації, що містяться в названому вище документі Генерального директорату з транспорту "Путівник щодо транспортного acquis".

II. Опис законодавства України

1. Загальні акти в сфері транспорту

Угода про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 1999 року (ратифікована Законом України 22 лютого 2001 року N 2283-III)

Угода про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі транспортної політики (ратифікована Законом України від 6 жовтня 1999 року N 1126-XIV)

Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)

Митний кодекс України від 12 грудня 1991 року N 1970-XII (Втрачає чинність 1 січня 2004 року)

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III

Водний кодекс України від 6 червня 1995 року N 213/95-ВР

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року N 3852-XII

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16 січня 2003 року N 433-IV

Закон України "Про поштовий зв'язок" від 4 жовтня 2001 року N 2759-III

Закон України "Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках" від 7 лютого 2002 року N 3022-III

Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 року N 2210-III

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 року N 1775-III

Закон України "Про природні монополії" від 20 квітня 2000 року N 1682-III

Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14 грудня 1999 року N 1281-XIV

Закон України "Про транзит вантажів" від 20 жовтня 1999 року N 1172-XIV

Закон України "Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період" від 20 жовтня 1998 року N 194-XIV

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР

Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР

Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України" від 16 травня 1995 року N 162/95-ВР

Закон України "Про транспорт" від 10 листопада 1994 року N 232/94-ВР

Закон України "Про державну статистику" від 17 вересня 1992 року N 2614-XII

Закон України "Про державний кордон України" 4 листопада 1991 року N 1777-XII

Указ Президента України "Про Положення про Міністерство транспорту України" від 11 травня 2000 року N 678/2000

Указ Президента України "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій" від 17 листопада 1998 року N 1257/98

Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Державної програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу на 2000-2004 роки" від 30 грудня 2000 р. N 1931

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції реформування транспортного сектору економіки" від 9 листопада 2000 р. N 1684

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні" від 20 березня 1998 року N 346

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні" від 4 серпня 1997 року N 821

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті" від 4 березня 1997 року N 204

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні" від 12 червня 1996 року N 642

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484

Постанова Кабінету Міністрів України "Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів" від 21 вересня 1993 року N 770

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті" від 5 лютого 2001 року N 65

Наказ Міністерства транспорту України "Про поліпшення взаємодії залізниць з морськими та річковими портами" від 27 листопада 2000 року N 655

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про відчуження державного майна підприємств, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту" від 8 квітня 1998 року N 116

Наказ Державної митної служби України та Міністерства економіки України "Про запровадження системи обліку транспортних вантажопотоків" від 9 листопада 2000 року N 632/242

Наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів" від 25 липня 1996 року N 342/82/244/154-Б

2. Перевезення небезпечних вантажів

Базельська конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням 1989 року (приєднання див. Закон України від 1 липня 1999 року N 803-XIV)

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 6 квітня 2000 року N 1644-III

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів" від 1 червня 2002 року N 733

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України" від 29 листопада 1997 року N 1332

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку оформлення перевізних документів та обліку обсягів перевезень небезпечних вантажів залізницями України" від 17 жовтня 2002 року N 740

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України" від 10 квітня 2001 року N 205

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом" від 16 жовтня 2000 року N 567

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про повітряні перевезення спеціальних та небезпечних вантажів" від 25 жовтня 1999 року N 509

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення" від 14 грудня 1998 року N 497

Наказ Міністерства транспорту України "Про перевезення радіоактивних речовин медичного призначення" від 31 травня 1994 року N 269

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України "Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та Положення щодо аварійних заходів при перевезенні радіоактивних матеріалів" від 23 травня 2001 року N 18

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Тимчасової методики визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів" від 15 травня 2001 року N 181

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів" від 20 червня 2000 року N 57

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Порядку видачі сертифікатів безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів" від 7 квітня 1998 року N 46

Правила перевезення небезпечних вантажів залізницями, затверджені на п'ятнадцятому засіданні Ради із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності 5 квітня 1996 р.

3. Залізничний транспорт

Європейська угода про міжнародні магістральні залізничні лінії 1985 року

Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС)

Закон України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року N 273/96-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Статуту залізниць України" від 6 квітня 1998 року N 457

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом" від 19 березня 1997 року N 252

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України" від 29 лютого 1996 року N 262

Наказ Міністерства транспорту України "Про введення в дію Положення про Раду Державної адміністрації залізничного транспорту України (Раду Укрзалізниці)" від 21 жовтня 2002 року N 744

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок розповсюдження, обліку, зберігання та звітності при використанні запірно-пломбувальних пристроїв, що застосовуються на залізничному транспорті для пломбування вагонів і контейнерів" від 25 жовтня 2001 року N 718

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок надання, використання та захисту кодів експедиторських організацій" від 23 квітня 2001 року N 229

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України" від 27 квітня 2001 року N 258

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів" від 21 листопада 2000 року N 644

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил користування вагонами і контейнерами" від 25 лютого 1999 року N 113

Наказ Міністерства транспорту України, Державної митної служби України "Про затвердження Інструкції про порядок дій митниць та залізниць України при переміщенні через митний кордон України багажу та вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних поїздів" від 10 листопада 1998 року N 442/696

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" від 28 липня 1998 року N 297

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України" від 1 червня 1998 року N 207

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному транспорті України" від 8 квітня 1998 року N 117

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок передачі в оренду вантажних вагонів" від 28 квітня 1997 року N 151

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил технічної експлуатації залізниць України" від 20 грудня 1996 року N 411

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції з службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті" від 5 січня 1995 року N 8

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом" від 11 лютого 2002 року N 16/73

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом" від 8 червня 2001 року N 85/363

Наказ Державної митної служби України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах" від 30 березня 2001 року N 231/174

Наказ Міністерства зв'язку України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України" від 20 березня 1997 року N 26/90

Інструкція для начальника пасажирського потягу міждержавного сполучення (затверджена на 16 засіданні Ради по залізничному транспорту СНД 13 вересня 1996 року)

4. Повітряний транспорт

Договір з відкритого неба 1992 року (ратифікований Законом України від 2 березня 2000 року N 1509-III)

Угода про транзит при міжнародних повітряних сполученнях 1944 року (приєднання див. Указ Президента України від 4 червня 1997 року N 490/97)

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 року

Протокол про введення нової статті 83-bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (ратифікований Законом України 15 лютого 1995 року N 67/95-ВР)

Монреальська Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року

Токійська Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна 1963 року

Гвадалахарська Конвенція, на додаток до Варшавської конвенції, щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, які здійснюються іншою особою, крім договірного перевізника, 1961 року

Варшавська Конвенція щодо уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 року

Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року N 3167-XII

Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" від 20 лютого 2003 року N 545-IV

Закон України "Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну" від 10 січня 2002 року N 2920-III

Указ Президента України "Про Державну програму реалізації Договору з відкритого неба" від 29 вересня 2000 року N 1097/2000

Указ Президента України "Про посвідчення члена екіпажу" від 13 вересня 1994 року N 522/94

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації" від 12 жовтня 2002 року N 1535

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розбудови державної системи використання повітряного простору України на 2002 - 2006 роки" від 7 вересня 2002 року N 1328

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України" від 29 березня 2002 року N 401

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо удосконалення вітчизняної аеронавігаційної системи" від 13 грудня 2001 року N 1682

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення ефективного і безпечного функціонування авіаційного транспорту, авіаційної промисловості, авіації загального призначення та системи використання повітряного простору України" від 28 грудня 2000 року N 1923

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державного департаменту авіаційного транспорту" від 29 березня 2000 року N 573

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України" від 19 липня 1999 року N 1281

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про національного повітряного перевізника" від 15 листопада 1996 року N 1397

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок повітряного сполучення через державний кордон України" від 18 грудня 1995 року N 1017

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Тимчасових правил контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації" від 2 серпня 1995 року N 592

Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" від 28 вересня 1993 року N 819

Наказ Міністерства транспорту України "Про розподіл призначень на внутрішні та міжнародні авіаперевезення" від 17 лютого 2003 року N 108

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України" від 27 січня 2003 року N 50/18

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті" від 23 грудня 2002 року N 911

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил сертифікації авіаційних тренажерів" від 6 серпня 2002 року N 529

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України" від 2 квітня 2002 року N 219

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Повідомлень щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні правила України, частина 85" від 25 березня 2002 року N 199

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Про взаємне інформування при виникненні надзвичайних ситуацій у разі авіаційної події" від 6 березня 2002 року N 149/66

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення авіаційної безпеки під час виконання авіаційних перевезень і робіт з аеропортів інших держав" від 17 січня 2002 року N 16

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил виконання польотів та обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування" від 11 січня 2002 року N 9

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні" від 12 грудня 2001 року N 870

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про Головний перелік мінімального обладнання - Авіаційні правила України, частина 1" від 12 грудня 2001 року N 865

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок передачі в оренду повітряних суден авіакомпаній та авіапідприємств державної форми власності та відкритих акціонерних товариств (ВАТ), всі акції яких або їх частка перебувають у державній власності" від 10 серпня 2001 року N 530

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку залучення представників Державного департаменту авіаційного транспорту - Авіаційні правила України, частина 183" від 31 липня 2001 року N 498

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення" від 17 липня 2001 року N 447

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України "Про введення в дію системи вертикального ешелонування IKAO" від 13 липня 2001 року N 441/241

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил виконання чартерних рейсів" від 18 травня 2001 року N 297

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень" від 26 грудня 2000 року N 741

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Програми створення та реальної організації системи науково-технічного забезпечення процесів експлуатації авіаційної техніки" від 2 листопада 2001 року N 752

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил сертифікації виробництва авіаційної техніки (розділи F, G частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки")" від 14 грудня 2000 року N 703

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил сертифікації типу авіаційної техніки (розділи A, B, C, D, E частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки")" від 3 листопада 2000 року N 611

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Директив льотної придатності - Авіаційні правила України, частина 39" від 3 листопада 2000 року N 610

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України" від 27 грудня 1999 року N 629

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок розшуку багажу, що не надійшов до аеропорту призначення" від 1 листопада 1999 року N 526

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України" від 6 вересня 1999 року N 432

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил з пошуку та рятування в цивільній авіації України" від 16 серпня 1999 року N 404

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні" від 7 вересня 1999 року N 434

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії" від 23 червня 1999 року N 327

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок перевірки фінансово-економічної спроможності виконання експлуатантами норм і правил з питань безпеки авіації" від 8 лютого 1999 року N 67

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії" від 28 січня 1999 року N 41

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування" від 29 грудня 1998 року N 550

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні" від 7 грудня 1998 року N 486

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки" від 29 травня 1998 року N 205

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів" від 29 травня 1998 року N 204

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил проведення спеціального догляду повітряних суден цивільної авіації України" від 4 грудня 1997 року N 412

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про взаємодію в контрольованій зоні аеропортів та авіапідприємств щодо забезпечення авіаційної безпеки" від 16 квітня 1997 року N 140

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про проведення конкурсу на право отримання статусу національного повітряного перевізника" від 20 березня 1997 року N 98

Наказ Міністерства транспорту України "Про організацію повітряних перевезень літерними та підконтрольними рейсами" від 24 грудня 1996 року N 415

Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України, Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Голови Державної митної служби України "Про затвердження Положення про порядок видачі тимчасового дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України" від 20 грудня 1996 року N 410/393/542/561

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України" від 29 жовтня 1996 року N 336

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу" від 21 грудня 1994 року N 630

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил реєстрації аеродромів цивільної авіації" від 28 вересня 1994 року N 506

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил реєстрації цивільних повітряних суден України" від 14 березня 1994 року N 114

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт" від 1 липня 2002 року N 70/434

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт" від 26 листопада 2001 року N 140/825

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом" від 26 листопада 2001 року N 139/821

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку проведення авіаційних операцій (робіт) з пошуку і рятування у разі авіаційної події в районі відповідальності України за пошук і рятування" від 15 грудня 2000 року N 333/863/467/708

Наказ Державного комітету зв'язку та інформації України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезення пошти повітряними суднами" від 8 червня 1999 року N 105/297

Наказ Міністерства промислової політики України "Про затвердження Положення про порядок обліку та допуску до польотів експериментальних повітряних суден" від 24 березня 1999 року N 126

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Тимчасової інструкції про порядок надання в оренду повітряних суден Збройних Сил України" від 28 січня 1998 року N 19

5. Морський та річковий транспорт

Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 року (приєднання див. Закон України від 22 листопада 2002 року N 240-IV)

Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угода про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року (ратифіковані Законом України від 3 червня 1999 року N 728-XIV)

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (приєднання див. Закон України від 1 листопада 1996 року N 464/96-ВР)

Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року (ратифікована Законом України від 15 липня 1994 року N 115/94-ВР)

Протокол до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів 1976 року (ратифікований Законом України від 15 липня 1994 року N 115/94-ВР)

Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року (прийняття див. постанову Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. N 775)

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою, 1969 року (правонаступництво див. Постанову Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3734-XII)

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, та Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі (ратифіковані Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року N 3735-XII)

Міжнародна конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року

Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню із суден 1973 року, змінена Протоколом 1978 року до неї

Кодекс торгівельного мореплавства України від 23 травня 1995 року N 176/95

Указ Президента України "Про посвідчення особи моряка" від 5 червня 1993 року N 194/93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни" від 8 квітня 1993 року N 33-93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок надання морським і річковим судноплавним компаніям статусу національного перевізника" від 21 червня 2001 року N 668

Постанова Кабінету Міністрів України "Про портові збори" від 12 жовтня 2000 року N 1544

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державного департаменту морського і річкового транспорту" від 30 березня 2000 р. N 584

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання безпеки судноплавства України" від 30 грудня 1998 року N 2098

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України" від 26 вересня 1997 року N 1069

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього" від 9 жовтня 2002 року N 721

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в морських торговельних і річкових портах України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять" від 30 вересня 2002 року N 695

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження нормативних актів з пошуку та рятування на морі" від 10 вересня 2002 року N 643

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Статуту Морської аварійно-рятувальної служби та її фінансування" від 31 жовтня 2001 року N 748

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок передачі в чартер морських і річкових суден підприємствами державної форми власності й акціонерними товариствами, акції яких знаходяться у державній власності" від 4 вересня 2001 року N 585

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника" від 4 вересня 2001 року N 584

Наказ Міністерства транспорту України "Про визначення національного координатора навігаційних попереджень та затвердження Положення про нього" від 9 липня 2001 року N 420

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден" від 28 травня 2001 року N 341

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден" від 28 травня 2001 року N 340

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання торговельних, риболовних, спеціальних та інших морських і річкових суден на морях та внутрішніх водних шляхах України" від 23 травня 2001 року N 308

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України" від 19 квітня 2001 року N 225

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України" від 18 жовтня 2000 року N 574

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про капітана морського торговельного порту України" від 18 жовтня 2000 року N 573

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України" від 27 вересня 2000 року N 524

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України" від 14 червня 2000 року N 316

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання" від 31 травня 2000 року N 276

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку укладання договорів страхування морських суден, що перебувають у державній власності і передаються судновласниками у фрахт, оренду, лізинг" від 17 травня 1999 року N 260

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах" від 25 листопада 1998 року N 469

Наказ Міністерства транспорту України "Про впровадження Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства" від 7 липня 1998 року N 271

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і річкового транспорту України" від 1 липня 1998 року N 257

Наказ Міністерства транспорту України "Про утворення Інспекції Головного державного реєстратора флоту" від 20 жовтня 1997 року N 369

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України" від 27 червня 1996 року N 214

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка" від 27 вересня 1993 року N 322

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом" від 30 січня 2002 року N 11/50

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту" від 23 січня 2001 року N 26

Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства транспорту України, Державного комітету рибного господарства України "Про затвердження Інструкції про заходи щодо недопущення незаконного проникнення сторонніх осіб у портах України та іноземних портах на судна закордонного плавання, що плавають під Державним прапором України" від 29 листопада 1999 року N 502/568/156

Міжнародний кодекс по управлінню безпечною експлуатацією суден та попередженню забруднення

6. Автомобільний транспорт

Митна Конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року

Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1997 року (ратифікована Законом України від 8 квітня 1999 року N 581-XIV)

Закон України "Про автомобільний транспорт" від 5 квітня 2001 року N 2344-III

Закон України "Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" від 14 грудня 1999 року N 1286-XIV

Закон України "Про дорожній рух" від 30 червня 1993 року N 3353-XII

Указ Президента України "Питання Державної служби автомобільних доріг України" від 19 січня 2002 року N 50/2002

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування" від 29 січня 2003 року N 143

Постанова Кабінету Міністрів України "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами" від 18 січня 2001 року N 30

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг" від 4 жовтня 2000 року N 1521

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування" від 6 липня 2000 року N 1064

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державного департаменту автомобільного транспорту" від 30 березня 2000 р. N 586

Постанова Кабінету Міністрів України "Про класифікацію автомобільних доріг та перелік автомобільних доріг України державного значення" від 6 квітня 1998 року N 455

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" від 18 лютого 1997 року N 176

Постанова Кабінету Міністрів України "Про національного автомобільного перевізника" від 11 липня 1994 р. N 475

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони" від 30 березня 1994 року N 198

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами" від 8 травня 1993 року N 340

Наказ Міністерства транспорту України "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом" від 18 грудня 2002 року N 898

Наказ Міністерства транспорту України "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом" від 17 грудня 2002 року N 892

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів" від 17 січня 2002 року N 18

Наказ Міністерства транспорту України "Про ліцензування господарської діяльності по наданню послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом" від 15 січня 2001 року N 16

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом" від 21 січня 1998 року N 21

Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні" від 14 жовтня 1997 року N 363

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями" від 20 травня 2002 року N 260

Наказ Державної митної служби України "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП" від 21 листопада 2001 року N 755

Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП" від 6 березня 1995 року N 82

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом" від 16 січня 2001 року N 6/18

Наказ Міністерства зв'язку України, Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил перевезення пошти автомобільним транспортом" від 12 березня 1997 року N 32/76

Наказ Міністра оборони України "Про затвердження Інструкції про організацію та планування перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом у Збройних Силах України" від 25 листопада 1996 року N 354

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції про порядок приймання екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та зберігання документів, які стосуються екзаменаційної роботи" від 21 червня 1993 року N 394

7. Трубопровідний транспорт

Рамкова угода про інституційні засади створення міждержавних систем транспортування нафти та газу (ратифікована Законом України 18 січня 2001 року N 2231-III)

Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами (ратифікована Законом України від 11 червня 1997 року N 329/97-ВР)

Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу (ратифікована Законом України від 18 грудня 1996 року N 615/96-ВР)

Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15 травня 1996 року N 192/96-ВР

Закон України "Про нафту і газ" від 12 липня 2001 року N 2665-III

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів" від 16 листопада 2002 р. N 1747

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування природного та нафтового газу розподільними трубопроводами" від 30 вересня 1999 року N 1263

Постанова НКРЕ України "Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з транспортування природного газу магістральними трубопроводами" від 13 вересня 1999 року N 1195

III. Опис законодавства Європейського Союзу

Вторинне законодавство

1. Загальні положення

Convention on Customs Treatment of Pool Containers used in International Transport (Geneva, 21 January 1994)
OJ L 091, 22.04.95 p. 46

Конвенція про Митне оформлення ємностей (контейнерів), які використовуються при міжнародних транспортних перевезеннях (Женева, 21 січня 1994)
ОВ L 091, 22.04.95 С. 46

Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention)
OJ L 252/78, 14.09.78 p. 2

Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП)
ОВ L 252/78, 14.09.78 С. 2

Council Regulation (EEC) N 3912/92 of 17 December 1992 on controls carried out within the Community in the field of road and inland waterway transport in respect of means of transport registered or put into circulation in a third country
OJ L 395, 31.12.92 p.6

Регламент Ради (ЄЕС) N 3912/92 від 17 грудня 1992 року про контроль, що здійснюється в межах Співтовариства в області автомобільного та внутрішнього водного транспорту та стосується транспортних засобів, зареєстрованих або допущених до експлуатації у третіх країнах
ОВ L 395, 31.12.92 С. 6

Council Regulation (EEC) N 4060/89 of 21 December 1989 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport
OJ L 390, 30.12.89 p. 18

Регламент Ради (ЄЕС) N 4060/89 від 21 грудня 1989 року про відміну контролю на кордонах держав-членів в сфері автомобільного та внутрішнього водного транспорту
ОВ L 390, 30.12.89 С. 18

Council Regulation (EEC) N 3237/76 of 21 December 1976 on the advance implementation of the Technical Annexes and the advance use of the specimen TIR carnet of the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention) of 14 November 1975, Geneva
OJ L 368, 31.12.76 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 3237/76 від 21 грудня 1976 року про подальше впровадження Технічних Додатків та розширене використання форм документації на транзит типу МДП у відповідності до Митної Конвенції про міжнародні перевезення вантажів (Конвенція МДП) від 14 листопада 1975, Женева
ОВ L 368, 31.12.76 С. 1

Council Resolution of 19 July 1999 on the involvement of Europe in a new generation of satellite navigation services - Galileo-Definition phase
OJ C 221, 03.08.99 p. 1

Резолюція Ради від 19 липня 1999 року про залучення Співтовариства до розробки нового покоління супутникових навігаційних послуг
ОВ C 221, 03.08.99 С. 1

Council Resolution of 17 June 1997 on the development of telematics in road transport, in particular with respect to electronic fee collection
OJ C 194, 25.06.97 p. 5

Резолюція Ради від 17 червня 1997 року про розвиток телематики на автомобільному транспорті, зокрема щодо електронної сплати зборів
ОВ C 194, 25.06.97 С. 5

Council Resolution of 19 December 1994 on the European contribution to the development of a Global Navigation Satellite System (GNSS)
OJ C 379, 31.12.94 p. 2

Резолюція Ради від 19 грудня 1994 року про європейський внесок до розвитку Глобальної супутникової навігаційної системи (GNSS)
ОВ C 379, 31.12.94 С. 2

Council Resolution of 24 October 1994 on telematics in the transport sector
OJ C 309, 05.11.94 p. 1

Резолюція Ради від 24 жовтня 1994 року про телематику у транспортному секторі
ОВ C 309, 05.11.94 С. 1

2. Транспортна інфраструктура

2.1. Загальні положення

Decision N 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network
OJ L 228, 09.09.96 p. 1

Рішення N 1692/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 1996 року про вказівки Співтовариства щодо розвитку транс'європейської транспортної мережі
ОВ L 228, 09.09.96 С. 1

Commission Communication: Clarification of the Commission recommendations on the application of the competition rules to new transport infrastructure projects
OJ C 298, 30.09.97

Повідомлення Комісії: Пояснення до рекомендацій Комісії щодо застосування правил конкуренції до нових проектів в сфері транспортної інфраструктури
ОВ C 298, 30.09.97

2.2. Фінансова підтримка

Council Regulation (EEC) N 4048/88 of 19 December 1988 on the grant of financial support to transport infrastructure projects
OJ L 356, 24.12.88 p. 5

Регламент Ради (ЄЕС) N 4048/88 від 19 грудня 1988 року про надання фінансової підтримки проектам в сфері транспортної інфраструктури
ОВ L 356, 24.12.88 С. 5

Council Regulation (EEC) N 4070/87 of 22 December 1987 on the grant of support to transport infrastructure projects
OJ L 380, 31.12.87 p. 33

Регламент Ради (ЄЕС) N 4070/87 від 22 грудня 1987 року про надання підтримки проектам в сфері транспортної інфраструктури
ОВ L 380, 31.12.87 С. 33

Council Regulation (EEC) N 4059/86 of 22 December 1986 on the granting of financial support to transport infrastructure projects
OJ L 378, 31.12.86 p. 24

Регламент Ради (ЄЕС) N 4059/86 від 22 грудня 1986 року про надання фінансової підтримки проектам в сфері транспортної інфраструктури
ОВ L 378, 31.12.86 С. 24

Council Regulation (EEC) N 3620/84 of 19 December 1984 on a specific measure in the field of transport infrastructure
OJ L 333, 21.12.84 p. 58

Регламент Ради (ЄЕС) N 3620/84 від 19 грудня 1984 року про спеціальні заходи в сфері транспортної інфраструктури
ОВ L 333, 21.12.84 С. 58

Council Regulation (EEC) N 1889/84 of 26 June 1984 introducing special measures of Community interest relating to transport infrastructure
OJ L 177, 04.07.84 p. 4

Регламент Ради (ЄЕС) N 1889/84 від 26 червня 1984 року про впровадження спеціальних заходів, що становлять інтерес Співтовариства та стосуються транспортної інфраструктури
ОВ L 177, 04.07.84 С. 4

Council Regulation (EEC) N 3600/82 of 30 December 1982 on the granting of limited support in the field of transport infrastructure
OJ L 376 31.12.82 p. 10

Регламент Ради N 3600/82 від 30 грудня 1982 року про надання обмеженої підтримки в сфері транспортної інфраструктури
ОВ L 376 31.12.82 С. 10

2.3. Тарифи за користування

Regulation (EEC) N 1108/70 of the Council of 4 June 1970 introducing an accounting system for expenditure on infrastructure in respect of transport by rail, road and inland waterway
OJ L 130, 15.06.70 p. 4

Регламент Ради (ЄЕС) N 1108/70 від 4 червня 1970 року щодо впровадження фінансової звітності стосовно витрат на інфраструктуру в сфері автодорожнього, залізничного та внутрішнього водного транспорту
ОВ L 130, 15.06.70 С. 4

Regulation (EEC) N 2598/70 of the Commission of 18 December 1970 specifying the items to be included under the various headings in the forms of accounts shown in Annex I to Council Regulation (EEC) N 1108/70 of 4 June 1970
OJ L 278, 23.12.70 p. 1

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2598/70 від 18 грудня 1970 року, що визначає положення, що повинні бути включені до деяких пунктів звітних форм, зазначених у Додатку 1 до Регламенту Ради (ЕЕС) N 1108/70 від 4 червня 1970
ОВ L 278, 23.12.70 С. 1

Commission Regulation (EEC) N 281/71 of 9 February 1971 determining the composition of the list of waterways of a maritime character provided for in Article 3 (e) of Council Regulation (EEC) N 1108/70 of 4 June 1970
OJ L 033, 10.02.71 p. 11

Регламент Комісії (ЄЕС) N 281/71 від 9 лютого 1971 року про визначення переліку водних шляхів морського характеру, про які йдеться в Статті 3 (е) Регламенту Ради (ЕЕС) N 1108/70 від 4 червня 1970
ОВ L 033, 10.02.71 С. 11

Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification
OJ L 075, 15.03.2001 p. 29

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 року щодо розподілу потужностей залізничної інфраструктури та збору плати за використання залізничної інфраструктури та сертифікації безпеки
ОВ L 075, 15.03.2001 С. 29

Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures
OJ L 187, 20.07.99 p. 42

Директива Європейського Парламенту та Ради 1999/62/ЄС від 17 червня 1999 року про збори з транспортних засобів для перевезення товарів великої ваги за використання певних інфраструктур.
ОВ L 187, 20.07.99 С. 42

3. Наземний транспорт

3.1. Загальні положення

Commission Regulation (EC) N 6/2003 of 30 December 2002 concerning the dissemination of statistics on the carriage of goods by road (Text with EEA relevance)
OJ L 001, 04.01.2003 p. 45

Регламент Комісії (ЄС) N 6/2003 від 30 грудня 2003 року щодо розповсюдження статистичної інформації про перевезення вантажів автомобільним транспортом
OJ L 001, 04.01.2003 p. 45

3.2. Правила конкуренції

Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001, 04.01.2003 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1/2003 від 16 грудня 2002 року про застосування правил конкуренції, встановлених Статтями 81 та 82 Договору
ОВ L 001, 04.01.2003 С. 1

Commission Regulation (EC) N 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) N 1017/68, (EEC) N 4056/86 and (EEC) N 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector
OJ L 354, 30.12.98 p. 22

Регламент Комісії (ЄС) N 2843/98 від 22 грудня 1998 року про форму, зміст та інші деталі заяв та повідомлень, визначених в Регламентах Ради N 1017/68, N 4056/86 та N 3975/87, якими застосовуються правила конкуренції у транспортному секторі
ОВ L 354, 30.12.98 С. 22

Commission Regulation (EC) N 2842/98 of 22 December 1998 on the hearing of parties in certain proceedings under Articles 85 and 86 of the EC Treaty
OJ L 354, 30.12.98 p. 18

Регламент Комісії (ЄС) N 2842/98 від 22 грудня 1998 року про виступи сторін у певних процедурах, передбачених Статтями 85 та 86 Угоди про ЄС
ОВ L 354, 30.12.98 С. 18

Regulation (EEC) N 2988/74 of the Council of 26 November 1974 concerning limitation periods in proceedings and the enforcement of sanctions under the rules of the European Economic Community relating to transport and competition
OJ L 319, 29.11.74 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 2988/74 від 26 листопада 1974 року щодо строку давності при розгляді справ та застосуванні санкцій відповідно до положень Європейського Економічного Співтовариства, які стосуються транспорту та конкуренції
ОВ L 319, 29.11.74 С. 1

Regulation (EEC) N 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings
OJ L 156, 28.06.69 p. 8

Регламент Ради (ЄЕС) N 1192/69 від 26 червня 1969 про спільні правила по нормалізації рахунків на підприємствах залізничного транспорту
ОВ L 156, 28.06.69 С. 8

Regulation (EEC) N 1191/69 of the Council of 26 June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway
OJ L 156, 28.06.69 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 1191/69 від 26 червня 1969 року про заходи держав-членів щодо зобов'язань, що притаманні концепції публічних послуг транспорту в сфері автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту
ОВ L 156, 28.06.69 С. 1

Regulation (EEC) N 1017/68 of the Council of 19 July 1968 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway
OJ L 175, 23.07.68 p. 1

Регламент ради (ЄЕС) N 1017/68 від 19 липня 1968 року, яким застосовуються правила конкуренції до залізничного, автомобільного та внутрішнього водного транспорту
ОВ L 175, 23.07.68 С. 1

Regulation N 141/62 (EEC) of the Council exempting transport from the application of Council Regulation N 17
OJ 124, 28.11.62 p. 2751

Регламент Ради (ЄЕС) N 141/62, яким транспорт вилучається із сфери застосування Регламенту Ради N 17
ОВ 124, 28.11.62 С. 2751

3.3. Державне регулювання

Council Regulation (EC) N 718/1999 of 29 March 1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport
OJ L 090, 02.04.99 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 718/1999 від 29 березня 1999 року про політику у сфері торгового флоту Співтовариства, спрямовану на розвиток внутрішнього водного транспорту
ОВ L 090, 02.04.99 С. 1

Council Regulation (EEC) N 1101/89 of 27 April 1989 on structural improvements in inland waterway transport
OJ L 116, 28.04.89 p. 25

Регламент Ради (ЄЕС) N 1101/89 від 27 квітня 1989 року про структурне покращання на внутрішньому водному транспорті
ОВ L 116, 28.04.89 С. 25

Regulation (EEC) N 1107/70 of the Council of 4 June 1970 on the granting of aids for transport by rail, road and inland waterway
OJ L 130, 15.06.70 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 1107/70 від 4 червня 1970 року про надання допомоги залізничному, автомобільному та внутрішньому водному транспорту
ОВ L 130, 15.06.70 С. 1

* Regulation (EEC) N 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings
OJ L 156, 28.06.69 p. 8

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

* Regulation (EEC) N 1191/69 of the Council of 26 June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway
OJ L 156, 28.06.69 p. 1

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

Commission Regulation (EC) N 805/1999 of 16 April 1999 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EC) N 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport
OJ L 102, 17.04.99 p. 64

Регламент Комісії (ЄС) N 805/1999 від 16 квітня 1999 року, яким встановлюються певні заходи для впровадження Регламенту Ради N 1191/69 від 26 червня 1969 про політику у сфері торгового флоту Співтовариства, спрямовану на розвиток внутрішнього водного транспорту
ОВ L 102, 17.04.99 С. 64

Council Resolution of 15 December 1981 on Community railway policy
OJ C 157, 22.06.82 p. 1

Резолюція Ради від 15 грудня 1981 року про політику Співтовариства в сфері залізничного транспорту
ОВ C 157, 22.06.82 С. 1

Council Resolution of 27 June 1974 on the proposal for a Council Decision on Article 8 of the Council Decision of 13 May 1965
OJ C 111, 23.09.74 p. 1

Резолюція Ради від 27 червня 1974 року щодо пропозиції про прийняття Рішення Ради по статті 8 Рішення Ради від 13 травня 1965 року
ОВ C 111, 23.09.74 С. 1

68/335/EEC: Commission Recommendation of 31 July 1968 to the Member States on the structural improvement of the market in the carriage of goods by inland waterway
OJ L 218, 04.09.68 p. 10

68/335/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 31 липня 1968 року, адресована державам-членам, про структурне покращання ринку перевезень товарів внутрішніми водними шляхами
ОВ L 218, 04.09.68 С. 10

75/300/EEC: Commission Opinion of 18 April 1975 concerning the implementation of Council Regulation (EEC) N 1191/69 of 26 June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway, and Council Regulation (EEC) N 1192/69 of 26 June 1969 on common rules for the normalization of accounts of railway undertakings
OJ L 137, 28.05.75 p. 24

75/300/ЄЕС: Висновок Комісії від 18 квітня 1975 року щодо імплементації Регламенту Ради N 1191/69 про заходи держав-членів щодо зобов'язань, що притаманні концепції публічних послуг транспорту в сфері автомобільного, залізничного та внутрішнього водного транспорту, та Регламенту Ради N 1192/69 від 26 червня 1969 року про спільні правила для нормалізації рахунків підприємств залізничного транспорту
ОВ L 137, 28.05.75 С. 24

3.4. Функціонування ринку

3.4.1. Загальні положення

Council Regulation (EEC) N 3916/90 of 21 December 1990 on measures to be taken in the event of a crisis in the market in the carriage of goods by road
OJ L 375, 31.12.90 p. 10

Регламент Ради (ЄЕС) N 3916/90 від 21 грудня 1990 року про заходи, які мають бути вжиті у випадку кризи на ринку перевезень вантажів автомобільним транспортом
ОВ L 375, 31.12.90 С. 10

EEC Council: Regulation N 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions, in implementation of Article 79 (3) of the Treaty establishing the European Economic Community
OJ P 052, 16.08.60 p. 1121

Регламент Ради N 11 щодо усунення дискримінації в сфері транспортних тарифів та умов, на виконання Статті 79 (3) Договору про заснування Європейського Економічного Співтовариства
ОВ P 052, 16.08.60 С. 1121

EEC Council: Rules of the Transport Committee
OJ 025, 27.11.58 p. 509

Рада ЄЕС: Правила Транспортного комітету
ОВ 025, 27.11.58 С. 509

Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations
OJ L 124, 23.05.96 p. 1

Директива Ради 96/26/ЄС від 29 квітня 1996 року про допуск до зайняття діяльністю оператора вантажного транспорту та оператора пасажирського транспорту і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших доказів офіційного визнання кваліфікації з метою створення таким операторам належних умов для свободи здійснення підприємницької діяльності в сфері внутрішніх та міжнародних перевезень.
ОВ L 124, 23.05.96 С. 1

Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products
OJ L 076, 23.03.92 p. 1

Директива Ради 92/12/ЄЕС від 25 лютого 1992 року про загальні заходи стосовно підакцизних товарів та про утримання, рух та моніторинг таких товарів
ОВ L 076, 23.03.92 С. 1

Council Directive 68/297/EEC of 19 July 1968 on the standardisation of provisions regarding the duty-free admission of fuel contained in the fuel tanks of commercial motor vehicles
OJ L 175, 23.07.68 p. 15

Директива Ради 68/297/ЄЕС від 19 липня 1968 року про стандартизацію положень, що стосуються безмитного допуску палива, що міститься в баках комерційних автотранспортних засобів
ОВ L 175, 23.07.68 С. 15

Council Resolution of 24 October 1994 on road freight transport in the single European market
OJ C 309, 05.11.94 p. 4

Резолюція Ради від 24 жовтня 1994 року про найманий автомобільний транспорт на спільному європейському ринку
ОВ C 309, 05.11.94 С. 4

Council Resolution of 24 October 1994 on structural improvements in inland waterway transport
OJ C 309, 05.11.94 p. 5

Резолюція Ради від 24 жовтня 1994 року про структурне покращання на внутрішньому водному транспорті
ОВ C 309, 05.11.94 С. 5

84/646/EEC: Council Recommendation of 19 December 1984 on strengthening the cooperation of the national railway companies of the Member States in international passenger and goods transport
OJ L 333, 21.12.84 p. 63

84/646/ЄЕС: Рекомендація Ради від 19 грудня 1984 року про посилення співробітництва між національними компаніями залізничного транспорту держав-членів в сфері міжнародного перевезення пасажирів та вантажів
ОВ L 333, 21.12.84 С. 63

Council Resolution of 15 December 1981 on Community railway policy
OJ C 157, 22.06.82 p. 1

Резолюція Ради від 15 грудня 1981 року про політику Співтовариства в сфері залізничного транспорту
ОВ C 157, 22.06.82 С. 1

68/335/EEC: Commission Recommendation of 31 July 1968 to the Member States on the structural improvement of the market in the carriage of goods by inland waterway
OJ L 218, 04.09.68 p. 10

68/335/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 31 липня 1968 року державам-членам щодо структурного покращання ринку перевезень вантажів внутрішнім водним транспортом
ОВ L 218, 04.09.68 С. 10

Commission Recommendation to the Member States on the application of Regulation N 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions, in implementation of Article 79 (3) of the Treaty
OJ 050, 22.07.61 p. 975

Рекомендація Комісії державам-членам про застосування Регламенту N 11 щодо усунення дискримінації в сфері транспортних тарифів та умов на виконання Статті 79 (3) Договору
ОВ 050, 22.07.61 С. 975

3.4.2. Моніторинг ринку

Regulation (EC) N 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics
OJ L 014, 21.01.2003 p. 1

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 91/2003 про статистику на залізничному транспорті
ОВ L 014, 21.01.2003 С. 1

Council Regulation (EC) N 1172/98 of 25 May 1998 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road
OJ L 163, 06.06.98 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1172/98 від 25 травня 1998 року про статистичну звітність в сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом
ОВ L 163, 06.06.98 С. 1

Commission Regulation (EC) N 2163/2001 of 7 November 2001 concerning the technical arrangements for data transmission for statistics on the carriage of goods by road
OJ L 291, 08.11.2001 p. 13

Регламент Комісії (ЄС) N 2163/2001 від 7 листопада 2001 року щодо технічних заходів для передачі статистичних даних про перевезення вантажів автомобільним транспортом
ОВ L 291, 08.11.2001 С. 13

Council Directive 80/1119/EEC of 17 November 1980 on statistical returns in respect of carriage of goods by inland waterways
OJ L 339, 15.12.80 p. 30

Директива Ради 80/1119/ЄЕС від 17 листопада 1980 року про статистичну звітність в сфері перевезень вантажів внутрішнім водним транспортом
ОВ L 339, 15.12.80 С. 30

Council Resolution of 26 March 1992 on the extension of the system for observing the markets for the carriage of goods by rail, road and inland waterway
OJ C 086, 07.04.92 p. 4

Резолюція Ради від 26 березня 1992 року про розширення системи спостереження за ринком перевезень вантажів залізничним, автомобільним та внутрішнім водним транспортом
ОВ C 086, 07.04.92 С. 4

Recommandations de la Commission adresses aux tats membres au sujet de l'tablissement d'une nomenclature uniforme de marchandises pour les besoins de la statistique des transports
OJ P 063, 30.09.61 p. 1153

Рекомендація Комісії, адресована державам-членам щодо впровадження уніфікованої номенклатури товарів для цілей транспортної статистики
ОВ P 063, 30.09.61 С. 1153

3.4.3. Доступ на ринок

Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement)
OJ L 321, 26.11.2002 p. 13

Угода про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами
ОВ L 321, 26.11.2002 С. 13

Agreement on the International Carriage of Passengers by Road by means of Occasional Coach and Bus Services (ASOR) - Final Act - Declarations by the Contracting Parties - Declaration by the European Economic Community
OJ L 230, 05.08.82 p. 39

Угода про міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом шляхом надання нерегулярних послуг з перевезення автобусами (ASOR) - Заключний Акт - Декларації сторін, що домовляються, - Декларація Європейського Економічного Співтовариства
ОВ L 230, 05.08.82 С. 39

Council Regulation (EC) N 12/98 of 11 December 1997 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State
OJ L 004, 08.01.98 p. 10

Регламент Ради (ЄС) N 12/98 від 11 грудня 1997 року, яким встановлюються умови, за яких перевізник-нерезидент може надавати послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в державі-члені
ОВ L 004, 08.01.98 С. 10

Council Regulation (EEC) N 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to or from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States
OJ L 095, 09.04.92 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 881/92 від 26 березня 1992 року про доступ на ринок автомобільних перевезень вантажів у межах Співтовариства, до або з території держави-члена або транзитом через територію однієї або декількох держав-членів
ОВ L 095, 09.04.92 С. 1

Council Regulation (EEC) N 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and bus
OJ L 074, 20.03.92 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 684/92 від 16 травня 1992 року про спільні правила міжнародних перевезень пасажирів автобусами
ОВ L 074, 20.03.92 С. 1

Council Regulation (EEC) N 3921/91 of 16 December 1991 laying down the conditions under which non-resident carriers may transport goods or passengers by inland waterway within a Member State
OJ L 373, 31.12.91 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 3921/91 від 16 грудня 1991 року, яким встановлюються умови, за яких перевізник-нерезидент може надавати послуги з перевезення пасажирів чи вантажів внутрішнім водним транспортом в державі-члені
ОВ L 373, 31.12.91 С. 1

Council Regulation (EEC) N 56/83 of 16 December 1982 concerning the implementation of the Agreement on the international carriage of passengers by road by means of occasional coach and bus services (ASOR)
OJ L 010, 13.01.83 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 56/83 від 16 грудня 1982 року щодо імплементації Угоди про міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом шляхом надання нерегулярних послуг з перевезення автобусами (ASOR)
ОВ L 010, 13.01.83 С. 1

Council Regulation (EEC) N 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State
OJ L 279, 12.11.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 3118/93 від 25 жовтня 1993 про встановлення умов, за яких перевізники-нерезиденти можуть надавати послуги з перевезення в межах держави члена
ОВ L 279, 12.11.93 С. 1

* Commission Regulation (EC) N 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) N 1017/68, (EEC) N 4056/86 and (EEC) N 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector
OJ L 354, 30.12.98 p. 22

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

Commission Regulation (EC) N 2121/98 of 2 October 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EEC) N 684/92 and (EC) N 12/98 as regards documents for the carriage of passengers by coach and bus
OJ L 268, 03.10.98 p. 10

Регламент Комісії (ЄС) N 2121/98 від 2 жовтня 1998 року, яким встановлюються детальні правила застосування Регламентів Ради N 684/92 та N 12/98 щодо документів на перевезення пасажирів автобусами
ОВ L 268, 03.10.98 С. 10

Commission Regulation (EC) N 792/94 of 8 April 1994 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) N 3118/93 to road haulage operators on own account
OJ L 092, 09.04.94 p. 13

Регламент Комісії (ЄС) N 792/94 від 8 квітня 1994 року, яким встановлюються детальні правила застосування Регламенту ради N 3118/93 до водіїв вантажних машин, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю
ОВ L 092, 09.04.94 С. 13

* Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification
OJ L 075, 15.03.2001 p. 29

Також у підрозділі 2.3 "Тарифи за користування"

Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway
OJ L 145, 19.06.96 p. 10

Директива Ради 96/35/ЄС від 3 червня 1996 року про призначення та професійну кваліфікацію радників з безпеки транспортування небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом
ОВ L 145, 19.06.96 С. 10

Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations
OJ L 124, 23.05.96 p. 1

Також у підрозділі 3.4.1 "Загальні положення"

Council Directive 95/18/EC of 19 June 1995 on the licensing of railway undertakings
OJ L 143, 27.06.95 p. 70

Директива Ради 95/18/ЄС від 19 червня 1995 року про ліцензування підприємств залізничного транспорту
ОВ L 143, 27.06.95 С. 70

Council Directive 91/672/EEC of 16 December 1991 on the reciprocal recognition of national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway
OJ L 373, 31.12.91 p. 29

Директива Ради 91/672/ЄЕС від 16 грудня 1991 року про взаємне визнання національних сертифікатів капітанів на право керування судами для перевезення пасажирів та вантажів внутрішнім водним транспортом
ОВ L 373, 31.12.91 С. 29

Council Directive 84/647/EEC of 19 December 1984 on the use of vehicles hired without drivers for the carriage of goods by road
OJ L 335, 22.12.84 p. 72

Директива Ради 84/647/ЄЕС від 19 грудня 1984 року про використання автотранспортних засобів, найнятих без водія, для перевезення вантажів
ОВ L 335, 22.12.84 С. 72

Council Directive 82/714/EEC of 4 October 1982 laying down technical requirements for inland waterway vessels
OJ L 301, 28.10.82 p. 1

Директива Ради 82/714/ЄЕС від 16 жовтня 1982 року, якою встановлюються технічні вимоги для суден внутрішнього водного транспорту
ОВ L 301, 28.10.82 С. 1

Council Directive 76/914/EEC of 16 December 1976 on the minimum level of training for some road transport drivers
OJ L 357, 29.12.76 p. 36

Директива Ради 76/914/ЄЕС від 16 грудня 1976 року про мінімальний рівень досвіду для деяких з категорій водіїв автомобільного транспорту
ОВ L 357, 29.12.76 С. 36

EEC: First Council Directive on the establishment of certain common rules for international transport (carrying of goods by road for hire or reward)
OJ L 070, 06.08.62 p. 2005

Перша Директива Ради ЄЕС про встановлення певних спільних правил для міжнародного транспорту (перевезення вантажів на умовах оренди чи за винагороду)
ОВ L 070, 06.08.62 С. 2005

67/741/EEC: Commission Recommendation of 28 November 1967 to the Member States on the utilization, for certain goods transport operations by road, of authorizations conforming to the models given in the Council Directive of 13 May 1965 concerning the standardization of certain rules relating to authorizations for the carriage of goods by road between Member States
OJ 296, 06.12.67 p. 9

67/741/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 28 листопада 1967 року державам-членам щодо використання в сфері перевезення певних вантажів автомобільним транспортом дозволів, які відповідають моделям, визначеним в Директиві Ради від 13 травня 1965 року про стандартизацію певних правил, що стосуються надання дозволів на перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами-членами
ОВ 296, 06.12.67 С. 9

3.4.4. Ціни та умови перевезення

Council Regulation (EEC) N 4058/89 of 21 December 1989 on the fixing of rates for the carriage of goods by road between Member States
OJ L 390, 30.12.89 p. 1

Регламент Ради N 4058/89 від 21 грудня 1989 року про фіксацію ставок за перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами-членами
ОВ L 390, 30.12.89 С. 1

* EEC Council: Regulation N 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions, in implementation of Article 79 (3) of the Treaty establishing the European Economic Community
OJ P 052 16.08.60 p. 1121

Також у підрозділі 3.4.1 "Загальні положення"

Council Directive 96/75/EC of 19 November 1996 on the systems of chartering and pricing in national and international inland waterway transport in the Community
OJ L 304, 27.11.96 p. 12

Директива Ради 96/75/ЄС від 19 листопада 1996 року про систему чартерів та цінової практики на національному та міжнародному внутрішньому водному транспорті Співтовариства
ОВ L 304, 27.11.96 С. 12

ECSC High Authority: Recommendation N 1-61 of 1 March 1961 to the Governments of the Member States, concerning the publication or communication of the scales, rates and tariff rules applied to the carriage of coal and steel
OJ 018, 09.03.61 p. 469

Рекомендація Високого Органу ЄСВС N 1-61 від 1 березня 1961 року державам-членам щодо опублікування або повідомлення про шкали, ставки та тарифні правила, що застосовуються до перевезення вугілля та сталі
ОВ 018, 09.03.61 С. 469

* Commission Recommendation to the Member States on the application of Regulation N 11 concerning the abolition of discrimination in transport rates and conditions, in implementation of Article 79(3) of the Treaty
OJ 050 22.07.61 p. 975

Також у підрозділі 3.4.1 "Загальні положення"

3.5. Структурна гармонізація

Council Regulation (EC) N 2411/98 of 3 November 1998 on the recognition in intra-Community traffic of the distinguishing sign of the Member State in which motor vehicles and their trailers are registered
OJ L 299, 10.11.98 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 2411/98 від 3 листопада 1998 року про визнання в дорожньому русі в Співтоваристві окремих знаків держав-членів, в яких транспортні засоби та їх причепи зареєстровані
ОВ L 299, 10.11.98 С. 1

* Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification
OJ L 075 15.03.2001 p. 29

Також у підрозділі 2.3 "Тарифи за користування"

Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community
OJ L 057, 02.03.92 p. 27

Директива Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 року про встановлення та використання в Співтоваристві пристроїв обмеження швидкості на певних категоріях транспортних засобів
ОВ L 057, 02.03.92 С. 27

Council Directive 91/440/EEC of 29 July 1991 on the development of the Community's railways
OJ L 237, 24.08.91 p. 25

Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29 липня 1991 року про розвиток залізниць Співтовариства
ОВ L 237, 24.08.91 С. 25

EEC: Council Decision instituting a procedure or prior examination and consultation in respect of certain laws, regulations and administrative provisions concerning transport proposed in Member States
OJ P 023, 03.04.62 p. 720

ЄЕС: Рішення Ради, яким встановлюється процедура попереднього аналізу та консультацій щодо певних законів, правил та адміністративних положень в сфері транспорту, що пропонуються до прийняття в державах-членах
ОВ P 023, 03.04.62 С. 720

Council Resolution of 28 September 1995 on the deployment of telematics in the road transport sector
OJ C 264, 11.10.95 p. 1

Резолюція Ради від 28 вересня 1995 року про розгортання телематики в автотранспортному секторі
ОВ C 264, 11.10.95 С. 1

Council Resolution of 19 June 1995 on social harmonization in road freight transport in the Internal Market
OJ C 169, 05.07.95 p. 4

Резолюція Ради від 19 червня 1995 року про соціальну гармонізацію на внутрішньому ринку в сфері найманого автомобільного транспорту
ОВ C 169, 05.07.95 С. 4

Council Resolution of 19 June 1995 on the development of rail transport and combined transport
OJ C 169, 05.07.95 p. 1

Резолюція Ради від 19 червня 1995 року про розвиток залізничного транспорту та комбінованих перевезень
ОВ C 169, 05.07.95 С. 1

Council Resolution of 17 December 1990 on the development of a European high-speed rail network
OJ C 033, 08.02.91 p. 1

Резолюція Ради від 17 грудня 1990 року про розвиток європейської мережі швидкісного залізничного сполучення
ОВ C 033, 08.02.91 С. 1

Council Resolution of 7 December 1970 on co-operation between railway undertakings
OJ C 005, 19.01.71 p. 1

Резолюція Ради від 7 грудня 1970 року про співробітництво між підприємствами залізничного транспорту
ОВ C 005, 19.01.71 С. 1

82/922/EEC: Commission Recommendation of 17 December 1982 to national railway undertakings on the definition of a high-quality international passenger transport system
OJ L 381, 31.12.82 p. 38

82/922/ЄЕС: Рекомендація Комісії від 17 грудня 1982 року, адресована національним підприємствам залізничного транспорту, щодо визначення системи високоякісного міжнародного пасажирського транспорту
ОВ L 381, 31.12.82 С. 38

3.5.1. Технічні умови та умови безпеки

European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport (AETR)
OJ L 095, 08.04.78 p. 1

Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, задіяних на міжнародних автомобільних перевезеннях (AETR)
ОВ L 095, 08.04.78 С. 1

Council Regulation (EEC) N 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport
OJ L 370, 31.12.85 p. 8

Регламент Ради (ЄЕС) N 3821/85 від 20 грудня 1985 року про записуюче устаткування на автомобільному транспорті
ОВ L 370, 31.12.85 С. 8

Commission Regulation (EEC) N 3688/92 of 21 December 1992 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) N 3821/85 on recording equipment in road transport
OJ L 374, 22.12.92 p. 12

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3688/92 від 21 грудня 1992 року, який адаптує до вимог технічного прогресу Регламент Ради N 3821/85 про записуюче устаткування на автомобільному транспорті
ОВ L 374, 22.12.92 С. 12

Commission Regulation (EEC) N 3314/90 of 16 November 1990 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) N 3821/85 on recording equipment in road transport
OJ L 318, 17.11.90 p. 20

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3314/90 від 16 листопада 1990 року, який адаптує до вимог технічного прогресу Регламент Ради N 3821/85 про записуюче устаткування на автомобільному транспорті
ОВ L 318, 17.11.90 С. 20

Directive 2002/51/EC of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the reduction of the level of pollutant emissions from two- and three-wheel motor vehicles and amending Directive 97/24/EC
OJ L 252, 20.09.2002 p. 20

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/51/ЄС від 19 липня 2002 року про зменшення рівня викидів забруднювачів дво- та трьохколісними транспортними засобами та про внесення змін до Директиви 97/24/ЄС
ОВ L 252, 20.09.2002 С. 20

Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community
OJ L 203, 10.08.2000 p. 1

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/30/ЄС від 6 червня 2000 року про технічну дорожню інспекцію придатності до експлуатації комерційних транспортних засобів, що використовуються в Співтоваристві
ОВ L 203, 10.08.2000 С. 1

Directive 2000/18/EC of the European Parliament and of the Council of 17 April 2000 on minimum examination requirements for safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail or inland waterway
OJ L 118, 19.05.2000 p. 41

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/18/ЄС від 17 квітня 2000 року про мінімальні вимоги щодо екзаменування радників з безпеки транспортування небезпечних вантажів залізничним, автомобільним та внутрішнім водним транспортом
ОВ L 118, 19.05.2000 С. 41

Directive 2000/9/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to cableway installations designed to carry persons
OJ L 106, 03.05.2000 p. 21

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/9/ЄС від 20 березня 2000 року щодо устаткування канатних доріг, що призначені для перевезення людей
ОВ L 106, 03.05.2000 С. 21

Directive 98/91/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 relating to motor vehicles and their trailers intended for the transport of dangerous goods by road and amending Directive 70/156/EEC relating to the type approval of motor vehicles and their trailers
OJ L 011, 16.01.99 p. 25

Директива Європейського Парламенту та Ради 98/91/ЄС від 14 грудня 1998 року щодо транспортних засобів та їх причепів, призначених для транспортування небезпечних вантажів автомобільними шляхами, та щодо внесення змін до Директиви 70/165/ЕЕС щодо схвалення типу транспортних засобів та його причепів
ОВ L 011, 16.01.99 С. 25

Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for vehicles
OJ L 138, 01.06.99 p. 57

Директива Ради 1999/37/ЄС від 29 квітня 1999 року про реєстраційні документи на транспортні засоби
ОВ L 138, 01.06.99 С. 57

Council Directive 1999/36/EC of 29 April 1999 on transportable pressure equipment
OJ L 138, 01.06.99 p. 20

Директива Ради 1999/36/ЄС від 29 квітня 1999 року про пересувні преси
ОВ L 138, 01.06.99 С. 20

Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 1997 on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles
OJ L 226, 18.08.97 p. 1

Директива Європейського Парламенту та Ради 97/24/ЄС від 17 червня 1997 року про певні компоненти та характеристики дво- та трьохколісних транспортних засобів
ОВ L 226, 18.08.97 С. 1

Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
OJ L 046, 17.02.97 p. 1

Директива Ради 96/96/ЄС від 20 грудня 1996 року про наближення законодавства держав-членів в сфері тестів на експлуатаційну придатність транспортних засобів та їх причепів
ОВ L 046, 17.02.97 С. 1

Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic
OJ L 235, 17.09.96 p. 59

Директива Ради 96/53/ЕС від 25 липня 1996 щодо встановлення максимально дозволених розмірів транспортних засобів в національному та міжнародному автомобільному русі та максимальної допустимої ваги таких засобів в міжнародному автомобільному русі
ОВ L 235, 17.09.96 С. 59

Council Directive 96/50/EC of 23 July 1996 on the harmonization of the conditions for obtaining national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway in the Community
OJ L 235, 17.09.96 p. 31

Директива Ради 96/50/ЕС від 23 липня 1996 щодо гармонізації умов видачі національних сертифікатів капітанів на право керування судном для перевезення вантажів або пасажирів у внутрішніх водних перевезення в межах Співтовариства
ОВ L 235, 17.09.96 С. 31

Council Directive 96/49/EC of 23 July 1996 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail
OJ L 235, 17.09.96 p. 25

Директива Ради 96/49/ЄС від 23 липня 1996 року про наближення законодавства держав-членів в сфері перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом
ОВ L 235, 17.09.96 С. 25

* Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational qualification of safety advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway
OJ L 145, 19.06.96 p. 10

Також у підрозділі 3.4.3. "Доступ до ринку"

Council Directive 95/50/EC of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road
OJ L 249, 17.10.95 p. 35

Директива Ради 95/50/ЄС від 6 жовтня 1995 року про уніфіковані процедури перевірок при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом
ОВ L 249, 17.10.95 С. 35

Directive 95/28/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 relating to the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicle
OJ L 281, 23.11.95 p. 1

Директива Європарламенту та Ради 95/28/ЕС від 24 жовтня 1995 щодо пожежонебезпечних властивостей речовин, що використовуються у виробництві внутрішнього оснащення певних категорій транспортних засобів
ОВ L 281, 23.11.95 С. 1

Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road
OJ L 319, 12.12.94 p. 7

Директива Ради 94/55/ЄС від 21 листопада 1994 року про наближення законодавства держав-членів в сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
ОВ L 319, 12.12.94 С. 7

Council Directive 93/94/EEC of 29 October 1993 relating to the space for mounting the rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles
OJ L 311, 14.12.93 p. 83

Директива Ради 93/94/ЕЕС від 29 жовтня 1993 року щодо місця для встановлення задньої реєстраційної таблички на дво- та трьохколісних транспортних засобах
ОВ L 311, 14.12.93 С. 83

Council Directive 93/93/EEC of 29 October 1993 on the masses and dimensions of two or three-wheel motor vehicles
OJ L 311, 14.12.93 p. 76

Директива Ради 93/93/ЕЕС від 29 жовтня 1993 року щодо маси та розміру дво- та трьохколісних транспортних засобів
ОВ L 311, 14.12.93 С. 76

Council Directive 93/92/EEC of 29 October 1993 on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles
OJ L 311, 14.12.93 p. 1

Директива Ради 93/92/ЕЕС від 29 жовтня 1993 року щодо встановлення освітлюваних та сигнальних пристроїв на дво- та трьохколісних транспортних засобах
ОВ L 311, 14.12.93 С. 1

Council Directive 93/34/EEC of 14 June 1993 on statutory markings for two- or three-wheel motor vehicles
OJ L 188, 29.07.93 p. 38

Директива Ради 93/34/ЕЕС від 14 червня 1993 року щодо встановлених законом позначень на дво- та трьохколісних транспортних засобах
ОВ L 188, 29.07.93 С. 38

Council Directive 93/33/EEC of 14 June 1993 on protective devices intended to prevent the unauthorized use of two- or three-wheel motor vehicles
OJ L 188, 29.07.93 p. 32

Директива Ради 93/33/ЕЕС від 14 червня 1993 року щодо захисних пристроїв, призначених для превентивного захисту від несанкціонованого використання дво- та трьохколісних транспортних засобів
ОВ L 188, 29.07.93 С. 32

Council Directive 93/32/EEC of 14 June 1993 on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles
OJ L 188, 29.07.93 p. 28

Директива Ради 93/32/ЕЕС від 14 червня 1993 року щодо ручки для тримання пасажирів на двоколісних транспортних засобах
ОВ L 188, 29.07.93 С. 28

Council Directive 93/31/EEC of 14 June 1993 on stands for two-wheel motor vehicles
OJ L 188, 29.07.93 p. 19

Директива Ради 93/31/ЕЕС від 14 червня 1993 року щодо підпірки на двоколісних транспортних засобах
ОВ L 188, 29.07.93 С. 19

Council Directive 93/30/EEC of 14 June 1993 on audible warning devices for two-or three-wheel motor vehicles
OJ L 188, 29.07.93 p. 11

Директива Ради 93/30/ЕЕС від 14 червня 1993 року щодо звукових попереджувальних пристроїв для дво- та трьохколісних транспортних засобів
ОВ L 188, 29.07.93 С. 11

Council Directive 93/29/EEC of 14 June 1993 on the identification of controls, tell-tales and indicators for two-or three-wheel motor vehicles
OJ L 188, 29.07.93 p. 1

Директива Ради 93/29/ЕЕС від 14 червня 1993 року щодо позначення засобів управління, контролю та сигнальних пристроїв та індикаторів на дво- або трьохколісних транспортних засобах
ОВ L 188, 29.07.93 С. 1

Council Directive 92/114/EEC of 17 December 1992 relating to the external projections forward of the cab's rear panel of motor vehicles of category N
OJ L 409, 31.12.92 p. 17

Директива Ради 92/114/ЕЕС від 17 грудня 1992 року щодо зовнішніх проекцій задньої панелі кабіни транспортних засобів категорії N
ОВ L 409, 31.12.92 С. 17

Council Directive 92/24/EEC of 31 March 1992 relating to speed limitation devices or similar speed limitation on-board systems of certain categories of motor vehicles
OJ L 129, 14.05.92 p. 154

Директива Ради 92/24/ЕС від 31 березня 1992 року щодо пристроїв обмеження швидкості або подібних бортових (вбудованих) систем обмеження швидкості для певних категорій транспортних засобів
ОВ L 129, 14.05.92 С. 154

Council Directive 92/22/EEC of 31 March 1992 on safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers
OJ L 129, 14.05.92 p. 11

Директива Ради 92/22/ЕЕС від 31 березня 1992 року щодо безпеки плівок та захисних плівок на транспортних засобах та їх причепах
ОВ L 129, 14.05.92 С. 11

Council Directive 91/671/EEC of 16 December 1991 on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes
OJ L 373, 31.12.91 p. 26

Директива Ради 91/671/ЕС від 16 грудня 1991 року щодо наближення законодавства держав-членів в сфері обов'язкового використання ременів безпеки у транспортних засобах вагою менше 3,5 тонн
ОВ L 373, 31.12.91 С. 26

Council Directive 91/439/EEC of 29 July 1991 on driving licences
OJ L 237, 24.08.91 p. 1

Директива Ради 91/439/ЕС від 29 липня 1991 року про водійські права
ОВ L 237, 24.08.91 С. 1

Council Directive 89/459/EEC of 18 July 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to the tread depth of tyres of certain categories of motor vehicles and their trailers
OJ L 226, 03.08.89 p. 4

Директива Ради 89/459/ЕЕС від 18 липня 1989 року щодо наближення законодавства держав-членів стосовно глибини протектору шин певних категорій транспортних засобів та їх причепів
ОВ L 226, 03.08.89 С. 4

Council Directive 82/714/EEC of 4 October 1982 laying down technical requirements for inland waterway vessels
OJ L 301, 28.10.82 p. 1

Директива Ради 82/714/ЕЕС від 4 жовтня 1982 року про затвердження технічних вимог щодо суден внутрішнього водного транспорту
ОВ L 301, 28.10.82 С. 1

Council Directive 76/135/EEC of 20 January 1976 on reciprocal recognition of navigability licences for inland waterway vessels
OJ L 021, 29.01.76 p. 10

Директива Ради 76/135/ЕЕС від 20 січня 1976 року про взаємне визнання ліцензій судноплавної придатності суден внутрішнього водного транспорту
ОВ L 021, 29.01.76 С. 10

Council Directive 70/311/EEC of 8 June 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers
OJ L 133, 18.06.70 p. 10

Директива Ради 70/311/ЄЕС від 8 червня 1970 року про наближення законодавства держав-членів щодо обладнання для керування транспортними засобами та їх причепами
ОВ L 133, 18.06.70 С. 10

Commission Directive 2001/92/EC of 30 October 2001 adapting to technical progress Council Directive 92/22/EEC on safety glazing and glazing materials on motor vehicles and their trailers and Council Directive 70/156/EEC relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers
OJ L 291, 08.11.2001 p. 24

Директива Комісії 2001/92/ЄС від 30 жовтня 2001 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Директиви Ради 92/22/ЄЕС щодо безпеки плівок та захисних плівок на транспортних засобах та їх причепах та Директиви 70/156/ЄЕС щодо схвалення типу транспортних засобів та їх причепів
ОВ L 291, 08.11.2001 С. 24

Commission Directive 2000/74/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/29/EEC on the identification of controls, tell-tales and indicators for two- or three-wheel motor vehicles
OJ L 300, 29.11.2000 p. 24

Директива Комісії 2000/74/ЄС від 22 листопада 2000 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Директиви Ради 93/29/ЕЕС від 14 червня 1993 щодо позначення засобів управління, контролю та сигнальних пристроїв та індикаторів на дво- або трьохколісних транспортних засобах
ОВ L 300, 29.11.2000 С. 24

Commission Directive 2000/72/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/31/EEC on stands for two-wheel motor vehicles
OJ L 300, 29.11.2000 p. 18

Директива Комісії 2000/72/ЄС від 22 листопада 2000 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Директиви Ради 93/31/ЕЕС від 14 червня 1993 року щодо підпірки на двоколісних транспортних засобах
ОВ L 300, 29.11.2000 С. 18

Commission Directive 1999/26/EC of 20 April 1999 adapting to technical progress Council Directive 93/94/EEC relating to the space for mounting the rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles
OJ L 118, 06.05.99 p. 32

Директива Комісії 1999/26/ЄС від 20 квітня 1999 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Директиви Ради 93/94/ЕЕС від 29 жовтня 1993 щодо місця для встановлення задньої реєстраційної таблички на дво- та трьохколісних транспортних засобах
ОВ L 118, 06.05.99 С. 32

Commission Directive 1999/24/EC of 9 April 1999 adapting to technical progress Council Directive 93/32/EEC on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles
OJ L 104, 21.04.99 p. 16

Директива Комісії 1999/24/ЄС від 9 квітня 1999 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Директиви Ради Ради 93/32/ЕЕС від 14 червня 1993 щодо ручки для тримання пасажирів на двоколісних транспортних засобах
ОВ L 104, 21.04.99 С. 16

Commission Directive 1999/23/EC of 9 April 1999 adapting to technical progress Council Directive 93/33/EEC on protective devices intended to prevent the unauthorised use of two- or three-wheel motor vehicles
OJ L 104, 21.04.99 p. 13

Директива Комісії 1999/26/ЄС від 20 квітня 1999 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Директиви Ради 93/33/ЄЕС щодо захисних пристроїв, призначених для превентивного захисту від несанкціонованого використання дво- та трьохколісних транспортних засобів
ОВ L 104, 21.04.99 С. 13

Commission Directive 1999/7/EC of 26 January 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/311/EEC relating to the steering equipment for motor vehicles and their trailers
OJ L 040, 13.02.99 p. 36

Директива Комісії 1999/7/ЄС від 26 січня 1999 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Директиви Ради 70/311/ЄЕС щодо обладнання для керування транспортними засобами та їх причепами
ОВ L 040, 13.02.99 С. 36

Commission Directive 92/62/EEC of 2 July 1992 adapting to technical progress Council Directive 70/311/EEC relating to steering equipment for motor vehicles and their trailers
OJ L 199, 18.07.92 p. 33

Директива Комісії 92/62/ЄЕС від 2 липня 1992 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Директиви Ради 70/311/ЄЕС щодо обладнання для керування транспортними засобами та їх причепами
OJ L 199, 18.07.92 p. 33

2001/507/EC: Council Decision of 26 June 2001 on the accession of the European Community to Regulation 109 of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers
OJ L 183, 06.07.2001 p. 35

2001/507/ЄС: Рішення Ради від 26 червня 2001 року про приєднання Європейського Співтовариства до Регламенту 109 Європейської економічної комісії ООН щодо дозволів на виробництво оновлених шин для комерційних транспортних засобів та їх причепів
ОВ L 183, 06.07.2001 С. 35

2001/509/EC: Council Decision of 26 June 2001 on the accession of the European Community to Regulation 108 of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers
OJ L 183, 06.07.2001 p. 37

2001/509/ЄС: Рішення Ради від 26 червня 2001 року про приєднання Європейського Співтовариства до Регламенту 108 Європейської економічної комісії ООН щодо дозволів на виробництво оновлених шин для транспортних засобів та їх причепів
ОВ L 183, 06.07.2001 С. 37

2001/508/EC: Council Decision of 26 June 2001 on the accession of the European Community to the United Nations Economic Commission for Europe Regulation N 106 concerning the approval of pneumatic tyres for agricultural vehicles and their trailers
OJ L 183, 06.07.2001 p. 36

2001/508/ЄС: Рішення Ради від 26 червня 2001 року про приєднання Європейського Співтовариства до Регламенту 106 Європейської економічної комісії ООН щодо дозволів на виробництво оновлених шин для сільськогосподарчих транспортних засобів та їх причепів
ОВ L 183, 06.07.2001 С. 36

2001/505/EC: Council Decision of 26 June 2001 on the accession of the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation N 105 on the approval of vehicles intended for the carriage of dangerous goods with regard to their specific constructional features
OJ L 183, 06.07.2001 p. 33

2001/505/ЄС: Рішення Ради від 26 червня 2001 року про приєднання Європейського Співтовариства до Регламенту 105 Європейської економічної комісії ООН щодо дозволів на використання транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів та щодо їх спеціальних конструкторських характеристик
ОВ L 183, 06.07.2001 С. 33

2001/506/EC: Council Decision of 26 June 2001 on the accession of the European Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation N 104 on the approval of retro-reflecting markings for heavy and long vehicles and their trailers
OJ L 183, 06.07.2001 p. 34

2001/506/ЄС: Рішення Ради від 26 червня 2001 року про приєднання Європейського Співтовариства до Регламенту 104 Європейської економічної комісії ООН щодо схвалення світлоповертаючого маркування для важких та довгих транспортних засобів та їх причепів
ОВ L 183, 06.07.2001 С. 34

93/704/EC: Council Decision of 30 November 1993 on the creation of a Community database on road accidents
OJ L 329, 30.12.93 p. 63

93/704/ЄС: Рішення Ради від 30 листопада 1993 року про утворення бази даних Співтовариства про дорожньо-транспортні пригоди
ОВ L 329, 30.12.93 С. 63

95/285/EC: Council Decision of 24 July 1995 accepting Resolution N 49 on short-term measures to ensure the security and the efficient functioning of the TIR transit regime
OJ L 181, 01.08.95 p. 32

95/285/ЄС: Рішення Ради від 24 липня 1995 року про прийняття Резолюції N 49 про короткотривалі заходи для забезпечення безпеки та ефективного функціонування транзитного режиму МДП
ОВ L 181, 01.08.95 С. 32

93/172/EEC: Commission Decision of 22 February 1993 drawing up the standard reporting form provided for in Article 6 of Council Directive 88/599/EEC concerning road transport
OJ L 072, 25.03.93 p. 30

93/172/ЄЕС: Рішення Комісії від 22 лютого 1993 року про встановлення стандартної форми звітності, визначеної Статтею 6 Директиви Ради 88/599/ЄЕС щодо автомобільного транспорту
ОВ L 072, 25.03.93 С. 30

2000/275/EC: Commission Decision of 21 March 2000 on equivalences between certain categories of driving licences
OJ L 091, 12.04.2000 p. 1

2000/275/ЄС: Рішення Комісії від 21 березня 2000 року про еквівалентність між певними категоріями водійських прав
ОВ L 091, 12.04.2000 С. 1

2001/106/EC: Commission Decision of 24 January 2001 establishing a model for the lists of units approved by Member States for intra-Community trade in live animals, semen and embryos and the rules applying to the transmission of these lists to the Commission
OJ L 039, 09.02.2001 p. 39

2001/106/ЄС: Рішення Комісії від 24 січня 2001 року щодо встановлення моделі для переліків пунктів, схвалених державами-членами для торгівлі в межах Співтовариства живими тваринами, семенем та ембріонами та правил, що застосовуються до передачі таких переліків Комісії
ОВ L 039, 09.02.2001 С. 39

Commission Decision 77/527/EEC of 29 July 1977 establishing the list of maritime shipping lanes for the application of Council Directive 76/135/EEC
OJ L 209, 17.08.77 p. 29

Рішення Комісії 77/527/ЄЕС від 29 липня 1977 року про встановлення морських судноплавних ліній для застосування Директиви Ради 76/135/ЄЕС
ОВ L 209, 17.08.77 С. 29

Commission recommendation of 17 January 2001 on the maximum permitted blood alcohol content (BAC) for drivers of motorised vehicles
OJ C 048, 14.02.2001 p. 2

Рекомендація Комісії від 17 січня 2001 року про максимально дозволений рівень вмісту алкоголю в крові для водіїв транспортних засобів
ОВ C 048, 14.02.2001 С. 2

Commission Recommendation of 17 January 2001 on the maximum permitted blood alcohol content (BAC) for drivers of motorised vehicles
OJ L 043, 14.02.2001 p. 31

Рекомендація Комісії від 17 січня 2001 року про максимально дозволений рівень вмісту алкоголю в крові для водіїв транспортних засобів
ОВ L 043, 14.02.2001 С. 31

Commission Recommendation of 4 July 2001 on the development of a legal and business framework for participation of the private sector in deploying telematics-based Traffic and Travel Information (TTI) services in Europe
OJ L 199, 24.07.2001 p. 20

Рекомендація Комісії від 4 липня 2001 року про розвиток правової та комерційної основи участі приватного сектору у поширенні інформаційних послуг щодо руху та подорожей на основі телематики
ОВ L 199, 24.07.2001 С. 20

Council resolution of 26 June 2000 on the improvement of road safety
OJ C 218, 31.07.2000 p. 1

Резолюція Ради від 26 червня 2000 року про покращання безпеки на дорогах
ОВ C 218, 31.07.2000 С. 1

Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 16 December 1993 concerning young drivers
OJ C 351, 30.12.93 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, що зібралися в рамках Ради, від 16 грудня 1993 року про молодих водіїв
ОВ C 351, 30.12.93 С. 1

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 21 June 1991 on a Community programme of action on road safety
OJ C 178, 09.07.91 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, що зібралися в рамках Ради, від 21 червня 1991 року про програму дій Співтовариства в сфері безпеки на дорогах
ОВ C 178, 09.07.91 С. 1

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States of the European Communities, meeting within the Council, of 19 December 1984 on road safety
OJ C 341, 21.12.84 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, що зібралися в рамках Ради, від 19 грудня 1984 року про безпеку на дорогах
ОВ C 341, 21.12.84 С. 1

Commission interpretative communication on procedures for the type-approval and registration of vehicles previously registered in another Member State
OJ C 143, 15.05.96 p. 4

Інтерпретаційне повідомлення Комісії про процедури схвалення типу та реєстрації транспортних засобів, що були до того зареєстровані в іншій державі-члені
ОВ C 143, 15.05.96 С. 4

3.5.2. Умови праці

Council Regulation (EC) N 718/1999 of 29 March 1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport
OJ L 090 02.04.99 p. 1

Регламент Ради (ЕС) N 718/1999 від 29 березня 1999 року про політику у сфері торгового флоту Співтовариства, спрямовану на розвиток внутрішнього водного транспорту
ОВ L 090 02.04.99 С. 1

* Council Regulation (EEC) N 1101/89 of 27 April 1989 on structural improvements in inland waterway transport
OJ L 116 28.04.89 p. 25

Також у підрозділі 3.3 "Державне регулювання"

Council Regulation (EEC) N 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport
OJ L 370 31.12.85 p. 8

Також у підрозділі 3.5.1 "Технічні умови та умови безпеки"

Council Regulation (EEC) N 3820/85 of 20 December 1985 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport
OJ L 370, 31.12.85 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 3820/85 від 20 грудня 1985 року про гармонізацію певних актів законодавства про соціальний захист, що стосуються автомобільного транспорту
ОВ L 370, 31.12.85 С. 1

Commission Regulation (EC) N 805/1999 of 16 April 1999 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EC) N 718/1999 on a Community-fleet capacity policy to promote inland waterway transport
OJ L 102, 17.04.99 p. 64

Регламент Комісії (ЄС) N 805/1999 від 16 квітня 1999 року, яким встановлюються певні заходи для імплементації Регламенту Ради N 718/1999 про політику у сфері торгового флоту Співтовариства, спрямовану на розвиток внутрішнього водного транспорту
ОВ L 102, 17.04.99 С. 64

Commission Regulation (EC) N 2812/94 of 18 November 1994 amending Council Regulation (EEC) N 1101/89 as regards the conditions which apply to the putting into service of new capacity in inland waterway transport
OJ L 298, 19.11.94 p. 22

Регламент Комісії (ЄС) N 2812/94 від 18 листопада 1994 року про внесення змін до Регламенту Ради N 1101/89 щодо умов, які стосуються введення в експлуатацію нових потужностей на внутрішньому водному транспорті
ОВ L 298, 19.11.94 С. 22

Commission Regulation (EEC) N 3688/92 of 21 December 1992 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) N 3821/85 on recording equipment in road transport
OJ L 374, 22.12.92 p. 12

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3688/92 від 21 грудня 1992 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Регламенту Ради N 3821/85 про записуюче устаткування на автомобільному транспорті
ОВ L 374, 22.12.92 С. 12

Commission Regulation (EEC) N 3314/90 of 16 November 1990 adapting to technical progress Council Regulation (EEC) N 3821/85 on recording equipment in road transport
OJ L 318, 17.11.90 p. 20

Регламент Комісії (ЄЕС) N 3314/90 від 16 листопада 1990 року про адаптацію до вимог технічного прогресу Регламенту Ради N 3821/85 про записуюче устаткування на автомобільному транспорті
ОВ L 318, 17.11.90 С. 20

Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities
OJ L 080, 23.03.2002 p. 35

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/15/ЄС від 11 березня 2002 року про організацію робочого часу для осіб, що здійснюють мобільну автотранспортну діяльність
ОВ L 080, 23.03.2002 С. 35

* Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations
OJ L 124 23.05.96 p. 1

Також у підрозділі 3.4.1 "Загальні положення"

Council Directive 88/599/EEC of 23 November 1988 on standard checking procedures for the implementation of Regulation (EEC) N 3820/85 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport and Regulation (EEC) N 3821/85 on recording equipment in road transport
OJ L 325, 29.11.88 p. 55

Директива Ради 85/599/ЕЕС від 23 листопада 1988 про стандартні процедури перевірок для імплементації Регламенту (ЕЕС) N 3820/85 щодо гармонізації певних актів законодавства про соціальний захист, що стосуються автомобільного транспорту, та Регламенту (ЕС) N 3821/85 щодо записуюче устаткування на автомобільному транспорті
ОВ L 325, 29.11.88 С. 55

93/173/EEC: Commission Decision of 22 February 1993 drawing up the standard form provided for by Article 16 of Council Regulation (EEC) N 3820/85 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport
OJ L 072, 25.03.93 p. 33

93/173/ЄЕС: Рішення Комісії від 22 лютого 1993 року, яким встановлюється стандартна форма, визначена Статтею 16 Регламенту Ради N 3820/85 щодо гармонізації певних актів законодавства про соціальний захист, що стосуються автомобільного транспорту
ОВ L 072, 25.03.93 С. 33

98/376/EC: Council Recommendation of 4 June 1998 on a parking card for people with disabilities
OJ L 167, 12.06.98 p. 25

98/376/ЄС: Рекомендація Ради від 4 червня 1998 року про парковочну картку для осіб з фізичними вадами
ОВ L 167, 12.06.98 С. 25

2000/53/EC: Commission Recommendation of 21 December 1999 on safe and efficient in-vehicle information and communication systems: A European statement of principles on human machine interface
OJ L 019, 25.01.2000 p. 64

2000/53/ЄС: Рекомендація Комісії від 21 грудня 1999 року про безпечні та ефективні внутрішні інформаційні та комунікаційні системи, вмонтовані на транспортних засобах: Виклад європейських принципів щодо людяних панелей керування
ОВ L 019, 25.01.2000 С. 64

Council Resolution of 19 June 1995 on social harmonization in road freight transport in the Internal Market
OJ C 169, 05.07.95 p. 4

Резолюція Ради від 19 червня 1995 року про соціальну гармонізацію в сфері найманого автомобільного транспорту на внутрішньому ринку
ОВ C 169, 05.07.95 С. 4

Council Resolution of 24 October 1994 on road freight transport in the single European market
OJ C 309, 05.11.94 p. 4

Резолюція Ради від 24 жовтня 1994 року про найманий автомобільний транспорт на єдиному європейському ринку
ОВ C 309, 05.11.94 С. 4

Resolution of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 20 December 1985 to improve the implementation of the social Regulations in road transport
OJ C 348, 31.12.85 p. 1

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, що зустрілися в рамках Ради, від 20 грудня 1985 року, спрямована на покращання імплементації соціальних регламентів в сфері автомобільного транспорту
ОВ C 348, 31.12.85 С. 1

3.6. Комбіновані перевезення

Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States
OJ L 368, 17.12.92 p. 38

Директива Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 року про впровадження спільних правил для певних типів комбінованого перевезення вантажів між державами-членами
ОВ L 368, 17.12.92 С. 38

Council Resolution of 19 June 1995 on the development of rail transport and combined transport
OJ C 169, 05.07.95 p. 1

Резолюція Ради від 19 червня 1995 року про розвиток залізничного транспорту та комбінованих перевезень
ОВ C 169, 05.07.95 С. 1

3.7. Положення ЄСВС

Agreement on certain measures to facilitate customs clearance of products covered by the ECSC Treaty carried by rail
OJ P 021, 26.03.62 p. 394

Угода про певні заходи для полегшення митного очищення товарів, що підпадають під дію Договору про ЄСВС та перевозяться залізничним транспортом
ОВ P 021, 26.03.62 С. 394

ECSC: Supplementary Agreement to the Agreement of 21 March 1955 on the establishment of through international railway tariffs
OJ 010, 30.04.1956 p. 130

Додаткова угода від 21 березня 1955 року про встановлення прямих міжнародних залізничних тарифів
ОВ 010, 30.04.1956 С. 130

Revised uniform nomenclature for the carriage by rail of coal and steel
OJ C 029, 18.03.74 p. 27

Переглянута уніфікована номенклатура для перевезення залізницею вугілля та сталі
ОВ C 029, 18.03.74 С. 27

* ECSC High Authority: Recommendation N 1-61 of 1 March 1961 to the Governments of the Member States, concerning the publication or communication of the scales, rates and tariff rules applied to the carriage of coal and steel
OJ 018, 09.03.61 p. 469

Також у підрозділі 3.4.4 "Ціни та умови перевезення"

4. Морський транспорт

International convention on liability and compensation for damage in connection with the carriage of hazardous and noxious substances by sea, 1996 (HNS Convention)
OJ L 337, 13.12.2002 p. 57

Міжнародна конвенція про відповідальність та компенсацію за шкоду, пов'язану із перевезенням небезпечних та шкідливих речовин морем
ОВ L 337, 13.12.2002 С. 57

Council Resolution of 24 March 1997 on a new strategy to increase the competitiveness of Community shipping
OJ C 109, 08.04.97 p. 1

Резолюція Ради від 24 березня 1997 року про нову стратегію для покращання конкурентоспроможності морського транспорту Співтовариства
ОВ C 109, 08.04.97 С. 1

COM (96) 81
European Commission communication: Towards a new maritime strategy


Повідомлення Європейської Комісії: В напрямку нової стратегії в сфері морського транспорту

4.1. Правила конкуренції

* Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001, 04.01.2003 p. 1

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

Council Regulation (EEC) N 479/92 of 25 February 1992 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)
OJ L 055, 29.02.92 p. 3

Регламент Ради (ЄЕС) N 479/92 від 25 лютого 1992 року про застосування Статті 85 (3) Договору до певних категорій угод, рішень та узгодженої практики між лінейними судноплавними компаніями (консорціумами)
ОВ L 055, 29.02.92 С. 3

Council Regulation (EEC) N 4057/86 of 22 December 1986 on unfair pricing practices in maritime transport
OJ L 378, 31.12.86 p. 14

Регламент ради (ЄЕС) N 4057/86 від 22 грудня 1986 року про несправедливу цінову практику на морському транспорті
ОВ L 378, 31.12.86 С. 14

* Council Regulation (EEC) N 4056/86 of 22 December 1986 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport
OJ L 378, 31.12.86 p. 4

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

* Regulation (EEC) N 2988/74 of the Council of 26 November 1974 concerning limitation periods in proceedings and the enforcement of sanctions under the rules of the European Economic Community relating to transport and competition
OJ L 319, 29.11.74 p. 1

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

Commission Regulation (EC) N 823/2000 of 19 April 2000 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between linear shipping companies (consortia)
OJ L 100, 20.04.2000 p. 24

Регламент Комісії N 823/2000 від 19 квітня 2000 року про застосування Статті 81 (3) Договору до певних категорій угод, рішень та узгодженої практики між лінейними судноплавними компаніями (консорціумами)
ОВ L 100, 20.04.2000 С. 24

* Commission Regulation (EC) N 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) N 1017/68, (EEC) N 4056/86 and (EEC) N 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector
OJ L 354, 30.12.98 p. 22

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

* Commission Regulation (EC) N 2842/98 of 22 December 1998 on the hearing of parties in certain proceedings under Articles 85 and 86 of the EC Treaty
OJ L 354, 30.12.98 p. 18

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

73/152/ECSC: Commission Decision of 23 May 1973 obliging undertakings of the steel industry to publish schedules of transport charges for routes involving intra- Community sea links
OJ L 172, 28.06.73 p. 20

73/152/ЄСВС: Рішення Комісії від 23 травня 1973 року, яким встановлюється обов'язок підприємств сталеливарної промисловості щодо оприлюднення схем транспортних розцінок на напрямках перевезення, що включають морські шляхи в межах Співтовариства
ОВ L 172, 28.06.73 С. 20

97/C 205/05
Community guidelines on State aid to maritime transport
OJ C 205, 05.07.97

97/С 205/05
Вказівки Співтовариства щодо державної допомоги в сфері морського транспорту
ОВ C 205, 05.07.97

4.2. Функціонування ринку

Regulation (EC) N 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
OJ L 324, 29.11.2002 p. 1

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 2099/2002 від 5 листопада 2002 року, яким засновується Комітет з безпеки морів та попередження забруднення з суден та вносяться зміни до Регламентів про безпеку мореплавства та попередження забруднення з суден
ОВ L 324, 29.11.2002 С. 1

Council Regulation (EEC) N 613/91 of 4 March 1991 on the transfer of ships from one register to another within the Community
OJ L 068, 15.03.91 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 613/91 від 4 березня 1991 року про передачу суден з одного реєстру до іншого в межах Співтовариства
ОВ L 068, 15.03.91 С. 1

Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States of the Community
OJ L 067, 09.03.2002 p. 31

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/6/ЄС від 18 лютого 2002 року щодо формальностей для суден, що прибувають та/або відбувають з портів держав-членів Співтовариства
ОВ L 067, 09.03.2002 С. 31

* Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations
OJ L 124 23.05.96 p. 1

Також у підрозділі 3.4.1 "Загальні положення"

Council directive 95/64/EC of 8 December 1995 on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
OJ L 320, 30.12.95 p. 25

Директива Ради 95/64/ЄС від 8 грудня 1995 року про статистичну звітність щодо перевезення вантажів та пасажирів морським транспортом
ОВ L 320, 30.12.95 С. 25

2001/423/EC: Commission Decision of 22 May 2001 on arrangements for publication or dissemination of the statistical data collected pursuant to Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
OJ L 151, 07.06.2001 p. 41

2001/423/ЄС: Рішення Комісії від 22 травня 2001 року про заходи щодо оприлюднення або розповсюдження статистичних даних, зібраних відповідно до Директиви Ради 95/64/ЄС року про статистичну звітність щодо перевезення вантажів та пасажирів морським транспортом
ОВ L 151, 07.06.2001 С. 41

98/385/EC: Commission Decision of 13 May 1998 on rules for implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea
OJ L 174, 18.06.98 p. 1

98/385/ЄС: Рішення Комісії від 13 травня 1998 року про правила імплементації Директиви Ради 95/64/ЄС про статистичну звітність щодо перевезення вантажів та пасажирів морським транспортом
ОВ L 174, 18.06.98 С. 1

4.2.1. Моніторинг ринку

78/774/EEC: Council Decision of 19 September 1978 concerning the activities of certain third countries in the field of cargo shipping
OJ L 258, 21.09.78 p. 35

78/774/ЄЕС: Рішення Ради від 19 вересня 1978 року щодо діяльності певних третіх країн в сфері перевезення вантажів
ОВ L 258, 21.09.78 С. 35

Council Resolution of 14 February 2000 on the promotion of intermodality and intermodal freight transport in the European Union
OJ C 056, 29.02.2000 p. 1

Резолюція Ради від 14 лютого 2000 року про розвиток універсальності та змішаного транспортування вантажів в Європейському Союзі
ОВ C 056, 29.02.2000 С. 1

Council Resolution of 14 February 2000 on the promotion of short sea shipping
OJ C 056, 29.02.2000 p. 3

Резолюція Ради від 14 лютого 2000 року про розвиток морських перевезень на короткі відстані
ОВ C 056, 29.02.2000 С. 3

Council Resolution of 11 March 1996 on short sea shipping
OJ C 099, 02.04.96 p. 1

Резолюція Ради від 11 березня 1996 року про морські перевезення на короткі відстані
ОВ C 099, 02.04.96 С. 1

4.2.2. Кодекс поведінки лінейних конференцій

United Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences (Accession: Council Regulation (EEC) N 954/79 of 15 May 1979 concerning the ratification by Member States of, or their accession to, the United Nations Convention on a Code of Conduct for Liner
Conferences, OJ L 121, 17.05.79 p. 1)

Конвенція ООН про Кодекс поведінки лінейних конференцій (Приєднання: Регламент Ради N 954/79 від 15 травня 1979 року щодо ратифікації державами-членами або приєднання до Конвенції ООН про Кодекс поведінки лінейних конференцій
ОВ L 121, 17.05.79 С. 1)

4.2.3. Доступ на ринок

* Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001, 04.01.2003 p. 1

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

Council Regulation (EEC) N 3577/92 of 7 December 1992 applying the principle of freedom to provide sevices to maritime transport within Member States (maritime cabotage)
OJ L 364, 12.12.92 p. 7

Регламент Ради (ЄЕС) N 3577/92 від 7 грудня 1992 року щодо застосування принципу свободи надання послуг в сфері морського транспорту в межах держав-членів (морський каботаж)
ОВ L 364, 12.12.92 С. 7

Council Regulation (EEC) N 4058/86 of 22 December 1986 concerning coordinated action to safeguard free access to cargoes in ocean trades
OJ L 378, 31.12.86 p. 21

Регламент Ради (ЄЕС) N 4058/86 від 22 грудня 1986 року щодо скоординованих дій для забезпечення вільного доступу до вантажопотоків на океанських лініях
ОВ L 378, 31.12.86 С. 21

* Council Regulation (EEC) N 4056/86 of 22 December 1986 laying down detailed rules for the application of Articles 85 and 86 of the Treaty to maritime transport
OJ L 378, 31.12.86 p. 4

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

* Commission Regulation (EC) N 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) N 1017/68, (EEC) N 4056/86 and (EEC) N 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector
OJ L 354, 30.12.98 p. 22

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

4.3. Безпека на морі

* Regulation (EC) N 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
OJ L 324, 29.11.2002 p. 1

Також у підрозділі 4.2 "Функціонування ринку"

Regulation (EC) N 1406/2002 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a European Maritime Safety Agency
OJ L 208, 05.08.2002 p. 1

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1406/2002 від 27 червня 2002 року, яким утворюється Європейське Агентство з безпеки на морі
ОВ L 208, 05.08.2002 С. 1

Regulation (EC) N 417/2002 of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 on the accelerated phasing-in of double hull or equivalent design requirements for single hull oil tankers and repealing Council Regulation (EC) N 2978/94
OJ L 064, 07.03.2002 p. 1

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 417/2002 від 18 лютого 2002 року про прискорене введення в дію вимог щодо подвійних каркасів або подібних вимог конструкції для танкерів з одинарними каркасами та про скасування Регламенту Ради N 2978/94
ОВ L 064, 07.03.2002 С. 1

Council Regulation (EC) N 3051/95 of 8 December 1995 on the safety management of roll-on/roll-off passenger ferries (ro-ro ferries)
OJ L 320, 30.12.95 p. 14

Регламент Ради (ЄС) N 3051/95 від 8 грудня 1995 року про безпеку експлуатації пасажирських паромів типу ро-ро

ОВ L 320, 30.12.95 С. 14

Council Regulation (EC) N 2978/94 of 21 November 1994 on the implementation of IMO Resolution A.747(18) on the application of tonnage measurement of ballast spaces in segregated ballast oil tankers
OJ L 319, 12.12.94 p. 1

Регламент Ради N 2978/94 від 21 листопада 1994 року про імплементацію Резолюції ММО А.747(18) про застосування обміру тоннажу баластних ємностей нафтоналивних танкерів з розподіленим баластом
ОВ L 319, 12.12.94 С. 1

* Council Regulation (EEC) N 613/91 of 4 March 1991 on the transfer of ships from one register to another within the Community
OJ L 068, 15.03.91 p. 1

Також у підрозділі 4.2 "Функціонування ринку"

Commission Regulation (EEC) N 2158/93 of 28 July 1993 concerning the application of amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and to the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, for the purpose of Council Regulation (EEC) N 613/91
OJ L 194, 03.08.93 p. 5

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2158/93 від 28 липня 1993 року щодо застосування змін до Міжнародної конвенції про безпеку людського життя на морі 1974 року, та до Міжнародної конвенції про попередження забруднення з суден, для цілей Регламенту Ради N 613/91
ОВ L 194, 03.08.93 С. 5

Directive 2002/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 establishing a Community vessel traffic monitoring and information system and repealing Council Directive 93/75/EEC
OJ L 208, 05.08.2002 p. 10

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/59/ЄС від 27 червня 2002 щодо впровадження системи інформації та моніторингу Співтовариством руху суден та скасування Директиви Ради 93/75/ЄЕС
ОВ L 208, 05.08.2002 С. 10

Directive 2001/96/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 establishing harmonised requirements and procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers
OJ L 013, 16.01.2002 p. 9

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/96/ЄС від 4 грудня 2001 року щодо встановлення гармонізованих вимог та процедур стосовно безпечного навантаження та розвантаження сухогрузів
ОВ L 013, 16.01.2002 С. 9

Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the minimum level of training of seafarers
OJ L 136, 18.05.2001 p. 17

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/25/ЄС від 4 квітня 2001 року про мінімальний рівень кваліфікації моряків
ОВ L 136, 18.05.2001 С. 17

Council Directive 1999/35/EC of 29 April 1999 on a system of mandatory surveys for the safe operation of regular ro-ro ferry and high-speed passenger craft services
OJ L 138, 01.06.99 p. 1

Директива ради 1999/35/ЄС від 29 квітня 1999 року про систему обов'язкового нагляду за безпечним функціонуванням регулярних перевезень паромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами
ОВ L 138, 01.06.99 С. 1

Council Directive 98/41/EC of 18 June 1998 on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community
OJ L 188, 02.07.98 p. 35

Директива Ради 98/41/ЄС від 18 червня 1998 року про реєстрацію осіб, що працюють на борту пасажирських суден, які здійснюють перевезення до або з портів держав-членів Співтовариства
ОВ L 188, 02.07.98 С. 35

Council Directive 98/18/EC of 17 March 1998 on safety rules and standards for passenger ships
OJ L 144, 15.05.98 p. 1

Директива ради 98/18/ЄС від 17 березня 1998 року про правила та стандарти безпеки для пасажирських суден
ОВ L 144, 15.05.98 С. 1

Council Directive 97/70/EC of 11 December 1997 setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over
OJ L 034, 09.02.98 p. 1

Директива Ради 97/70/ЄС від 11 грудня 1997 року, яка встановлює гармонізований режим безпеки для риболовних суден довжиною 24 метри та більше
ОВ L 034, 09.02.98 С. 1

Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment
OJ L 046, 17.02.97 p. 25

Директива Ради 96/98/ЄС від 20 грудня 1996 року про морське устаткування
ОВ L 046, 17.02.97 С. 25

Council Directive 95/21/EC of 19 June 1995 concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control)
OJ L 157, 07.07.95 p. 1

Директива Ради 95/21/ЄС від 19 червня 1995 року щодо застосування міжнародних стандартів безпеки суден, попередження забруднення та умов життя та праці до суден, що використовують порти Співтовариства та плавають у водах під юрисдикцією держав-членів (контроль держави порту)
ОВ L 157, 07.07.95 С. 1

Council Directive 94/57/EC of 22 November 1994 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations and for the relevant activities of maritime administrations
OJ L 319, 12.12.94 p. 20

Директива Ради 94/57/ЄС від 22 листопада 1994 року про спільні правила та стандарти інспектування суден і організації нагляду та щодо відповідної діяльності морських адміністрацій
ОВ L 319, 12.12.94 С. 20

Council Directive 93/75/EEC of 13 September 1993 concerning minimum requirements for vessels bound for or leaving Community ports and carrying dangerous or polluting goods
OJ L 247, 05.10.93 p. 19

Директива Ради 93/75/ЄЕС від 13 вересня 1993 року щодо мінімальних вимог стосовно суден, що прямують до або з портів Співтовариства та перевозять небезпечні або забруднюючі вантажі
ОВ L 247, 05.10.93 С. 19

Commission Directive 96/40/EC of 25 June 1996 establishing a common model for an identity card for inspectors carrying out port State control
OJ L 196, 07.08.96 p. 8

Директива Комісії 96/40/ЄС від 25 червня 1996 року, якою встановлюється єдиний зразок посвідчення інспектора, що здійснює функції контролю держави порту
ОВ L 196, 07.08.96 С. 8

92/143/EEC: Council Decision of 25 February 1992 on radionavigation systems for Europe
OJ L 059, 04.03.92 p. 17

92/143/ЄЕС: Рішення Ради від 25 лютого 1992 року про радіонавігаційні системи для Європи
ОВ L 059, 04.03.92 С. 17

96/587/EC: Commission Decision of 30 September 1996 on the publication of the list of recognized organizations which have been notified by Member States in accordance with Council Directive 94/57/EC
OJ L 257, 10.10.96 p. 43

96/587/ЄС: Рішення Комісії від 30 вересня 1996 року про оприлюднення переліку визнаних організацій, які були повідомлені державами-членами відповідно до Директиви Ради 94/57/ЄС
ОВ L 257, 10.10.96 С. 43

Council Resolution of 22 December 1994 on the safety of roll-on/roll-off passenger ferries
OJ C 379, 31.12.94 p. 8

Резолюція Ради від 22 грудня 1994 року про безпеку пасажирських паромів типу ро-ро
ОВ C 379, 31.12.94 С. 8

Council Resolution of 8 June 1993 on a common policy on safe seas
OJ C 271, 07.10.93 p. 1

Резолюція Ради від 8 червня 1993 року про спільну політику щодо безпеки на морі
ОВ C 271, 07.10.93 С. 1

Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 19 June 1990 on improving passenger ferry safety
OJ C 206, 18.08.90 p. 3

Резолюція Ради та представників урядів держав-членів, що зібралися в рамках Ради, від 19 червня 1990 року про покращання безпеки пасажирських паромів
ОВ C 206, 18.08.90 С. 3

80/907/EEC: Council Recommendation of 23 September 1980 on the ratification of the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels (1977)
OJ L 259, 02.10.80 p. 29

80/907/ЄЕС: Рекомендація Ради від 23 вересня 1980 року щодо ратифікації Торемоліноської Міжнародної конвенції про безпеку риболовних суден (1977)
ОВ L 259, 02.10.80 С. 29

79/487/EEC: Council Recommendation of 15 May 1979 on the ratification of the International Convention for Safe Containers (CSC)
OJ L 125, 22.05.79 p. 18

79/487/ЄЕС: Рекомендація Ради від 15 травня 1979 року щодо ратифікації Міжнародної конвенції про безпечні контейнери
ОВ L 125, 22.05.79 С. 18

79/114/EEC: Council Recommendation of 21 December 1978 on the ratification of the 1978 International Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers
OJ L 033, 08.02.79 p. 31

79/114/ЄЕС: Рекомендація Ради від 21 грудня 1979 року щодо ратифікації Міжнародної Конвенції про стандарти навчання, сертифікацію та нагляду за моряками
ОВ L 033, 08.02.79 С. 31

78/584/EEC: Council Recommendation of 26 June 1978 on the ratification of Conventions on safety in shipping
OJ L 194, 19.07.78 p. 17

78/584/ЄЕС: Рекомендація Ради від 26 червня 1978 року про ратифікацію Конвенції про безпеку мореплавства
ОВ L 194, 19.07.78 С. 17

4.4. Структурна гармонізація

4.4.1. Технічні умови

* Regulation (EC) N 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
OJ L 324, 29.11.2002 p. 1

Також у підрозділі 4.2 "Функціонування ринку"

* Council Regulation (EEC) N 613/91 of 4 March 1991 on the transfer of ships from one register to another within the Community
OJ L 068, 15.03.91 p. 1

Також у підрозділі 4.2 "Функціонування ринку"

Directive 2002/6/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States of the Community
OJ L 067, 09.03.2002 p. 31

Також у підрозділі 4.2 "Функціонування ринку"

Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues
OJ L 332, 28.12.2000 p. 81

Директива Європейського Парламенту та Ради N 2000/59/ЄС від 27 листопада 2000 року про портове устаткування для прийняття відходів з суден та залишків вантажу
ОВ L 332, 28.12.2000 С. 81

2000/638/EC: Commission Decision of 22 September 2000 on the application of Article 3 (3) (e) of Directive 1999/5/EC to marine radio communication equipment intended to be fitted to seagoing non-SOLAS vessels and which is intended to participate in the global maritime distress and safety system (GMDSS) and not covered by Council Directive 96/98/EC on marine equipment
OJ L 269, 21.10.2000 p. 52

2000/638/ЄС: Рішення Комісії від 22 вересня 2000 року про застосування Статті 3 (3) (e) Директиви 1999/5/ЄС до морського радіообладнання, що має бути встановлене на суднах, до яких не застосовується SOLAS та яке має брати участь у системі повідомлень щодо морського лиха та безпеки (GMDSS) і не підпадає під дію Директиви Ради 96/98/ЄС про морське устаткування
ОВ L 269, 21.10.2000 С. 52

2000/637/EC: Commission Decision of 22 September 2000 on the application of Article 3 (3) (e) of Directive 1999/5/EC to radio equipment covered by the regional arrangement concerning the radiotelephone service on inland waterways
OJ L 269, 21.10.2000 p. 50

2000/637/ЄС: Рішення Комісії від 22 вересня 2000 року про застосування Статті 3 (3) (e) Директиви 1999/5/ЄС до радіообладнання, що підпадає під дію регіональних домовленостей щодо радіотелефонних послуг на внутрішньому водному транспорті
ОВ L 269, 21.10.2000 С. 50

* Council Recommendation 78/584/EEC of 26 June 1978 on the ratification of Conventions on safety in shipping
OJ L 194, 19.07.78 p. 17

Також у підрозділі 4.3 "Безпека на морі"

Commission Decision 77/527/EEC of 29 July 1977 establishing the list of maritime shipping lanes for the application of Council Directive 76/135/EEC
OJ L 209, 17.08.77 p. 29

Також у підрозділі 3.5.1 "Технічні умови та умови безпеки"

4.4.2. Умови праці

Directive 1999/95/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 concerning the enforcement of provisions in respect of seafarers' hours of work on board ships calling at Community ports
OJ L 014, 20.01.2000 p. 29

Директива Європейського Парламенту та Ради 1999/95/ЄС від 13 грудня 1999 року щодо застосування положень, що стосуються робочого часу моряків, на борту суден, що заходять до портів Співтовариства
ОВ L 014, 20.01.2000 С. 29

Council Directive 1999/63/EC of 21 June 1999 concerning the Agreement on the organisation of working time of seafarers concluded by the European Community Shipowners' Association (ECSA) and the Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) - Annex: European Agreement on the organisation of working time of seafarers
OJ L 167, 02.07.99 p. 33

Директива Ради 1999/63/ЄС від 21 червня 1999 року щодо Угоди про організацію робочого часу моряків, укладеної Асоціацією судновласників Європейського Співтовариства (ECSA) та Федерацією профсоюзів працівників транспорту (FST) - Додаток: Європейська Угода про організацію робочого часу моряків
ОВ L 167, 02.07.99 С. 33

* Commission Directive 96/40/EC of 25 June 1996 establishing a common model for an identity card for inspectors carrying out port State control
OJ L 196 07.08.96 p. 8

Також у підрозділі 4.3 "Безпека на морі"

Council Directive 95/21/EC of 19 June 1995 concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control)
OJ L 157 07.07.95 p. 1

Також у підрозділі 4.3 "Безпека на морі"

Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels
OJ L 113, 30.04.92 p. 19

Директива Ради 92/29/ЄС від 31 березня 1992 року про мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров'я для покращеної системи медичного обслуговування на борту суден
ОВ L 113, 30.04.92 С. 19

* Council Recommendation 78/584/EEC of 26 June 1978 on the ratification of Conventions on safety in shipping
OJ L 194 19.07.78 p. 17

Також у підрозділі 4.3 "Безпека на морі"

4.5. Державна підтримка суднобудування

Council Regulation (EC) N 1177/2002 of 27 June 2002 concerning a temporary defensive mechanism to shipbuilding
OJ L 172, 02.07.2002 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1177/2002 від 27 червня 2002 року щодо тимчасового захисного механізму для суднобудування
ОВ L 172, 02.07.2002 С. 1

Council Regulation (EC) N 1540/98 of 29 June 1998 establishing new rules on aid to shipbuilding
OJ L 20, 18.07.98 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1540/98 від 29 червня 1998 року, яким встановлюються нові правила щодо допомоги суднобудуванню
ОВ L 202, 18.07.98 С. 1

Council Regulation (EC) N 385/96 of 29 January 1996 on protection against injurious pricing of vessels
OJ L 056, 06.03.96 p. 21

Регламент Ради (ЄС) N 358/96 від 29 січня 1996 року про захист від шкідливої цінової практики щодо суден
ОВ L 056, 06.03.96 С. 21

Council Regulation (EC) N 3094/95 of 22 December 1995 on aid to shipbuilding
OJ L 332, 30.12.95 P. 1

Регламент Ради N 3094/95 від 22 грудня 1995 року про допомогу суднобудуванню
ОВ L 332, 30.12.95 С. 1

Council Resolution of 19 September 1978 on the reorganization of the shipbuilding industry
OJ C 229, 27.09.78 p. 1

Резолюція Ради від 19 вересня 1978 року про реорганізацію суднобудівної промисловості
ОВ C 229, 27.09.78 С. 1

5. Повітряний транспорт

5.1. Правила конкуренції

* Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001 04.01.2003 p. 1

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

Council Regulation (EEC) N 3976/87 of 14 December 1987 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector
OJ L 374, 31.12.87 p. 9

Регламент Ради (ЄЕС) N 3976/87 від 14 грудня 1987 року про застосування Статті 85 (3) Договору до певних категорій угод та узгодженої практики в секторі авіаційного транспорту
ОВ L 374, 31.12.87 С. 9

Council Regulation (EEC) N 3975/87 of 14 December 1987 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector
OJ L 374, 31.12.87 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 3975/87 від 14 грудня 1987 року, яким встановлюється процедура застосування правил конкуренції до підприємств авіатранспортного сектору
ОВ L 374, 31.12.87 С. 1

* Commission Regulation (EC) N 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) N 1017/68, (EEC) N 4056/86 and (EEC) N 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector
OJ L 354 30.12.98 p. 22

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

* Commission Regulation (EC) N 2842/98 of 22 December 1998 on the hearing of parties in certain proceedings under Articles 85 and 86 of the EC Treaty
OJ L 354 30.12.98 p. 18

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

Commission Regulation (EEC) N 1617/93 of 25 June 1993 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices concerning joint planning and coordination of schedules, joint operations, consultations on passenger and cargo tariffs on scheduled air services and slot allocation at airports
OJ L 155, 26.06.93 p. 18

Регламент Комісії (ЄЕС) N 1617/93 від 25 червня 1993 року про застосування Статті 85 (3) Договору до певних категорій угод та узгодженої практики щодо спільного планування та координації розкладів, спільних операцій, консультацій по пасажирським та вантажним тарифам на регулярних повітряних сполученнях та розподілу слотів в аеропортах
ОВ L 155, 26.06.93 С. 18

Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community airports
OJ L 272, 25.10.96 p. 36

Директива Ради 96/67/ЄС від 15 жовтня 1996 року про доступ до ринку наземного обслуговування в аеропортах Співтовариства
ОВ L 272, 25.10.96 С. 36

Council Resolution of 24 October 1994 on the situation in European civil aviation
OJ C 309 05.11.94 p. 2

Резолюція Ради від 24 жовтня 1994 року про ситуацію в європейській цивільній авіації
ОВ C 309 05.11.94 С. 2

5.2. Функціонування ринку

Council Regulation (EEC) N 295/91 of 4 February 1991 establishing common rules for a denied-boarding compensation system in scheduled air transport
OJ L 036, 08.02.91 p. 5

Регламент Ради (ЄС) N 295/91 від 4 лютого 1991 року про впровадження спільних правил щодо систем компенсації за відмову у посадці на літак на регулярних повітряних лініях
ОВ L 036, 08.02.91 С. 5

Council Regulation (EEC) N 2299/89 of 24 July 1989 on a code of conduct for computerized reservation systems
OJ L 220, 29.07.89 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 2299/89 від 24 липня 1989 року про кодекс поведінки комп'ютеризованих систем бронювання квитків
ОВ L 220, 29.07.89 С. 1

* Commission Regulation (EEC) N 1617/93 of 25 June 1993 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices concerning joint planning and coordination of schedules, joint operations, consultations on passenger and cargo tariffs on scheduled air services and slot allocation at airports
OJ L 155 26.06.93 p. 18

Також у підрозділі 5.1 "Правила конкуренції"

1999/618/EC: Commission Decision of 20 July 1999 on a procedure relating to the application of Council Regulation (EEC) N 2299/89 (Electronic ticketing)
OJ L 244, 16.09.99 p. 56

1999/618/ЄС: Рішення Комісії від 20 липня 1999 року щодо процедури, яка стосується застосування Регламенту Ради N 2299/89 (електронна купівля квитків)
ОВ L 244, 16.09.99 С. 56

* Council Resolution of 24 October 1994 on the situation in European civil aviation
OJ C 309 05.11.94 p. 2

Також у розділі 5.1 "Правила конкуренції"

Council Resolution of 19 July 1999 on the situation of air traffic delays in Europe
OJ C 222, 04.08.99 p. 1

Резолюція Ради від 19 липня 1999 року щодо ситуації з відкладенням повітряних рейсів в Європі
ОВ C 222, 04.08.99 С. 1

5.2.1. Доступ до ринку

Council Regulation (EEC) N 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes
OJ L 240, 24.08.92 p. 8

Регламент Ради (ЄЕС) N 2408/92 від 23 липня 1992 року про доступ авіаційних перевізників Співтовариства до внутрішніх повітряних маршрутів Співтовариства
ОВ L 240, 24.08.92 С. 8

Council Regulation (EEC) N 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers
OJ L 240, 24.08.92 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 2407/92 від 23 липня 1992 року про ліцензування авіаційних перевізників
ОВ L 240, 24.08.92 С. 1

Council Regulation (EEC) N 294/91 of 4 February 1991 on the operation of air cargo services between Member States
OJ L 036, 08.02.91 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 294/91 від 4 лютого 1991 року про надання авіаційних послуг з перевезення вантажів між державами-членами
ОВ L 036, 08.02.91 С. 1

Council Regulation (EEC) N 2343/90 of 24 July 1990 on access for air carriers to scheduled intra-Community air service routes and on the sharing of passenger capacity between air carriers on scheduled air services between Member States
OJ L 217, 11.08.90 p. 8

Регламент Ради (ЄЕС) N 2343/90 від 24 липня 1990 року про доступ авіаційних перевізників до регулярних повітряних рейсів в Співтоваристві та про розподіл пасажиропотоку між авіаційними перевізниками на регулярних повітряних рейсах
ОВ L 217, 11.08.90 С. 8

* Commission Regulation (EC) N 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) N 1017/68, (EEC) N 4056/86 and (EEC) N 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector
OJ L 354, 30.12.98 p. 22

Також у підрозділі 3.2 "Правила конкуренції"

* Council Directive 96/67/EC of 15 October 1996 on access to the groundhandling market at Community airports
OJ L 272, 25.10.96 p. 36

Також у підрозділі 5.1 "Правила конкуренції"

Council Directive 92/14/EEC of 2 March 1992 on the limitation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 2, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988)
OJ L 076, 23.03.92 p. 21

Директива Ради 92/14/ЄЕС від 2 березня 1992 року про обмеження використання літаків, визначених Частиною II, Глави 2, Том 1 Додатка 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, друге видання (1988)
ОВ L 076, 23.03.92 С. 21

Council Directive 91/670/EEC of 16 December 1991 on mutual acceptance of personnel licences for the exercise of functions in civil aviation
OJ L 373, 31.12.91 p. 21

Директива Ради 91/670/ЄЕС від 16 грудня 1991 року про взаємне прийняття особових ліцензій на виконання функцій в цивільній авіації
ОВ L 373, 31.12.91 С. 21

81/560/EEC: Council Recommendation of 13 July 1981 on the carriage of express low weight cargo by air
OJ L 203, 23.07.81 p. 51

81/560/ЄЕС: Рекомендація Ради від 13 липня 1981 року про перевезення кур'єрських вантажів малої ваги повітряним транспортом
ОВ L 203, 23.07.81 С. 51

5.2.2. Розподіл маршрутів

Council Regulation (EEC) N 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports
OJ L 014, 22.01.93 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 95/93 від 18 січня 1993 року про спільні правила розподілу слотів в аеропортах Співтовариства
ОВ L 014, 22.01.93 С. 1

* Council Regulation (EEC) N 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes
OJ L 240, 24.08.92 p. 8

Також у підрозділі 5.2.1 "Доступ до ринку"

* Council Regulation (EEC) N 294/91 of 4 February 1991 on the operation of air cargo services between Member States
OJ L 036, 08.02.91 p. 1

Також у підрозділі 5.2.1 "Доступ до ринку"

Council Regulation (EEC) N 2343/90 of 24 July 1990 on access for air carriers to scheduled intra-Community air service routes and on the sharing of passenger capacity between air carriers on scheduled air services between Member States
OJ L 217, 11.08.90 p. 8

Також у підрозділі 5.2.1 "Доступ до ринку"

Commission Regulation (EC) N 2082/2000 of 6 September 2000 adopting Eurocontrol standards and amending Directive 97/15/EC, adopting Eurocontrol standards and amending Council Directive 93/65/EEC
OJ L 254, 09.10.2000 p. 1

Регламент Комісії (ЄС) N 2082/2000 від 6 вересня 2000 року про прийняття стандартів Євроконтролю та внесення змін до Директиви 97/15/ЄС про прийняття стандартів Євроконтролю та внесення змін до Директиви Ради 93/65/ЄЕС
ОВ L 254, 09.10.2000 С. 1

Council Directive 93/65/EEC of 19 July 1993 on the definition and use of compatible technical specifications for the procurement of air-traffic-management equipment and systems
OJ L 187, 29.07.93 p. 52

Директива Ради 93/65/ЄЕС від 19 липня 1993 року про визначення та використання сумісних технічних специфікацій для закупівель устаткування для керування повітряним рухом та систем такого керування
ОВ L 187, 29.07.93 С. 52

Commission Directive 97/15/EC of 25 March 1997 adopting Eurocontrol standards and amending Council Directive 93/65/EEC on the definition and use of compatible technical specifications for the procurement of air- traffic-management equipment and systems
OJ L 095, 10.04.97 p. 16

Директива Комісії 97/15/ЄС від 25 травня 1997 року про прийняття стандартів Євроконтролю та внесення змін до Директиви 93/65/ЄЕС про визначення та використання сумісних технічних специфікацій для закупівель устаткування для керування повітряним рухом та систем такого керування
ОВ L 095, 10.04.97 С. 16

Council Resolution of 17 November 1995 on problems caused by congestion and crisis situations in air traffic in Europe
OJ C 317, 28.11.95 p. 1

Резолюція Ради від 17 листопада 1995 року щодо проблем, спричинених перевантаженістю та кризовими ситуаціями в повітряному русі в Європі
ОВ C 317, 28.11.95 С. 1

Resolution of the Council and the Ministers for Transport, meeting within the Council, of 18 July 1989 on air traffic system capacity problems
OJ C 189, 26.07.89 p. 3

Резолюція Ради та міністрів транспорту, що зустрілися в рамках Ради, від 18 липня 1989 року про проблеми пропускної потужності системи повітряного руху
ОВ C 189, 26.07.89 С. 3

5.2.3. Ціни та умови

Council Regulation (EEC) N 2409/92 of 23 July 1992 on fares and rates for air services
OJ L 240, 24.08.92 p. 15

Регламент Комісії (ЄЕС) N 2409/92 від 23 липня 1992 року про оплату послуг та ставки за послуги повітряного транспорту
ОВ L 240, 24.08.92 С. 15

* Council Regulation (EEC) N 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes
OJ L 240, 24.08.92 p. 8

Також у підрозділі 5.2.1 "Доступ до ринку"

Council Regulation (EEC) N 294/91 of 4 February 1991 on the operation of air cargo services between Member States
OJ L 036, 08.02.91 p. 1

Також у підрозділі 5.2.1 "Доступ до ринку"

Council Resolution of 2 October 2000 on the rights of air passengers
OJ C 293, 14.10.2000 p. 1

Резолюція Ради від 2 жовтня 2000 року про права пасажирів авіатранспорту
ОВ C 293, 14.10.2000 С. 1

5.3. Безпека авіації

Regulation (EC) N 2320/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 establishing common rules in the field of civil aviation security
OJ L 355, 30.12.2002 p. 1

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 2320/2002 від 16 грудня 2002 року щодо встановлення спільних правил в сфері безпеки цивільної авіації
ОВ L 355, 30.12.2002 С. 1

Regulation (EC) N 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency
OJ L 240, 07.09.2002 p. 1

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 1592/2002 від 15 липня 2002 року про спільні правила в сфері цивільної авіації та про утворення Європейського агентства з авіаційної безпеки
ОВ L 240, 07.09.2002 С. 1

Council Regulation (EEC) N 3922/91 of 16 December 1991 on the harmonization of technical requirements and administrative procedures in the field of civil aviation
OJ L 373, 31.12.91 p. 4

Регламент Ради (ЄЕС) N 3922/91 від 16 грудня 1991 року про гармонізацію технічних вимог та адміністративних процедур в сфері цивільної авіації
ОВ L 373, 31.12.91 С. 4

Commission Regulation (EC) N 2082/2000 of 6 September 2000 adopting Eurocontrol standards and amending Directive 97/15/EC, adopting Eurocontrol standards and amending Council Directive 93/65/EEC
OJ L 254, 09.10.2000 p. 1

Див. Підрозділ 5.2.2 "Розподіл маршрутів"

Council Regulation (EC) N 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents
OJ L 285, 17.10.97 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 2027/97 від 9 жовтня 1997 року про відповідальність авіаційних перевізників у випадку авіаційних подій
ОВ L 285, 17.10.97 С. 1

Council Directive 94/56/EC of 21 November 1994 establishing the fundamental principles governing the investigation of civil aviation accidents and incidents
OJ L 319, 12.12.94 p. 14

Директива Ради 94/56/ЄС від 21 листопада 1994 року щодо встановлення основоположних принципів розслідування авіаційних подій та аварій в цивільній авіації
ОВ L 319, 12.12.94 С. 14

Council Directive 93/65/EEC of 19 July 1993 on the definition and use of compatible technical specifications for the procurement of air-traffic-management equipment and systems
OJ L 187, 29.07.93 p. 52

Також у підрозділі 5.2.2 "Розподіл маршрутів"

* Commission Directive 97/15/EC of 25 March 1997 adopting Eurocontrol standards and amending Council Directive 93/65/EEC on the definition and use of compatible technical specifications for the procurement of air-traffic-management equipment and systems
OJ L 095, 10.04.97 p. 16

Також у підрозділі 5.2.2 "Розподіл маршрутів"

* Council Resolution of 24 October 1994 on the situation in European civil aviation
OJ C 309, 05.11.94 p. 2

Також у підрозділі 5.1 "Правила конкуренції"

* Resolution of the Council and the Ministers for Transport, meeting within the Council, of 18 July 1989 on air traffic system capacity problems
OJ C 189, 26.07.89 p. 3

Також у підрозділі 5.2.2 "Розподіл маршрутів"

5.4. Структурна гармонізація

Regulation (EC) N 437/2003 of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 on statistical returns in respect of the carriage of passengers, freight and mail by air
OJ L 066, 11.03.2003 p. 1

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 437/2003 від 27 лютого 2003 року про статистичну звітність щодо перевезення пасажирів, вантажів та пошти повітряним транспортом
ОВ L 066, 11.03.2003 С. 1

Regulation (EC) N 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency
OJ L 240, 07.09.2002 p. 1

Також у підрозділі 5.3 "Безпека авіації"

Council Regulation (EEC) N 2407/92 of 23 July 1992 on licensing of air carriers
OJ L 240 24.08.92 p. 1

Також у підрозділі 5.2.1 "Доступ до ринку"

Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 March 2002 on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airports
OJ L 085, 28.03.2002 p. 40

Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/30/ЄС від 26 березня 2002 року про встановлення правил та процедур щодо впровадження в аеропортах Співтовариства операційних обмежень стосовно шуму
ОВ L 085, 28.03.2002 С. 40

Council Directive 89/629/EEC of 4 December 1989 on the limitation of noise emission from civil subsonic jet aeroplanes
OJ L 363, 13.12.89 p. 27

Директива Ради 89/629/ЄЕС від 4 грудня 1989 року про обмеження шумових викидів цивільними дозвуковими літаками
ОВ L 363, 13.12.89 С. 27

Council Directive 80/51/EEC of 20 December 1979 on the limitation of noise emissions from subsonic aircraft
OJ L 018, 24.01.80 p. 26

Директива Ради 80/51/ЄЕС від 20 грудня 1979 року про обмеження шумових викидів дозвуковими літаками
ОВ L 018, 24.01.80 С. 26

Council Resolution of 19 June 1995 on relocation in air transport
OJ C 169, 05.07.95 p. 3

Резолюція Ради від 19 червня 1995 року про передислокацію в авіаційному транспорті
ОВ C 169, 05.07.95 С. 3

* Council Resolution of 24 October 1994 on the situation in European civil aviation
OJ C 309 05.11.94 p. 2

Також у підрозділі 5.1 "Правила конкуренції"

5.5. Аеронавігаційна промисловість

Council Resolution of 16 November 2000 on a European space strategy
OJ C 371, 23.12.2000 p. 2

Резолюція Ради від 16 листопада 2000 року про європейську космічну стратегію
ОВ C 371, 23.12.2000 С. 2

Council resolution of 2 December 1999 on developing a coherent European space strategy
OJ C 375, 24.12.99 p. 1

Резолюція Ради від 2 грудня 1999 року щодо розвитку узгодженої європейської космічної стратегії
ОВ C 375, 24.12.99 С. 1

Council Resolution of 4 March 1975 on concerted action and consultation between the Member States on industrial policy in the aeronautical sector
OJ C 059, 13.03.75 p. 1

Резолюція Ради від 4 березня 1975 року про узгоджені дії та консультації між державами-членами щодо промислової політики в авіанавігаційному секторі
ОВ C 059, 13.03.75 С. 1

Council Conclusions of 27 September 1999 on the role of self-regulation in the light of the development of new media services
OJ L 283, 06.10.99 p. 3

Висновки Ради від 27 вересня 1999 року про роль саморегулювання в світлі розвитку нових інформаційних послуг
ОВ L 283, 06.10.99 С. 3

Council Statement of 14 March 1977 on industrial policy in the aeronautical sector
OJ C 069, 19.03.77 p. 6

Заява Ради від 14 березня 1977 року про промислову політику в авіанавігаційному секторі
ОВ C 069, 19.03.77 С. 6

6. Транс'європейські транспортні мережі

Council Regulation (EC) N 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
OJ L 228, 23.09.95 p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 2236/95 від 18 вересня 1995 року, яким встановлюються загальні правила надання фінансової підтримки Співтовариства в сфері транс'європейських мереж
ОВ L 228, 23.09.95 С. 1

Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 on the interoperability of the trans-European conventional rail system
OJ L 110, 20.04.2001 p. 1

Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/16/ЄС від 19 березня 2001 року про взаємодію між транс'європейськими традиційними залізничними мережами
ОВ L 110, 20.04.2001 С. 1

* Decision N 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network
OJ L 228, 09.09.96 p. 1

Також у підрозділі 2 "Транспортна інфраструктура"

Council Directive 96/48/EC of 23 July 1996 on the interoperability of the trans-European high-speed rail system
OJ L 235, 17.09.96 p. 6

Директива Ради 96/48/ЄС від 23 липня 1996 року про взаємодію між транс'європейськими швидкісними залізничними мережами
ОВ L 235, 17.09.96 С. 6

2002/735/EC: Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the rolling stock subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6 (1) of Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2002) 1952)
OJ L 245, 12.09.2002 p. 402

2002/735/ЄС: Рішення Комісії від 30 травня 2002 року щодо технічної специфікації для взаємодії в сфері підсистем рухомого складу транс'європейських швидкісних залізничних систем, про які йдеться в Статті 6 (1) Директиви 96/48/ЄС
ОВ L 245, 12.09.2002 С. 402

2002/734/EC: Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the operation subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6 (1) of Council Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2002) 1951)
OJ L 245, 12.09.2002 p. 370

2002/734/ЄС: Рішення Комісії від 30 травня 2002 року щодо технічної специфікації для взаємодії в сфері операційних підсистем транс'європейських швидкісних залізничних систем, про які йдеться в Статті 6 (1) Директиви 96/48/ЄС
ОВ L 245, 12.09.2002 С. 370

2002/733/EC: Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the energy subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6 (1) of Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2002) 1949)
OJ L 245, 12.09.2002 p. 280

2002/733/ЄС: Рішення Комісії від 30 травня 2002 року щодо технічної специфікації для взаємодії в сфері енергетичних підсистем транс'європейських швидкісних залізничних систем, про які йдеться в Статті 6 (1) Директиви 96/48/ЄС
ОВ L 245, 12.09.2002 С. 280

2002/732/EC: Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the infrastructure subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6 (1) of Council Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2002) 1948)
OJ L 245, 12.09.2002 p. 143

2002/732/ЄС: Рішення Комісії від 30 травня 2002 року щодо технічної специфікації для взаємодії в сфері інфраструктурних підсистем транс'європейських швидкісних залізничних систем, про які йдеться в Статті 6 (1) Директиви 96/48/ЄС
ОВ L 245, 12.09.2002 С. 143

2002/731/EC: Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6 (1) of Council Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2002) 1947)
OJ L 245, 12.09.2002 p. 37

2002/731/ЄС: Рішення Комісії від 30 травня 2002 року щодо технічної специфікації для взаємодії в сфері контрольно-командних та сигнальних підсистем транс'європейських швидкісних залізничних систем, про які йдеться в Статті 6 (1) Директиви 96/48/ЄС
ОВ L 245, 12.09.2002 С. 37

2002/730/EC: Commission Decision of 30 May 2002 concerning the technical specification for interoperability relating to the maintenance subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 6 (1) of Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (Notified under document number C (2002) 1946)
OJ L 245, 12.09.2002 p. 1

2002/730/ЄС: Рішення Комісії від 30 травня 2002 року щодо технічної специфікації для взаємодії в сфері підсистем підтримки транс'європейських швидкісних залізничних систем, про які йдеться в Статті 6 (1) Директиви 96/48/ЄС
ОВ L 245, 12.09.2002 С. 1

2001/260/EC: Commission Decision of 21 March 2001 on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of the trans-European high-speed rail system referred to as "ERTMS characteristics" in Annex II (3) to Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2001) 746)
OJ L 093, 03.04.2001 p. 53

2001/260/ЄС: Рішення Комісії від 21 травня 2001 року щодо основних параметрів командно-контрольних та сигнальних підсистем транс'європейських швидкісних залізничних систем, визначених як "характеристики ERTMS" в Додатку II (3) до Директиви 96/48/ЄС
ОВ L 093, 03.04.2001 С. 53

1999/569/EC: Commission Decision of 28 July 1999 on the basic parameters for the command-and-control and signalling subsystem relating to the trans-European high-speed rail system (notified under document number C (1999) 2475) - (Text with EEA relevance)
OJ L 216, 14.08.99 p. 23

1999/569/ЄС: Рішення Комісії від 28 липня 1999 року про основні параметри командно-контрольних та сигнальних підсистем, що стосуються транс'європейських швидкісних залізничних систем
ОВ L 216, 14.08.99 С. 23

Commission Recommendation of 21 March 2001 on the basic parameters of the trans-European high-speed rail system referred to in Article 5 (3) (b) of Directive 96/48/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C (2001) 745)
OJ L 100, 11.04.2001 p. 17

Рекомендація Комісії від 21 березня 2001 року про основні параметри транс'європейських швидкісних залізничних систем, про які йдеться в Статті 5 (3) (b) Директиви 96/48/ЄС
ОВ L 100, 11.04.2001 С. 17

Council Resolution of 22 January 1990 concerning Trans-European Networks
OJ C 027, 06.02.90 p. 8

Резолюція Ради від 22 січня 1990 року щодо транс'європейських мереж
ОВ C 027, 06.02.90 С. 8

Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2003) 105 final
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Report to the European Council on action to deal with the effects of the Prestige disaster


Повідомлення Комісії: Доповідь Європейській Раді про дії на подолання наслідків катастрофи танкера "Prestige"

COM (2003) 92 final
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ship-source pollution and on the introduction of sanctions, including criminal sanctions, for pollution offences


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про забруднення з суден та про запровадження санкцій, включаючи кримінальне покарання, за правопорушення, пов'язані із забрудненням

COM (2003) 091
Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing Regulation (EEC) N 3975/87 and amending Regulation (EEC) N 3976/87 and Regulation (EC) N 1/2003, in connection with air transport between the Community and third countries


Пропозиція Регламенту Ради про скасування Регламенту (ЄЕС) N 3975/87 та про внесення змін до Регламенту (ЄЕС) N 3976/87 та Регламенту (ЄС) N 1/2003, пов'язаних із авіаційними перевезеннями між Співтовариством та третіми країнами

COM (2003) 067
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users in the event of a collision with a motor vehicle and amending Directive 70/156/EEC


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради стосовно захисту пішоходів та інших уразливих користувачів доріг у випадку зіткнення із автотранспортним засобом та про внесення змін до Директиви 70/156/ЄЕС

COM (2003) 060-2
Proposal for a COUNCIL REGULATION on uniform formats for Facilitated Transit Documents (FTD) and Facilitated Rail Transit Documents (FRTD) provided for in Regulation (EC) N


Пропозиція про прийняття Регламенту Ради про уніфіковані формати для Спрощених Транзитних Документів (FTD) та Спрощених Залізничних Транзитних Документів (FRTD), введених Регламентом (ЄС) N

COM (2003) 060-1
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a specific Facilitated Transit Document (FTD), a Facilitated Rail Transit Document (FRTD) and amending the Common Consular Instructions and the Common Manual


Пропозиція про прийняття Регламенту Ради про встановлення спеціальних Спрощених Транзитних Документів (FTD), Спрощених Залізничних Транзитних Документів (FRTD) та про зміни Спільних Консульських Інструкцій та Спільного Посібника

COM (2002) 769
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про мінімальні вимоги щодо безпеки тунелів у транс'європейській мережі доріг

COM (2002) 649
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the consequences of the Court judgements of 5 November 2002 for European air transport policy


Повідомлення Комісії про наслідки рішення Суду від 5 листопада 2002 року для Європейської політики у сфері авіатранспорту

COM (2002) 595-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels - VOLUME II


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Директиви 1999/32/ЄС стосовно вмісту сірки у морському паливі - Том II

COM (2002) 595-1
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCILA European Union strategy to reduce atmospheric emissions from seagoing ships - VOLUME I


Повідомлення Комісії до Європейського Парламенту та Ради: Стратегія Європейського щодо зменшення атмосферних викидів з морських суден - Том I

COM (2002) 521
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL On insurance requirements for air carriers and aircraft operators


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту і Ради про страхові вимоги для авіаперевізників та операторів авіатранспорту

COM (2002) 396
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Prohibition of Organotin Compounds on Ships


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про заборону оловоорганічних складових на суднах

COM (2002) 358
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Council Directive 94/55/EC as regards the time-limits within which pressure drums, cylinder racks and tanks for the transport of dangerous goods by road must comply with it


Пропозиція щодо прийняття Рішення Ради про внесення змін до Директиви Ради 94/55/ЄС стосовно строків приведення у відповідність до неї цистерн під тиском, циліндрових платформ та баків для транспортування небезпечних товарів автотранспортом

COM (2002) 357
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Council Directive 96/49/EC as regards the time-limits within which pressure drums, cylinder racks and tanks for the transport of dangerous goods by rail must comply with it


Пропозиція Рішення Ради про внесення змін до Директиви Ради 96/49/ЄС стосовно строків приведення у відповідність до неї цистерн під тиском, циліндрових платформ та баків для транспортування небезпечних товарів залізницями

COM (2002) 320
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on Insurance in the Air Transport sector following the terrorist attacks of 11 September 2001 in the United States


Повідомлення Комісії про страхування у авіатранспортному секторі після атак терористів 11 вересня 2001 року у Сполучених Штатах

COM (2002) 215
REPORT FROM THE COMMISSION on the application during the years 1996 to 1999 of Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States


Доповідь Комісії про застосування у 1996-1999 роках Директиви Ради 92/106/ЄЕС від 7 грудня 1992 року про встановлення єдиних правил для певних типів комбінованого перевезення вантажів між державами-членами

COM (2002) 158-3
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 98/18/EC of 17 March 1998, on safety rules and standards for passenger ships


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Директиви Ради 98/18/ЄС від 17 березня 1998 року про правила та стандарти безпеки для пасажирських суден

COM (2002) 158-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on specific stability requirements for ro-ro passenger ships


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про особливі вимоги щодо стабільності пасажирських суден типу ро-ро

COM (2002) 158-1
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the enhanced safety of passenger ships in the Community


Повідомлення Комісії про удосконалення безпеки пасажирських суден у Співтоваристві

COM (2002) 110
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning protection against subsidisation and unfair pricing practices in the supply of airline services from countries not members of the European Community


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про захист від субсидування та несправедливої цінової практики при наданні послуг авіаліній з країн, що не є членами Європейського Співтовариства

COM (2002) 054
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про надання Співтовариством фінансової допомоги для покращання екологічних характеристик вантажних транспортних систем

COM (2002) 025
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Директиви 91/440/ЄЕС про розвиток залізниць Співтовариства

COM (2002) 023
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Railway Agency


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту і Ради про заснування Європейського залізничного агентства

COM (2002) 021
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety on the Community's railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про безпеку на залізницях Співтовариства та про внесення змін до Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікати безпеки

COM (2002) 18
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT: Towards an integrated European railway area


Повідомлення від Комісії до Ради та Європейського Парламенту: На шляху до інтегрованого європейського залізничного простору

COM (2002) 8
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the safety of third countries aircraft using community airports


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про безпеку авіатранспорту третіх країн, що використовує аеропорти Співтовариства

COM (2002) 7
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EEC) N 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Регламенту Ради (ЄЕС) N 95/93 від 18 січня 1993 року про єдині правила щодо розподілу слотів у аеропортах Співтовариства

COM (2001) 811
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of mirrors and supplementary systems for indirect vision and of vehicles equipped with these devices and amending Directive 70/156/EEC


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про наближення законів держав-членів стосовно дозволених типів дзеркал та допоміжних систем непрямого бачення та про транспортні засоби, такими чином обладнані та про внесення змін до Директиви 70/156/ЄЕС

COM (2001) 784
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing common rules on compensation and assistance to air passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту і Ради про встановлення єдиних правил компенсацій та допомоги авіапасажирам у випадку скасування посадки та скасування або довгого відкладення польоту

COM (2001) 767
REPORT FROM THE COMMISSION on the implementation in 1997-1998 of Regulation (EEC) 3820/85 on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport


Доповідь Комісії про застосування у 1997-1998 роках Регламенту (ЄЕС) 3820/85 про гармонізацію певних актів законодавства про соціальний захист в сфері автомобільного транспорту

COM (2001) 698
Proposal for a COUNCIL REGULATION adapting for the seventh time to technical progress Council Regulation (EEC) N 3821/85 on recording equipment in road transport


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради про приведення, всьоме, у відповідність до технічного прогресу Регламенту Ради (ЄЕС) N 3821/85 про записуюче обладнання у автотранспорті

COM (2001) 564-1
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of the Single European Sky


Повідомлення Комісії до Ради та Європейського Парламенту про імплементацію Єдиного Європейського Неба

COM (2001) 564-2
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the provision of Air Navigation Services in the Single European Sky


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту і Ради про забезпечення авіанавігаційних послуг у Єдиному Європейському Небі

COM (2001) 564-3
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the organisation and use of the airspace in the Single European Sky


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту і Ради про організацію та використання повітряного простору у Єдиному Європейському Небі

COM (2001) 564-4
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the interoperability of the European Air Traffic Management network


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту і Ради про взаємодію Європейської мережі управління авіатранспортом

COM (2001) 547-1
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN, AU CONSEIL, AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET AU COMITE DES REGIONS concernant les carburants de substitution pour les transports routiers et une serie de mesures visant a promouvoir l'utilisation des biocarburants


Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Економічному та соціальному комітету та Комітету регіонів щодо замінників палива для дорожнього транспорту та про серію заходів, спрямованих на розвиток використання біологічного палива

COM (2001) 547-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of biofuels for transport


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про підтримку використання біопалива для транспорту

COM (2001) 545
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) N 2236/95 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) N 2236/95 про встановлення загальних правил надання фінансової допомоги Співтовариства у сфері транс'європейських мереж

COM (2001) 544
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision N 1692/96/EC on Community guidelines for the development of the trans-European transport network


Пропозиція щодо прийняття Рішення Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Рішення N 1692/96/ЄС про вказівки Співтовариства щодо розвитку транс'європейської транспортної мережі

COM (2001) 335
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending COUNCIL REGULATION (EEC) N 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Регламенту Ради (ЄЕС) N 95/93 від 18 січня 1993 року про єдині правила розподілу слотів у аеропортах Співтовариства

COM (2001) 318-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 92/6/EEC on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Директиви Ради 92/6/ЄЕС про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій автотранспортних засобів у Співтоваристві

COM (2001) 241
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 98/70/EC


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про якість бензину та дизельного пального та внесення змін до Директиви 98/70/ЄС

COM (2001) 74
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a Community framework for noise classification of civil subsonic aircraft for the purposes of calculating noise charges


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про встановлення у Співтоваристві рамкової класифікації шуму від цивільного дозвукового повітряного транспорту з метою обчислення стягнень за шум

COM (2001) 56
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the training of professional drivers for the carriage of goods or passengers by road


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про навчання професійних водіїв для перевезення вантажів чи пасажирів дорогами

COM (2001) 35-1
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL: Reinforcing Quality Service in Sea Ports: A Key for European Transport


Повідомлення Комісії Європейському Парламенту та Раді: Покращання якості послуг у морських портах: Ключовий момент для європейського транспорту

COM (2001) 35-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Market Access to Port Services


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про доступ на ринок портових послуг

COM (2000) 847
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on occurrence reporting in civil aviation


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про звітування про авіаційні події у цивільній авіації

COM (2000) 840
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Директиви 97/68/ЄС про наближення законодавства держав-членів стосовно засобів проти викиду газоподібних та сипучих забруднювачів з двигунів внутрішнього згорання, що мають бути встановлені у позашляховому рухомому обладнанні

COM (2000) 815
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/671/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety belts in vehicles of less than 3.5 tonnes


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про внесення змін до Директиви Ради 91/671/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів стосовно обов'язкового використання пасів безпеки на транспортних засобах вагою менш ніж 3,5 тонни

COM (2000) 802-1
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on a second set of community measures on maritime safety following the sinking of the oil tanker Erika


Повідомлення Комісії до Європейської Парламенту та Ради про другу серію заходів Співтовариства щодо морської безпеки внаслідок затоплення нафтового танкера "Erika"

COM (2000) 802-3
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a fund for the compensation of oil pollution damage in European waters and related measures


Пропозиція щодо прийняття Регламенту Європейського Парламенту та Ради про утворення фонду для відшкодування шкоди від нафтового забруднення у європейських водах та пов'язані з цим заходи

COM (2000) 678
Proposal for a COUNCIL DECISION relating to reduced rates and exemptions from excise duties on certain mineral oils, when used for specific purposes


Пропозиція щодо прийняття Рішення Ради стосовно зменшення ставок звільнень від акцизних зборів на певні нафтопродукти, у випадку використання для спеціальних цілей

COM (2000) 603
REPORT FROM THE COMMISSION FOR THE BIARRITZ EUROPEAN COUNCIL on the Community's strategy for safety at sea


Доповідь Комісії Європейській Раді в Беаріці про стратегію Співтовариства щодо безпеки на морі

COM (2000) 517
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application by the Member States of Council Directive 95/50/EC on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by road


Доповідь Комісії Європейському Парламенту та Раді про застосування державами-членами Директиви Ради 95/50/ЄС про уніфіковані процедури перевірок при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом

COM (2000) 489-2
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Directives on maritime safety and the prevention of pollution from ships


Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про внесення змін до Директив про морську безпеку та попередження забруднення з суден

COM (2000) 365
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of Air Passengers in The European Union


Повідомлення Комісії Європейському Парламенту та Раді - Захист авіапасажирів у Європейському Союзі

COM (2000) 364
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL - Towards a safer and more competitive high-quality road transport system in the Community


Повідомлення Комісії Європейському Парламенту та Раді - На шляху до більш безпечної та більш конкурентоспроможної високоякісної автотранспортної системи у Співтоваристві

COM (2003) 17, January 2003
Green Paper European Space Policy


Зелена книга про європейську космічну політику

COM(98) 596, December 1998
Green Paper on radio spectrum policy in the context of European Community policies such as telecommunications, broadcasting, transport, and R & D


Зелена книга про політику щодо радіо спектрів в контексті політики Європейського Співтовариства в сферах телекомунікацій, віщання, транспорту, досліджень та розвитку

COM(97) 678, December 1997
Green paper on sea ports and maritime infrastructure


Зелена книга про морські порти та морську інфраструктуру

COM(95) 691, December 1995
Green Paper - Towards Fair and Efficient Pricing in Transport Policy - Options for internalising the external cost of transport in the European Union


Зелена книга - В напрямку справедливого та ефективного ціноутворення в сфері транспортної політики - Альтернативи перенесення зовнішніх витрат транспорту до внутрішніх витрат в Європейському Союзу

COM(95) 601, November 1995
Green Paper - The citizen's network - Fulfilling the potential of public passenger transport in Europe


Зелена книга - Мережа для громадянина - Реалізація потенціалу громадського транспорту в Європі

COM(92) 46, February 1992
Green Paper on the impact of transport on the environment - A Community strategy for "sustainable mobility"


Зелена книга про вплив транспорту на довкілля - Стратегія Співтовариства для "постійної мобільності"

COM(1998) 466 final
Fair Payment for Infrastructure Use: A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU


Справедлива плата за використання інфраструктури: Пофазовий підхід до спільної ставки за використання транспортної інфраструктури

COM (2001) 370, September 2001
European transport policy for 2010: time to decide


Європейська транспортна політика до 2010 року: час вирішувати

COM (96) 421, July 1996
A Strategy for revitalising the Community's Railways


Стратегія оздоровлення залізниць Співтовариства

COM (96) 57, March 1996
Air Traffic Management - Freeing Europe's Airspace - White Paper


Управління повітряним рухом - Звільнення повітряного простору Європи - Біла книга

Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського Співтовариства

Справа С-92/01

Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 лютого 2003 року

Georgios Stylianakis v. Elliniko Dimosio

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-439/01

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 2003 року

Libor Cipra et Vlastimil Kvasnicka v. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-439/01

Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 2003 року

Libor Cipra, Vlastimil Kvasnicka v. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach

ВЄС 2003 С. 00000

Справа С-395/00

Рішення Суду від 12 грудня 2002 року

Distillerie Fratelli Cipriani SpA v. Ministero delle Finanze

ВЄС 2002 С. 00000

Об'єднанні справи С-228/01 & С-289/01

Рішення Суду (Друга Палата) від 7 листопада 2002 року

Criminal proceedings against Jacques Bourrasse and Jean-Marie Perchicot, and Union regionale syndicale des petits et moyens transporteurs du Sud-Ouest (Unostra Aquitaine), Federation generale des transports et de l'equipement CFDT (FGTE-CFDT) and Inspection du travail des transports

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-435/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 листопада 2002 року

Geha Naftiliaki EPE and others v. NPDD Limeniko Tamio Dodekanisou, Elliniko Dimosio

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-181/00

Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 липня 2002 року

Flightline Ltd v. Secretario de Estado dos Transportes e Comunicacoes and Transportes Aereos Portugueses SA (TAP)

ВЄС 2002 С. I-06139

Справа С-115/00

Рішення Суду 2 липня 2002 року

Andreas Hoves Internationaler Transport-Service SARL v. Finanzamt Borken

ВЄС 2002 С. I-06077

Об'єднані справи С-430/99 & С-431/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 червня 2002 року

Inspecteur van de Belastingdienst Douane, Rotterdam district v. Sea-Land Service Inc., Nedlloyd Lijnen BV

ВЄС 2002 С. 00000

Об'єднані справи С-27/00 & С-122/00

Рішення Суду від 12 березня 2002 року

The Queen v. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, ex parte Omega Air Ltd

ВЄС 2002 С. 00000

Справа С-70/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 червня 2001 року

Commission of the European Communities v. Portuguese Republic

ВЄС 2001 С. I-04845

Справа С-444/99

Рішення Суду (Перша Палата) від 10 травня 2001 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 2001 С. I-03789

Справа С-325/99

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 квітня 2001 року

G. van de Water v. Staatssecretaris van Financien

ВЄС 2001 С. I-02729

Справа С-205/99

Рішення Суду від 20 лютого 2001 року

Asociacion Profesional de Empresas Navieras de Lineas Regulares (Analir) and Others v. Administracion General del Estado

ВЄС 2001 С. I-01271

Справа С-297/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 січня 2001 року

Criminal proceedings against Skills Motor Coaches Ltd, B. J. Farmer, C. J. Burley and B. Denman

ВЄС 2001 С. I-00573

Справа С-193/99

Рішення Суду (Перша Палата) від 28 вересня 2000 року

Criminal proceedings against Graeme Edgar Hume

ВЄС 2000 С. I-07809

Справа С-160/99

Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 липня 2000 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2000 С. I-06137

Справа С-437/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 9 березня 2000 року

Evangelischer Krankenhausverein Wien v. Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH v. Oberosterreichische Landesregierung

ВЄС 2000 С. I-01157

Справа С-434/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 24 лютого 2000 року

Commission of the European Communities v. French Republic

ВЄС 2000 С. I-01129

Справа С-315/98

Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 листопада 1999 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1999 С. I-08001

Справа С-193/98

Рішення Суду (Шоста Палата) від 28 жовтня 1999 року

Alois Pfennigmann

ВЄС 1999 С.

Справа С-170/98

Рішення Суду від 14 вересня 1999 року

Commission v. Belgique

ВЄС 1999 С. I-5493

Об'єднані справи С-171/98, С-201/98 & С-202/98

Рішення Суду від 14 вересня 1999 року

Commission v. Belgique

ВЄС 1999 С. I-5517

Справа С-247/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 3 грудня 1998 року

Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt and Transports A. M. Schoonbroodt SPRL v. Belgian State

ВЄС 1998 С. I-08095

Справа С-38/97

Рішення Суду (Друга Палата) від 1 жовтня 1998 року

Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. v. Cuttica spedizioni e servizi internationali Srl

ВЄС 1998 С. I-05955

Справа С-412/96

Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 вересня 1998 року

Kainuun Liikenne Oy and Oy Pohjolan Liikenne Ab

ВЄС 1998 С. I-05141

Справа С-431/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 вересня 1998 року

Commission of the European Communities v. Ireland

ВЄС 1998 С. I-05055

Справа С-266/96

Рішення Суду від 18 червня 1998 року

Corsica Ferries France v. Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova e.a.

ВЄС 1998 С. I-3949

Справа С-266/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 червня 1998 року

Corsica Ferries France SA v. Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova Coop. arl, and others

ВЄС 1988 С.

Об'єднані справи С-176/97 & С-177/97

Рішення Суду від 11 червня 1998 року

Commission v. Belgique et Luxembourg

ВЄС 1998 С. I-3557

Справа С-368/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 травня 1998 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1998 С. I-02967

Справа С-47/97

Рішення Суду (Перша Палата) від 30 квітня 1998 року

Criminal proceedings against E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd and D. J. Ferne

ВЄС 1998 С. I-02147

Справа С-296/95

Рішення Суду від 2 квітня 1998 року

The Queen v. Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham

ВЄС 1998 С. I-01605

Справа С-387/96

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 березня 1998 року

Criminal proceedings against Anders Sjoberg

ВЄС 1998 С. I-01225

Справа С-313/97

Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 березня 1998 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1998 С. I-01191

Справа С-408/95

Рішення Суду від 11 листопада 1997 року

Eurotunnel SA and Others v. SeaFrance

ВЄС 1997 С. I-06315

Об'єднані справи С-248/95 & С-249/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 17 липня 1997 року

SAM Schiffahrt GmbH and Heinz Stapf v. Bundesrepublik Deutschland

ВЄС 1997 С. I-04475

Об'єднані справи С-248/95 & С-249/95

Рішення Суду від 17 липня 1997 року

SAM Schiffahrt et Stapf v. Bundesrepublik Deutschland

ВЄС 1997 С. I-4475

Справа С-264/95 P

Рішення Суду від 11 березня 1997 року

Commission of the European Communities v. Union internationale des chemins de fer (UIC)

ВЄС 1997 С. I-01287

Справа С-178/95

Рішення Суду (П'ята Палата) від 30 січня 1997 року

Wiljo NV v. Belgische Staat

ВЄС 1997 С. I-00585

Справа С-335/94

Рішення Суду (Перша Палата) від 21 березня 1996 року

Hans Walter Mrozek and Bernhard Jager

ВЄС 1996 С. I-01573

Справа С-39/95

Рішення Суду (Перша Палата) від 21 березня 1996 року

Criminal proceedings against Pierre Goupil

ВЄС 1996 С. I-01601

Справа С-235/94

Рішення Суду (Перша Палата) від 9 листопада 1995 року

Criminal proceedings against Alan Jeffrey Bird

ВЄС 1995 С. I-03933

Справа С-96/94

Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 жовтня 1995 року

Centro Servizi Spediporto Srl v. Spedizioni Marittima del Golfo Srl

ВЄС 1995 С. I-02883

Справа С-414/93

Рішення Суду (П'ята палата) від 1 червня 1995 року

F. D. Teirlinck v. Minister van Verkeer en Waterstaat

ВЄС 1995 С. I-1339

Справа С-414/93

Рішення Суду від 1 червня 1995 року

Teirlinck v. Minister van Verkeer en Waterstaat

ВЄС 1995 С. I-1339

Справа С-381/93

Рішення Суду від 5 жовтня 1994 року

Commission v. France

ВЄС 1994 С. I-5145

Справа С-379/92

Рішення Суду від 14 липня 1994 року

Procedure penale contre Peralta

ВЄС 1994 С. I-3453

Справа С-394/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 9 червня 1994 року

Criminal proceedings against Marc Michielsen and Geybels Transport Service NV

ВЄС 1994 С. I-02497

Справа С-313/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 червня 1994 року

Criminal proceedings against Van Swieten BV

ВЄС 1994 С. I-02177

Справа С-18/93

Рішення Суду від 17 травня 1994 року

Corsica Ferries v. Corpo dei piloti del porto di Genova

ВЄС 1994 С. І-1783

Справа С-289/93

Рішення Суду від 23 лютого 1994 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1994 С. I-0525

Справа С-336/93

Рішення Суду від 23 лютого 1994 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1994 С. I-0533

Справа С-116/92

Рішення Суду (Шоста Палата) від 15 грудня 1993 року

Criminal proceedings against Kevin Albert Charlton, James Huyton and Raymond Edward William Wilson

ВЄС 1993 С. I-06755

Справа С-6/92

Рішення Суду (П'ята палата) від 7 грудня 1993 року

Federazione Sindacale Italiana dell'Industria Estrattiva and others v. Commission of the European Communities

ВЄС 1993 С. I-06357

Об'єднані справи С-13/92, С-14/92, С-15/92 & С-16/92

Рішення Суду (П'ята Палата) від 5 жовтня 1993 року

Driessen en Zonen, A. Molewijk, Motorschiff Sayonara Basel AG and vof Fa. С. Mourik en Zoon v. Minister van Verkeer en Waterstaat

ВЄС 1993 С. I-04751

Справа С-116/91

Рішення Суду (Друга Палата) від 25 червня 1992 року

Licensing Authority South Eastern Traffic Area v. British Gas plc

ВЄС 1992 С. I-04071

Справа С-158/90

Рішення Суду (Перша Палата) від 13 грудня 1991 року

Criminal proceedings against Mario Nijs and Transport Vanschoonbeek-Matterne NV

ВЄС 1991 С. I-06035

Справа С-19/91

Рішення Суду від 10 грудня 1991 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1991 С. I-05937

Справа С-17/90

Рішення Суду від 7 листопада 1991 року

Pinaud Wieger v. Bundesanstalt fur den Guterfernverkehr

ВЄС 1991 С. I-5253

Справа С-7/90

Рішення Суду (Перша Палата) від 2 жовтня 1991 року

Criminal proceedings against Paul Vandevenne, Marc Wilms, Jozef Mesotten and Wilms Transport NV

ВЄС 1991 С. I-04371

Справа С-8/90

Рішення Суду (Перша Палата) від 2 жовтня 1991 року

Criminal proceedings against Willy Kennes and Verkooyen PVBA

ВЄС 1991 С. I-04391

Справа С-45/89

Рішення Суду від 7 травня 1991 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1991 С. I-02053

Справа С-49/89

Рішення Суду від 13 грудня 1989 року

Corsica Ferries France v. Direction generale des douanes

ВЄС 1989 С. 4441

Справа 66/86

Рішення Суду від 11 квітня 1989 року

Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reiseburo GmbH v. Zentrale zur Bekampfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

ВЄС 1989 С. 00803

Справа 307/86

Рішення Суду від 24 травня 1988 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1988 С. 02677

Справа 420/85

Рішення Суду від 7 липня 1987 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1987 С. 02983

Справа 272/85

Рішення Суду від 20 травня 1987 року

ANTIB v. Commission

ВЄС 1987 С. 2201

Об'єднані справи з 209 по 213/84

Рішення Суду від 30 квітня 1986 року

Ministere public v. Asjes et al.

ВЄС 1986 С. 1425

Справа 2/84

Рішення Суду від 28 березня 1985 року

Commission of the European Communities v. Italian Republic

ВЄС 1985 С. 01127

Справа 12/82

Рішення Суду від 30 листопада 1982 року

Ministere public v. Trinon

ВЄС 1982 С. 4089

Справа 156/77

Рішення Суду від 12 жовтня 1978 року

Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium

ВЄС 1978 С. 01881

Справа 167/73

Рішення Суду від 4 квітня 1974 року

Commission v. France

ВЄС 1974 С. 359

Справа 36/73

Рішення Суду від 27 листопада 1973 року

NV Nederlandse Spoorwegen v. Minister van Verkeer en Waterstaat

ВЄС 1973 С. 01299

Справа 20/70

Рішення Суду від 21 жовтня 1970 року

Transports Lesage & cie. v. Hauptzollamt Freiburg

ВЄС 1970 С. 861

Справа 23/70

Рішення Суду від 21 жовтня 1970 року

Haselhorst v. Finanzamt Dusseldorf

ВЄС 1970 С. 881

Справа 9/70

Рішення Суду від 6 жовтня 1970 року

Grad v. Finanzamt Traunstein

ВЄС 1970 С. 825

Справа 1/69

Рішення Суду від 9 липня 1969 року

Italian Republic v. Commission of the European Communities

ВЄС 1969 С. 00277

Справа Т-155/97

Рішення Суду першої інстанції від 1 жовтня 1998 року

Natural van Dam et Danser Container Line v. Commission

ВЄС 1998 С. II-3921

Об'єднані справи Т-374/94, Т-375/94, Т-384/94 & Т-388/94

Рішення Суду першої інстанції (Друга Палата) від 15 вересня 1998 року

European Night Services Ltd (ENS), Eurostar (UK) Ltd, formerly European Passenger Services Ltd (EPS), Union internationale des chemins de fer (UIC), NV Nederlandse Spoorwegen (NS) and Societe nationale des chemins de fer francais (SNCF) v. Commission of the European Communities

ВЄС 1998 С. II-03141

Справа Т-229/94

Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 21 жовтня 1997 року

Deutsche Bahn AG v. Commission of the European Communities

ВЄС 1997 С. II-01689

Справа Т-260/94

Рішення Суду першої інстанції від 19 червня 1997 року

Air Inter v. Commission

ВЄС 1997 С. II-997

Об'єднані справи Т-79/95 & Т-80/95

Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 22 жовтня 1996 року

Societe nationale des chemins de fer francais and British Railways Board v. Commission of the European Communities

ВЄС 1996 С. II-01491

Об'єднані справи Т-24/93, Т-25/93, Т-26/93 & Т-28/93

Рішення Суду першої інстанції від 8 жовтня 1996 року

Compagnie maritime belge transports e.a. v. Commission

ВЄС 1996 С. II-1201

Справа Т-14/93

Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 6 червня 1995 року

Union Internationale des Chemins de Fer v. Commission of the European Communities

ВЄС 1995 С. II-01503вгору