Документ 1629а-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.04.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 18 березня 2004 року
N 1629-IV ( 1629-15 )
Додаток
до Загальнодержавної програми адаптації
законодавства України до законодавства
Європейського Союзу
Перелік
актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у
пріоритетних сферах адаптації

Розділ 1
Митне регулювання
I. Вступ
Основи митного союзу визначає Договір про заснування
Європейського Співтовариства ( 994_029 ). Договір про заснування
Співтовариства ( 994_029 ) передбачає умови вільного обігу в межах
його митної території. Стаття 23 (колишня стаття 9) Договору
( 994_029 ) передбачає скасування мита та інших митних зборів;
кількісні обмеження та аналогічні заходи забороняються статтею 28
(колишня стаття 30), в той час як стаття 90 (колишня стаття 95)
забороняє державам-членам запроваджувати таку систему
оподаткування, яка створює дискримінаційні умови на користь
власної продукції чи то спрямована проти продукції з іншої
держави-члена. За часи свого існування Європейський суд створив
значний масив судової практики, спрямованої на тлумачення різних
статей Договору ( 994_029 ). Ця судова практика завжди базувалась
на доктрині, що національні заходи, які можуть мати дещо інший
вплив на вільний рух товарів між державами-членами, повинні бути
законними в світлі Договору та відповідати цілі, якій вони мають
служити.
В 1958 році шість перших держав-членів розпочали два
паралельні процеси, спрямовані на зближення: один був спрямований
на поступове скасування мита, що сплачується в процесі торгівлі
між цими державами-членами, а другий мав на меті поступове
введення Єдиного Митного Тарифу (ЄМТ) для товарів, що імпортуються
з третіх країн. 1 липня 1968 року процес введення Єдиного Митного
Тарифу було завершено і з того часу будь-яка держава-член, що
приєднувалась до Співтовариства, повинна була здійснити процедуру
скасування мита для торгівлі в межах Співтовариства та привести
свій зовнішній тариф у відповідність до єдиного митного тарифу
Співтовариства. Також в 1968 році розпочався процес поступового
переходу багатьох питань митної справи з компетенції держав-членів
до Співтовариства, оскільки стало зрозумілим, що є необхідність
прийняття законодавства на рівні Співтовариства для уникнення
дестабілізації ситуації на ринку, а також випадків несправедливої
конкуренції або дискримінаційного поводження з продавцями. Було
зрозумілим, що для сприяння торгівлі необхідно здійснити більшу
гармонізацію та подальше спрощення митного законодавства. Таким
чином, на початку 80-х років, тобто приблизно в той же час, коли
розпочалась кодифікація митного законодавства, було розпочато
роботу з спрощення торгівельних процедур в межах Співтовариства та
зменшення митного контролю та формальностей на внутрішніх
кордонах. Результатом цього процесу стало прийняття в 1988 році
Комбінованої Номенклатури.
За період з 1985 року в митній сфері Європейського
Співтовариства сталися значні зміни. Останньою та найбільш значною
зміною стало вдале завершення 1 січня 1993 року формування
Внутрішнього ринку, в результаті чого було замінено існуючі на той
час в межах 12 держав-членів митні процедури на нові фіскальні та
статистичні зобов'язання, які не вимагають ані здійснення митних
формальностей, ані проходження митного контролю в процесі торгівлі
в межах Співтовариства.
Оскільки мають місце торгівельні відносини з країнами, що не
є членами Співтовариства, було прийнято Митний кодекс
Співтовариства, який гармонійно об'єднав в собі фактично всі
положення Співтовариства, що регулюють митну сферу. Завдяки
зведенню в єдиний акт всіх різноманітних положень, прийнятих
починаючи з 1968 року, в Європейському Співтоваристві є масив
митного законодавства, що підвищує прозорість та гармонійність
митних правил, які застосовуються для імплементації політики
Співтовариства. Митний кодекс Співтовариства та положення про його
застосування набули чинності 1 січня 1994 року.
На даному етапі митне регулювання в Україні знаходиться в
стадії істотного реформування. Верховною Радою України 11 липня
2002 року був прийнятий Митний кодекс України ( 92-15 ), який
набирає чинності з 1 січня 2004 року.
При розробці нового Митного кодексу України ( 92-15 )
враховувались положення основних міжнародних конвенцій та угод, в
тому числі членами яких є або до яких має намір приєднатися
(вступити) Україна, зокрема: ГАТТ/СОТ, Конвенція про Гармонізовану
систему опису та кодування товарів ( 995_079 ), Міжнародна
конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур
( 995_643 ), Конвенція про тимчасове ввезення ( 995_472 ),
Конвенція про процедуру спільного транзиту. При розробці кодексу
велика увага надавалась використанню досвіду ЄС у цій сфері. На
виконання нового Митного кодексу України ( 92-15 ) було прийнято
ряд постанов Кабінету Міністрів України.
Однак процес адаптації законодавства України до законодавства
ЄС у цій сфері не можна вважати завершеним. Тому важливим є
додатковий перегляд нового Митного кодексу України ( 92-15 ) та
внести відповідні зміни та доповнення до нього.
Крім того, відповідно до пункту 2 прикінцевих положень нового
Митного кодексу України ( 92-15 ), "до приведення
нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом чинні
нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить
цьому Кодексу". Відповідно, для належної імплементації нового
кодексу необхідним є перегляд усієї нормативно-правової бази
митного регулювання у відповідності із новим Кодексом ( 92-15 ),
здійснити внутрішню гармонізацію цієї бази та провести роботи з її
адаптації до права ЄС.
II. Опис законодавства України
1. Загальні питання
Конституція України від 28 червня 1996 року ( 254к/96-ВР )
Митний кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV
( 92-15 ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Митний кодекс України від 12 грудня 1991 року N 1970-XII
( 1970-12 ) (Втрачає чинність 1 січня 2004 року)
Закон України "Про митну справу в Україні" від 25 червня 1991
року N 1262-XII ( 1262-12 ) (Втрачає чинність з 1 січня 2004 року)
Указ Президента України "Про Державну митну службу України"
від 29 листопада 1996 року N 1145/96 ( 1145/96 )
Указ Президента України "Про Концепцію трансформації митного
тарифу України на 1996 - 2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ"
від 6 квітня 1996 року N 255/96 ( 255/96 )
Указ Президента України "Про створення Академії митної служби
України" від 11 червня 1996 року N 412/96 ( 412/96 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх
опису, норм забезпечення і термінів експлуатації" від 26 грудня
2002 року N 1988 ( 1988-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004
року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими
особами митної служби" від 25 грудня 2002 року N 1953
( 1953-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про набрання чинності
деякими актами Кабінету Міністрів України" від 18 січня 2003 року
N 92 ( 92-2003-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок обліку,
зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого
винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна
органам державної виконавчої служби і розпорядження ним" від 26
грудня 2001 року N 1724 ( 1724-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок обліку,
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у
власність держави, і розпорядження ним" від 25 серпня 1998 року
N 1340 ( 1340-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про застосування спеціальних засобів і зброї службовими
особами митних органів" від 8 червня 1993 року N 426 ( 426-93-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах
України" від 9 лютого 1993 року N 97 ( 97-93-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення службових розслідувань у митних органах
України" від 29 липня 2002 року N 408 ( z0665-02 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Державної
митної служби України "Про створення єдиної міжвідомчої бази даних
зареєстрованих в Україні лікарських засобів, інтегрованої в
систему митного оформлення вантажів Державної митної служби" від
14 березня 2001 року N 96/182 ( v0096282-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про Управління захисту прав інтелектуальної власності"
від 1 березня 2001 року N 153 ( v0153342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку взаємодії відділів тарифів та митної вартості регіональних
митниць і митниць з підрозділами по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил при виявленні фальсифікації
преференційних сертифікатів про походження товарів" від 24 квітня
2000 року N 228 ( v0228342-00 )
Наказ Генеральної прокуратури України "Про координацію
діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю" від
21 лютого 2000 року N 2 ( v0002900-00 )
Наказ Державної митної служби України та Укрзалізниці "Про
порядок взаємодії митних та залізничних органів України" від 8
квітня 1999 року N 105-Ц/209 ( v_209361-99 )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України та Державної митної служби України "Про
затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів
Державного комітету у справах охорони державного кордону України
та підрозділів митної варти Держмитслужби України" від 24 лютого
1997 року N 74/83 ( z0074-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про державну
реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської
діяльності на території України" від 27 грудня 1996 року N 586
( v0586342-96 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в
митних органах" від 31 травня 1996 року N 237 ( z0292-96 )
Наказ Державного митного комітету України "Про використання
ідентифікаційних карток в митній системі України" від 28 вересня
1994 року N 290 ( v0290342-94 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і
організацію прийому громадян у митних органах України" від 23
квітня 1993 року N 105 ( z0039-93 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Положення про провадження в справах про порушення митних правил"
від 4 листопада 1992 року N 205 ( v0205342-92 )
2. Організація митного контролю
2.1. Митна інфраструктура
Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада
1991 року N 1777-XII ( 1777-12 )
Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах
пропуску через державний кордон України" від 4 листопада 1999 року
N 1212-XIV ( 1212-14 )
Указ Президента "Про Державну митну службу України" від 29
листопада 1996 року N 1145/96 ( 1145/96 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
зразків форменого одягу посадових осіб митної служби України, їх
опису, норм забезпечення і термінів експлуатації" від 26 грудня
2002 року N 1988 ( 1988-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004
року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і
Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю
споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні,
органам державної влади, які здійснюють контроль під час
переміщення товарів через митний кордон України" від 25 грудня
2002 року N 1947 ( 1947-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004
року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку платних послуг, що можуть надаватися митними органами"
від 25 грудня 2002 року N 1952 ( 1952-2002-п ) (Набирає чинності з
1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які
дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів" від 25 грудня 2002 року N 1950 ( 1950-2002-п )
(Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби" від 25
грудня 2002 року N 1984 ( 1984-2002-п ) (Набирає чинності з 1
січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими
особами митної служби" від 25 грудня 2002 року N 1953
( 1953-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через
державний кордон України для переміщення громадянами транспортних
засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987
( 1987-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення
досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а
також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862
( 1862-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на
переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в
яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884
( 1884-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через
державний кордон" від 24 жовтня 2002 року N 1569 ( 1569-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний
кордон" від 17 серпня 2002 року N 1142 ( 1142-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про пункти пропуску через державний кордон" від 3 серпня
2000 року N 1203 ( 1203-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб
і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень,
необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року
N 1665 ( 1665-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про прикордонний режим"
від 27 липня 1998 року N 1147 ( 1147-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через
територію України та пункти на митному кордоні, через які
здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни
транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним
транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484
( 484-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Митно-тарифну раду
України" від 7 лютого 1994 року N 62 ( 62-94-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і
транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації"
від 14 жовтня 2002 року N 561 ( z0877-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного
контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон
України" від 29 серпня 2002 року N 466 ( v0466342-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про організацію
контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що
містять об'єкти інтелектуальної власності" від 15 листопада 2001
року N 735 ( v0735342-01 )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Державної митної служби України та Мінтрансу
України "Про затвердження Типової технологічної схеми пропуску
через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна" від 5 березня 2001 року N 152/165/130 ( z0248-01 )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України та Міністерства закордонних справ України "Про
затвердження Інструкції про порядок пропуску через державний
кордон України вищих посадових осіб, офіційних делегацій" від 22
лютого 2001 року 19/21/6-410-98 ( z0247-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці
призначення транспортних засобів індивідуального користування,
знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав [Державна
митна служба] [4848]" від 6 вересня 2000 року N 490 ( z0627-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Типової технології здійснення митного контролю при переміщенні
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних
засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску
через державний кордон України" від 13 квітня 2000 року N 212
( z0283-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці
прямого підпорядкування, митниці" від 28 грудня 1999 року N 864
( z0050-00 )
Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу
тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при
вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня
1999 року N 782 ( z0913-99 )
Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу
тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при
визначенні країни походження товару" від 2 грудня 1999 року N 782
( z0912-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і
Порядків його роботи" від 2 грудня 1999 року N 782 ( z0911-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення
товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999
року N 38 ( z0073-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у
митниці призначення" від 8 грудня 1998 року N 771 ( z0042-99 )
Наказ Державної митної служби України та Міністерства
фінансів України "Про затвердження Порядку обліку та безкоштовної
передачі дитячих речей, затриманих митними органами" від 24
вересня 1998 року N 598/223 ( z0780-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що
переміщується через митний кордон України лініями електропередачі"
від 17 серпня 1998 року N 510 ( z0767-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Типового положення про митницю та Типової структури митниці" від
26 березня 1998 року N 169 ( v0169342-98 )
Наказ Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві
охорони здоров'я України "Про затвердження Переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що
підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства
України" від 23 березня 1998 року N 7 ( z0390-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Типових положень" від 11 лютого 1998 року N 74 ( v0074342-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію
Типової тимчасової технології оформлення вантажів на відповідальне
зберігання" від 18 грудня 1997 року N 868 ( v0868342-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Типового положення про регіональну митницю та Типової структури
регіональної митниці" від 28 січня 1997 року N 27 ( v0027342-97 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Типового положення про контрольно-ревізійний відділ
територіального митного управління" від 13 березня 1996 року N 95
( v0095342-96 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Положення про науково-методичну раду по роботі з кадрами при
Державному митному комітеті України" від 29 листопада 1995 року
N 586 ( v0586342-95 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Положення про Правовий відділ Державного митного комітету України"
від 23 жовтня 1995 року N 524 ( v0524342-95 )
Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію
Інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення
контролю на державному кордоні" від 20 червня 1995 року N 181
( v0181342-95 )
Наказ Державного митного комітету України "Про Центральну
експертну комісію (ЦЕК) Державного митного комітету України" від 6
червня 1995 року N 245 ( v0245342-95 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Типового положення "Про Територіальне митне управління ДМК
України" від 26 вересня 1994 року N 282 ( v0282342-94 )
Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію
"Типового положення про відділ по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил" в митницях України" від 16 листопада
1992 року N 216 ( v0216342-92 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Положення про чергову службу Державного митного комітету України"
від 22 червня 1992 року N 130 ( v0130342-92 )
Наказ Державного митного комітету України "Про вдосконалення
організації митної системи України та ведення митної статистики"
від 10 квітня 1992 N 74 ( v0074342-92 )
2.2. Митна документація і забезпечення
(в т. ч. декларації, квитанції, бланки, печатки,
штампи, підписи, пломбіри, пломби)
Митна Конвенція про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 року ( 995_012 )
Закон України "Про участь України у Митній конвенції про
міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП
(Конвенції МДП 1975 року)" від 15 липня 1994 року N 117/94-ВР
( 117/94-ВР )
Закон України "Про охорону прав на зазначення походження
товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV ( 752-14 )
Указ Президента України "Про дипломатичний та службовий
паспорти України" від 27 жовтня 1992 року N 515/92 ( 515/92 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення
Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі
сертифікатів про походження товару" від 25 лютого 2003 року N 255
( 255-2003-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948
( 1948-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання митного
оформлення товарів" від 25 грудня 2002 року N 1985 ( 1985-2002-п )
(Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення країни походження товару, що переміщується
через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864
( 1864-2002-п )(Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574"
від 12 грудня 2002 року N 1883 ( 1883-2002-п ) (Набирає чинності з
1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення
досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а
також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862
( 1862-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка
свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних
цінностей з території України" від 20 червня 2000 року N 984
( 984-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про митний збір за
митне оформлення із застосуванням митного забезпечення у вигляді
пломб" від 5 липня 1999 року N 1187 ( 1187-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку виробництва, транспортування, зберігання, обліку та
реалізації марок гербового збору" від 18 червня 1999 року N 1058
( 1058-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення комплексу з
обробки листа трубної заготівки" від 1 березня 1999 року N 292
( 292-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб
і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень,
необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року
N 1665 ( 1665-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів
звітності, розрахункових документів і декларацій" від 28 липня
1997 року N 799 ( 799-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей,
що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі
переміщення ними через митний кордон України товарів та інших
предметів" від 15 липня 1997 року N 748 ( 748-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про вантажну митну декларацію" від 9 червня 1997 року
N 574 ( 574-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про
надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими
посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць
призначення" від 4 жовтня 1996 року N 1216 ( 1216-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про
надання митним органам України фінансових гарантій щодо
обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 29
червня 1996 року N 700 ( 700-96-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження форми
акта про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у
потрібних для здійснення митного контролю документах, про
пошкодження товарів чи їх упаковки або маркування" від 18
листопада 2002 року N 630 ( z0932-02 ) (набирає чинності з 1 січня
2004 року)
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження форм
документів адміністративного затримання" від 10 грудня 2002 року
N 689 ( z1033-02 )
Наказ Державної митної служби України "Порядок використання
формуляра-специфікації форми МД-8" від 14 жовтня 2002 року N 555
( z0861-02 )
Наказ Міністерства аграрної політики України "Про
затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання
бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного
сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт,
карантинного сертифіката" від 5 вересня 2002 року N 255
( z0862-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення митними органами перевірки правильності
визначення країни походження товарів, що ввозяться на митну
територію України на умовах угод про вільну торгівлю з країнами
СНД" від 8 серпня 2002 року N 433 ( z0711-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про попередню вантажну митну декларацію" від 2 липня
2002 року N 345 ( z0597-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення митними органами перевірок правильності
оформлення вантажних митних декларацій" від 11 травня 2002 року
N 246 ( v0246342-02 )
Наказ Державної митної служби України та Державної податкової
адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження
відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території
України" від 21 березня 2002 року N 163/121 ( z0295-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового
ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні
перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64 ( z0159-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі
сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9
( v0009342-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про порядок скасування інформації з контролю за
доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії
вантажної митної декларації в центральній базі даних Держмитслужби
України" від 10 грудня 2001 року N 800 ( v0800342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що
переміщуються через митний кордон України громадянами із
застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2
(МД-3)" від 10 грудня 2001 року N 796 ( z1083-01 )
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження
Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на
реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або
права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару" від 17 серпня 2001 року N 598 ( z0772-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Структури системи автоматизованого контролю за заповненням
вантажної митної декларації" від 11 червня 2001 року N 395
( v0395342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про спрощення порядку
переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від
1 червня 2001 року N 372 ( z0521-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
зразків бланків уніфікованих адміністративних документів форм
МД-2, МД-3" від 4 травня 2001 року N 288 ( v0288342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про використання
бланків квитанцій ф. МД-1 старого зразка" від 8 грудня 2000 року
N 704 ( v0704342-00 )
Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу
тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при
вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня
1999 року N 782 ( z0913-99 )
Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу
тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при
визначенні країни походження товару [4205]" від 2 грудня 1999 року
N 782 ( z0912-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і
Порядків його роботи [4204]" від 2 грудня 1999 року N 782
( z0911-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок
гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від
9 червня 1999 року N 347 ( z0376-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення" від
24 квітня 1999 року N 240 ( z0306-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів,
увезених на митну територію України, під митним контролем" від 5
січня 1999 року N 4 ( z0045-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про
походження товарів з України" від 11 листопада 1998 року N 713
( z0762-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної
квитанції МД-1" від 9 жовтня 1998 року N 635 ( z0796-98 )
Наказ Державної митної служби України "Порядок використання
формуляра-специфікації форми МД-8" від 30 червня 1998 року N 380
( z0470-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію
Типової тимчасової технології оформлення вантажів на відповідальне
зберігання" від 18 грудня 1997 року N 868 ( v0868342-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларації
відповідно до митних режимів "експорт", "імпорт", "транзит",
"тимчасове ввезення (вивезення)", "митний склад" від 17 грудня
1997 року N 647 ( v0648342-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" від
9 липня 1997 року N 307 ( z0443-97 )
Наказ Державного митного комітету України "Про декларування
товарів, що переміщуються транзитом через територію України" від
21 вересня 1995 року N 460 ( z0341-95 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до
перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із
застосуванням книжки МДП" від 6 березня 1995 року N 82
( z0080-95 )
Наказ Державного митного комітету України "Про декларування і
митне оформлення товарів та інших предметів, що вивозяться з
України у країни колишнього Союзу РСР та ввозяться з цих країн в
Україну" від 25 листопада 1992 року N 222 ( v0222342-92 )
2.3. Технології митного оформлення і контролю
Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,
митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та
транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на
митну територію України" від 13 вересня 2001 року N 2681-III
( 2681-14 )
Закон України "Про охорону прав на зазначення походження
товарів" від 16 червня 1999 року N 752-XIV ( 752-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку митного оформлення військової техніки та військових
транспортних засобів, які перетинають митний кордон України" від
18 січня 2003 року N 63 ( 63-2003-п ) (Не набрав чинності)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про справляння плати за
митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем
розташування митних органів або поза робочим часом, установленим
для митних органів" від 18 січня 2003 року N 93 ( 93-2003-п )
(Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік виробничих
і технологічних операцій для визначення критерію достатньої
переробки товару та порядок його встановлення і застосування при
визначенні країни походження товару" від 27 грудня 2002 року
N 2030 ( 2030-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і
Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю
споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні,
органам державної влади, які здійснюють контроль під час
переміщення товарів через митний кордон України" від 25 грудня
2002 року N 1947 ( 1947-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004
року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок здійснення
митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон
України товарів, щодо переміщення яких установлено обмеження" від
25 грудня 2002 року N 1986 ( 1986-2002-п ) (Набирає чинності з 1
січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948
( 1948-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання митного
оформлення товарів" від 25 грудня 2002 року N 1985 ( 1985-2002-п )
(Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України"
від 12 грудня 2002 року N 1861 ( 1861-2002-п ) (Набирає чинності з
1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення країни походження товару, що переміщується
через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864
( 1864-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів
до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855
( 1855-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення
досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а
також розпорядження зразками" від 12 грудня 2002 року N 1862
( 1862-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на
переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в
яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884
( 1884-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок в'їзду в
Україну неповнолітніх громадян держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав" від 29 липня 2002 року N 1090 ( 1090-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про ввезення на митну
територію України окремих видів товарів" від 29 березня 2002 року
N 390 ( 390-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок
ввезення громадянами на митну територію України продуктів
харчування для власного споживання та перелік предметів, що не
можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня
2001 року N 1652 ( 1652-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про переробку відходів
та брухту свинцю" від 26 жовтня 1999 року N 1972 ( 1972-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне оформлення
електроенергії, що переміщується через митний кордон України" від
9 серпня 1999 року N 1459 ( 1459-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок взяття проб
і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень,
необхідних для їх митного оформлення" від 21 жовтня 1998 року
N 1665 ( 1665-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що
поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення" від 24
листопада 1997 року N 1303 ( 1303-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що
підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 4 листопада
1997 року N 1211 ( 1211-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок перетинання
державного кордону України аварійно-рятувальними та
аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації
надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і
катастрофами" від 21 серпня 1997 року N 912 ( 912-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом
товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної,
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня
1997 року N 384 ( 384-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок охорони і супроводження товарів митними
органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ" від 29
червня 1996 року N 699 ( 699-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку надання дозволу на ввезення та застосування
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного
виробництва" від 4 березня 1996 року N 288 ( 288-96-п )
Наказ Державної митної служби України "Про визначення місць
митного оформлення окремих видів товарів" від 4 лютого 2003 року
N 74 ( z0124-03 )
Наказ Державної митної служби України та Міністерства
промислової політики України "Про затвердження Інструкції зі
здійснення митного контролю за обсягами аміаку, що переміщується
через митний кордон України трубопровідним транспортом" від 6
листопада 2002 року N 611/486 ( z0910-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і
транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації"
від 14 жовтня 2002 року N 561 ( z0877-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного
контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон
України" від 29 серпня 2002 року N 466 ( v0466342-02 )
Наказ Державної митної служби України та Міністерства палива
та енергетики України "Про затвердження Інструкції про порядок
здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через
митний кордон України" від 12 липня 2002 року N 371/413
( z0612-02 )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Державної митної служби України, Міністерства
транспорту України "Про поліпшення умов перетинання державного
кордону вантажними автотранспортними засобами" від 17 червня 2002
року N 359/327/393 ( v0359343-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих
вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні
склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями"
від 20 травня 2002 року N 260 ( z0475-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення митними органами перевірок правильності
оформлення вантажних митних декларацій" від 11 травня 2002 року
N 246 ( v0246342-02 )
Наказ Міністерства культури України "Про затвердження
Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове
вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням
через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258
( z0571-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших
предметів декларантом" від 1 квітня 2002 року N 174 ( z0353-02 )
Наказ Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження
відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території
України" від 21 березня 2002 року N 163/121 ( z0295-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового
ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні
перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64 ( z0159-02 )
Наказ Державної митної служби "Про затвердження Порядку
заповнення граф вантажної митної декларації на товари, що
переміщуються через митний кордон України громадянами із
застосуванням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2
(МД-3)" від 10 грудня 2001 року N 796 ( z1083-01 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України, Державної митної служби України "Про
затвердження Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій
надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в
режимі випуску у вільний обіг на території України" від 10 грудня
2001 року N 304/793 ( z0029-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про здійснення митного
контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через
митний кордон трубопровідним транспортом" від 16 жовтня 2001 року
N 670 ( v0670342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що
переміщуються через митний кордон України з використанням
повітряних суден" від 29 серпня 2001 року N 579 ( z0790-01 )
Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження
Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на
реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або
права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару" від 17 серпня 2001 року N 598 ( z0772-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що
переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням
двоканальної системи ("зелений" та "червоний" коридори)" від 16
серпня 2001 року N 561 ( z0775-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення аміаку, що
переміщується через митний кордон України трубопровідним
транспортом" від 3 серпня 2001 року N 536 ( z0840-01 )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Державної митної служби України, Міністерства
транспорту України "Про затвердження Типової технологічної схеми
пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів,
вантажів та іншого майна" від 5 березня 2001 року N 152/165/130
( z0248-01 )
Наказ Державної митної служби України, НАК "Нафтогаз України"
"Про здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що
переміщується через митний кордон України для зберігання в
підземних сховищах газу" від 30 листопада 2000 року N 378/685
( v0378342-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію
Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон
України вантажів гуманітарної допомоги" від 27 серпня 2000 року
N 466 ( v0466342-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних
експрес-відправлень" від 26 липня 2000 року N 405 ( z0603-00 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю
транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний
кордон та на митній території України" від 15 травня 2000 року
N 27 ( z0411-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що
переміщуються через митний кордон України морським та річковим
транспортом" від 29 лютого 2000 року N 117 ( z0243-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що
переміщується через митний кордон України" від 8 жовтня 1999 року
N 645 ( z0739-99 )
Наказ Мінекобезпеки України "Про затвердження Положення про
екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та
в зоні діяльності регіональних митниць і митниць" від 8 вересня
1999 року N 204 ( z0787-99 )
Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження
Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення
засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України"
від 13 квітня 1999 року N 118 ( z0302-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення
товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999
року N 38 ( z0073-99 )
Наказ Держстандарту України "Про затвердження Порядку
проведення обов'язкових перевірок експортних партій брухту та
відходів чорних та кольорових металів територіальними органами
Держстандарту України" від 16 грудня 1997 року N 778 ( z0017-98 )
Наказ Національного агентства України з реконструкції та
розвитку, Державної митної служби України "Про Порядок контролю та
митного оформлення вантажів міжнародної технічної допомоги" від 15
жовтня 1997 року N 42/505 ( z0482-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про організацію роботи митних органів України з
незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму
надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у
митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113 ( z0198-97 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Інструкції про порядок та процедуру відбору проб для аналізів
спирту, при його переміщенні через митний кордон України" від 27
травня 1996 року N 224 ( v0224342-96 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Положення про зону митного контролю" від 6 травня 1995 року N 198
( z0152-95 )
Наказ Державного митного комітету України "Про декларування і
митне оформлення товарів та інших предметів, що вивозяться з
України у країни колишнього Союзу РСР та ввозяться з цих країн в
Україну" від 25 листопада 1992 року N 222 ( v0222342-92 )
Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове
положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних
засобів" від 30 грудня 1991 року N 7 ( v0007342-91 )
Наказ Головного управління державного митного контролю при
Раді Міністрів СРСР "Про порядок митного оформлення товарів і
майна, що переміщуються через державний кордон СРСР" від 25 серпня
1989 року N 144
Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції
про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей"
від 23 березня 1987 року N 120 ( v0120400-87 )
2.4. Інші види контролю
2.4.1. Прикордонний контроль
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок в'їзду в
Україну громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав" від 6 травня 2001 року N 426 ( 426-2001-п )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Державної митної служби України, Міністерства
охорони здоров'я України, Міністерства транспорту України,
Міністерства аграрної політики, Міністерства культури України,
Міністерства екології та природних ресурсів України "Про
визначення пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний
кордон, у яких, крім прикордонного і митного контролю,
здійснюються інші види контролю" від 3 квітня 2002 року
N 49/180/131/225/103/193/133 ( z0381-02 )
Наказ Міністерства аграрної політики України "Про
затвердження положень про прикордонні державні
контрольно-токсикологічні лабораторії" від 19 липня 2001 року
N 223 ( v0223555-01 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій
щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних
відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року
N 165 ( z0770-00 )
Наказ Державної митної служби України, Державного комітету у
справах охорони державного кордону України "Про організацію
контролю гуманітарних вантажів" від 9 грудня 1999 року N 549/804
( v0549342-99 )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України "Про затвердження Інструкції про порядок заборони
в'їзду в Україну іноземцям посадовими особами Прикордонних військ
України" від 6 лютого 1998 року N 62 ( z0137-98 )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України "Про затвердження Положення про зону прикордонного
контролю" від 6 лютого 1998 року N 61 ( z0138-98 )
Наказ Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про порядок взаємодії підрозділів Державного комітету у
справах охорони державного кордону України та підрозділів митної
варти Держмитслужби України" від 24 лютого 1997 року N 74/83
( z0074-97 )
2.4.2. Ветеринарний контроль
Закон України "Про ветеринарну медицину" від 25 червня 1992
року N 2498-XII ( 2498-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення єдиного
органу з питань контролю за якістю та безпекою рибної продукції,
що експортується" від 12 березня 2003 року N 313 ( 313-2003-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил
санітарної охорони території України" від 24 квітня 1999 року
N 696 ( 696-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку карантинних захворювань тварин" від 6 квітня 1998 року
N 448 ( 448-98-п )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному
ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873
( z1032-02 )
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини
України "Про затвердження Порядку пропуску вантажів,
підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через
державний кордон України" від 27 грудня 1999 року N 49
( z0009-00 )
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини
України "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в
Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної
медицини" від 20 жовтня 1999 року N 39 ( z0777-99 )
Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України
"Про затвердження Положення про пункт державного ветеринарного
контролю на державному кордоні та транспорті" від 19 липня 1999
року N 18 ( z0777-99 )
Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України
"Про затвердження переліку обов'язкових ветеринарних послуг" від
13 липня 1999 року N 17 ( v0017244-99 )
Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України
"Тимчасовий порядок відбору зразків сировини, матеріалів,
продуктів (продукції), які виробляються або реалізуються, а також
експортуються і імпортуються, для проведення
ветеринарно-санітарної експертизи" від 18 березня 1999 року N 6
( v0006358-99 )
Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України
"Про затвердження Обов'язкового мінімального переліку досліджень
сировини, продукції тваринного та рослинного походження,
комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін.,
які слід проводити в державних лабораторіях ветмедицини і за
результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2)" від 3 листопада
1998 року N 16 ( z0761-98 )
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини
України "Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів на
вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарному контролю" від 7
серпня 1997 року N 27 ( z0326-97 )
2.4.3. Санітарний контроль
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил
санітарної охорони території України" від 24 квітня 1999 року
N 696 ( 696-99-п )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному
ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873
( z1032-02 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про
санітарно-карантинний відділ у пункті пропуску через державний
кордон України у морському (річковому) порту, відкритому для
міжнародних зв'язків" від 23 лютого 2000 року N 31 ( z0522-00 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про
санітарно-карантинний підрозділ у пункті пропуску через державний
кордон України в міжнародному аеропорту" від 23 лютого 2000 року
N 31 ( z0521-00 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження
положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи" від 23
лютого 2000 року N 31 ( z0519-00 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження
Державних санітарно-гігієнічних нормативів "Тимчасові МДР вмісту
смоли та нікотину в сигаретах" від 15 липня 1997 року N 213
( v0213282-97 )
Постанова Міністерства охорони здоров'я України "Розподіл
функцій щодо затвердження та видачі Висновку державної
санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації та
Гігієнічних висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи
на вітчизняну та імпортовану продукцію" від 25 лютого 1997 року
N 3 ( v0003282-97 )
Інструкція Міністерства охорони здоров'я України "Інструкція
про порядок проведення державного санітарного нагляду за
продовольчою сировиною та продуктами харчування, що надходять по
імпорту (тимчасова)" від 28 квітня 1994 року N 5.08.12/416
( v_416282-94 )
2.4.4. Фітосанітарний контроль
Закон України "Про карантин рослин" від 30 червня 1993 року
N 3348-XII ( 3348-12 )
Наказ Міністерства аграрної політики України "Про
затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання
бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного
сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт,
карантинного сертифіката" від 5 вересня 2002 року N 255
( z0862-02 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю" від 21
листопада 2000 року N 644 ( z0873-00 )
Наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України
"Про затвердження Правил фітосанітарного контролю на державному
кордоні України" від 25 вересня 1996 року N 72 ( z0754-96 )
2.4.5. Радіологічний контроль
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій
щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних
відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року
N 165 ( z0770-00 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Інструкції щодо проведення радіаційного контролю
транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний
кордон та на митній території України" від 15 травня 2000 року
N 27 ( z0411-00 )
2.4.6. Екологічний контроль
Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення
екологічного контролю у зоні діяльності митниць призначення та
відправлення" від 26 жовтня 2001 року N 1429 ( 1429-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та
Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120
( 1120-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту
чорних і кольорових металів територіальними органами Міністерства
екології та природних ресурсів" від 2 липня 1998 року N 999
( 999-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення
екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон"
від 20 березня 1995 року N 198 ( 198-95-п )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій
щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних
відходів та їх утилізацією/видаленням" від 16 жовтня 2000 року
N 165 ( z0770-00 )
Наказ Мінекобезпеки України "Про затвердження Положення про
екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та
в зоні діяльності регіональних митниць і митниць" від 8 вересня
1999 року N 204 ( z0787-99 )
3. Перевезення і технології
3.1. Залізничні перевезення
Закон України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996
року N 273/96-ВР ( 273/96-ВР )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13
грудня 2002 року N 1908 ( 1908-2002-п ) (Набирає чинності з 1
січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про посилення контролю
за ввезенням і транзитом підакцизних товарів залізничним
транспортом" від 4 березня 1997 року N 206 ( 206-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через
територію України та пункти на митному кордоні, через які
здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни
транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним
транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484
( 484-96-п )
Наказ Державної митної служби України "Про визначення
переліку виняткових випадків, коли окремі вагони, локомотиви, інші
елементи рухомого складу можуть бути виключені зі складу поїзда
для проведення митного контролю" від 5 листопада 2002 року N 610
( z0901-02 ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
швидкопсувних вантажів (стаття 5 Статуту)" від 9 грудня 2002 року
N 873 ( z1031-02, za031-02 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному
ветеринарно-санітарному контролю" від 9 грудня 2002 року N 873
( z1032-02 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (статті
79-99 Статуту)" від 28 травня 2002 року N 334 ( z0566-02 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила складання
актів (стаття 129 Статуту)" від 28 травня 2002 року N 334
( z0567-02 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила заявлення та
розгляду претензій (статті 130 - 137 Статуту)" від 28 травня 2002
року N 334 ( z0568-02 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів у вагонах відкритого типу" від 20 серпня 2001 року N 542
( z0796-01 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів навалом і насипом" від 20 серпня 2001 року N 542
( z0795-01 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів дрібними відправками" від 20 серпня 2001 року N 542
( z0797-01 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила
переадресування вантажів" від 20 серпня 2001 року N 542
( z0794-01 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів в універсальних контейнерах" від 20 серпня 2001 року
N 542 ( z0798-01 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів) (ст.
40 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644 ( z0868-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів у транспортних пакетах (ст. 54 Статуту)" від 21 листопада
2000 року N 644 ( z0874-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила реалізації
вантажів (ст. 48, 49, 50, 51 Статуту)" від 21 листопада 2000 року
N 644 ( z0869-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників
і одержувачів (ст. 54 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644
( z0872-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила зберігання
вантажів (статті 12, 46 Статуту)" від 21 листопада 2000 року N 644
( z0866-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів залізничними лініями вузької колії" від 21 листопада 2000
року N 644 ( z0871-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю" від 21
листопада 2000 року N 644 ( z0873-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів з оголошеною вартістю (ст. 28, 115 Статуту)" від 21
листопада 2000 року N 644 ( z0867-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила перевезення
вантажів, які змерзаються (ст. 27 Статуту)" від 21 листопада 2000
року N 644 ( z0870-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила обслуговування
залізничних під'їзних колій (статті 12, 64 - 77 Статуту)" від 21
листопада 2000 року N 644 ( z0875-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила оформлення
перевізних документів (ст. 6, 23, 24 Статуту)" від 21 листопада
2000 року N 644 ( z0863-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила розрахунків за
перевезення вантажів (ст. 62 Статуту)" від 21 листопада 2000 року
N 644 ( z0864-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила видачі
вантажів (ст. 35, 42, 46, 47, 48, 52, 53 Статуту)" від 21
листопада 2000 року N 644 ( z0862-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Правила обчислення
термінів доставки вантажів (ст. 41, 116 Статуту)" від 21 листопада
2000 року N 644 ( z0865-00 )
Наказ Державної митної служби України, Укрзалізниці "Про
створення Координаційної групи" від 8 квітня 1999 року N 104-Ц/208
( v_208361-99 )
Наказ Міністерства транспорту України, Державної митної
служби України "Про затвердження Інструкції про порядок дій
митниць та залізниць України при переміщенні через митний кордон
України багажу та вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та
поштово-багажних поїздів" від 10 листопада 1998 року N 442/696
( z0162-99 )
3.2. Автоперевезення
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через
державний кордон України для переміщення громадянами транспортних
засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987
( 1987-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13
грудня 2002 року N 1908 ( 1908-2002-п ) (Набирає чинності з 1
січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про приєднання до Угоди
про маси і габарити транспортних засобів, що здійснюють
міждержавні перевезення автомобільними дорогами держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав" від 29 жовтня 1999 N 2020
( 2020-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через
територію України та пункти на митному кордоні, через які
здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни
транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним
транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484
( 484-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і
документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" від 31
січня 1992 року N 47 ( 47-92-п )
Наказ Державної митної служби України "Про посилення контролю
за доставкою в митниці призначення окремих видів товарів" від 27
січня 2003 року N 49 ( z0087-03 ) (Набирає чинності з 1 січня 2004
року)
Наказ Міністерства транспорту України "Про впорядкування
системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на
міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом" від 18
грудня 2002 року N 898 ( v0898361-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих
вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні
склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями"
від 20 травня 2002 року N 260 ( z0475-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Переліку пунктів пропуску через митний кордон України для
автомобільного сполучення, через які здійснюється переміщення
транспортних засобів" від 31 січня 2002 року N 57 ( z0150-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють
міжнародні перевезення" від 10 листопада 2000 року N 637
( z0892-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Типової технології здійснення митного контролю при переміщенні
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних
засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску
через державний кордон України" від 13 квітня 2000 року N 212
( z0283-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про функціонування
місць прибуття автотранспорту" від 3 березня 2000 року N 124
( v0124342-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про визначення
Переліку місць прибуття автотранспорту" від 15 листопада 1999 року
N 721 ( z0839-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про застосування
статті 38 Конвенції МДП" від 14 липня 1999 року N 431
( v0431342-99 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до
перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із
застосуванням книжки МДП" від 6 березня 1995 року N 82
( z0080-95 )
Лист Державного митного комітету України "Щодо порядку
переміщення автобусів українських та іноземних власників через
державний кордон України" від 6 травня 1993 року N 05/417
( v_417342-93 )
3.3. Морські і річкові перевезення
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13
грудня 2002 року N 1908 ( 1908-2002-п ) (Набирає чинності з 1
січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку пропуску яхт через державний кордон" від 29 серпня 2002
року N 1274 ( 1274-2002-п )
Наказ Міністерства транспорту України "Про порядок
запровадження тимчасових обмежень перевезень зернових вантажів"
від 13 вересня 2002 року N 654 ( v0654361-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний
кордон України товарів та інших предметів з використанням
морського, річкового й поромного видів транспорту" від 23 січня
2001 року N 26 ( z0119-01 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних
конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України" від 27
вересня 2000 року N 524 ( z0822-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку митного оформлення нафтопродуктів, що
ввозяться на митну територію України морським транспортом з метою
імпорту" від 2 вересня 1999 року N 558 ( v0558342-99 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж
для його безпечного морського перевезення" від 14 грудня 1998 року
N 497 ( z0848-98 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Порядку митного контролю за товарами (предметами) у разі зміни
транспортного засобу та умов, яким мають відповідати декларанти
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які встановлено
акцизний збір" від 18 листопада 1996 року N 516 ( z0675-96 )
3.4. Авіаперевезення
Повітряний кодекс України від 4 травня 1993 року N 3167-XII
( 3167-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13
грудня 2002 року N 1908 ( 1908-2002-п ) (Набирає чинності з 1
січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про надання дозволу на
переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в
яких не розташовані митні органи" від 12 грудня 2002 року N 1884
( 1884-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про використання повітряного простору України" від 29
березня 2002 року N 401 ( 401-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які
дозволяється вивезення спирту етилового та алкогольних напоїв, що
експортуються" від 6 листопада 1997 року N 1241 ( 1241-97-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення тимчасового
ввезення/вивезення повітряних суден, що здійснюють міжнародні
перевезення" від 4 лютого 2002 року N 64 ( z0159-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що
переміщуються через митний кордон України з використанням
повітряних суден" від 29 серпня 2001 року N 579 ( z0790-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення предметів, що
переміщуються громадянами авіаційним транспортом, із застосуванням
двоканальної системи ("зелений" та "червоний" коридори)" від 16
серпня 2001 року N 561 ( z0775-01 )
Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України,
Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил
перевезення пошти повітряними суднами" від 8 червня 1999 року
N 105/297 ( z0435-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку постачання на борт повітряних суден міжнародного класу
товарів, призначених для споживання пасажирами та екіпажем, з
магазинів безмитної торгівлі" від 3 червня 1999 року N 332
( z0381-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку погодження експортних відправлень українськими
підприємствами спирту етилового, що вивозиться повітряним
транспортом" від 11 листопада 1998 року N 708 ( z0773-98 )
Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України "Про затвердження Положення про порядок видачі тимчасового
дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів
(аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через державний
кордон України" від 20 грудня 1996 року N 410/393/542/561
( z0764-96 )
3.5. Транзит
Угода про порядок транзиту через території держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав від 4 червня 1999 року ( 997_202 )
(ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про порядок
транзиту через території держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав" від 22 лютого 2001 року N 2283-III) ( 2283-14 )
Угода про проведення узгодженої політики в галузі транзиту
природного газу від 3 листопада 1995 року ( 997_067 )
(ратифікована Законом України "Про ратифікацію Угоди про
проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу"
від 18 грудня 1996 року N 615/96-ВР) ( 615/96-ВР )
Закон України "Про транзит вантажів" від 20 жовтня 1999 року
N 1172-XIV ( 1172-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
граничних термінів прохідного митного транзиту товарів" від 13
грудня 2002 року N 1908 ( 1908-2002-п ) (Набирає чинності з 1
січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок обчислення і сплати до державного бюджету
відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними
нафтопроводами та від плати за транзит трубопроводом аміаку,
природного газу через територію України" від 29 листопада 2000
року N 1742 ( 1742-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету
України відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку
через територію України та відрахувань від прибутку, що
залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють
транспортування нафти магістральними нафтопроводами" від 21 грудня
1999 року N 2335 ( 2335-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом
товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної,
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня
1997 року N 384 ( 384-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про
надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими
посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць
призначення" від 4 жовтня 1996 року N 1216 ( 1216-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок контролю за
експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання,
матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть
використовуватися для створення озброєння, військової чи
спеціальної техніки" від 22 серпня 1996 року N 1005 ( 1005-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про
надання митним органам України фінансових гарантій щодо
обов'язкової доставки товарів до митниць призначення" від 29
червня 1996 року N 700 ( 700-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через
територію України та пункти на митному кордоні, через які
здійснюється ввезення і вивезення цих товарів, та граничні терміни
транзиту підакцизних товарів автомобільним і залізничним
транспортом через територію України" від 6 травня 1996 року N 484
( 484-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок державного контролю за міжнародними
передачами товарів, що використовуються або можуть бути
використані у створенні ракетної зброї" від 27 липня 1995 року
N 563 ( 563-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про
транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і
транзитних вантажів" від 21 вересня 1993 року N 770 ( 770-93-п )
Наказ Державної митної служби України "Про посилення контролю
за доставкою в митниці призначення окремих видів товарів" від 27
січня 2003 року N 49 ( z0087-03 ) (Набирає чинності з 1 січня 2004
року)
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його
використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що
переміщуються між митницями в межах митної території України" від
12 квітня 2000 року N 206 ( z0261-00 )
Наказ Державної служби експортного контролю України "Про
затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання
дозволів (висновків) на право здійснення вивезення, ввезення та
транзиту товарів, що відповідно до законодавства підлягають або не
підлягають експортному контролю" від 3 серпня 1998 року N 163
( z0560-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про декларування
транзитних товарів, що переміщуються магістральними трубопроводами
та лініями електропередач" від 12 вересня 1997 року N 425
( v0425342-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
положень про порядок надання повноважень гаранта страховим
організаціям і банкам" від 17 травня 1997 року N 211 ( z0252-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про організацію роботи митних органів України з
незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму
надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у
митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113 ( z0198-97 )
Наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах
нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту
України, Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення
про особливі умови ліцензування страхових організацій для
здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника"
від 25 липня 1996 року N 343/83/243/154-А ( z0449-96 )
Наказ Державного митного комітету України, Міністерства
внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції про порядок
застосування охорони і супроводження товарів, що переміщуються
транзитом через митну територію України" від 25 липня 1996 року
N 344/510 ( z0424-96 )
Наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах
нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту
України, Міністерства фінансів України "Про затвердження
Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій
при транзитних перевезеннях підакцизних товарів" від 25 липня 1996
року N 342/82/244/154-Б ( z0425-96 )
4. Зовнішньоекономічна діяльність і митне оформлення
4.1. Загальні питання зовнішньоекономічної діяльності
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16
квітня 1991 року N 959-XII ( 959-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними
зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та
фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 30 березня 2002
року N 445 ( 445-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на
здійснення експортних операцій з металобрухтом" від 15 лютого 2002
року N 155 ( 155-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон
і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від
24 вересня 1999 року N 1756 ( 1756-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів)
про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного
інвестора" від 30 січня 1997 року N 112 ( 112-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок реєстрації торговельних представництв
суб'єктів федерації держав з федеративним устроєм" від 19 серпня
1996 року N 974 ( 974-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку здійснення іноземними суб'єктами господарської діяльності
операцій з продукцією українського походження на території України
без вивезення її з митної території України" від 30 липня 1996
року N 853 ( 853-96-п )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про затвердження Переліку товарів, експорт
яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних
договорів (контрактів)" від 11 липня 2002 року N 207 ( z0586-02)
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про затвердження Порядку розгляду
Міністерством документів, поданих резидентом для отримання
висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору
(контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 10 травня
2002 року N 134 ( z0437-02 )
Наказ Міністерства промислової політики України "Про
затвердження Порядку погодження зовнішньоекономічних контрактів
(договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом" від
29 березня 2002 року N 144 ( z0400-02 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок
надання одноразового дозволу на ввезення на митну територію
України незареєстрованих виробів медичного призначення" від 12
січня 2001 року N 10 ( z0548-01 )
Наказ Міністерства економіки України "Розрахунок вартості
витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрації -
обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (додаток 8)"
від 29 червня 2000 року N 136 ( z0427-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про порядок реєстрації
та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 29
червня 2000 року N 136 ( z0420-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Інструкція про порядок
заповнення картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного
договору (контракту) (додаток 3)" від 29 червня 2000 року N 136
( z0422-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 17
квітня 2000 року N 52 ( z0260-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження
Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій"
від 17 квітня 2000 року N 47 ( z0259-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного оформлення об'єктів лізингу (оренди), що
переміщуються через митний кордон України" від 16 лютого 2000 року
N 83 ( z0158-00 )
Наказ Державної служби експортного контролю України "Про
затвердження Порядку видачі висновків про обґрунтованість причин
перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення,
при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з
поставки товарів спеціального призначення" від 26 січня 2000 року
N 14 ( z0071-00 )
Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості
України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо
віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу
кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня
1999 року N 82 ( z0473-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок
гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від
9 червня 1999 року N 347 ( z0376-99 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України "Типові рекомендації щодо базових платіжних умов
зовнішньоторговельних контрактів українських суб'єктів
господарювання в умовах нестабільних обмінних курсів та обмежень
на валютні операції на ринках країн СНД" від 28 січня 1999 року
N 39 ( v0039204-99 )
Наказ Міністерства економіки України, Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України, Державної митної служби
України "Щодо спрощення процедури обліку (реєстрації)
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) вітчизняних
товаровиробників" від 10 вересня 1998 року N 114/574/565
( z0554-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про порядок і процедуру відбору зразків (проб)
нафтопродуктів в митній системі України" від 15 липня 1997 року
N 324 ( v0324342-97 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України, Міністерства промисловості України "Про порядок
здійснення обліку (реєстрації) договорів (контрактів) на експорт
відходів та брухту чорних і кольорових металів" від 8 липня 1996
року N 368/127 ( z0369-96 )
4.2. Митні режими
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік виробничих
і технологічних операцій для визначення критерію достатньої
переробки товару та порядок його встановлення і застосування при
визначенні країни походження товару" від 27 грудня 2002 року
N 2030 ( 2030-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів
до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855
( 1855-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення товарів
через митний кордон України у режимі реімпорту" від 12 грудня 2002
року N 1881 ( 1881-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
застосування режиму митного складу" від 12 грудня 2002 року N 1867
( 1867-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення
(вивезення)" від 28 березня 2000 року N 173 ( z0250-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення
товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999
року N 38 ( z0073-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового
ввезення" від 16 грудня 1998 року N 784 ( v0784342-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку заповнення граф вантажної митної декларації
відповідно до митних режимів "експорт", "імпорт", "транзит",
"тимчасове ввезення (вивезення)", "митний склад" від 17 грудня
1997 року N 647 ( v0648342-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про організацію роботи митних органів України з
незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму
надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів у
митниці призначення" від 19 березня 1997 року N 113 ( z0198-97 )
4.3. Декларування і порядок пропуску
Закон України "Про зерно та ринок зерна в Україні" від 4
липня 2002 року N 37-IV ( 37-15 )
Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові
та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 року
N 2299-III ( 2299-14 )
Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні
суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням
майна та коштів вітчизняного походження" від 17 лютого 2000 року
N 1457-III ( 1457-14 )
Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22 жовтня 1999
року N 1192-XIV ( 1192-14 )
Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14
вересня 1999 року N 1039-XIV ( 1039-14 )
Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків" від 16 липня 1999
року N 991-XIV ( 991-14 )
Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня
1998 року N 351-XIV ( 351-14 )
Закон України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 року
N 2535-XII ( 2535-12 )
Указ Президента України "Про порядок встановлення
(скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних
зобов'язань України" від 15 липня 1999 року N 861/99 ( 861/99 )
Указ Президента "Про гуманітарну допомогу, що надходить в
Україну" від 4 липня 1998 року N 738/98 ( 738/98 )
Указ Президента "Про Положення про державний експортний
контроль в Україні" від 13 лютого 1998 року N 117/98 ( 117/98 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності" від 12 грудня 2002 року N 1863
( 1863-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення країни походження товару, що переміщується
через митний кордон України" від 12 грудня 2002 року N 1864
( 1864-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про допущення товарів
до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового
ввезення (вивезення)" від 12 грудня 2002 року N 1855
( 1855-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення товарів
через митний кордон України у режимі реімпорту" від 12 грудня 2002
року N 1881 ( 1881-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку надання Україною гуманітарної допомоги" від 21 лютого 2001
року N 161 ( 161-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Типового положення про комісію з питань гуманітарної допомоги при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській державній адміністрації" від 8 листопада
2000 року N 1671 ( 1671-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та
Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120
( 1120-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення
транспортних засобів, увезених на територію України громадянами
для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне
вивезення" від 14 червня 2000 N 958 ( 958-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення
деяких товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України"
від 5 червня 2000 року N 919 ( 919-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та
непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної
допомоги" від 28 квітня 2000 року N 728 ( 728-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги" від 22
березня 2000 року N 543 ( 543-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в
іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів
гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000 року N 542
( 542-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок митного
оформлення вантажів гуманітарної допомоги" від 22 березня 2000
року N 544 ( 544-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які
мають певний термін експлуатації" від 16 березня 2000 року N 514
( 514-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Протоколу про порядок взаємодії митних служб держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав при перевезенні спеціальних
вантажів і продукції військового призначення" від 17 лютого 2000
року N 337 ( 337-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон
і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності" від
24 вересня 1999 року N 1756 ( 1756-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок видачі
разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених
строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які
імпортуються за бартерними договорами" від 13 серпня 1999 року
N 1489 ( 1489-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту
на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній)
економічній зоні" від 5 липня 1999 року N 1199 ( 1199-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного
контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених
цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю" від
27 травня 1999 року N 920 ( 920-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок
митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію
України підприємствами з іноземними інвестиціями" від 23 березня
1999 року N 433 ( 433-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення мідних
катодів, мідної та алюмінієвої катанки" від 29 січня 1999 року
N 109 ( 109-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах у разі будівництва суден" від 18
січня 1999 року N 52 ( 52-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
терміну виконання операцій з давальницькою сировиною, пов'язаних з
вирощуванням насіння першого покоління гібридів кукурудзи і
доведенням його до посівних кондицій" від 12 листопада 1998 року
N 1774 ( 1774-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у
разі переміщення їх через митний кордон України" від 5 жовтня 1998
року N 1598 ( 1598-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін виконання
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах у разі виготовлення стандартних зразків-еталонів
платини і сплавів металів платинової групи" від 28 вересня 1998
року N 1543 ( 1543-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення частин
гідротурбін" від 21 вересня 1998 року N 1484 ( 1484-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та
контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді
наданих послуг або виконаних робіт" від 17 серпня 1998 року N 1295
( 1295-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
термінів здійснення операцій з хутровою давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" від 18 липня 1998 року N 1123
( 1123-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку реєстрації договорів лізингу" від 16 червня 1998 року
N 913 ( 913-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю" від 8 червня 1998 року N 838
( 838-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін виконання
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах у разі будівництва яхт та суден парусних" від 30 квітня
1998 року N 590 ( 590-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
показників питомої ваги давальницької сировини у загальній
вартості готової продукції за окремими видами операцій у
зовнішньоекономічних відносинах" від 2 квітня 1998 року N 427
( 427-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
показників питомої ваги давальницької сировини у загальній
вартості готової продукції за окремими видами операцій у
зовнішньоекономічних відносинах" від 2 квітня 1998 року N 418
( 418-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок державного контролю за проведенням
переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів
військового призначення та подвійного використання" від 4 лютого
1998 року N 125 ( 125-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення" від 8 грудня 1997 року
N 1358 ( 1358-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що
поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення" від 24
листопада 1997 року N 1303 ( 1303-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
показників питомої ваги давальницької сировини у загальній
вартості готової продукції за окремими видами операцій у
зовнішньоекономічних відносинах" від 4 листопада 1997 року N 1216
( 1216-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
термінів виконання операцій з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення труб" від 28
жовтня 1997 року N 1181 ( 1181-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок перетинання
державного кордону України аварійно-рятувальними та
аварійновідновними формуваннями для локалізації та ліквідації
надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і
катастрофами" від 21 серпня 1997 року N 912 ( 912-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного
контролю" від 15 липня 1997 року N 767 ( 767-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей,
що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі
переміщення ними через митний кордон України товарів та інших
предметів" від 15 липня 1997 року N 748 ( 748-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та транзитом
товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної,
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї" від 22 квітня
1997 року N 384 ( 384-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів)
про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного
інвестора" від 30 січня 1997 року N 112 ( 112-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з
іноземними інвестиціями" від 5 вересня 1996 року N 1061
( 1061-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок контролю за
експортом, імпортом і транзитом окремих видів виробів, обладнання,
матеріалів, програмного забезпечення і технологій, що можуть
використовуватися для створення озброєння, військової чи
спеціальної техніки" від 22 серпня 1996 року N 1005 ( 1005-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій"
від 7 серпня 1996 року N 928 ( 928-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом
товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть бути
використані у створенні ядерної зброї" від 12 березня 1996 року
N 302 ( 302-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за
виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць
СНД" від 18 травня 1994 року N 323 ( 323-94-п )
Наказ Міністерства промислової політики України "Про порядок
підготовки Угод з виробничої кооперації" від 2 жовтня 2002 року
N 439 ( v0439581-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про видачу свідоцтв
про визнання підприємства декларантом" від 12 червня 2002 року
N 317 ( v0317342-02 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати
(погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається
суб'єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 25
лютого 2002 року N 83 ( z0248-02 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про порядок погодження вивезення за межі митної
території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх
брухту і відходів як давальницької сировини" від 17 січня 2002
року N 34 ( z0065-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі
сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9
( v0009342-02 )
Наказ Держкомстату України "Про затвердження форм державної
статистичної звітності із статистики інвестицій
зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо їх заповнення"
від 7 грудня 2001 року N 487 ( z1059-01 )
Наказ Держкомстату України "Інструкція щодо складання
державної статистичної звітності за формою N 13-зез "Звіт про
інвестиції з України в економіку країн світу" від 7 грудня 2001
року N 487 ( z1060-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що
переміщуються через митний кордон України громадянами, і
оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу
Держмитслужби України від 08.10.99 N 645" від 22 листопада 2001
року N 763 ( z1020-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих
транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію
України" від 12 жовтня 2001 року N 664 ( z0949-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
зразка договору поставки" від 18 липня 2001 року N 486
( v0486342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний
кордон України товарів та інших предметів з використанням
морського, річкового й поромного видів транспорту" від 23 січня
2001 року N 26 ( z0119-01 )
Наказ Міністерства економіки України "Індивідуальна ліцензія
N на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України"
від 7 листопада 2000 року N 240 ( z0090-01 )
Наказ Державного комітету промислової політики України "Про
порядок підготовки угод з виробничої кооперації" від 12 вересня
2000 року N 249 ( v0249564-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження
Положення про Міжвідомчу раду з питань експортного контролю" від
28 серпня 2000 року N 185 ( v0185557-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про введення в дію
Положення про порядок контролю за пропуском через митний кордон
України вантажів гуманітарної допомоги" від 27 серпня 2000 року
N 466 ( v0466342-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про облік бланків суворої звітності та суворого обліку
в митних органах України" від 20 липня 2000 року N 402
( v0402342-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення
періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди
про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376 ( z0436-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про Комісію з питань
видачі разового індивідуального дозволу на перевищення
встановлених строків увезення товарів (виконання робіт, надання
послуг), які імпортуються за бартерними договорами" від 9 червня
2000 року N 118 ( v0118557-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його
використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що
переміщуються між митницями в межах митної території України" від
12 квітня 2000 року N 206 ( z0261-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення
(вивезення)" від 28 березня 2000 року N 173 ( z0250-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного оформлення об'єктів лізингу (оренди), що
переміщуються через митний кордон України" від 16 лютого 2000 року
N 83 ( z0158-00 )
Наказ Державної служби експортного контролю України "Про
затвердження Порядку видачі висновків про обґрунтованість причин
перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення,
при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з
поставки товарів спеціального призначення" від 26 січня 2000 року
N 14 ( z0071-00 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку позбавлення статусу податкового агента" від 6
січня 2000 року N 4 ( z0016-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування
гуманітарних вантажів" від 24 грудня 1999 року N 852 ( z0002-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю
за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів"
від 20 жовтня 1999 року N 244 ( z0874-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що
переміщується через митний кордон України" від 8 жовтня 1999 року
N 645 ( z0739-99 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного
законодавства" від 4 жовтня 1999 року N 542 ( z0712-99 )
Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби
України, Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів
України "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу за
функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій
пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх
діяльності" від 20 вересня 1999 року N 114/600/496/221
( z0677-99 )
Наказ Державної служби експортного контролю України,
Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ України "Про затвердження Положення про порядок
залучення військових представництв до виконання робіт у галузі
експортного контролю" від 29 липня 1999 року N 128/227/160/598
( z0580-99 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок
ввезення на територію України лікарських засобів, що надходять у
вигляді гуманітарної допомоги" від 22 липня 1999 року N 175
( z0549-99 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Порядку надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення
термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами
оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного
лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої
кооперації в галузі транспорту" від 12 липня 1999 року N 364
( z0620-99 )
Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості
України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо
віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу
кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня
1999 року N 82 ( z0473-99 )
Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості
України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо
обґрунтованості перевищення термінів повернення виручки в
іноземній валюті за договорами виробничої кооперації, поставки
складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 81
( z0472-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку маркування вантажних митних декларацій, погашення марок
гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" від
9 червня 1999 року N 347 ( z0376-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення й використання Картки відмови" від 24 квітня
1999 року N 239 ( z0300-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення" від
24 квітня 1999 року N 240 ( z0306-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення
товарів, що підлягають експортному контролю" від 20 січня 1999
року N 38 ( z0073-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку застосування митного режиму тимчасового
ввезення" від 16 грудня 1998 року N 784 ( v0784342-98 )
Наказ Державної служби експортного контролю України "Про
затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання
дозволів (висновків) на право здійснення вивезення, ввезення та
транзиту товарів, що відповідно до законодавства підлягають або не
підлягають експортному контролю" від 3 серпня 1998 року N 163
( z0560-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про надання незалежними фінансовими посередниками
фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів,
що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією" від 29
липня 1998 року N 447 ( z0698-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Переліку товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною
декларацією" від 27 липня 1998 року N 436 ( z0506-98 )
Наказ Державної служби експортного контролю України "Про
затвердження Інструкції про порядок заповнення форми заяви на
отримання повноважень на здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю" від 23 липня 1998 року N 155
( z0535-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до
митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення
(вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30
червня 1998 року N 380 ( z0469-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною
митною декларацією" від 23 червня 1998 року N 363 ( z0443-98 )
Наказ Державної служби експортного контролю України "Про
затвердження Положення про порядок залучення до проведення
експертизи в галузі експортного контролю позаштатних радників
(експертів)" від 22 червня 1998 року N 126 ( z0434-98 )
Наказ Державної служби експортного контролю України "Про
затвердження Інструкції щодо порядку заповнення заяв на отримання
дозволів (висновків) Держекспортконтролю на здійснення експорту,
імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарів, що
підлягають експортному контролю, на проведення переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), а також на отримання імпортних сертифікатів України"
від 30 квітня 1998 року N 86 ( z0388-98 )
Наказ Держстандарту України "Про затвердження Порядку
проведення обов'язкових перевірок експортних партій брухту та
відходів чорних та кольорових металів територіальними органами
Держстандарту України" від 16 грудня 1997 року N 778 ( z0017-98 )
Наказ Держстандарту України "Державний класифікатор України.
Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від
2 червня 1997 N 324 ( v0324217-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про порядок переміщення через митний кордон України та
обліку товарів, що поставляються згідно з міжвідомчими угодами з
виробничої кооперації" від 25 квітня 1997 року N 189 ( z0210-97 )
Наказ Державного митного комітету України "Щодо безмитного
вивезення громадянами за кордон України сувенірів і подарунків"
від 9 червня 1992 року N 120 ( v0120342-92 )
Наказ Головного управління державного митного контролю при
Раді Міністрів СРСР "Положення про пропуск і декларування товарів
і майна, що переміщуються через державний кордон СРСР" від 18
серпня 1989 року N 137 ( v0137400-89 )
4.4. Окремі предмети (заборони, обмеження, дозволи)
Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів та фонограм" від 23 березня 2000 року N 1587-III( 1587-14 )
Закон України "Про державне регулювання виробництва і
реалізації цукру" від 17 червня 1999 року N 758-XIV ( 758-14 )
Закон України "Про металобрухт" від 5 травня 1999 року
N 619-XIV ( 619-14 )
Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від
19 листопада 1997 року N 645/97-ВР ( 645/97-ВР )
Указ Президента України "Про впорядкування торгівлі деякими
підакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудіовізуальних
творів та примірників фонограм" від 20 травня 1998 року N 491/98
( 491/98 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку митного оформлення військової техніки та військових
транспортних засобів, які перетинають митний кордон України" від
18 січня 2003 року N 63 ( 63-2003-п ) (Не набрав чинності)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік, обсяги і
порядок ввезення товарів, що використовуються для будівництва та
виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і
комплектуючих виробів до них і не оподатковуються під час ввезення
їх на митну територію України" від 1 червня 2002 року N 737
( 737-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про основні вузли для
спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних
систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню"
від 17 травня 2002 року N 672 ( 672-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку та обсягів матеріалів, комплектуючих виробів і
обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва
авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними
статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної
промисловості в Україні", та ввозяться на митну територію України
відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами" від 12
квітня 2002 року N 519 ( 519-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку та обсягів товарів, що ввозяться на митну територію
України і використовуються для розширення виробництва та
виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх
елементів та виробів спецхімії" від 13 березня 2002 року N 331
( 331-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку видів металобрухту, що утворився у військових частинах,
військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил
та інших військових формуваннях, експорт якого забороняється" від
29 листопада 2001 року N 1595 ( 1595-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок сплати
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з вироблених та
імпортованих тютюнових виробів" від 8 серпня 2001 року N 949
( 949-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний
кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності" від 28 квітня 2001 року N 412 ( 412-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555 ( 1555-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та
Зеленого переліків відходів" від 13 липня 2000 року N 1120
( 1120-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
від 6 травня 2000 року N 770 ( 770-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження
аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу
та вугілля" від 4 квітня 2000 року N 599 ( 599-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку видів побутового металобрухту" від 15 вересня 1999 року
N 1696 ( 1696-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне оформлення
електроенергії, що переміщується через митний кордон України" від
9 серпня 1999 року N 1459 ( 1459-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і
препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а
також вивезення з України донорської крові та її компонентів" від
14 вересня 1998 року N 1427 ( 1427-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Українську
класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності" від 31
серпня 1998 року N 1354 ( 1354-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про тимчасове обмеження
вивезення давальницької сировини для вироблення окремих видів
готової продукції" від 30 листопада 1996 року N 1429 ( 1429-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку предметів промислового призначення, що застосовуються у
виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами
України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної
території України забороняється" від 11 вересня 1996 року N 1094
( 1094-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку надання дозволу на ввезення та застосування
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного
виробництва" від 4 березня 1996 року N 288 ( 288-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок державного контролю за міжнародними
передачами товарів, що використовуються або можуть бути
використані у створенні ракетної зброї" від 27 липня 1995 року
N 563 ( 563-95-п )
Наказ Державної митної служби України "Про визначення місць
митного оформлення окремих видів товарів" від 4 лютого 2003 року
N 74 ( z0124-03 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт
товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25
грудня 2002 року N 1939" від 21 січня 2003 року N 44 ( z0057-03 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про застосування спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з
Російської Федерації" від 16 грудня 2002 року N 369 ( z1008-02 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про затвердження Положення про штрихове
кодування товарів" від 20 серпня 2002 року N 255 ( z0733-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення Держмитслужбою України деталізації товарів в
Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
на національному рівні" від 15 липня 2002 року N 372 ( z0602-02 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок
увезення незареєстрованих лікарських засобів на митну територію
України з метою проведення доклінічних досліджень, клінічних
випробувань та державної реєстрації" від 17 січня 2002 року N 13
( z0151-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про організацію
контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що
містять об'єкти інтелектуальної власності" від 15 листопада 2001
року N 735 ( v0735342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про Українську
класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності" від 25
червня 2001 року N 430 ( v0430342-01 )
Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
"Про затвердження Положення про порядок розроблення, модернізації,
виробництва в Україні та ввезення з-за кордону в Україну
радіоелектронних засобів та радіовипромінювальних пристроїв" від 7
листопада 2000 року N 167 ( z0855-00 )
Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та
радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не
потрібні дозволи" від 21 вересня 2000 року N 133 ( z0678-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення
періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди
про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376 ( z0436-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для
постійного користування механічних транспортних засобів,
виготовлених 8 і більше років тому" від 10 травня 2000 року N 225
( z0391-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження
Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 17
квітня 2000 року N 52 ( z0260-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що
переміщуються через митний кордон України морським та річковим
транспортом" від 29 лютого 2000 року N 117 ( z0243-00 )
Наказ Міністерства промислової політики України, Державної
митної служби України "Про оформлення операцій з експорту зливків
кольорових металів та їх сплавів" від 3 листопада 1999 року
N 382/703 ( z0753-99 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України "Про затвердження форми разового індивідуального дозволу
та заяви на отримання разового індивідуального дозволу на
перевищення встановлених строків увезення товарів (виконання
робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами"
від 1 листопада 1999 року N 831 ( z0789-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення й використання Картки відмови" від 24 квітня
1999 року N 239 ( z0300-99 )
Наказ Міністерства фінансів України, Державної податкової
адміністрації України, Державної митної служби України "Про
затвердження Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з
транспортуванням, зберіганням, експертною оцінкою, сертифікацією,
знищенням конфіскованого та іншого майна" від 2 квітня 1999 року
N 96/168/197 ( z0253-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про декларування
транзитних товарів, що переміщуються магістральними трубопроводами
та лініями електропередач" від 12 вересня 1997 року N 425
( v0425342-97 )
Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації "Державний класифікатор України.
Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від
2 червня 1997 року N 324 ( v0324217-97 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок
ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів"
від 15 травня 1997 року N 143 ( z0215-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Класифікатора способів розрахунків" від 12 березня 1997 року N 105
( v0105342-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про державну
реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської
діяльності на території України" від 20 грудня 1996 року N 562
( v0562342-96 )
Наказ Державного митного комітету України "Про запровадження
нових класифікаторів для використання при митному оформленні
вантажів" від 16 лютого 1995 року N 57 ( v0057342-95 )
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного
митного комітету України "Про затвердження Порядку ввозу із-за
кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 19
жовтня 1993 року N 650/272 ( z0165-93 )
Наказ Міністерства державних ресурсів України "Про
затвердження Правил застосування, обігу і повернення засобів
упаковки багаторазового використання і Правил повторного
використання дерев'яної, картонної тари та паперових мішків" від
16 червня 1992 року N 15 ( v0015216-92 )
Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове
положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних
засобів" від 30 грудня 1991 року N 7 ( v0007342-91 )
4.5. Ліцензування і квотування
Закон України "Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом,
експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17
січня 2002 року N 2953-III ( 2953-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру" від 25 грудня 2002
року N 1977 ( 1977-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної
власності Державного департаменту інтелектуальної власності" від
17 травня 2002 року N 674 ( 674-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про основні вузли для
спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних
систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню"
від 17 травня 2002 N 672 ( 672-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до
суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на
припинення порушень вимог Закону України "Про особливості
державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання,
пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних
систем зчитування" від 17 травня 2002 року N 675 ( 675-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про державний збір за
видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про
зовнішньоекономічну діяльність" від 21 квітня 1998 року N 524
( 524-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про розмір державного
збору за видачу імпортних ліцензій" від 2 серпня 1996 року N 893
( 893-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення
резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про
порядок контролю та звітності щодо використання майнових
цінностей, які інвестуються за межами України" від 19 лютого 1996
N 229 ( 229-96-п )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про порядок ліцензування експорту, імпорту
товарів у 2003 році" від 18 лютого 2003 року N 36 ( z0188-03 ) (Не
набрав чинності)
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Положення про порядок ліцензування експорту
товарів у 2003 році" від 18 лютого 2003 року N 36 ( z0189-03 ) (Не
набрав чинності)
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва України, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України "Про затвердження Порядку контролю
за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних
систем зчитування" від 17 лютого 2003 року N 9/29 ( z0178-03 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт
товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 25
грудня 2002 року N 1939" від 21 січня 2003 року N 44 ( z0057-03 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про внесення змін до Порядку оформлення та
видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
від 29 листопада 2002 року N 359 ( z0984-02 )
Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та
підприємництва України, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з експорту, імпорту
обладнання та дисків для лазерних систем зчитування" від 14 серпня
2002 року N 84/247 ( z0726-02 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про порядок ліцензування імпорту товарів в
Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів" від 1
серпня 2002 року N 232 ( z0685-02 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії
на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх
містить" від 27 травня 2002 N 197 ( z0498-02 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про Порядок видачі ліцензій на право імпорту,
експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 14
лютого 2002 року N 42 ( z0183-02 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про порядок надання погодження на одержання ліцензії на імпорт
інсектицидів та родентицидів" від 15 листопада 2000 року N 197
( z0884-00 )
Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
"Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та
радіовипромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону яких не
потрібні дозволи" від 21 вересня 2000 року N 133 ( z0678-00 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії
на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх
містить" від 16 червня 2000 року N 56 ( z0362-00 )
Наказ Міністерства економіки України "Про порядок розгляду
заявок на видачу ліцензій" від 10 квітня 2000 року N 41
( v0041557-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт
товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 6
січня 2000 року N 4" від 17 лютого 2000 року N 31 ( z0127-00 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України "Інструкція про порядок заповнення ліцензій на експорт
продукції походженням з України, яка підпадає під дію постанови
Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року N 15" від 26
січня 1999 року N 33 ( z0086-99 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України "Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій на
експорт продукції походженням з України, яка підпадає під дію
постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 1999 року N 15"
від 26 січня 1999 року N 33 ( z0085-99 )
Наказ Мінекобезпеки "Про затвердження Порядку видачі
погодження на вивезення та ввезення озоноруйнуючих речовин і
продукції, що їх містить, імпорт та експорт яких підлягає
ліцензуванню" від 4 червня 1998 N 82 ( z0380-98 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України "Положення про порядок видачі ліцензій на експорт
озоноруйнуючих речовин і продукції, що їх містить" від 15 квітня
1998 року N 209 ( z0277-98 )
4.6. Сертифікація, стандартизація
Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" від 23 липня 1998 року N 817/98
( 817/98 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і
сертифікацію" від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про визначення
Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі
сертифікатів про походження товару" від 25 лютого 2003 року N 255
( 255-2003-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України"
від 12 грудня 2002 року N 1861 ( 1861-2002-п ) (Набирає чинності з
1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження опису
та правил застосування національного знака відповідності" від 29
листопада 2001 року N 1599 ( 1599-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555 ( 1555-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про переміщення через
митний кордон сільськогосподарської продукції, що ввозиться для
переробки" від 19 червня 1998 року N 931 ( 931-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що
підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 4 листопада
1997 року N 1211 ( 1211-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
від 3 лютого 1997 року N 146 ( 146-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного
збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і
Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284 ( 1284-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про верифікацію
сертифікатів про походження товарів з України" від 30 липня 1996
року N 846 ( 846-96-п )
Наказ Служби безпеки України, Міністерства охорони здоров'я
України "Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі
Службою безпеки України видачі сертифікатів на ввезення в Україну
та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів" від 23 вересня 2002 року N 224/350 ( z0821-02 )
Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та
сертифікації України "Про затвердження Переліку продукції, що
підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" від 30 серпня 2002
року N 498 ( z0782-02 )
Наказ Державної митної служби "Про затвердження Порядку
проведення митними органами перевірки правильності визначення
країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України
на умовах угод про вільну торгівлю з країнами СНД" від 8 серпня
2002 року N 433 ( z0711-02 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Правил
видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення
за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами
регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і
флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 16 квітня 2002
року N 147/110 ( z0496-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про порядок видачі
сертифіката підтвердження доставки" від 4 січня 2002 року N 9
( v0009342-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження кодів
додаткових одиниць виміру та обліку" від 12 липня 2001 року N 473
( v0473342-01 )
Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та
сертифікації України, Державної митної служби України "Щодо
Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що
підлягають обов'язковій сертифікації в Україні" від 7 грудня 2000
року N 701/701 ( z0921-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних
конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України" від 27
вересня 2000 року N 524 ( z0822-00 )
Наказ Державного комітету промислової політики України,
Державної митної служби України "Про затвердження бланків
документів суворого обліку "Сертифікат якості" та Інструкції про
порядок виготовлення, замовлення, застосування і зберігання
бланків документів суворого обліку форми N СЯ-1 "Сертифікат
якості" від 16 березня 2000 року N 31/138 ( z0367-00 )
Наказ Міністерства промислової політики України, Державної
митної служби України "Про оформлення операцій з експорту зливків
кольорових металів та їх сплавів" від 3 листопада 1999 року
N 382/703 ( z0753-99 )
Наказ Держстандарту "Правила сертифікації засобів
індивідуального захисту працюючих" від 14 червня 1999 року N 322
( z0405-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про
походження товарів з України" від 11 листопада 1998 року N 713
( z0762-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про проведення перевірки сертифікатів форми СТ-1 про
походження товарів з України" від 26 вересня 1997 року N 448
( v0448342-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про порядок проведення перевірки сертифікатів форми "А"
про походження товарів з України" від 25 квітня 1997 року N 187
( z0542-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про проведення митними органами верифікації сертифікатів
про походження товарів з України" від 1 квітня 1997 року N 143
( z0148-97 )
Наказ Держстандарту України "Про затвердження Правил
обов'язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів" від 16 січня
1997 року N 19 ( z0052-97 )
Наказ Держстандарту України "Про затвердження Переліку
нормативних документів, еталонів, стандартних зразків і засобів
вимірювань, які можуть переміщуватися через митний кордон України
з метою повірки або метрологічної атестації" від 22 травня 1996
року N 200 ( z0252-96 )
Наказ Державного митного комітету України "Про запровадження
нових класифікаторів для використання при митному оформленні
вантажів" від 16 лютого 1995 року N 57 ( v0057342-95 )
4.7. Дозволи інших органів
Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4
грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555 ( 1555-2000-п )
Наказ Міністерства транспорту України "Про впорядкування
системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на
міжнародні вантажні перевезення автомобільним транспортом" від 18
грудня 2002 року N 898 ( v0898361-02 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії
на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх
містить" від 27 травня 2002 року N 197 ( z0498-02 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства аграрної політики України від 16 квітня 2002 року
N 147/110 ( z0496-02 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про Порядок
надання одноразового дозволу на ввезення на митну територію
України незареєстрованих виробів медичного призначення" від 12
січня 2001 року N 10 ( z0548-01 )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
"Про порядок надання погодження на одержання ліцензії на імпорт
інсектицидів та родентицидів" від 15 листопада 2000 року N 197
( z0884-00 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт
товарів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 6
січня 2000 року N 4" від 17 лютого 2000 року N 31 ( z0127-00 )
Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості
України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо
віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу
кооперацію, поставку складних технічних виробів" від 11 червня
1999 року N 82 ( z0473-99 )
Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження
Положення про порядок видачі висновків для митного оформлення
засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України"
від 13 квітня 1999 року N 118 ( z0302-99 )
Наказ Фармакологічного комітету Міністерства охорони здоров'я
України "Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на
ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів
лікувальної косметики" від 29 березня 1996 року N 3
( v0003282-96 )
4.8. Ліцензування інших видів діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 року
N 756 ( 756-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на право
оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і
виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами" від 31
березня 1999 року N 500 ( 500-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про
порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 30 січня 1997 року
N 89 ( 89-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок маркування
тютюнових виробів" від 11 січня 1997 року N 11 ( 11-97-п )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про порядок ліцензування імпорту товарів в
Україну, які є об'єктом застосування спеціальних заходів" від 1
серпня 2002 року N 232 ( z0685-02 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць
зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до
Єдиного державного реєстру" від 28 травня 2002 року N 251
( z0670-02 )
Наказ Міністерства економіки України "Індивідуальна ліцензія
N на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України"
від 7 листопада 2000 року N 240 ( z0090-01 )
Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження
Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій"
від 17 квітня 2000 року N 47 ( z0259-00 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за
експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24 березня
1999 року N 136 ( z0338-99 )
4.9. Митні брокери
Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії
на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу" від 29 листопада 2000 року
N 1755 ( 1755-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності"
від 20 листопада 2000 року N 1719 ( 1719-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 року N 1698
( 1698-2000-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших
предметів декларантом" від 1 квітня 2002 року N 174 ( z0353-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про діяльність підприємств, що здійснюють декларування
на підставі договору" від 22 липня 1997 року N 340 ( z0495-97 )
4.10. Митні ліцензійні склади
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
застосування режиму митного складу" від 12 грудня 2002 року N 1867
( 1867-2002-п ) (Набирає чинності 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про
порядок обов'язкової реєстрації місць зберігання оптових партій
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 30 січня 1997 року
N 89 ( 89-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
діяльності митних ліцензійних складів" від 2 грудня 1996 року
N 1446 ( 1446-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про впорядкування
діяльності митних ліцензійних складів" від 14 серпня 1996 року
N 954 ( 954-96-п )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць
зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до
Єдиного державного реєстру" від 28 травня 2002 року N 251
( z0670-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного контролю та митного оформлення консолідованих
вантажів, що переміщуються автотранспортом через митні ліцензійні
склади транспортними й транспортно-експедиційними організаціями"
від 20 травня 2002 року N 260 ( z0475-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні
ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних
організацій" від 4 грудня 1999 року N 792 ( z0902-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до
митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення
(вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30
червня 1998 року N 380 ( z0469-98, z0470-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про терміни зберігання
товарів на митних ліцензійних складах" від 29 травня 1997 року
N 238 ( z0214-97 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних
складів" від 31 грудня 1996 року N 592 ( z0005-97 )
Лист Державної митної служби України "Про порядок та форму
надання звітів про товари, переміщені через митні ліцензійні
склади" від 29 травня 2002 року N 11/3-16-4740-ЕП ( v4740342-02 )
4.11. Магазини безмитної торгівлі
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок продажу
товарів безмитними магазинами" від 30 червня 1998 року N 984
( 984-98-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку постачання на борт повітряних суден міжнародного класу
товарів, призначених для споживання пасажирами та екіпажем, з
магазинів безмитної торгівлі" від 3 червня 1999 року N 332
( z0381-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку ведення обліку та звітності під час надходження товарів і
продажу їх безмитними магазинами, та ліквідації безмитних
магазинів" від 1 жовтня 1998 року N 614 ( z0678-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до
митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення
(вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі" від 30
червня 1998 року N 380 ( z0678-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового положення про порядок відкриття, функціонування та
контролю за діяльністю магазинів безмитної торгівлі" від 18 липня
1997 року N 336 ( v0336342-97 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Положення про порядок користування магазином оптово-роздрібної
торгівлі дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в
Україні, та членів їх родин" від 10 березня 1994 року N 63
4.12. Вільні економічні зони
Закон України "Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року
N 2673-XII ( 2673-12 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту
на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній)
економічній зоні" від 5 липня 1999 року N 1199 ( 1199-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок охорони суверенних прав України у її
виключній (морській) економічній зоні" від 12 червня 1996 року
N 642 ( 642-96-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Податкового роз'яснення окремих положень законів України від 24
грудня 2002 року N 346-IV "Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість" і від 24.12.2002 N 347-IV "Про
внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого 2003 року N 70
( v0070342-03 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку прийняття Держмитслужбою об'єктів митної інфраструктури на
територіях спеціальних (вільних) економічних зон, на яких
запроваджується режим спеціальної митної зони (спеціальний митний
режим)" від 19 жовтня 2000 року N 579 ( z0792-00 )
5. Мито і платежі
5.1. Мито, ставки, інструкції про порядок нарахування
платежів
Закон України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та
брухт чорних металів" від 24 жовтня 2002 року N 216-IV ( 216-15 )
Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002
року N 40-IV ( 40-15 )
Закон України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001
року N 2371-III ( 2371-14 )
Закон України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій
з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних
матеріалів" від 2 березня 2000 року N 1521-III ( 1521-14 )
Закон України "Про ставки вивізного (експортного) мита на
насіння деяких видів олійних культур" від 10 вересня 1999 року
N 1033-XIV ( 1033-14 )
Закон України "Про стимулювання виробництва автомобілів в
Україні" від 19 вересня 1997 року N 535/97-ВР ( 535/97-ВР )
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР
( 313/96-ВР )
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року
N 216/96-ВР ( 216/96-ВР )
Закон України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та
шкіряну сировину" від 7 травня 1996 року N 180/96-ВР ( 180/96-ВР )
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 N 178/96-ВР
( 178/96-ВР )
Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів,
які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон
України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР ( 163/96-ВР )
Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на
тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР ( 30/96-ВР )
Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 5 лютого 1992
року N 2097-XII ( 2097-12 )
Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991
року N 1251-XII ( 1251-12 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф
України" від 11 січня 1993 року N 4-93 ( 4-93 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку та обсягів матеріалів, комплектуючих виробів і
обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва
авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними
статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної
промисловості в Україні", та ввозяться на митну територію України
відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами" від 12
квітня 2002 року N 519 ( 519-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про ввезення на митну
територію України окремих видів товарів" від 29 березня 2002 року
N 390 ( 390-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок
ввезення громадянами на митну територію України продуктів
харчування для власного споживання та перелік предметів, що не
можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня
2001 року N 1652 ( 1652-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках
міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від
31 серпня 2000 року N 1364 ( 1364-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок експорту
живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними
особами без сплати вивізного (експортного) мита" від 21 лютого
1997 року N 182 ( 182-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час
ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до
статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також
за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність,
та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна" від 7
серпня 1996 року N 937 ( 937-96-п )
Наказ Державного казначейства України, Державної митної
служби України "Про затвердження Порядку взаємодії та обміну
інформацією між органами Державного казначейства України та
Державної митної служби України в процесі казначейського
обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються
митними органами" від 31 липня 2002 року N 150/417 ( z0660-02 )
Наказ Державного казначейства України, Державної митної
служби України "Про затвердження Порядку перерахування до
Державного бюджету України митних платежів та інших податків і
зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними
органами" від 31 липня 2002 N 149/416 ( z0677-02 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя
(письмового зобов'язання), що видається суб'єктом підприємницької
діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" від 25 лютого 2002 року N 83
( z0248-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на
додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні
засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22
листопада 2001 року N 764 ( v0764342-01 )
Наказ Національного космічного агентства України "Про
затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень на ввезення
товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної
діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними
суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до
законодавства" від 9 квітня 2001 року N 59 ( z0485-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану
вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів,
транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються
через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня
2000 року N 164 ( z0227-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною
митною декларацією" від 23 червня 1998 року N 363 ( z0443-98 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про порядок справляння ввізного (імпортного) мита" від
23 липня 1997 року N 344 ( z0397-97 )
Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів
України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України, Державна податкова адміністрація України, Держхарчопром
України "Про затвердження Порядку обчислення мінімальних цін на
пиво солодове та тютюнові вироби, що імпортуються на митну
територію і реалізуються (продаються) в Україні" від 12 березня
1997 року N 33/61/140/67/01-08/246 ( z0103-97 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
видачі, обліку і пред'явлення до оплати простих векселів у сплату
вивізного (експортного) мита" від 23 листопада 1993 року N 95
( z0186-93 )
5.2. Митні збори
Закон України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах
пропуску через державний кордон України" від 4 листопада 1999 року
N 1212-XIV ( 1212-14 )
Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22 жовтня 1999
року N 1192-XIV ( 1192-14 )
Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 року
N 723/97-ВР ( 723/97-ВР )
Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів,
які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон
України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР ( 163/96-ВР )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через
державний кордон" від 24 жовтня 2002 року N 1569 ( 1569-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного
контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених
цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю" від
27 травня 1999 року N 920 ( 920-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про ставки митних
зборів" від 27 січня 1997 року N 65 ( 65-97-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на
додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні
засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22
листопада 2001 року N 764 ( v0764342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану
вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів,
транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються
через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня
2000 року N 164 ( z0227-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів,
увезених на митну територію України, під митним контролем" від 5
січня 1999 року N 4 ( z0045-99 )
5.3. Акциз
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР
( 313/96-ВР )
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 року
N 216/96-ВР ( 216/96-ВР )
Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на
спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року
N 178/96-ВР( 178/96-ВР )
Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на
тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР ( 30/96-ВР )
Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР
( 329/95-ВР )
Закон України "Про акцизний збір" від 18 грудня 1991 року
N 1996-XII ( 1996-12 ) (Дію Закону зупинено згідно із Декретом
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92)
( 18-92 )
Указ Президента України "Про марки акцизного збору на
алкогольні напої та тютюнові вироби" від 12 липня 1995 року
N 609/95 ( 609/95 )
Указ Президента України "Про платників та порядок сплати
акцизного збору" від 11 травня 1998 року N 453/98 ( 453/98 )
Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26
грудня 1992 року N 18-92 ( 18-92 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження марок
акцизного збору на імпортні алкогольні напої з вмістом спирту
етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та внесення
змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
від 10 грудня 1998 року N 1956 ( 1956-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного
збору у разі ввезення товарів на митну територію України" від 27
січня 1997 року N 66 ( 66-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного
збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і
Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв
та тютюнових виробів" від 24 жовтня 1996 року N 1284 ( 1284-96-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Податкового роз'яснення окремих положень законів України від 24
грудня 2002 року N 346-IV "Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість" і від 24 грудня 2002 року
N 347-IV "Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого
2003 року N 70 ( v0070342-03 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на
додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні
засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22
листопада 2001 року N 764 ( v0764342-01 )
Наказ Державної податкової адміністрації України, Державної
митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митними
органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану
вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні
(пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію
України" від 16 березня 2001 року N 109/188 ( z0261-01 )
Наказ Державної митної служби України, Міністерства фінансів
України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на
додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і
зборами" від 30 червня 2000 року N 368/149 ( z0429-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану
вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів,
транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються
через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня
2000 року N 164 ( z0227-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про порядок справляння акцизного збору в разі ввезення
товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну
територію України" від 21 січня 2000 року N 33 ( z0073-00 )
Наказ Державної податкової адміністрації України,
Міністерства промислової політики України "Порядок звільнення від
обкладення акцизним збором оборотів з реалізації кольорових
телевізорів, виготовлених українськими підприємствами усіх форм
власності" від 12 березня 1999 року N 120/94 ( z0564-99 )
5.4. Податок на додану вартість
Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня
1997 року N 168/97-ВР ( 168/97-ВР )
Закон України "Про заходи щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні" від 18 листопада 1999 року
N 1242-XIV ( 1242-14 )
Закон України "Про угоди про розподіл продукції" від 14
вересня 1999 року N 1039-XIV ( 1039-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо
державної підтримки космічної діяльності" від 27 лютого 1999 року
N 276 ( 276-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість
операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію
України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб
дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав
та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для
використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та
членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу"
від 2 червня 1998 року N 772 ( 772-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку внесення податку на додану вартість до бюджету під час
ввезення (пересилання) товарів на митну територію України" від 2
квітня 1998 року N 417 ( 417-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на
суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів
на митну територію України" від 1 жовтня 1997 року N 1104
( 1104-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного
збору у разі ввезення товарів на митну територію України" від 27
січня 1997 року N 66 ( 66-97-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Податкового роз'яснення окремих положень законів України від
24.12.2002 N 346-IV "Про внесення змін до Закону України "Про
податок на додану вартість" і від 24.12.2002 N 347-IV "Про
внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування
підакцизних та деяких інших товарів" від 3 лютого 2003 року N 70
( v0070342-03 )
Наказ Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України "Про затвердження Порядку підтвердження
відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території
України" від 21 березня 2002 року N 163/121 ( z0295-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на
додану вартість, акцизного й митних зборів на товари, транспортні
засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться
(пересилаються) громадянами на митну територію України" від 22
листопада 2001 року N 764 ( v0764342-01 )
Наказ Національного космічного агентства України "Про
затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень на ввезення
товарів для виробництва космічної техніки суб'єктами космічної
діяльності згідно з контрактами (договорами), укладеними
суб'єктами космічної діяльності та зареєстрованими відповідно до
законодавства" від 9 квітня 2001 року N 59 ( z0485-01 )
Наказ Державної податкової адміністрації України, Державної
митної служби України "Про затвердження Порядку здійснення митними
органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану
вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні
(пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію
України" від 16 березня 2001 року N 109/188 ( z0261-01 )
Наказ Державної митної служби України, Міністерства фінансів
України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на
додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами і
зборами" від 30 червня 2000 року N 368/149 ( z0429-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану
вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів,
транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються
через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня
2000 року N 164 ( z0227-00 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Про
затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану
вартість" від 1 березня 2000 року N 79 ( z0208-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Інструкції про порядок контролю митними органами за справлянням
під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну
територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану
вартість" від 9 червня 1999 року N 346 ( z0427-99 )
Наказ Міністерства економіки України, Міністерства фінансів
України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства
аграрної промисловості України "Про розмір мінімальних цін на
імпортні тютюнові вироби" від 22 жовтня 1997 року
N 117/217/535/382/3 ( z0526-97 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження
Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість"
від 1 липня 1997 року N 141 ( z0284-97 )
5.5. Пільги, преференції загальні
Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002
року N 40-IV ( 40-15 )
Закон України "Про визнання бронетанкової галузі однією з
пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй
державної підтримки" від 11 січня 2001 року N 2211-III ( 2211-14 )
Закон України "Про державну підтримку підприємств,
науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та
виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії" від 21
вересня 2000 року N 1991-III ( 1991-14 )
Закон України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського
руху та спорту вищих досягнень в Україні" від 14 вересня 2000 року
N 1954-III ( 1954-14 )
Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
на території міста Харкова" від 11 травня 2000 року N 1714-III
( 1714-14 )
Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно
безпечну систему" від 11 грудня 1998 року N 309-XIV ( 309-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік, обсяги і
порядок ввезення товарів, що використовуються для будівництва та
виробничої діяльності підприємств з виробництва автомобілів і
комплектуючих виробів до них і не оподатковуються під час ввезення
їх на митну територію України" від 1 червня 2002 року N 737
( 737-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку та обсягів товарів, що ввозяться на митну територію
України і використовуються для розширення виробництва та
виробничої діяльності підприємств з виготовлення боєприпасів, їх
елементів та виробів спецхімії" від 13 березня 2002 року N 331
( 331-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках
міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від
31 серпня 2000 року N 1364 ( 1364-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про звільнення від
обкладення прибутковим податком з громадян сум компенсаційних
виплат та благодійної (гуманітарної) допомоги жертвам нацистських
переслідувань" від 30 серпня 2000 року N 1348 ( 1348-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення
акціонерного товариства на базі незавершеного будівництвом
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" від
31 січня 2000 року N 174 ( 174-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про спеціальну
економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс
Трускавець" від 9 серпня 1999 року N 1441 ( 1441-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку товарів, під час імпортування яких підприємствам,
засновниками яких є Всеукраїнська громадська організація "Союз
Чорнобиль України" та Міжнародна організація "Союз Чорнобиль",
надаються пільги з оподаткування, і граничних вартісних обсягів їх
ввезення в Україну" від 16 вересня 1997 року N 1019 ( 1019-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку підприємств, що є власністю Всеукраїнської громадської
організації "Союз Чорнобиль України" та Міжнародної організації
"Союз Чорнобиль" і мають пільги з оподаткування" від 1 лютого 1997
року N 113 ( 113-97-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Правил митного контролю та митного оформлення предметів
дипломатичних представництв, консульських установ, представництв
міжнародних організацій, а також їх персоналу та членів сімей
персоналу, які користуються на території України митними пільгами"
від 19 липня 2001 року N 491 ( z0723-01 )
Наказ Державної митної служби України "Перелік документів,
подання яких потрібне для застосування пільгового режиму
оподаткування при митному оформленні товарів та інших предметів,
що вивозяться за межі митної території України" від 17 травня 2000
року N 285 ( z0375-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
переліків документів, подання яких потрібне для застосування
пільгового режиму оподаткування при митному оформленні товарів та
інших предметів, що ввозяться на митну територію України
(вивозяться за межі митної території України)" від 17 травня 2000
року N 285 ( z0374-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку подання документів, які підтверджують право суб'єктів
підприємницької діяльності на користування встановленими чинним
законодавством податковими пільгами під час митного оформлення
товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію
України або вивозяться з митної території України" від 22 грудня
1999 року N 845 ( z0210-00 )
5.6. Валютне регулювання
Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР ( 185/94-ВР )
Указ Президента України "Про заходи щодо нормалізації
платіжної дисципліни в народному господарстві України" від 16
березня 1995 року N 227/95 ( 227/95 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними
зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та
фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 30 березня 2002
року N 445 ( 445-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України, Національного банку
України "Про посилення контролю за проведенням розрахунків
резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями" від
12 грудня 1998 року N 1968 ( 1968-98-п )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній
валюті на території України" від 29 грудня 2000 року N 520
( z0152-01 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за
експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 24 березня
1999 року N 136 ( z0338-99 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках
України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в
гривнях" від 26 березня 1998 року N 118 ( z0231-98 )
Постанова Національного банку України "Порядок надання
уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот
іноземної валюти і спеціальних дозволів на ввезення банкнот
іноземної валюти та бланків чеків" від 23 вересня 1996 року N 245
( v0389500-96 )
Постанова Національного банку України "Порядок купівлі
фізичними особами - резидентами іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України" від 23 вересня 1996 року
N 245 ( v0388500-96 )
Наказ Державної податкової адміністрації України "Щодо
затвердження податкового роз'яснення щодо застосування норм статті
4 Закону України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 жовтня 2002 року
N 505 ( v0505225-02 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про затвердження Порядку розгляду
Міністерством документів, поданих резидентом для отримання
висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору
(контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 10 травня
2002 року N 134 ( z0437-02 )
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України "Про затвердження Положення про форму
зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" від 6 вересня 2001
N 201 ( z0833-01 )
Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України
"Про механізм розгляду документів та порядок надання висновків
щодо обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у
статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті", за зовнішньоекономічними договорами
(контрактами) про виробничу кооперацію, поставки складних
технічних виробів та за бартерними договорами в галузі зв'язку"
від 20 серпня 1999 року N 58 ( z0678-99 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Порядку надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення
термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами
оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного
лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої
кооперації в галузі транспорту" від 12 липня 1999 року N 364
( z0620-99 )
Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості
України "Про затвердження Порядку надання висновків щодо
обґрунтованості перевищення термінів повернення виручки в
іноземній валюті за договорами виробничої кооперації, поставки
складних технічних виробів" від 11 червня 1999 року N 81
( z0472-99 )
Наказ Держбуду України "Про затвердження Положення про
механізм розгляду документів і надання висновків щодо
обґрунтованості причин перевищення термінів, установлених у
статтях 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті", за зовнішньоекономічними договорами
(контрактами) з виробничої кооперації, комплексного будівництва та
за бартерними договорами" від 25 травня 1999 року N 125
( z0384-99 )
5.7. Інші нормативи
5.7.1. Попередня оплата
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у
разі переміщення їх через митний кордон України" від 5 жовтня 1998
року N 1598 ( 1598-98-п )
Наказ Державної митної служби України "Про внесення доповнень
до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної
митниці (митниці) при вирішенні питань визначення митної вартості
товарів, що переміщуються через митний кордон України" від 6
лютого 2002 року N 70 ( z0137-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про внесення доповнень
до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної
митниці (митниці) при вирішенні питань визначення митної вартості
товарів, що переміщуються через митний кордон України" від 3
жовтня 2001 року N 643 ( z0890-01 )
Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу
тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при
вирішенні питань класифікації та кодування товарів" від 2 грудня
1999 року N 782 ( z0913-99 )
Наказ Державної митної служби України "Порядок роботи відділу
тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при
визначенні країни походження товару" від 2 грудня 1999 року N 782
( z0912-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і
Порядків його роботи" від 2 грудня 1999 року N 782 ( z0911-99 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
класифікатора способів розрахунків" від 12 березня 1997 року N 105
( v0105342-97 )
5.7.2. Розрахунки
Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990
року N 507-XII ( 507-12 )
Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та
застосування штрафних санкцій за порушення валютного
законодавства" від 27 червня 1999 року N 734/99 ( 734/99 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про регулювання цін"
від 23 грудня 1992 року N 715 ( 715-92-п )
Постанова Правління Національного банку України "Про
затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському
валютному ринку України" від 18 березня 1999 року N 127
( 127-99-п )
Наказ Державного казначейства України, Державної митної
служби України "Про затвердження Порядку взаємодії та обміну
інформацією між органами Державного казначейства України та
Державної митної служби України в процесі казначейського
обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються
митними органами" від 31 липня 2002 року N 150/417 ( z0660-02 )
Наказ Державної податкової адміністрації "Про затвердження
Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного
законодавства" від 4 жовтня 1999 року N 542 ( z0712-99 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
бухгалтерського обліку операцій іноземних суб'єктів господарської
діяльності з продукцією українського походження" від 29 серпня
1996 року N 183 ( z0506-96 )
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку
видачі довідок про оплату іноземним суб'єктом господарської
діяльності продукції українського походження" від 23 серпня 1996
року N 174 ( z0487-96 )
5.7.3. Індикативні ціни
Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних)
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23 грудня
1998 року N 351-XIV ( 351-14 )
Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення
кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної
діяльності" від 10 лютого 1996 року N 124/96 ( 124/96 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Структури, джерел та критеріїв формування бази середньоконтрактних
цін" від 17 травня 2002 року N 257 ( v0257342-02 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України "Про застосування ст. 4 Указу Президента України від
10.02.96 р. N 124/96 [щодо затвердження Положення про методику
формування та використання індикативних цін]" від 8 серпня 1996
року N 506 ( z0438-96 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України "Про єдиний порядок застосування індикативних цін до всіх
товарів українського походження" від 8 серпня 1996 року N 507
( z0439-96 )
5.8. Статистика
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок ведення
спеціальної митної статистики" від 12 грудня 2002 року N 1865
( 1865-2002-п ) (Не набрав чинності)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про відомчі
класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у
процесі оформлення митних декларацій" від 12 грудня 2002 року
N 1876 ( 1876-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження
системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних
вантажопотоків" від 19 квітня 1999 року N 633 ( 633-99-п )
Наказ Державної митної служби України, Міністерства економіки
України "Про запровадження системи обліку транспортних
вантажопотоків" від 9 листопада 2000 року N 632/242
( v0632342-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про порядок введення в дію та застосування електронних
журналів обліку переміщення транспортних засобів через митний
кордон України" від 5 червня 2000 року N 321 ( v0321342-00 )
Наказ Державного комітету України по стандартизації,
метрології та сертифікації "Державний класифікатор України.
Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97" від
2 червня 1997 року N 324 ( v0324217-97 )
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України, Міністерства промисловості України "Про порядок
здійснення обліку (реєстрації) договорів (контрактів) на експорт
відходів та брухту чорних і кольорових металів" від 8 липня 1996
року N 368/127 ( z0369-96 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
форм відомчої статистичної звітності" від 22 лютого 1993 року N 40
( v0040342-93 )
Наказ Державного митного комітету України "Про введення в
експлуатацію системи формування зовнішньоторговельної статистики"
від 8 жовтня 1992 року N 184 ( v0184342-92 )
6. Неторговий оборот
6.1. Загальні правила переміщення речей
Закон України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,
митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та
транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на
митну територію України" від 13 вересня 2001 року N 2681-III
( 2681-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про обсяги та порядок
ввезення громадянами на митну територію України продуктів
харчування для власного споживання та перелік предметів, що не
можуть бути віднесені до особистих речей громадян" від 13 грудня
2001 року N 1652 ( 1652-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість
операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію
України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб
дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав
та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для
використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та
членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу"
від 2 червня 1998 року N 772 ( 772-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік відомостей,
що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі
переміщення ними через митний кордон України товарів та інших
предметів" від 15 липня 1997 року N 748 ( 748-97-п )
Наказ Міністерства юстиції України, Державної митної служби
України "Про затвердження Порядку передачі митними органами майна,
конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої
служби" від 17 серпня 2001 року N 46/5/571 ( z0720-01 )
Наказ Державного митного комітету України "Про Тимчасове
положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних
засобів" від 30 грудня 1991 року N 7 ( v0007342-91 )
Наказ Митного комітету СРСР "Про порядок вивезення та
пересилання особистих документів громадян" від 30 вересня 1991
року N 117 ( v0117400-91 )
6.2. Порядок пропуску окремих предметів
6.2.1. Валюта
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що
переміщуються через митний кордон України громадянами, і
оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу
Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22
листопада 2001 року N 763 ( z1020-01 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України та змін до деяких нормативноправових
актів Національного банку України" від 12 грудня 2002 року N 502
( z0021-03 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім
уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних
ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України,
іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків),
банківських металів через митний кордон України і внесення змін в
Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31
липня 2001 року N 305 ( z0735-01 )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України" від 12
липня 2000 року N 283 ( z0452-00 )
6.2.2. Цінності
Закон України "Про звільнення від обкладення митом предметів,
які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон
України" від 5 травня 1996 року N 163/96-ВР ( 163/96-ВР )
(Втратить чинність з 1 січня 2004 року)
Закон України "Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997
року N 637/97-ВР ( 637/97-ВР )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку вивезення за межі України державних нагород з дорогоцінних
металів та/або дорогоцінного каміння" від 21 червня 2001 року
N 677 ( 677-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік суб'єктів
підприємницької діяльності - виробників ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів, які мають право на клеймування
власних виробів державним пробірним клеймом" від 2 березня 1998
року N 238 ( 238-98-п )
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім
уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних
ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України,
іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків),
банківських металів через митний кордон України і внесення змін в
Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31
липня 2001 року N 305 ( z0735-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що
переміщуються через митний кордон України громадянами, і
оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу
Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22
листопада 2001 року N 763 ( z1020-01 )
6.2.3. Продукти харчування
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових
продуктах" від 4 січня 1999 року N 12 ( 12-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок експорту
живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками - юридичними
особами без сплати вивізного (експортного) мита" від 21 лютого
1997 року N 182 ( 182-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення
контролю якості і безпеки харчових продуктів" від 9 листопада 1996
року N 1371 ( 1371-96-п )
Наказ Національного агентства України з контролю за якістю та
безпекою продуктів харчування; лікарських засобів та виробів
медичного призначення "Перелік харчових добавок, що підлягають
державній реєстрації в Україні" від 7 жовтня 1999 року N 069
( v0069301-99 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення норм
ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для
споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного
засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну
територію України" від 12 грудня 2002 року N 1882 ( 1882-2002-п )
(Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку здійснення контролю за обігом спирту" від 29 серпня 2002
року N 1266 ( 1266-2002-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про подальше посилення
контролю за ввезенням, вивезенням та переміщенням транзитом через
територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на які
встановлено акцизний збір" від 12 серпня 1996 року N 938
( 938-96-п )
6.2.4. Автомобілі, транспортні засоби
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через
державний кордон України для переміщення громадянами транспортних
засобів та шасі і кузовів до них" від 25 грудня 2002 року N 1987
( 1987-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про митне оформлення
транспортних засобів, увезених на територію України громадянами
для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне
вивезення" від 14 червня 2000 року N 958 ( 958-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про відчуження на
митній території України транспортних засобів, що належать
іноземним дипломатичним представництвам, консульським установам
іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, їх
персоналу та членам сімей персоналу" від 27 серпня 1999 року
N 1569 ( 1569-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил
державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та
мотоколясок" від 7 вересня 1998 року N 1388 ( 1388-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про здійснення контролю
за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів)
зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на
територію іншої країни" від 6 липня 1998 року N 1024 ( 1024-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку звільнення від обкладення акцизним збором оборотів з
реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів,
мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм
власності" від 16 лютого 1998 року N 155 ( 155-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку розпорядження транспортними засобами, не пропущеними на
митну територію України у зв'язку з існуючими обмеженнями щодо їх
ввезення" від 30 січня 1996 року N 139 ( 139-96-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил
ввезення транспортних засобів на територію України" від 31 травня
1994 року N 341 ( 341-94-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і
документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" від 31
січня 1992 року N 47 ( 47-92-п )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Переліку пунктів пропуску через митний кордон України для
автомобільного сполучення, через які здійснюється переміщення
транспортних засобів" від 31 січня 2002 року N 57 ( z0150-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих
транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію
України" від 12 жовтня 2001 року N 664 ( z0949-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про спрощення порядку
переміщення транспортних засобів через митний кордон України" від
1 червня 2001 року N 372 ( z0521-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про проведення митного
оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну
громадянами при переселенні на постійне місце проживання" від 6
травня 2001 року N 296 ( v0296342-01 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють
міжнародні перевезення" від 10 листопада 2000 року N 637
( z0892-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці
призначення транспортних засобів індивідуального користування,
знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав" від 6
вересня 2000 року N 490 ( z0627-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку митного оформлення транспортних засобів, увезених на
територію України громадянами для тимчасового користування під
зобов'язання про зворотне вивезення" від 26 липня 2000 року N 406
( z0492-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення
транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла
чи агрегату" від 26 липня 2000 року N 407 ( z0491-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Положення про порядок введення в дію та застосування електронних
журналів обліку переміщення транспортних засобів через митний
кордон України" від 5 червня 2000 року N 321 ( v0321342-00 )
Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження
Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для
постійного користування механічних транспортних засобів,
виготовлених 8 і більше років тому" від 10 травня 2000 року N 225
( z0391-00 )
Наказ Державної митної служби України "Про організацію
контролю гуманітарних вантажів" від 9 грудня 1999 року N 549/804
( v0549342-99 )
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження
Положення про порядок проведення судової автотоварознавчої
експертизи транспортних засобів та Науково-методичних рекомендацій
з питань проведення автотоварознавчої оцінки транспортних засобів"
від 1 жовтня 1999 року N 60/5 ( z0689-99 )
Наказ Державного митного комітету України "Про затвердження
Правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України" від 3 січня 1995 року N 3
( v0003342-95 )
6.2.5. Культурні цінності
Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей" від 21 вересня 1999 року N 1068-XIV
( 1068-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про Державну службу контролю за переміщенням культурних
цінностей через державний кордон України" від 20 червня 2000 року
N 983 ( 983-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження зразка
свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних
цінностей з території України" від 20 червня 2000 року N 984
( 984-2000-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної
служби контролю за переміщенням культурних цінностей через
державний кордон" від 7 лютого 2000 року N 221 ( 221-2000-п )
Наказ Міністерства культури України "Про затвердження
Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове
вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням
через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258
( z0571-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку декларування валютних цінностей, цінностей, предметів, що
переміщуються через митний кордон України громадянами, і
оформлення митної декларації та про внесення змін до наказу
Держмитслужби України від 8 жовтня 1999 року N 645" від 22
листопада 2001 року N 763 ( z1020-01 )
Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції
про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей"
від 23 березня 1987 року N 120 ( v0120400-87 )
6.2.6. Зброя
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення" від 8 грудня 1997 року
N 1358 ( 1358-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного
контролю" від 15 липня 1997 року N 767 ( 767-97-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення
Україною мораторію на експорт протипіхотних мін" від 27 серпня
1995 року N 686 ( 686-95-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про порядок виконання Україною зобов'язань за Угодою з
адаптації Договору про звичайні збройні сили в Європі стосовно
надання інформації про транзит звичайних озброєнь і техніки через
район застосування або в його межах" від 13 грудня 2001 року
N 1663 ( 1663-2001-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України з питань державного
експортного контролю" від 14 березня 2001 року N 244
( 244-2001-п )
Наказ Державного митного комітету України, Міністерства
внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку ввозу з-за
кордону та вивозу з України спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 25
жовтня 1993 року N б/н
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного
митного комітету України "Про затвердження Порядку ввозу із-за
кордону та вивозу із України спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії" від 19
жовтня 1993 року N 650/272 ( z0165-93 )
6.2.7. Медицина
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які
дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів" від 25 грудня 2002 року N 1950 ( 1950-2002-п )
(Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних)
лікарських засобів" від 18 січня 2003 року N 58 ( 58-2003-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення про Державну інспекцію з контролю якості лікарських
засобів Міністерства охорони здоров'я" від 16 лютого 1998 року
N 179 ( 179-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
від 3 лютого 1997 року N 146 ( 146-97-п )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок
ввезення на територію України лікарських засобів, що надходять у
вигляді гуманітарної допомоги" від 22 липня 1999 року N 175
( z0549-99 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження
Порядку встановлення цін (тарифів) на екстрену медичну допомогу,
що надається іноземним громадянам державними та комунальними
закладами охорони здоров'я України" від 11 листопада 1997 року
N 328 ( z0009-98 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок
ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів"
від 15 травня 1997 року N 143 ( z0215-97 )
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Положення про
реєстрацію і порядок видачі дозволу на ввезення та використання
зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної косметики" від 29
березня 1996 року N 3 ( v0003282-96 )
6.2.8. Живі тварини і рослини
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрації
та використання трансгенних сортів рослин в Україні" від 17 серпня
1998 року N 1304 ( 1304-98-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи запобігання
виникненню небезпечних захворювань тварин" від 30 травня 1996 року
N 584 ( 584-96-п )
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Правил
видачі дозволів та сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення
за її межі зразків видів дикої фауни і флори, які є об'єктами
регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і
флори, що перебувають під загрозою зникнення" від 16 квітня 2002
року N 147/110 ( z0496-02 )
6.2.9. Аудіо, відео, друковані матеріали
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів та фонограм" від 13 жовтня 2000 року N 1555 ( 1555-2000-п )
Наказ Державної митної служби України "Про митне оформлення
періодичних видань, виготовлених у країнах, з якими укладено угоди
про вільну торгівлю" від 5 липня 2000 року N 376 ( z0436-00 )
Наказ Державного комітету України по охороні державних
таємниць у пресі та інших засобах масової інформації, Державного
митного комітету України "Про затвердження Інструкції про порядок
переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та
аудіовізуальних матеріалів" від 22 серпня 1994 року N 99/252
( z0226-94 )
6.2.10. Архівні матеріали
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках
міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита" від
31 серпня 2000 року N 1364 ( 1364-2000-п )
6.2.11. Інші матеріали
Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення норм
ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для
споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного
засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну
територію України" від 12 грудня 2002 року N 1882 ( 1882-2002-п )
(Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Постанова Національного банку України "Про затвердження
Правил надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім
уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних
ліцензій і спеціальних дозволів на переміщення валюти України,
іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків),
банківських металів через митний кордон України і внесення змін в
Інструкцію про переміщення валюти України, іноземної валюти,
банківських металів, платіжних документів, інших банківських
документів і платіжних карток через митний кордон України" від 31
липня 2001 року N 305 ( z0735-01 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної
техніки" від 17 серпня 1998 року N 1300 ( 1300-98-п )
Наказ Митного комітету СРСР "Про порядок вивезення та
пересилання особистих документів громадян" від 30 вересня 1991
року N 117 ( v0117400-91 )
6.3. Несупроводжуваний багаж
Наказ Державного митного комітету України "Про обов'язкове
митне оформлення несупроводжуваного багажу громадян, який
відправляється з України в країни колишнього СРСР та прибуває з
цих країн в Україну" від 19 січня 1993 року N 10 ( v0010342-93 )
6.4. Міжнародні поштові відправлення
Закон України "Про зв'язок" від 16 травня 1995 року
N 160/95-ВР ( 160/95-ВР )
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання
здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних
поштових та експрес-відправленнях" від 25 грудня 2002 року N 1948
( 1948-2002-п ) (Набирає чинності з 1 січня 2004 року)
Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України,
Державної митної служби України "Про затвердження Правил приймання
та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового
обміну" від 10 грудня 2002 року N 235/688 ( z0007-03,
va007570-02 )
Наказ Державної митної служби України, Державного комітету
зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Порядку
організації місць міжнародного поштового обміну" від 15 січня 2002
року N 18/5 ( z0110-02 )
Наказ Державної митної служби України, Державного комітету
зв'язку та інформатизації України "Про утворення Консультативної
ради з питань митного контролю міжнародних поштових відправлень і
розвитку послуг поштового зв'язку" від 29 жовтня 2001 року
N 694/177 ( v_177342-01 )
Наказ Державної митної служби України, Державного комітету
зв'язку та інформатизації України "Про затвердження Положення про
митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових
відправлень" від 27 жовтня 1999 року N 680/108 ( z0791-99 )
Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України,
Міністерства транспорту України "Про затвердження Правил
перевезення пошти повітряними суднами" від 8 червня 1999 року
N 105/297 ( z0435-99 )
7. Контрабанда
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III
( 2341-14 )
Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей" від 5 квітня 1999 року N 1068-XIV
( 1068-14 )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Рішення про Положення про порядок повернення культурних цінностей,
що незаконно вивозяться та ввозяться" від 24 квітня 1999 року
N 688 ( 688-99-п )
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Угоди
про співробітництво митних служб з питань затримання та повернення
культурних цінностей, що незаконно вивозяться та ввозяться" від 24
квітня 1999 року N 689 ( 689-99-п )
Наказ Міністерства культури України "Про затвердження
Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове
вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням
через державний кордон України" від 22 квітня 2002 року N 258
( z0571-02 )
Наказ Державної митної служби України "Про затвердження
Порядку взаємодії відділів тарифів та митної вартості регіональних
митниць і митниць з підрозділами по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил при виявленні фальсифікації
преференційних сертифікатів про походження товарів" від 24 квітня
2000 року N 228 ( v0228342-00 )
Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію
Типового положення про відділ по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил в митницях України" від 16 листопада
1992 року N 216 ( v0216342-92 )
Наказ Державного митного комітету України "Про введення в дію
Інструкції про взаємодію з питань боротьби з контрабандою" від 12
серпня 1992 року N 163 ( v0163342-92 )
Наказ Міністерства культури СРСР "Про затвердження Інструкції
про порядок контролю за вивезенням з СРСР культурних цінностей"
від 23 березня 1987 року N 120 ( v0120400-87 )
Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову
практику в справах про контрабанду та порушення митних правил" від
26 лютого 1999 року N 2 ( v0002700-99 )
8. Міжнародне співробітництво
Угода про Правила визначення походження товарів країн, що
розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної
системи преференцій 12 квітня 1996 року ( 997_513 ) (ратифікована
Законом України "Про ратифікацію Угоди про Правила визначення
походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних
преференцій у рамках Загальної системи преференцій" від 22
листопада 2002 року N 243-IV) ( 243-15 )
Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах
від 15 квітня 1994 року ( 997_222 ) (ратифікована Законом України
"Про ратифікацію Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в
митних справах" від 15 грудня 1999 року N 1301-XIV) ( 1301-14 )
Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та
кодування товарів від 14 червня 1983 року ( 995_079 ) (приєднання
див. Указ Президента "Про приєднання України до Міжнародної
конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів"
від 17 травня 2002 року N 466/2002) ( 466/2002 )
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП від 14 листопада 1975 року ( 995_012 )
(приєднання див. Закон України "Про участь України у Митній
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням
книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)" від 15 липня 1994 року
N 117/94-ВР) ( 117/94-ВР )
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що перебувають під загрозою зникнення( 995_129 ) (приєднання див.
Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення" від 14 травня 1999 року N 662-XIV) ( 662-14 )
Вказівки Головного управління Державного митного контролю при
Раді Міністрів СРСР "Про порядок застосування Митної конвенції, що
стосується контейнерів, 1972 року" від 4 квітня 1989 року
N 11-38/7 ( v38_7400-89 )
9. Архів
Наказ Державного митного комітету України "Про створення
відомчого архіву Державного митного комітету" від 17 січня 1996
року N 20 ( v0020342-96 )
III. Опис законодавства ЄС
Вторинне законодавство
1. Загальне
------------------------------------------------------------------ |Decision N 210/97/EC of the |Рішення N 210/97/ЄС | |European Parliament and of the |Європейського Парламенту та | |Council of 19 December 1996 |Ради від 19 грудня 1996 року | |adopting an action programme for|про ухвалення програми дій для | |customs in the Community |митниць у Співтоваристві | |(Customs 2000) - Commission |(Митниці 2000) - заява Комісії | |statement | | |OJ L 033, 04.02.97 p. 24 |ОВ L 033, 04.02.97 С. 24 | |--------------------------------+-------------------------------| |91/453/EEC: Commission Decision |91/453/ЄЕС: Рішення Комісії від| |of 30 July 1991 setting up an |20 липня 1991 року про | |Advisory Committee on Customs |заснування Дорадчого Комітету з| |and Indirect Taxation |митниці та непрямого | | |оподаткування | |OJ L 241, 30.08.91 p. 43 |ОВ L 241, 30.08.91 С. 43 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 30 May |Резолюція Ради від 30 травня | |2001 on a strategy for the |2001 року щодо стратегії для | |Customs Union |Митного Союзу | |OJ C 171, 15.06.2001 p. 1 |ОВ C 171, 15.06.2001 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 25 October|Резолюція Ради від 25 жовтня | |1996 on the simplification and |1996 року щодо спрощення та | |rationalization of the |раціоналізації митного | |Community`s customs regulations |регулювання та процедур у | |and procedures |Співтоваристві | |OJ C 332, 07.11.96 p. 1 |ОВ C 332, 07.11.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 27 June |Резолюція Ради від 27 липня | |1974 concerning measures to be |1974 року стосовно заходів, що | |taken with a view to simplifying|мають бути вжиті з огляду на | |the task of the customs |спрощення завдання митних | |administrations |адміністрацій | |OJ C 079, 08.07.74 p. 1 |ОВ C 079, 08.07.74 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Declaration by the |Декларація представників урядів| |representatives of the |держав-членів, що зустрілись в | |governments of the Member |рамках Ради, стосовно | |States, meeting within the |продовження ролі митних служб | |Council, concerning the |після 1992 року | |continuing role of customs | | |services after 1992 | | |OJ C 262, 17.10.90 p. 3 |ОВ C 262, 17.10.90 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Information from the Commission |Інформація від Комісії - | |- Multiannual programme for the |Багаторічна програма досягнення| |attainment of the customs union |митного союзу | |OJ C 084, 31.03.79 p. 2 |ОВ C 084, 31.03.79 С. 2 | ------------------------------------------------------------------
2. Загальні митні правила
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 2913/92 | |N 2913/92 of 12 October 1992 |від 12 жовтня 1992 року, що | |establishing the Community |встановлює Митний Кодекс | |Customs Code |Співтовариства | |OJ L 302, 19.10.92 p. 1 |ОВ L 302, 19.10.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) |Регламент Комісії (ЄЕС) | |N 2454/93 of 2 July 1993 laying |N 2454/93 від 2 липня 1993 | |down provisions for the |року, що встановлює положення | |implementation of Council |про застосування Регламенту | |Regulation (EEC) N 2913/92 |Ради (ЄЕС) | |establishing the Community |N 2913/92, що встановлює | |Customs Code |Митний Кодекс Співтовариства | |OJ L 253, 11.10.93 p. 1 |ОВ L 253, 11.10.93 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 2378/2002 of 27 December 2002 |N 2378/2002 від 27 грудня 2002 | |derogating from Regulation (EC) |року про відступ від Регламенту| |N 1249/96 on rules of |(ЄС) N 1249/96 про правила | |application (cereal sector |застосування (сектор імпортного| |import duties) for Council |мита на зернові) Регламенту | |Regulation (EEC) N 1766/92 |Ради (ЄЕС) N 1766/92 | |OJ L 358, 31.12.2002 p. 101 |ОВ L 358, 31.12.2002 С. 101 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1615/2000 of 24 July 2000 |N 1615/2000 від 24 липня 2000 | |derogating from Regulation (EEC)|року про відступ від Регламенту| |N 2454/93 in respect of the |(ЄЕС) N 2454/93 стосовно | |definition of the concept of |визначення концепції походження| |originating products used for |товарів, що використовується | |the purposes of the scheme of |для цілей схеми загальних | |generalised preferences to take |преференцій, беручи до уваги | |account of the special situation|особливе становище Непалу | |of Nepal regarding certain |стосовно експорту певних | |exports of textiles to the |текстильних виробів до | |Community |Співтовариства | |OJ L 185, 25.07.2000 p. 54 |ОВ L 185, 25.07.2000 С. 54 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1614/2000 of 24 July 2000 |N 1614/2000 від 24 липня 2000 | |derogating from Regulation (EEC)|року про відступ від Регламенту| |N 2454/93 in respect of the |(ЄЕС) N 2454/93 стосовно | |definition of the concept of |визначення концепції походження| |originating products used for |товарів, що використовується | |the purposes of the scheme of |для цілей схеми загальних | |generalised preferences to take |преференцій, беручи до уваги | |account of the special situation|особливе становище Камбоджі | |of Cambodia regarding certain |стосовно експорту певних | |exports of textiles to the |текстильних виробів до | |Community |Співтовариства | |OJ L 185, 25.07.2000 p. 46 |ОВ L 185, 25.07.2000 С. 46 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1613/2000 of 24 July 2000 |N 1613/2000 від 24 липня 2000 | |derogating from Regulation (EEC)|року про відступ від Регламенту| |N 2454/93 in respect of the |(ЄЕС) N 2454/93 стосовно | |definition of the concept of |визначення концепції походження| |originating products used for |товарів, що використовується | |the purposes of the scheme of |для цілей схеми загальних | |generalised preferences to take |преференцій, беручи до уваги | |account of the special situation|особливе становище Лаосу | |of Laos regarding certain |стосовно експорту певних | |exports of textiles to the |текстильних виробів до | |Community |Співтовариства | |OJ L 185, 25.07.2000 p. 38 |ОВ L 185, 25.07.2000 С. 38 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 800/1999 of 15 April 1999 |N 800/1999 від 15 квітня 1999 | |laying down common detailed |року, що встановлює спільні | |rules for the application of |деталізовані правила для | |the system of |застосування системи експортних| |export refunds on agricultural |виплат не сільськогосподарські | |products |продукти | |OJ L 102, 17.04.99 p. 11 |ОВ L 102, 17.04.99 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 2125/95 of 6 September 1995 |N 2125/95 від 6 вересня 1995 | |opening and providing for the |року, що відкриває та | |administration of tariff quotas |забезпечує адміністрування | |for preserved mushrooms of the |тарифних квот на консервовані | |genus Agaricus spp. |гриби genus Agaricus spp. | |OJ L 212, 07.09.95 p. 16 |ОВ L 212, 07.09.95 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 2855/2000 of 27 December 2000 |N 2855/2000 від 27 грудня 2000 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 332, 28.12.2000 p. 41 |ОВ L 332, 28.12.2000 С. 41 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) N 479/97| |N 479/97 of 14 March 1997 |від 14 березня 1997 року, яким | |providing for the partial |передбачене часткове | |reimbursement of import duties |відшкодування імпортного мита, | |levied on flint maize |що стягується з твердої | | |кукурудзи | |OJ L 075, 15.03.97 p. 7 |OJ L 075, 15.03.97 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Decision of 28 May 1996 |Рішення Ради від 28 травня 1996| |on the post-clearance recovery |року про відшкодування митного | |of the customs debt |боргу після розмитнення | |OJ C 170, 14.06.96 p. 1 |ОВ C 170, 14.06.96 С. 1 | ------------------------------------------------------------------
3. Основні митні інструменти
3.1. Митні тарифи
------------------------------------------------------------------ |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 1400/2001 of 10 July 2001 |N 1400/2001 від 10 липня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 189, 11.07.2001 p. 5 |ОВ L 189, 11.07.2001 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) |Регламент Комісії (ЄЕС) | |N 1748/85 of 25 June 1985 on the|N 1748/85 від 25 червня 1985 | |procedure for determining the |року про процедуру визначення | |fat content of maize flour |вмісту жиру меленої кукурудзи, | |falling within subheading 11.01 |що підпадає під дію | |E and maize groats and meal |підзаголовка 11.01 E та | |falling within subheading 11.02 |кукурудзяної крупи та борошна | |A V of the Common Customs Tariff|в межах підзаголовка 11.02 A V | | |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 167, 27.06.85 p. 0026 - |OJ L 167, 27.06.85 p. 0026 - | |0027 |0027 | |--------------------------------+-------------------------------| |87/597/ECSC: Decision of the |87/597/ЄСВС: Рішення | |representatives of the |представників урядів держав- | |Governments of the Member |членів, що зустрілись в рамках | |States, meeting within the |Ради 18 грудня 1987 року, щодо | |Council of 18 December 1987 on |номенклатури та ставок | |the nomenclature and rates of |конвенційного мита на певні | |conventional duty for certain |товари та загальні правила | |products and the general rules |тлумачення та застосування | |for interpreting and applying |зазначених номенклатури та мит | |the said nomenclature and duties| | |OJ L 363, 23.12.87 p. 67 |OJ L 363, 23.12.87 С. 67 | ------------------------------------------------------------------
3.1.1. Єдиний митний тариф
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 3093/95 | |N 3093/95 of 22 December 1995 |від 22 грудня 1995 року, що | |laying down the rates of duty to|встановлює ставки мита, що | |be applied by the Community |мають застосовуватись | |resulting from negotiations |Співтовариством в результаті | |under GATT Article XXIV.6 |переговорів відповідно до | |consequent upon the accession of|статті XXIV.6 ГАТТ по вступі | |Austria, Finland and Sweden to |Австрії, Фінляндії та Швеції до| |the European Union |Європейського Союзу | |OJ L 334, 30.12.95 p. 1 |ОВ L 334, 30.12.95 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) |Регламент Ради (ЄС) N 1644/95 | |N 1644/95 of 29 June 1995 laying|від 29 червня 1995 року, що | |down the autonomous rates of |встановлює автономні ставки | |duty to be applied to newsprint,|мита, що має застосовуватись до| |in rolls or sheets falling |газетного паперу, в рулонах та | |within CN codes 4801 00 10 and |листках відповідно кодів КН | |4801 00 90 following the |4801 00 10 та 4801 00 90 | |accession of Austria, Finland |внаслідок вступу Австрії, | |and Sweden |Фінляндії та Швеції | |OJ L 156, 07.07.95 p. 3 |ОВ L 156, 07.07.95 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) |Регламент Ради (ЄЕС) N 2658/87 | |N 2658/87 of 23 July 1987 on the|від 23 липня 1987 року про | |tariff and statistical |тариф та статистичну | |nomenclature and on the Common |номенклатуру та про Єдиний | |Customs Tariff |Митний Тариф ( 994_b30 ) | |OJ L 256, 07.09.87 p. 1 |ОВ L 256, 07.09.87 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) |Регламент Комісії (ЄС) | |N 218/2003 of 4 February 2003 |N 218/2003 від 4 лютого 2003 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 029, 05.02.2003 p. 0005 - | | |0006 |ОВ L 029, 05.02.2003 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |55/2003 of 13 January 2003 |55/2003 від 13 січня 2003 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 008, 14.01.2003 p. 3 |OJ L 008, 14.01.2003 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2049/2002 of 19 November 2002 |2049/2002 від 19 листопада 2002| |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 316, 20.11.2002 p. 15 |ОВ L 316, 20.11.2002 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2014/2002 of 7 November 2002 |2014/2002 від 7 листопада 2002 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 311, 14.11.2002 p. 11 |ОВ L 311, 14.11.2002 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1380/2002 of 29 July 2002 |1380/2002 від 29 липня 2002 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 200, 30.07.2002 p. 12 |ОВ L 200, 30.07.2002 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1223/2002 of 8 July 2002 |1223/2002 від 8 липня 2002 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 179, 09.07.2002 p. 8 |ОВ L 179, 09.07.2002 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1017/2002 of 13 June 2002 |1017/2002 від 13 червня 2002 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 155, 14.06.2002 p. 23 |ОВ L 155, 14.06.2002 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |849/2002 of 22 May 2002 |849/2002 від 22 травня 2002 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 135, 23.05.2002 p. 10 |ОВ L 135, 23.05.2002 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |763/2002 of 3 May 2002 |763/2002 від 3 травня 2002 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 117, 04.05.2002 p. 3 |ОВ L 117, 04.05.2002 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |687/2002 of 22 April 2002 |687/2002 від 22 квітня 2002 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 106, 23.04.2002 p. 3 |ОВ L 106, 23.04.2002 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |471/2002 of 15 March 2002 |471/2002 від 15 березня 2002 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 075, 16.03.2002 p. 13 |OJ L 075, 16.03.2002 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |142/2002 of 25 January 2002 |142/2002 від 25 січня 2002 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 024, 26.01.2002 p. 14 |ОВ L 024, 26.01.2002 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |141/2002 of 25 January 2002 |141/2002 від 25 січня 2002 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 024, 26.01.2002 p. 11 |ОВ L 024, 26.01.2002 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 2241/2001| |2241/2001 of 15 November 2001 |від 15 листопада 2001 року про | |amending the autonomous common |зміну автономного єдиного | |customs tariff duty for garlic |митного тарифу мита на часнику | |falling within CN code 07032000 |відповідно до КН коду 07032000 | |OJ L 303, 20.11.2001 p. 8 |ОВ L 303, 20.11.2001 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2180/2001 of 9 November 2001 |2180/2001 від 9 листопада 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 293, 10.11.2001 p. 5 |ОВ L 293, 10.11.2001 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2147/2001 of 31 October 2001 |2147/2001 від 31 жовтня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 288, 01.11.2001 p. 23 |ОВ L 288, 01.11.2001 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2064/2001 of 22 October 2001 |2064/2001 від 22 жовтня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 278, 23.10.2001 p. 3 |ОВ L 278, 23.10.2001 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1694/2001 of 24 August 2001 |1694/2001 від 24 серпня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 229, 25.08.2001 p. 3 |ОВ L 229, 25.08.2001 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1201/2001 of 18 June 2001 |1201/2001 від 18 червня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 163, 20.06.2001 p. 8 |ОВ L 163, 20.06.2001 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1200/2001 of 19 June 2001 |1200/2001 від 19 червня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 163, 20.06.2001 p. 6 |ОВ L 163, 20.06.2001 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1004/2001 of 22 May 2001 |1004/2001 від 22 травня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 140, 24.05.2001 p. 8 |ОВ L 140, 24.05.2001 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |646/2001 of 30 March 2001 |646/2001 від 30 березня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 091, 31.03.2001 p. 42 |ОВ L 091, 31.03.2001 С. 42 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |347/2001 of 19 February 2001 |347/2001 від 19 лютого 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 052, 22.02.2001 p. 8 |ОВ L 052, 22.02.2001 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |306/2001 of 12 February 2001 |306/2001 від 12 лютого 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 044, 15.02.2001 p. 25 |ОВ L 044, 15.02.2001 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |305/2001 of 12 February 2001 |305/2001 від 12 лютого 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 044, 15.02.2001 p. 22 |ОВ L 044, 15.02.2001 С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1564/2000 of 18 July 2000 |1564/2000 від 18 липня 2000 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 180, 19.07.2000 p. 5 |ОВ L 180, 19.07.2000 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |961/2000 of 5 May 2000 |961/2000 від 5 травня 2000 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 109, 06.05.2000 p. 16 |ОВ L 109, 06.05.2000 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |738/2000 of 7 April 2000 |738/2000 від 7 квітня 200 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 087, 08.04.2000 p. 10 |ОВ L 087, 08.04.2000 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |710/2000 of 3 April 2000 |710/2000 від 3 квітня 2000 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 084, 05.04.2000 p. 8 |ОВ L 084, 05.04.2000 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |709/2000 of 4 April 2000 |709/2000 від 4 квітня 2000 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 084, 05.04.2000 p. 3 |OJ L 084, 05.04.2000 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |442/2000 of 25 February 2000 |442/2000 від 25 лютого 2000 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 054, 26.02.2000 p. 33 |ОВ L 054, 26.02.2000 С. 33 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |323/2000 of 11 February 2000 |323/2000 від 11 лютого 2000 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 037, 12.02.2000 p. 12 |ОВ L 037, 12.02.2000 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |289/2000 of 3 February 2000 |289/2000 від 3 лютого 2000 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 033, 08.02.2000 p. 3 |ОВ L 033, 08.02.2000 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |184/2000 of 26 January 2000 |184/2000 від 26 січня 2000 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 022, 27.01.2000 p. 48 |ОВ L 022, 27.01.2000 С. 48 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2795/1999 of 29 December 1999 |2795/1999 від 29 грудня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 337, 30.12.99 p. 36 |ОВ L 337, 30.12.99 С. 36 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2543/1999 of 1 December 1999 on |2543/1999 від 1 грудня 1999 | |the nomenclature of countries |року про номенклатуру країн та | |and territories for the external|територій для статистики | |trade statistics of the |зовнішньої торгівлі | |Community and statistics of |Співтовариства та статистики | |trade between Member States |торгівлі між державами-членами | |OJ L 307, 02.12.99 p. 46 |ОВ L 307, 02.12.99 С. 46 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2376/1999 of 9 November 1999 |2376/1999 від 9 листопада 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 287, 10.11.99 p. 4 |ОВ L 287, 10.11.99 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2113/1999 of 5 October 1999 |2113/1999 від 5 жовтня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the combined |певних товарів у Комбінованій | |nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 259, 06.10.99 p. 3 |ОВ L 259, 06.10.99 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1836/1999 of 24 August 1999 |1836/1999 від 24 серпня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 224, 25.08.99 p. 6 |ОВ L 224, 25.08.99 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1529/1999 of 13 July 1999 |1529/1999 від 13 липня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 178, 14.07.99 p. 10 |ОВ L 178, 14.07.99 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1488/1999 of 7 July 1999 |1488/1999 від 7 липня 1999 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 172, 08.07.99 p. 25 |ОВ L 172, 08.07.99 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1324/1999 of 23 June 1999 |1324/1999 від 23 червня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 157, 24.06.99 p. 31 |ОВ L 157, 24.06.99 С. 31 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1218/1999 of 14 June 1999 |1218/1999 від 14 червня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 148, 15.06.99 p. 9 |ОВ L 148, 15.06.99 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |964/1999 of 6 May 1999 |964/1999 від 6 травня 1999 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 119, 07.05.99 p. 28 |ОВ L 119, 07.05.99 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |799/1999 of 16 April 1999 |799/1999 від 16 квітня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 102, 17.04.99 p. 8 |ОВ L 102, 17.04.99 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |701/1999 of 31 March 1999 |701/1999 від 31 березня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 089, 01.04.99 p. 23 |ОВ L 089, 01.04.99 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |517/1999 of 9 March 1999 |517/1999 від 9 березня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 061, 10.03.99 p. 23 |ОВ L 061, 10.03.99 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |516/1999 of 9 March 1999 |516/1999 від 9 березня 1999 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 061, 10.03.99 p. 16 |ОВ L 061, 10.03.99 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |169/1999 of 25 January 1999 |169/1999 від 25 січня 1999 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 019, 26.01.99 p. 6 |ОВ L 019, 26.01.99 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2518/98 of 23 November 1998 |2518/98 від 23 листопада 1998 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 315, 25.11.98 p. 3 |ОВ L 315, 25.11.98 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1858/98 of 27 August 1998 |1858/98 від 27 серпня 1998 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 241, 29.08.98 p. 17 |ОВ L 241, 29.08.98 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1718/98 of 31 July 1998 |1718/98 від 31 липня 1998 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 215, 01.08.98 p. 56 |ОВ L 215, 01.08.98 С. 56 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1661/98 of 27 July 1998 |1661/98 від 27 липня 1998 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 211, 29.07.98 p. 3 |ОВ L 211, 29.07.98 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1264/98 of 17 June 1998 |1264/98 від 17 червня 1998 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 175, 19.06.98 p. 4 |ОВ L 175, 19.06.98 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1160/98 of 2 June 1998 |1160/98 від 2 червня 1998 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 160, 04.06.98 p. 20 |ОВ L 160, 04.06.98 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 981/98| |981/98 of 7 May 1998 concerning |від 7 травня 1998 року стосовно| |the classification of certain |класифікації певних товарів у | |goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 137, 09.05.98 p. 9 |ОВ L 137, 09.05.98 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 955/98| |955/98 of 29 April 1998 |від 29 квітня 1998 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 133, 07.05.98 p. 12 |ОВ L 133, 07.05.98 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 497/98| |497/98 of 27 February 1998 |від 27 лютого 1998 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 062, 03.03.98 p. 21 |ОВ L 062, 03.03.98 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 496/98| |496/98 of 27 February 1998 |від 27 лютого 1998 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 062, 03.03.98 p. 19 |ОВ L 062, 03.03.98 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 272/98| |272/98 of 2 February 1998 |від 2 лютого 1998 року стосовно| |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 027, 03.02.98 p. 3 |ОВ L 027, 03.02.98 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 201/98| |201/98 of 26 January 1998 |від 26 січня 1998 року стосовно| |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 021, 28.01.98 p. 3 |ОВ L 021, 28.01.98 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2510/97 of 15 December 1997 |2510/97 від 15 грудня 1997 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 345, 16.12.97 p. 45 |ОВ L 345, 16.12.97 С. 45 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2184/97 of 3 November 1997 |2184/97 від 3 листопада 1997 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 299, 04.11.97 p. 6 |ОВ L 299, 04.11.97 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1509/97 of 30 July 1997 |1509/97 від 30 липня 1997 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 204, 31.07.97 p. 8 |ОВ L 204, 31.07.97 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1458/97 of 25 July 1997 |1458/97 від 25 липня 1997 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 199, 26.07.97 p. 11 |ОВ L 199, 26.07.97 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1196/97 of 27 June 1997 |1196/97 від 27 червня 1997 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 170, 28.06.97 p. 13 |ОВ L 170, 28.06.97 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1054/97 of 11 June 1997 |1054/97 від 11 червня 1997 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 154, 12.06.97 p. 14 |ОВ L 154, 12.06.97 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 287/97| |287/97 of 17 February 1997 |від 17 червня 1997 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 048, 19.02.97 p. 5 |ОВ L 048, 19.02.97 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 286/97| |286/97 of 17 February 1997 |від 17 лютого 1997 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 048, 19.02.97 p. 3 |ОВ L 048, 19.02.97 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 92/97 | |92/97 of 20 January 1997 |від 20 січня 1997 року стосовно| |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 019, 22.01.97 p. 1 |ОВ L 019, 22.01.97 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 4/97 | |4/97 of 3 January 1997 |від 3 січня 1997 року стосовно | |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 003, 07.01.97 p. 1 |ОВ L 003, 07.01.97 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2494/96 of 23 December 1996 |2494/96 від 23 грудня 1996 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 338, 28.12.96 p. 38 |ОВ L 338, 28.12.96 С. 38 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2383/96 of 13 December 1996 |2383/96 від 13 грудня 1996 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 326, 17.12.96 p. 1 |ОВ L 326, 17.12.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2338/96 of 5 December 1996 |2338/96 від 5 грудня 1996 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 318, 07.12.96 p. 3 |ОВ L 318, 07.12.96 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1735/96 of 4 September 1996 |1735/96 від 4 вересня 1996 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 225, 06.09.96 p. 1 |ОВ L 225, 06.09.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1510/96 of 26 July 1996 |1510/96 від 26 липня 1996 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 189, 30.07.96 p. 89 |ОВ L 189, 30.07.96 С. 89 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1308/96 of 4 July 1996 |1308/96 від 4 липня 1996 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 167, 06.07.96 p. 19 |ОВ L 167, 06.07.96 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії N 1249/96 від| |1249/96 of 28 June 1996 on rules|28 червня 1996 року про правила| |of application (cereal sector |застосування (сектор імпортного| |import duties) for Council |мита на зернові) Регламенту | |Regulation (EEC) N 1766/92 |Ради (ЄЕС) N 1766/92 | |OJ L 161, 29.06.96 p. 125 |ОВ L 161, 29.06.96 С. 125 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 955/96| |955/96 of 29 May 1996 concerning|від 29 травня 1996 року | |the classification of certain |стосовно класифікації певних | |goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 130, 31.05.96 p. 1 |ОВ L 130, 31.05.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 902/96| |902/96 of 20 May 1996 concerning|від 20 травня 1996 року | |the classification of certain |стосовно класифікації певних | |goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 122, 22.05.96 p. 1 |ОВ L 122, 22.05.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 691/96| |691/96 of 16 April 1996 |від 16 квітня 1996 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 097, 18.04.96 p. 13 |ОВ L 097, 18.04.96 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 618/96| |618/96 of 3 April 1996 |від 3 квітня 1996 року стосовно| |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 088, 05.04.96 p. 3 |ОВ L 088, 05.04.96 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 617/96| |617/96 of 3 April 1996 |від 1996 року стосовно | |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 088, 05.04.96 p. 1 |ОВ L 088, 05.04.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 511/96| |511/96 of 22 March 1996 |від 22 березня 1996 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 076, 26.03.96 p. 9 |ОВ L 076, 26.03.96 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 510/96| |510/96 of 22 March 1996 |від 22 березня 1996 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 076, 26.03.96 p. 7 |ОВ L 076, 26.03.96 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 242/96| |242/96 of 7 February 1996 |від 7 лютого 1996 року стосовно| |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 031, 09.02.96 p. 16 |ОВ L 031, 09.02.96 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 241/96| |241/96 of 7 February 1996 |від 7 лютого 1996 року стосовно| |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 031, 09.02.96 p. 14 |ОВ L 031, 09.02.96 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 215/96| |215/96 of 2 February 1996 |від 2 лютого 1996 року стосовно| |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 028, 06.02.96 p. 9 |ОВ L 028, 06.02.96 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 214/96| |214/96 of 2 February 1996 |від 2 лютого 1996 року стосовно| |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature | | |OJ L 028, 06.02.96 p. 8 |ОВ L 028, 06.02.96 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2810/95 of 5 December 1995 on |2810/95 від 5 грудня 1995 року | |the tariff classification of pig|про тарифну класифікацію явних | |carcases and half-carcases and |туш та півтуш та зміну | |amending Council Regulation |Регламенту Ради (ЄЕС) N 2658/87| |(EEC) N 2658/87 on the tariff |про тариф та статистичну | |and statistical nomenclature and|класифікацію та про Єдиний | |on the Common Customs Tariff |Митний Тариф | |OJ L 291, 06.12.95 p. 24 |ОВ L 291, 06.12.95 С. 24 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2802/95 of 4 December 1995 |2802/95 від 4 грудня 1995 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 291, 06.12.95 p. 5 |ОВ L 291, 06.12.95 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2696/95 of 21 November 1995 |2696/95 від 21 листопада 1995 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 280, 23.11.95 p. 17 |ОВ L 280, 23.11.95 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2694/95 of 21 November 1995 |2694/95 від 21 листопада 1995 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 280, 23.11.95 p. 13 |ОВ L 280, 23.11.95 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2564/95 of 27 October 1995 |2564/95 від 27 жовтня 1995 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 262, 01.11.95 p. 25 |ОВ L 262, 01.11.95 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1165/95 of 23 May 1995 |1165/95 від 23 травня 1995 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 117, 24.05.95 p. 15 |ОВ L 117, 24.05.95 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 834/95| |834/95 of 12 April 1995 |від 12 квітня 1995 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 084, 14.04.95 p. 1 |ОВ L 084, 14.04.95 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N 559/95| |559/95 of 13 March 1995 |від 13 березня 1995 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 057, 15.03.95 p. 51 |ОВ L 057, 15.03.95 С. 51 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |3330/94 of 21 December 1994 on |3330/94 від 21 грудня 1994 року| |the tariff classification of |стосовно класифікації певних | |certain poultry cuts and |шматків птиці та змін | |amending Regulation (EEC) N |Регламенту (ЄЕС) N 2658/87 про | |2658/87 on the tariff and |тариф та статистичну | |statistical nomenclature and on |класифікацію та про Єдиний | |the Common Customs Tariff |Митний Тариф | |OJ L 350, 31.12.94 p. 52 |ОВ L 350, 31.12.94 С. 52 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |3272/94 of 27 December 1994 |3272/94 від 27 грудня 1994 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 339, 29.12.94 p. 58 |ОВ L 339, 29.12.94 С. 58 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |3176/94 of 21 December 1994 |3176/94 від 21 грудня 1994 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 335, 23.12.94 p. 56 |ОВ L 335, 23.12.94 С. 56 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |3057/94 of 14 December 1994 |3057/94 від 14 грудня 1994 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in Taric |товарів у Taric | |OJ L 323, 16.12.94 p. 12 |OJ L 323, 16.12.94 p. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |3056/94 of 14 December 1994 |3056/94 від 14 грудня 1994 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 323, 16.12.94 p. 10 |ОВ L 323, 16.12.94 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1966/94 of 28 July 1994 |1966/94 від 28 липня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 198, 30.07.94 p. 103 |ОВ L 198, 30.07.94 С. 103 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 3037/90 | |3037/90 of 9 October 1990 on the|від 9 жовтня 1990 року про | |statistical classification of |статистичну класифікацію видів | |economic activities in the |економічної діяльності у | |European Community |Європейському Співтоваристві | |OJ L 293, 24.10.90 p. 1 |ОВ L 293, 24.10.90 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3470/89 of 16 November 1989 |3470/89 від 16 листопада 1989 | |concerning the analysis method |року стосовно аналітичного | |to be used for the application |методу, що має застосовуватись | |of Additional Note 2 to Chapter |до застосування Додаток | |7 to the Combined Nomenclature |Пояснення 2 до Розділу 7 до | |OJ L 337, 21.11.89 p. 6 |Комбінованої Номенклатури | | |ОВ L 337, 21.11.89 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |3491/88 of 9 November 1988 |3491/88 від 9 листопада 1988 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 306, 11.11.88 p. 18 |ОВ L 306, 11.11.88 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Recommendation relative au |Рекомендація стосовно | |traitement tarifaire applicable |застосування тарифу, що | |aux emballages importes pleins |застосовується до імпорту | | |цілісної упаковки | |OJ B 046, 08.07.61 p. 880 |OJ B 046, 08.07.61 С. 880 | |--------------------------------+-------------------------------| |Recommandation relative а la |Рекомендація стосовно | |definition du poids imposable |визначення митної ваги | |OJ B 046, 08.07.61 p. 880 |ОВ B 046, 08.07.61 С. 880 | |--------------------------------+-------------------------------| |Agreement on the establishment |Угода про встановлення частини | |of part of the Common Customs |Єдиного Митного Тарифу на | |Tariff for the products in List |товари, зазначені у Переліку G,| |G contained in the Treaty |що міститься у Договорі про | |establishing the European |заснування Європейського | |Economic Community |Економічного Співтовариства | | |( 994_017 ) | |OJ 080, 20.12.60 p. 1825 |ОВ 080, 20.12.60 С. 1825 | |--------------------------------+-------------------------------| |Agreement on the establishment |Угода про встановлення Єдиного | |of a Common Customs Tariff for |Митного Тарифу на товари, | |the products contained in List |зазначені у Переліку A2 | |A2 of Annex IV to the Treaty |Додатка IV до Договору про | |establishing the European Atomic|заснування Європейського | |Energy Community (Euratom) |Співтовариства з атомної | |/* Unofficial translation*/ |енергії (Євратом) | | |/* Неофіційний переклад*/ | |OJ B 020, 31.03.59 p. 410 |ОВ B 020, 31.03.59 С. 410 | |--------------------------------+-------------------------------| |Agreement on the establishment |Угода про встановлення Єдиного | |of a Common Customs Tariff for |Митного Тарифу на товари, | |the products contained in List |зазначені у Переліку A1 | |A1 of Annex IV to the Treaty |Додатка IV до Договору про | |establishing the European Atomic|заснування Європейського | |Energy Community (Euratom) |Співтовариства з атомної | |/* Unofficial translation*/ |енергії (Євратом) | | |/* Неофіційний переклад*/ | |OJ B 020, 31.03.59 p. 406 |ОВ B 020, 31.03.59 С. 406 | ------------------------------------------------------------------
3.1.2. Уніфікований тариф ЕСВС
------------------------------------------------------------------ |86/98/ECSC: Decision of the |86/98/ЄСВС: Рішення | |representatives of the |представників урядів держав- | |Governments of the Member |членів, що зустрілись в рамках | |States, meeting within the |Ради, від 3 березня 1986 року | |Council of 3 March 1986 on the |про уніфікацію застосування | |uniform application of the |митної номенклатури стосовно | |customs nomenclature with regard|товарів, що входять в сферу дії| |to products falling within the |Договору ЄСВС ( 994_026 ) | |province of the ECSC Treaty | | |OJ L 081, 26.03.86 p. 29 |ОВ L 081, 26.03.86 С. 29 | ------------------------------------------------------------------
3.2. Походження товарів
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 82/2001 | |82/2001 of 5 December 2000 |від 5 грудня 2000 року стосовно| |concerning the definition of the|визначення концепції | |concept of "originating |"походження товарів" та методів| |products" and methods of |адміністративної кооперації у | |administrative cooperation in |торгівлі між митною територією | |trade between the customs |Співтовариства та Ceuta and | |territory of the Community and |Melilla | |Ceuta and Melilla | | |OJ L 020, 20.01.2001 p. 1 |ОВ L 020, 20.01.2001 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 1541/98 | |1541/98 of 13 July 1998 on proof|від 13 липня 1998 року про | |of origin for certain textile |доведення походження для певних| |products falling within Section |текстильних виробів, що | |XI of the Combined Nomenclature |підпадають під дію Секції XI | |and released for free |Комбінованої Номенклатури, | |circulation in the Community, |випущених у вільний обіг у | |and on the conditions for the |Співтоваристві, та про умови | |acceptance of such proof |прийняття такого доведення | |OJ L 202, 18.07.98 p. 11 |ОВ L 202, 18.07.98 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |2579/98 of 30 November 1998 |2579/98 від 30 листопада 1998 | |establishing the list of textile|року, що встановлює перелік | |products for which no proof of |текстильних товарів, для яких | |origin is required on release |не вимагається доведення | |for free circulation in the |походження для вільного обігу у| |Community |Співтоваристві | |OJ L 322, 01.12.98 p. 27 |ОВ L 322, 01.12.98 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2067/89 of 11 July 1989 |2067/89 від 11 липня 1989 року,| |establishing the date of |що встановлює дату | |implementation in the Community |імплементації у Співтоваристві | |of the system of certificates of|системи сертифікатів | |origin provided for under the |походження, коли передбачені | |International Coffee Agreement |квоти відповідно Міжнародної | |1983, when quotas are suspended |Угоди з Кави 1983 року | |OJ L 196, 12.07.89 p. 18 |ОВ L 196, 12.07.89 С. 18 | ------------------------------------------------------------------
4. Застосування Єдиного Митного Тарифу
4.1. Класифікація Тарифу
------------------------------------------------------------------ |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |218/2003 of 4 February 2003 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 029, 05.02.2003 p. 5 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |55/2003 of 13 January 2003 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 008, 14.01.2003 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2049/2002 of 19 November 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 316, 20.11.2002 p. 0015 - | | |0016 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2014/2002 of 7 November 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 311, 14.11.2002 p. 0011 - | | |0012 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1380/2002 of 29 July 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 200, 30.07.2002 p. 0012 - | | |0013 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1223/2002 of 8 July 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 179, 09.07.2002 p. 0008 - | | |0009 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1017/2002 of 13 June 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 155, 14.06.2002 p. 0023 - | | |0024 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |849/2002 of 22 May 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 135, 23.05.2002 p. 0010 - | | |0011 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |763/2002 of 3 May 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 117, 04.05.2002 p. 0003 - | | |0004 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |687/2002 of 22 April 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 106, 23.04.2002 p. 0003 - | | |0006 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |471/2002 of 15 March 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 075, 16.03.2002 p. 0013 - | | |0017 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |142/2002 of 25 January 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 024, 26.01.2002 p. 0014 - | | |0015 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |141/2002 of 25 January 2002 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 024, 26.01.2002 p. 0011 - | | |0013 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2180/2001 of 9 November 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 293, 10.11.2001 p. 0005 - | | |0007 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2147/2001 of 31 October 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 288, 01.11.2001 p. 0023 - | | |0024 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2064/2001 of 22 October 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 278, 23.10.2001 p. 0003 - | | |0005 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1694/2001 of 24 August 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 229, 25.08.2001 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1400/2001 of 10 July 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 189, 11.07.2001 p. 5 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1200/2001 of 19 June 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 163, 20.06.2001 p. 6 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1004/2001 of 22 May 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 140, 24.05.2001 p. 8 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |646/2001 of 30 March 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 091, 31.03.2001 p. 42 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |645/2001 of 30 March 2001 |645/2001 від 30 березня 2001 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 091, 31.03.2001 p. 40 |ОВ L 091, 31.03.2001 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |306/2001 of 12 February 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 044, 15.02.2001 p. 25 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |305/2001 of 12 February 2001 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 044, 15.02.2001 p. 22 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2354/2000 of 24 October 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 272, 25.10.2000 p. 10 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1508/2000 of 11 July 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 174, 13.07.2000 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |961/2000 of 5 May 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 109, 06.05.2000 p. 16 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |738/2000 of 7 April 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 087, 08.04.2000 p. 10 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |710/2000 of 3 April 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 084, 05.04.2000 p. 8 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |709/2000 of 4 April 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 084, 05.04.2000 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |442/2000 of 25 February 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 054, 26.02.2000 p. 33 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |323/2000 of 11 February 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 037, 12.02.2000 p. 12 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |184/2000 of 26 January 2000 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 022, 27.01.2000 p. 48 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2795/1999 of 29 December 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 337, 30.12.99 p. 36 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2376/1999 of 9 November 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 287, 10.11.99 p. 4 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2113/1999 of 5 October 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 259, 06.10.99 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1836/1999 of 24 August 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 224, 25.08.99 p. 6 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1529/1999 of 13 July 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 178, 14.07.99 p. 10 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1488/1999 of 7 July 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 172, 08.07.99 p. 25 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1324/1999 of 23 June 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 157, 24.06.99 p. 31 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1218/1999 of 14 June 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 148, 15.06.99 p. 9 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |964/1999 of 6 May 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 119, 07.05.99 p. 28 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |799/1999 of 16 April 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 102, 17.04.99 p. 8 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |701/1999 of 31 March 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 089, 01.04.99 p. 23 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |517/1999 of 9 March 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 061, 10.03.99 p. 23 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |516/1999 of 9 March 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 061, 10.03.99 p. 16 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |169/1999 of 25 January 1999 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 019, 26.01.99 p. 6 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2518/98 of 23 November 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 315, 25.11.98 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1858/98 of 27 August 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 241, 29.08.98 p. 17 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1718/98 of 31 July 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 215, 01.08.98 p. 56 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1661/98 of 27 July 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 211, 29.07.98 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1264/98 of 17 June 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 175, 19.06.98 p. 4 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1160/98 of 2 June 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 160, 04.06.98 p. 20 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |981/98 of 7 May 1998 concerning |тариф" | |the classification of certain | | |goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 137, 09.05.98 p. 9 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |955/98 of 29 April 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 133, 07.05.98 p. 12 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |497/98 of 27 February 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 062, 03.03.98 p. 21 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |496/98 of 27 February 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 062, 03.03.98 p. 19 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |272/98 of 2 February 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 027, 03.02.98 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |201/98 of 26 January 1998 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 021, 28.01.98 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2510/97 of 15 December 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 345, 16.12.97 p. 45 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2184/97 of 3 November 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 299, 04.11.97 p. 6 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1509/97 of 30 July 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 204, 31.07.97 p. 8 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1458/97 of 25 July 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 199, 26.07.97 p. 11 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1196/97 of 27 June 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 170, 28.06.97 p. 13 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1054/97 of 11 June 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 154, 12.06.97 p. 14 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |287/97 of 17 February 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 048, 19.02.97 p. 5 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |286/97 of 17 February 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 048, 19.02.97 p. 3 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |92/97 of 20 January 1997 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 019, 22.01.97 p. 1 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2494/96 of 23 December 1996 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 338, 28.12.96 p. 38 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |2383/96 of 13 December 1996 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 326, 17.12.96 p. 1 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1735/96 of 4 September 1996 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 225, 06.09.96 p. 1 | | |--------------------------------+-------------------------------| |* Commission Regulation (EC) N |Також у розділі "Єдиний митний | |1510/96 of 26 July 1996 |тариф" | |concerning the classification of| | |certain goods in the Combined | | |Nomenclature | | |OJ L 189, 30.07.96 p. 89 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1663/94 of 7 July 1994 |1663/94 від 7 липня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 176, 09.07.94 p. 2 |ОВ L 176, 09.07.94 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1639/94 of 5 July 1994 |1639/94 від 5 липня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 172, 07.07.94 p. 8 |ОВ L 172, 07.07.94 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1638/94 of 5 July 1994 |1638/94 від 5 липня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 172, 07.07.94 p. 5 |ОВ L 172, 07.07.94 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1637/94 of 5 July 1994 |1637/94 від 5 липня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 172, 07.07.94 p. 3 |ОВ L 172, 07.07.94 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |884/94 of 20 April 1994 |884/94 від 20 квітня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 103, 22.04.94 p. 10 |ОВ L 103, 22.04.94 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |883/94 of 20 April 1994 |883/94 від 20 квітня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 103, 22.04.94 p. 7 |ОВ L 103, 22.04.94 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |869/94 of 18 April 1994 |869/94 від 18 квітня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 101, 20.04.94 p. 1 |ОВ L 101, 20.04.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |754/94 of 30 March 1994 |754/94 від 30 березня 1994 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 089, 06.04.94 p. 2 |ОВ L 089, 06.04.94 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |536/94 of 9 March 1994 |536/94 від 9 березня 1994 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 068, 11.03.94 p. 16 |ОВ L 068, 11.03.94 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3295/93 of 26 November 1993 |3295/93 від 26 листопада 1993 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 296, 01.12.93 p. 43 |ОВ L 296, 01.12.93 С. 43 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2291/93 of 13 August 1993 |2291/93 від 13 серпня 1993 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 206, 18.08.93 p. 1 |ОВ L 206, 18.08.93 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2174/93 of 2 August 1993 |2174/93 від 2 серпня 1993 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 195, 04.08.93 p. 20 |ОВ L 195, 04.08.93 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1825/93 of 7 July 1993 |1825/93 від 7 липня 1993 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 167, 09.07.93 p. 8 |ОВ L 167, 09.07.93 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1611/93 of 24 June 1993 |1611/93 від 24 червня 1993 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 155, 26.06.93 p. 9 |ОВ L 155, 26.06.93 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1486/93 of 16 June 1993 |1486/93 від 16 червня 1993 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 147, 18.06.93 p. 8 |ОВ L 147, 18.06.93 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1395/93 of 4 June 1993 |1395/93 від 4 червня 1993 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 137, 08.06.93 p. 7 |ОВ L 137, 08.06.93 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |893/93 of 13 April 1993 |893/93 від 13 квітня 1993 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 093, 17.04.93 p. 5 |ОВ L 093, 17.04.93 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |731/93 of 26 March 1993 |731/93 від 26 березня 1993 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 075, 30.03.93 p. 7 |ОВ L 075, 30.03.93 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |719/93 of 25 March 1993 |719/93 від 25 березня 1993 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 074, 27.03.93 p. 47 |ОВ L 074, 27.03.93 С. 47 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |350/93 of 17 February 1993 |350/93 від 17 лютого 1993 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 041, 18.02.93 p. 7 |ОВ L 041, 18.02.93 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3802/92 of 23 December 1992 |3802/92 від 23 грудня 1992 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 384, 30.12.92 p. 13 |ОВ L 384, 30.12.92 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3801/92 of 23 December 1992 |3801/92 від 23 грудня 1992 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 384, 30.12.92 p. 9 |ОВ L 384, 30.12.92 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3513/92 of 3 December 1992 |3513/92 від 3 грудня 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 355, 05.12.92 p. 12 |ОВ L 355, 05.12.92 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3180/92 of 28 October 1992 |180/92 від 28 жовтня 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 317, 31.10.92 p. 64 |ОВ L 317, 31.10.92 С. 64 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2949/92 of 9 October 1992 |2949/92 від 9 жовтня 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 296, 13.10.92 p. 5 |ОВ L 296, 13.10.92 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2933/92 of 7 October 1992 |2933/92 від 7 жовтня 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 293, 09.10.92 p. 8 |ОВ L 293, 09.10.92 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2812/92 of 25 September 1992 |2812/92 від 25 вересня 1992 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 284, 29.09.92 p. 10 |ОВ L 284, 29.09.92 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2087/92 of 22 July 1992 |2087/92 від 22 липня 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 208, 24.07.92 p. 24 |ОВ L 208, 24.07.92 С. 24 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1911/92 of 9 July 1992 |1911/92 від 9 липня 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 192, 11.07.92 p. 23 |ОВ L 192, 11.07.92 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1533/92 of 12 June 1992 |1340/92 від 12 червня 1992 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 162, 16.06.92 p. 5 |ОВ L 162, 16.06.92 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1340/92 of 22 May 1992 |1340/92 від 22 травня 1992 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 145, 27.05.92 p. 13 |OJ L 145, 27.05.92 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1035/92 of 24 April 1992 |1035/92 від 24 квітня 1992 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 110, 28.04.92 p. 29 |ОВ L 110, 28.04.92 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |840/92 of 1 April 1992 |840/92 від 1 квітня 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 088, 03.04.92 p. 29 |ОВ L 088, 03.04.92 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |597/92 of 6 March 1992 |597/92 від 6 березня 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 064, 10.03.92 p. 13 |ОВ L 064, 10.03.92 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |509/92 of 28 February 1992 |509/92 від 28 лютого 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 055, 29.02.92 p. 80 |ОВ L 055, 29.02.92 С. 80 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |396/92 of 18 February 1992 |396/92 від 18 лютого 1992 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 044, 20.02.92 p. 9 |ОВ L 044, 20.02.92 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3640/91 of 13 December 1991 |3640/91 від 13 грудня 1991 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 344, 14.12.91 p. 62 |ОВ L 344, 14.12.91 С. 62 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3425/91 of 25 November 1991 |3425/91 від 25 листопада 1991 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 325, 27.11.91 p. 6 |ОВ L 325, 27.11.91 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2507/91 of 20 August 1991 |2507/91 від 20 серпня 1991 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 233, 22.08.91 p. 9 |ОВ L 233, 22.08.91 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2399/91 of 6 August 1991 |2399/91 від 6 серпня 1991 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 220, 08.08.91 p. 5 |ОВ L 220, 08.08.91 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1796/91 of 24 June 1991 |1796/91 від 24 червня 1991 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 160, 25.06.91 p. 40 |ОВ L 160, 25.06.91 С. 40 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1214/91 of 7 May 1991 concerning|1214/91 від 7 травня 1991 року | |the classification of certain |стосовно класифікації певних | |goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 116, 09.05.91 p. 44 |ОВ L 116, 09.05.91 С. 44 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1176/91 of 6 May 1991 concerning|1176/91 від 6 травня 1991 року | |the classification of certain |стосовно класифікації певних | |goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 114, 07.05.91 p. 27 |ОВ L 114, 07.05.91 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |964/91 of 18 April 1991 |964/91 від 18 квітня 1991 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 100, 20.04.91 p. 14 |ОВ L 100, 20.04.91 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |546/91 of 5 March 1991 |546/91 від 5 травня 1991 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 060, 07.03.91 p. 12 |ОВ L 060, 07.03.91 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |441/91 of 25 February 1991 |441/91 від 25 лютого 1991 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the codes 1704 |товарів у кодах 1704 10 19, | |10 19, 1704 10 99, and 9502 10 |1704 10 99 та 9502 10 10 | |10 of the Combined Nomenclature |Комбінованої Номенклатури та | |and repealing Regulation (EEC) N|скасування Регламенту (ЄЕС) N | |1287/83 |1287/83 | |OJ L 052, 27.02.91 p. 9 |ОВ L 052, 27.02.91 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |440/91 of 25 February 1991 |440/91 від 25 лютого 1991 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 052, 27.02.91 p. 7 |ОВ L 052, 27.02.91 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |316/91 of 7 February 1991 |316/91 від 7 лютого 1991 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 037, 09.02.91 p. 25 |ОВ L 037, 09.02.91 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3044/90 of 22 October 1990 |3044/90 від 22 жовтня 1990 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 292, 24.10.90 p. 5 |ОВ L 292, 24.10.90 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2368/90 of 9 August 1990 |2368/90 від 9 серпня 1990 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 219, 14.08.90 p. 26 |ОВ L 219, 14.08.90 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1936/90 of 4 July 1990 |1936/90 від 4 липня 1990 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 174, 07.07.90 p. 25 |ОВ L 174, 07.07.90 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1422/90 of 23 May 1990 |1422/90 від 23 травня 1990 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 137, 30.05.90 p. 5 |ОВ L 137, 30.05.90 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1012/90 of 20 April 1990 |1012/90 від 20 квітня 1990 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 105, 25.04.90 p. 5 |ОВ L 105, 25.04.90 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |650/90 of 16 March 1990 |650/90 від 16 березня 1990 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 071, 17.03.90 p. 11 |ОВ L 071, 17.03.90 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |542/90 of 1 March 1990 |542/90 від 1 березня 1990 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 056, 03.03.90 p. 5 |ОВ L 056, 03.03.90 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |314/90 of 5 February 1990 |314/90 від 5 лютого 1990 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 035, 07.02.90 p. 9 |ОВ L 035, 07.02.90 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |313/90 of 5 February 1990 on the|313/90 від 5 лютого 1990 року | |classification of goods within |стосовно класифікації товарів у| |code 2710 00 69 of the Combined |коді 2710 00 69 Комбінованої | |Nomenclature |Номенклатури | |OJ L 035, 07.02.90 p. 7 |ОВ L 035, 07.02.90 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N 48/90| |48/90 of 9 January 1990 |від 9 січня 1990 року стосовно | |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the Combined |Комбінованій Номенклатурі | |Nomenclature |ОВ L 008, 11.01.90 С. 0016 - | |OJ L 008, 11.01.90 p. 0016 - |0017 | |0017 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N 28/90| |28/90 of 4 January 1990 |від 4 січня 1990 року стосовно | |concerning the classification of|класифікації певних товарів у | |certain goods in the codes 1108 |кодах 1108 11 00, 1108 12 00, | |11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 |1108 13 00 і 1108 14 00 | |and 1108 14 00 of the Combined |Комбінованої Номенклатури та | |Nomenclature and repealing |скасування Регламенту (ЄЕС) N | |Regulation (EEC) N 1463/87 |1463/87 | |OJ L 003, 06.01.90 p. 9 |ОВ L 003, 06.01.90 С. 0009 - | | |0010 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3482/89 of 20 November 1989 |3482/89 від 20 листопада 1989 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 338, 22.11.89 p. 9 |ОВ L 338, 22.11.89 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3481/89 of 20 November 1989 |3481/89 від 20 листопада 1989 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 338, 22.11.89 p. 7 |ОВ L 338, 22.11.89 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3471/89 of 17 November 1989 |3471/89 від 17 листопада 1989 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 337, 21.11.89 p. 8 |ОВ L 337, 21.11.89 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2403/89 of 31 July 1989 |2403/89 від 31 липня 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 227, 04.08.89 p. 30 |ОВ L 227, 04.08.89 С. 30 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2141/89 of 14 July 1989 |2141/89 від 14 липня 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods under CN codes |товарів у кодах КН 3921 11 00 | |3921 11 00 and 4810 12 00 |та 4810 12 00 | |OJ L 205, 18.07.89 p. 22 |ОВ L 205, 18.07.89 С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2061/89 of 7 July 1989 |2061/89 від 7 липня 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 196, 12.07.89 p. 5 |ОВ L 196, 12.07.89 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1676/89 of 13 June 1989 on the |1676/89 від 13 червня 1989 року| |classification of goods in CN |про класифікацію товарів у | |codes 2206 00 93 and 6911 10 00 |кодах КН 2206 00 93 та 6911 10 | |OJ L 164, 15.06.89 p. 7 |00 | | |ОВ L 164, 15.06.89 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1586/89 of 7 June 1989 |1586/89 від 7 червня 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 156, 08.06.89 p. 20 |ОВ L 156, 08.06.89 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1585/89 of 7 June 1989 |1585/89 від 7 червня 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 156, 08.06.89 p. 18 |ОВ L 156, 08.06.89 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1584/89 of 7 June 1989 |1584/89 від 7 червня 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 156, 08.06.89 p. 15 |ОВ L 156, 08.06.89 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1260/89 of 8 May 1989 concerning|1260/89 від 8 травня 1989 року | |the classification of certain |стосовно класифікації певних | |goods within the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 126, 09.05.89 p. 12 |ОВ L 126, 09.05.89 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |989/89 of 17 April 1989 relating|989/89 від 17 квітня 1989 року | |to classification criteria |стосовно критеріїв | |applicable to anoraks (including|класифікації, що застосовуються| |ski-jackets), wind-cheaters, |до анораків (включаючи лижні | |wind-jackets and similar |куртки), вітронепроникних | |articles of CN codes 6101, 6102,|курток, вітровок та аналогічних| |6201 and 6202 |статей кодів КН 6101, 6102, | |OJ L 106, 18.04.89 p. 25 |6201 та 6202 | | |ОВ L 106, 18.04.89 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |812/89 of 21 March 1989 |812/89 від 21 березня 1989 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 086, 31.03.89 p. 25 |ОВ L 086, 31.03.89 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |736/89 of 16 March 1989 |736/89 від 16 березня 1989 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 080, 23.03.89 p. 21 |ОВ L 080, 23.03.89 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |646/89 of 14 March 1989 |646/89 від 14 березня 1989 | |replacing the codes established |року, що заміняє коди, | |on the basis of the Common |встановлені на основі | |Customs Tariff nomenclature in |номенклатури Єдиного Митного | |force on 31 December 1987 with |Тарифу, який набрав чинності 31| |those established on the basis |грудня 1987 року, такими, що | |of the Combined Nomenclature in |встановлені на основі | |certain Regulations concerning |Комбінованої Номенклатури у | |the classification of goods |певних Регламентах стосовно | | |класифікації товарів | |OJ L 071, 15.03.89 p. 20 |ОВ L 071, 15.03.89 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |645/89 of 14 March 1989 |645/89 від 14 березня 1989 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 071, 15.03.89 p. 17 |ОВ L 071, 15.03.89 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |548/89 of 28 February 1989 |548/89 від 28 лютого 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | | |ОВ L 060, 03.03.89 С. 0031 - | |OJ L 060, 03.03.89 p. 31 |0033 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |489/89 of 24 February 1989 |489/89 від 24 лютого 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 057, 28.02.89 p. 16 |ОВ L 057, 28.02.89 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |440/89 of 22 February 1989 |440/89 від 22 лютого 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 051, 23.02.89 p. 8 |ОВ L 051, 23.02.89 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |424/89 of 20 February 1989 |424/89 від 20 лютого 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 049, 21.02.89 p. 18 |ОВ L 049, 21.02.89 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |226/89 of 26 January 1989 on the|226/89 від 26 січня 1989 року | |procedure for determining the |про процедуру визначення вмісту| |meat content of products falling|м'яса товарів, що підпадають | |within CN codes 1602 49 11, 1602|під коди КН 1602 49 11, 1602 49| |49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, |13, 1602 49 15, 1602 49 19, | |1602 49 30 and 1602 49 50 |1602 49 30 та 1602 49 50 | |OJ L 029, 31.01.89 p. 11 |ОВ L 029, 31.01.89 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |184/89 of 25 January 1989 |184/89 від 25 січня 1989 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 023, 27.01.89 p. 19 |ОВ L 023, 27.01.89 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3974/88 of 20 December 1988 |3974/88 від 20 грудня 1988 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 351, 21.12.88 p. 21 |ОВ L 351, 21.12.88 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3931/88 of 16 December 1988 |3931/88 від 16 грудня 1988 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 348, 17.12.88 p. 15 |ОВ L 348, 17.12.88 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3914/88 of 14 December 1988 on |3914/88 від 14 грудня 1988 року| |the analytical procedures to be |про аналітичні процедури, що | |used in determining the dry |мають використовуватись при | |matter, fatty matter and sugar |визначенні сухої частки, | |content of products falling |жирності та вмісту цукру | |within CN code 1905 90 30 |товарів, що підпадають під код | | |КН 1905 90 30 | |OJ L 347, 16.12.88 p. 54 |ОВ L 347, 16.12.88 С. 54 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3565/88 of 16 November 1988 |3565/88 від 16 листопада 1988 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 311, 17.11.88 p. 25 |ОВ L 311, 17.11.88 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3564/88 of 16 November 1988 |3564/88 від 16 листопада 1988 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 311, 17.11.88 p. 23 |ОВ L 311, 17.11.88 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3491/88 of 9 November 1988 |3491/88 від 9 листопада 1988 | |concerning the classification of|року стосовно класифікації | |certain goods in the Combined |певних товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 306, 11.11.88 p. 18 |ОВ L 306, 11.11.88 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2275/88 of 25 July 1988 |2275/88 від 25 липня 1988 року | |concerning the classification of|стосовно класифікації певних | |certain goods in the Combined |товарів у Комбінованій | |Nomenclature |Номенклатурі | |OJ L 200, 26.07.88 p. 10 |ОВ L 200, 26.07.88 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3844/87 of 18 December 1987 on |3844/87 від 18 грудня 1987 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading 84.55 C of the |відповідно до підзаголовка | |Common Customs Tariff |84.55 C Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 361, 22.12.87 p. 25 |OJ L 361, 22.12.87 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3791/87 of 17 December 1987 on |3791/87 від 17 грудня 1987 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under heading N 87.10 of the |відповідно до заголовка N 87.10| |Common Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 356, 18.12.87 p. 30 |ОВ L 356, 18.12.87 С. 30 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3534/87 of 24 November 1987 on |3534/87 від 24 листопада 1987 | |the classification of products |року про класифікацію товарів | |within Common Customs Tariff |відповідно до підзаголовка | |subheading 16.04 E |16.04 E Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 336, 26.11.87 p. 14 |ОВ L 336, 26.11.87 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2257/87 of 27 July 1987 on the |2257/87 від 27 липня 1987 року | |classification of goods in |про класифікацію товарів | |subheading 27.07 B of the Common|відповідно до підзаголовка | |Customs Tariff |27.07 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 208, 30.07.87 p. 8 |ОВ L 208, 30.07.87 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1464/87 of 26 May 1987 |1464/87 від 26 травня 1987 року| |classifying goods in subheading |про класифікацію товарів у | |21.07 G I c) 1 of the Common |підзаголовку 21.07 G I c) 1 | |Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 138, 28.05.87 p. 38 |ОВ L 138, 28.05.87 С. 38 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1368/87 of 18 May 1987 |1368/87 від 18 травня 1987 року| |concerning the classification of|стосовно класифікації товарів | |goods under subheading 90.28 A |відповідно до підзаголовку | |II a) of the Common Customs |90.28 A II a) Єдиного Митного | |Tariff |Тарифу | |OJ L 130, 20.05.87 p. 5 |ОВ L 130, 20.05.87 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1324/87 of 12 May 1987 |1324/87 від 12 травня 1987 року| |classifying goods in subheading |про класифікацію товарів у | |90.28 A II b) of the Common |підзаголовку 90.28 A II b) | |Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 125, 14.05.87 p. 22 |ОВ L 125, 14.05.87 С. 22 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |277/87 of 28 January 1987 on the|277/87 від 28 січня 1987 року | |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within heading N 73.21 of the |підпадають під заголовок N | |Common Customs Tariff |73.21 Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 028, 30.01.87 p. 8 |ОВ L 028, 30.01.87 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3829/86 of 15 December 1986 on |3829/86 від 15 грудня 1986 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within heading N 44.15 |підпадають під заголовок N | |of the Common Customs Tariff |44.15 Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 356, 17.12.86 p. 5 |ОВ L 356, 17.12.86 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3311/86 of 29 October 1986 on |3311/86 від 29 жовтня 1986 року| |the tariff classification of |про тарифну класифікацію | |goods falling within subheading |товарів, що підпадають під | |24.02 E of the Common Customs |підзаголовок 24.02 E Єдиного | |Tariff |Митного Тарифу | |OJ L 305, 31.10.86 p. 30 |ОВ L 305, 31.10.86 С. 30 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2858/86 of 15 September 1986 on |2858/86 від 15 вересня 1986 | |the classification of goods |року про класифікацію товарів, | |falling within heading N 39.07 |що підпадають під заголовок N | |of the Common Customs Tariff |39.07 Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 265, 17.09.86 p. 5 |ОВ L 265, 17.09.86 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2585/86 of 12 August 1986 on the|2585/86 від 12 серпня 1986 року| |classification of goods within |про класифікацію товарів | |subheading 27.10 C I c) of the |відповідно до заголовка 27.10 C| |Common Customs Tariff |I c) Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 232, 19.08.86 p. 5 |ОВ L 232, 19.08.86 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1203/86 of 23 April 1986 on the |1203/86 від 23 квітня 1986 року| |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 85.21 D II of |підпадають під підзаголовок | |the Common Customs Tariff |85.21 D II Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 108, 25.04.86 p. 20 |ОВ L 108, 25.04.86 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1202/86 of 23 April 1986 on the |1202/86 від 23 квітня 1986 року| |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 84.52 B of the|підпадають під підзаголовок | |Common Customs Tariff |84.52 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 108, 25.04.86 p. 19 |ОВ L 108, 25.04.86 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1030/86 of 8 April 1986 on the |1030/86 від 8 квітня 1986 року | |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 73.40 B of the|підпадають під підзаголовок | |Common Customs Tariff |73.40 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 095, 10.04.86 p. 13 |ОВ L 095, 10.04.86 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |315/86 of 11 February 1986 on |315/86 від 11 лютого 1986 року | |the classification of goods in |про класифікацію товарів у | |subheading 48.21 F II of the |підзаголовку 48.21 F II Єдиного| |Common Customs Tariff |Митного Тарифу | |OJ L 039, 14.02.86 p. 15 |ОВ L 039, 14.02.86 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3541/85 of 12 December 1985 on |3541/85 від 12 грудня 1985 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading 27.03 A of the |відповідно до підзаголовка | |Common Customs Tariff |27.03 A Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 338, 17.12.85 p. 1 |ОВ L 338, 17.12.85 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3317/85 of 25 November 1985 on |3317/85 від 25 листопада 1985 | |the classification of goods |року про класифікацію товарів, | |falling within subheading 60.04 |що підпадають під підзаголовок | |A III of the Common Customs |60.04 A III Єдиного Митного | |Tariff |Тарифу | |OJ L 317, 28.11.85 p. 12 |ОВ L 317, 28.11.85 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1388/85 of 24 May 1985 |1388/85 від 24 травня 1985 року| |classifying goods under |про класифікацію товарів | |subheading 12.04 A of the Common|відповідно до підзаголовка | |Customs Tariff |12.04 Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 140, 29.05.85 p. 7 |ОВ L 140, 29.05.85 p. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |717/85 of 19 March 1985 on the |717/85 від 19 березня 1985 року| |classification of goods falling |про класифікацію товарів | |within subheading 17.04 D I of |відповідно до підзаголовка | |the Common Customs Tariff |17.04 D I Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 078, 21.03.85 p. 13 |ОВ L 078, 21.03.85 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |211/85 of 25 January 1985 on the|211/85 від 25 січня 1985 року | |classification of goods in |про класифікацію товарів у | |subheading 84.55 C of the Common|підзаголовку 84.55 C Єдиного | |Customs Tariff |Митного Тарифу | |OJ L 024, 29.01.85 p. 13 |ОВ L 024, 29.01.85 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |210/85 of 25 January 1985 |210/85 від 25 січня 1985 року | |classifying goods in subheading |про класифікацію товарів у | |21.07 G I d) 1 of the Common |підзаголовку 21.07 G I d) 1 | |Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 024, 29.01.85 p. 11 |ОВ L 024, 29.01.85 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3518/84 of 13 December 1984 on |3518/84 від 13 грудня 1984 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |falling within subheading 87.02 |відповідно, що підпадають під | |A I b) of the Common Customs |підзаголовок 87.02 A I b) | |Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 328, 15.12.84 p. 10 |ОВ L 328, 15.12.84 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3517/84 of 13 December 1984 on |3517/84 від 13 грудня 1984 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 24.01 |підпадають під підзаголовок | |B of the Common Customs Tariff |24.01 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 328, 15.12.84 p. 9 |ОВ L 328, 15.12.84 p. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3516/84 of 13 December 1984 on |3516/84 від 13 грудня 1984 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 08.12 |підпадають під підзаголовок | |C of the Common Customs Tariff |08.12 C Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 328, 15.12.84 p. 8 |ОВ L 328, 15.12.84 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1936/84 of 4 July 1984 on the |1936/84 від 4 липня 1984 року | |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 85.21 D II of |підпадають під підзаголовок | |the Common Customs Tariff |85.21 D II Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 180, 07.07.84 p. 12 |ОВ L 180, 07.07.84 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1220/84 of 30 April 1984 on the |1220/84 від 30 квітня 1984 року| |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheadings 70.14 A I and 70.19 |відповідно до заголовків 70.14 | |A I a) of the Common Customs |A I та 70.19 A I a) Єдиного | |Tariff |Митного Тарифу | |OJ L 117, 03.05.84 p. 20 |ОВ L 117, 03.05.84 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1219/84 of 30 April 1984 on the |1219/84 від 30 квітня 1984 року| |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 64.02 B of the Common|відповідно до підзаголовка | |Customs Tariff |64.02 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 117, 03.05.84 p. 18 |ОВ L 117, 03.05.84 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1218/84 of 30 April 1984 on the |1218/84 від 30 квітня 1984 року| |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 39.07 B V d) of the |відповідно до підзаголовка | |Common Customs Tariff |39.07 B V d) Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 117, 03.05.84 p. 16 |ОВ L 117, 03.05.84 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |288/84 of 31 January 1984 on the|288/84 від 31 січня 1984 року | |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 07.01 H of the Common|відповідно до підзаголовка | |Customs Tariff |07.01 H Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 033, 04.02.84 p. 1 |ОВ L 033, 04.02.84 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |555/84 of 29 February 1984 on |555/84 від 29 лютого 1984 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів | |within subheading 62.02 B IV of |відповідно до підзаголовка | |the Common Customs Tariff |62.02 B IV Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 061, 02.03.84 p. 18 |ОВ L 061, 02.03.84 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |288/84 of 31 January 1984 on the|288/84 від 31 січня 1984 року | |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 07.01 H of the Common|відповідно до підзаголовка | |Customs Tariff |07.01 H Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 033, 04.02.84 p. 1 |ОВ L 033, 04.02.84 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3529/83 of 12 December 1983 on |3529/83 від 12 грудня 1983 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading 85.01 B I b) of|відповідно до підзаголовка | |the Common Customs Tariff |85.01 B I b) Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 352, 15.12.83 p. 32 |ОВ L 352, 15.12.83 С. 32 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2882/83 of 13 October 1983 on |2882/83 від 13 жовтня 1983 року| |the classification of goods in |про класифікацію товарів | |heading N 97.04, subheading C of|відповідно до заголовка N | |the Common Customs Tariff |97.04, підзаголовок С Єдиного | | |Митного Тарифу | |OJ L 283, 15.10.83 p. 13 |ОВ L 283, 15.10.83 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2334/83 of 11 August 1983 on the|2334/83 від 11 серпня 1983 року| |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 90.28 A II a) |підпадають під підзаголовок | |of the Common Customs Tariff |90.28 A II a) Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 224, 17.08.83 p. 14 |ОВ L 224, 17.08.83 С. 14 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2333/83 of 11 August 1983 on the|2333/83 від 11 серпня 1983 року| |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within heading N 15.06 of the |підпадають під заголовок N | |Common Customs Tariff |15.06 Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 224, 17.08.83 p. 13 |ОВ L 224, 17.08.83 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2056/83 of 20 July 1983 on the |2056/83 від 20 липня 1983 року | |classification of goods within |про класифікацію товарів | |heading N 84.25 of the Common |відповідно до заголовка N 84.25| |Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 202, 26.07.83 p. 11 |ОВ L 202, 26.07.83 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2055/83 of 20 July 1983 on the |2055/83 від 20 липня 1983 року | |classification of goods within |про класифікацію товарів | |heading Nos 84.49 and 85.05 of |відповідно до заголовків NN | |the Common Customs Tariff |84.49 та 85.05 Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 202, 26.07.83 p. 9 |ОВ L 202, 26.07.83 С. 9 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2054/83 of 20 July 1983 on the |2054/83 від 20 липня 1983 року | |classification of goods within |про класифікацію товарів | |subheading 90.28 A II a) of the |відповідно до підзаголовка | |Common Customs Tariff |90.28 A II a) Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 202, 26.07.83 p. 7 |ОВ L 202, 26.07.83 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2053/83 of 20 July 1983 on the |2053/83 від 20 липня 1983 року | |classification of goods within |про класифікацію товарів | |subheading 32.04 A IV of the |відповідно до підзаголовка | |Common Customs Tariff |32.04 A IV Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 202, 26.07.83 p. 5 |ОВ L 202, 26.07.83 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1535/83 of 13 June 1983 on the |1535/83 від 13 червня 1983 року| |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 21.07 G I a) 1 of the|відповідно до підзаголовка | |Common Customs Tariff |21.07 G I a) 1 Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 155, 14.06.83 p. 6 |ОВ L 155, 14.06.83 p. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1480/83 of 7 June 1983 on the |1480/83 від 7 червня 1983 року | |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 97.03 B of the|підпадають під підзаголовок | |Common Customs Tariff |97.03 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 151, 09.06.83 p. 27 |ОВ L 151, 09.06.83 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1385/83 of 27 May 1983 on the |1385/83 від 27 травня 1983 року| |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 21.02 C II of |підпадають під підзаголовок | |the Common Customs Tariff |21.02 C II Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 141, 01.06.83 p. 43 |ОВ L 141, 01.06.83 С. 43 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1087/83 of 4 May 1983 on the |1087/83 від 4 травня 1983 року | |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 22.02 A of the Common|відповідно до підзаголовка | |Customs Tariff |22.02 A Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 118, 05.05.83 p. 15 |ОВ L 118, 05.05.83 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |810/83 of 5 April 1983 on the |810/83 від 5 квітня 1983 року | |classification of goods in |про класифікацію товарів у | |certain headings or subheadings |певних заголовках й | |of the Common Customs Tariff |підзаголовках Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 090, 08.04.83 p. 11 |ОВ L 090, 08.04.83 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |524/83 of 3 March 1983 on the |524/83 від 3 травня 1983 року | |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 84.22 B IV of the |відповідно до підзаголовка | |Common Customs Tariff |84.22 Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 061, 08.03.83 p. 5 |ОВ L 061, 08.03.83 С. 5 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3402/82 of 17 December 1982 on |3402/82 від 17 грудня 1982 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |under subheading 38.19 X of the |підпадають під підзаголовок | |Common Customs Tariff |38.19 X Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 357, 18.12.82 p. 16 |ОВ L 357, 18.12.82 С. 16 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2738/82 of 11 October 1982 on |2738/82 від 11 жовтня 1982 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 48.01 |підпадають під підзаголовок | |C II of the Common Customs |48.01 C II Єдиного Митного | |Tariff |Тарифу | |OJ L 290, 14.10.82 p. 11 |ОВ L 290, 14.10.82 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2497/82 of 13 September 1982 on |2497/82 від 13 вересня 1982 | |the classification of goods |року про класифікацію товарів | |under heading N 84.07 and |відповідно до заголовка N 84.07| |subheading 84.08 C of the Common|Єдиного Митного Тарифу | |Customs Tariff |ОВ L 267, 16.09.82 С. 12 | |OJ L 267, 16.09.82 p. 12 | | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2496/82 of 13 September 1982 on |2496/82 від 3 вересня 1982 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading 61.01 B V e) of|відповідно до підзаголовка | |the Common Customs Tariff |61.01 B V e) Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 267, 16.09.82 p. 11 |ОВ L 267, 16.09.82 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1979/82 of 19 July 1982 on the |1979/82 від 19 липня 1982 року | |analytical method for |про аналітичний метод | |determining the dry weight |визначення сухої ваги вмісту | |content of tomato juice for the |томатного соку для цілей | |purposes of Note 4 to Chapter 20|Пояснення 4 Розділу 20 Єдиного | |of the Common Customs Tariff |Митного Тарифу | |OJ L 214, 22.07.82 p. 12 |ОВ L 214, 22.07.82 С. 12 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1978/82 of 19 July 1982 on the |1978/82 від 19 липня 1982 року | |classification of goods under |про класифікацію товарів | |heading N 18.05 of the Common |відповідно до заголовка N 18.05| |Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 214, 22.07.82 p. 11 |ОВ L 214, 22.07.82 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |200/82 of 27 January 1982 on the|200/82 від 27 січня 1982 року | |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 23.07 C of the|підпадають під заголовок N | |Common Customs Tariff |23.07 C Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 021, 29.01.82 p. 20 |ОВ L 021, 29.01.82 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |199/82 of 27 January 1982 on the|199/82 від 27 січня 1982 року | |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 23.07 B I a) |підпадають під підзаголовок N | |of the Common Customs Tariff |23.07 B I a) Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 021, 29.01.82 p. 19 |ОВ L 021, 29.01.82 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3559/81 of 8 December 1981 on |3559/81 від 8 грудня 1981 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 85.15 |підпадають під підзаголовок N | |A III b) 2 of the Common Customs|85.15 A III b) 2 Єдиного | |Tariff |Митного Тарифу | |OJ L 356, 11.12.81 p. 29 |ОВ L 356, 11.12.81 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3558/81 of 8 December 1981 on |3558/81 від 8 грудня 1981 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 71.16 |підпадають під підзаголовок N | |A of the Common Customs Tariff |71.16 A Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 356, 11.12.81 p. 28 |ОВ L 356, 11.12.81 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3557/81 of 8 December 1981 on |3557/81 від 8 грудня 1981 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 48.07 |підпадають під підзаголовок N | |D of the Common Customs Tariff |48.07 D Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 356, 11.12.81 p. 26 |ОВ L 356, 11.12.81 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3556/81 of 8 December 1981 on |3556/81 від 8 грудня 1981 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 11.02 |підпадають під підзаголовок N | |D V of the Common Customs Tariff|11.02 D V Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 356, 11.12.81 p. 25 |ОВ L 356, 11.12.81 С. 25 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3555/81 of 8 December 1981 on |3555/81 від 8 грудня 1981 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 02.06 |підпадають під підзаголовок N | |B I a) 7 of the Common Customs |02.06 B I a) 7 Єдиного Митного | |Tariff |Тарифу | |OJ L 356, 11.12.81 p. 24 |ОВ L 356, 11.12.81 С. 24 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3131/81 of 28 October 1981 on |3131/81 від 28 жовтня 1981 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 19.08 |підпадають під підзаголовок N | |B of the Common Customs Tariff |19.08 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 312, 31.10.81 p. 55 |ОВ L 312, 31.10.81 С. 55 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1620/81 of 15 June 1981 on the |1620/81 від 15 червня 1981 року| |classification of goods falling |про класифікацію товарів, що | |within subheading 87.01 B of the|підпадають під підзаголовок N | |Common Customs Tariff |87.01 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 160, 18.06.81 p. 21 |ОВ L 160, 18.06.81 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |551/81 of 25 February 1981 on |551/81 від 25 лютого 1981 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів | |within subheading 90.07 A of the|відповідно до заголовка N 90.07| |Common Customs Tariff |A Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 056, 03.03.81 p. 20 |ОВ L 056, 03.03.81 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |550/81 of 25 February 1981 on |550/81 від 25 лютого 1981 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів | |within subheading 87.07 C I of |відповідно до підзаголовка N | |the Common Customs Tariff |87.07 C I Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 056, 03.03.81 p. 19 |ОВ L 056, 03.03.81 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |333/81 of 4 February 1981 on the|333/81 від 4 лютого 1981 року | |classification of goods under |про класифікацію товарів | |Common Customs Tariff heading N |відповідно до заголовка N 64.01| |64.01 |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 037, 10.02.81 p. 11 |ОВ L 037, 10.02.81 С. 11 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |299/81 of 29 January 1981 |299/81 від 29 січня 1981 року | |classifying certain products |про класифікацію товарів | |under subheading 15.01 A of the |відповідно до підзаголовка N | |Common Customs Tariff |15.01 A Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 033, 05.02.81 p. 17 |ОВ L 033, 05.02.81 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2418/80 of 18 September 1980 on |2418/80 від 18 вересня 1980 | |the classification of goods |року про класифікацію товарів, | |falling within subheading 87.02 |що підпадають під підзаголовок | |B II a) 1 aa) 22 of the Common |N 87.02 B II a) 1 aa) 22 | |Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 249, 20.09.80 p. 17 |ОВ L 249, 20.09.80 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |479/80 of 27 February 1980 on |479/80 від 27 лютого 1980 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading 48.01 F of the |відповідно до підзаголовка N | |Common Customs Tariff |48.01 F Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 056, 29.02.80 p. 13 |ОВ L 056, 29.02.80 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |308/80 of 11 February 1980 on |308/80 від 11 лютого 1980 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under heading N 59.08 of the |відповідно до заголовка N 59.08| |Common Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 035, 12.02.80 p. 7 |ОВ L 035, 12.02.80 p. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2748/79 of 6 December 1979 on |2748/79 від 6 грудня 1979 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within subheading 13.03 |підпадають під підзаголовок N | |C III of the Common Customs |13.03 C III Єдиного Митного | |Tariff |Тарифу | |OJ L 311, 07.12.79 p. 20 |ОВ L 311, 07.12.79 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2282/79 of 17 October 1979 on |2282/79 від 17 жовтня 1979 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading 55.09 A I of |відповідно до підзаголовка N | |the Common Customs Tariff |55.09 A I Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 262, 18.10.79 p. 23 |ОВ L 262, 18.10.79 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |885/79 of 3 May 1979 on the |885/79 від 3 травня 1979 року | |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 75.03 B of the Common|відповідно до підзаголовка N | |Customs Tariff |75.03 B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 111, 04.05.79 p. 19 |ОВ L 111, 04.05.79 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |484/79 of 13 March 1979 on the |484/79 від 13 березня 1979 року| |classification of goods under |про класифікацію товарів | |subheading 39.07 E IV of the |відповідно до підзаголовка N | |Common Customs Tariff |39.07 E IV Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 064, 14.03.79 p. 47 |ОВ L 064, 14.03.79 С. 47 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |251/78 of 7 February 1978 on the|251/78 від 1978 року про | |classification of goods under |класифікацію товарів відповідно| |heading N 58.10 of the Common |до заголовка N 58.10 Єдиного | |Customs Tariff |Митного Тарифу | |OJ L 038, 08.02.78 p. 6 |ОВ L 038, 08.02.78 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2811/77 of 16 December 1977 on |2811/77 від 16 грудня 1977 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів, що | |falling within heading N 60.04 |підпадають під заголовок N | |or 60.05 of the Common Customs |60.04 чи 60.05 Єдиного Митного | |Tariff |Тарифу | |OJ L 322, 17.12.77 p. 20 |ОВ L 322, 17.12.77 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |1669/77 of 25 July 1977 on the |1669/77 від 25 липня 1977 року | |classification of goods under |про класифікацію товарів | |Common Customs Tariff subheading|відповідно до підзаголовка N | |02.02 B I |02.02 B I Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 186, 26.07.77 p. 23 |ОВ L 186, 26.07.77 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 565/75 of the|Регламент (ЄЕС) N 565/75 | |Commission of 3 March 1975 on |Комісії від 3 березня 1975 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |within subheading 15.01 A of the|відповідно до підзаголовка N | |Common Customs Tariff |15.01 A Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 060, 06.03.75 p. 7 |ОВ L 060, 06.03.75 С. 7 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 1709/74 of |Регламент (ЄЕС) N 1709/74 | |the Commission of 2 July 1974 on|Комісії від 2 липня 1974 року | |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading 20.06 B I of |відповідно до підзаголовка N | |the Common Customs Tariff |20.06 B I Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 180, 03.07.74 p. 15 |ОВ L 180, 03.07.74 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 482/74 of the|Регламент (ЄЕС) N 482/74 | |Commission of 27 February 1974 |Комісії від 27 лютого 1974 року| |on the classification of goods |про класифікацію товарів | |within subheading N 23.04 B of |відповідно до заголовка N 23.04| |the Common Customs Tariff |B Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 057, 28.02.74 p. 23 |ОВ L 057, 28.02.74 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 1487/73 of |Регламент (ЄЕС) N 1487/73 | |the Commission of 30 May 1973 on|Комісії від 30 травня 1973 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under heading N 87.06 of the |відповідно до заголовка N 87.06| |Common Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 149, 06.06.73 p. 15 |ОВ L 149, 06.06.73 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 679/72 of the|Регламент (ЄЕС) N 679/72 | |Commission of 29 March 1972 on |Комісії від 29 березня 1972 | |the classification of goods |року про класифікацію товарів | |under headings or subheadings |відповідно до заголовків та | |Nos 69.09 A, 69.11, 69.13 B and |підзаголовків N N 69.09 A, | |69.14 A of the Common Customs |69.11, 69.13 B та 69.14 A | |Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 081, 05.04.72 p. 1 |ОВ L 081, 05.04.72 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 1592/71 of |Регламент (ЄЕС) N 1592/71 | |the Commission of 23 July 1971 |Комісії від 23 липня 1971 року | |on the classification of goods |про класифікацію товарів | |under heading N 68.08 of the |відповідно до заголовка N 68.08| |Common Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 166, 24.07.71 p. 39 |ОВ L 166, 24.07.71 p. 39 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 847/71 of the|Регламент (ЄЕС) N 847/71 | |Commission of 23 April 1971 on |Комісії від 23 квітня 1971 року| |the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading N 12.04 A II of|відповідно до підзаголовка N | |the Common Customs Tariff |12.04 A II Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 092, 24.04.71 p. 26 |ОВ L 092, 24.04.71 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 2607/70 of |Регламент (ЄЕС) N 2607/70 | |the Commission of 22 December |Комісії від 22 грудня 1970 року| |1970 on the classification of |про класифікацію товарів | |goods under subheading N 23.02 A|відповідно до підзаголовка N | |I (a) of the Common Customs |23.02 A I (a) Єдиного Митного | |Tariff |Тарифу | |OJ L 278, 23.12.70 p. 21 |ОВ L 278, 23.12.70 С. 21 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 2606/70 of |Регламент (ЄЕС) N 2606/70 | |the Commission of 22 December |Комісії від 22 грудня 1970 року| |1970 on the classification of |про класифікацію товарів | |goods under subheading N 85.12 A|відповідно до заголовка N 85.12| |of the Common Customs Tariff |A Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 278, 23.12.70 p. 19 |ОВ L 278, 23.12.70 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 1523/70 of |Регламент (ЄЕС) N 1523/70 | |the Commission of 29 July 1970 |Комісії від 29 липня 1970 року | |on the classification of goods |про класифікацію товарів | |under subheading N 02.01 A II |відповідно до підзаголовка N | |(a) of the Common Customs Tariff|02.01 A II (a) Єдиного Митного | | |Тарифу | |OJ L 167, 30.07.70 p. 28 |ОВ L 167, 30.07.70 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 1484/70 of |Регламент (ЄЕС) N 1484/70 | |the Commission of 24 July 1970 |Комісії від 24 липня 1970 року | |on the classification of goods |про класифікацію товарів | |under heading N 48.21 of the |відповідно до заголовка N 48.21| |Common Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 163, 25.07.70 p. 19 |ОВ L 163, 25.07.70 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 955/69 of the|Регламент (ЄЕС) N 955/69 | |Commission of 23 May 1969 on the|Комісії від 23 травня 1969 року| |classification of goods under |про класифікацію товарів | |heading N 74.19 of the Common |відповідно до заголовка N 74.19| |Customs Tariff |Єдиного Митного Тарифу | |OJ L 124, 24.05.69 p. 20 |ОВ L 124, 24.05.69 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |77/412/EEC: Council Decision of |77/412/EEC: Рішення Ради від 14| |14 June 1977 concerning the |червня 1977 стосовно прийняття | |acceptance of the Customs |рекомендації Ради Співпраці | |Cooperation Council |Митниць від 18 червня 1976 року| |recommendation of 18 June 1976 |змінити Номенклатуру | |to amend the Nomenclature for |Класифікації Товарів у Митних | |the Classification of Goods in |Тарифах | |Customs Tariffs |ОВ L 149, 17.06.77 С. 17 | |OJ L 149, 17.06.77 p. 17 | | ------------------------------------------------------------------
4.2. Окремі призначення
------------------------------------------------------------------ |Commission Directive 79/802/EEC |Директива Комісії 79/802/ЄЕС | |of 6 September 1979 on goods |від 6 вересня 1979 року про | |entered for inward processing |товари, що піддаються | |which, if imported for release |внутрішній обробці, які, у | |into free circulation, would |випадку імпорту для вільного | |benefit from a favourable tariff|обігу, будуть користуватись | |arrangement by reason of their |положеннями про сприятливі | |end-use |тарифи з огляду на їх кінцеве | | |використання | |OJ L 237, 21.09.79 p. 29 |ОВ L 237, 21.09.79 С. 29 | ------------------------------------------------------------------
4.3. Тарифні застереження
------------------------------------------------------------------ |Regulation (EEC) N 3539/73 of |Регламент (ЄЕС) N 3539/73 Ради | |the Council of 18 December 1973 |від 18 грудня 1973 про ставки | |on the rate of import charges |імпортних зборів, що | |collected on small non- |сплачуються з малих | |commercial consignments of |некомерційних партій | |agricultural products and goods |сільськогосподарських товарів | |coming under Regulation (EEC) N |та товарів, що прибувають | |1059/69 |відповідно до Регламенту (ЄЕС) | | |N 1059/69 | |OJ L 361, 29.12.73 p. 8 |ОВ L 361, 29.12.73 С. 8 | ------------------------------------------------------------------
4.4. Тимчасові призупинення тарифу
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 150/2003 | |150/2003 of 21 January 2003 |від 21 січня 2003 року, що | |suspending import duties on |призупиняє імпортні мита на | |certain weapons and military |певні види зброї та військового| |equipment |обладнання | |OJ L 025, 30.01.2003 p. 1 |ОВ L 025, 30.01.2003 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 1147/2002| |1147/2002 of 25 June 2002 |від 25 червня 2002 року, що | |temporarily suspending the |тимчасово призупиняє автономні | |autonomous Common Customs Tariff|мита Єдиного Митного Тарифу на | |duties on certain goods imported|певні товари, імпортовані із | |with airworthiness certificates |сертифікатами про природність | | |до польотів | |OJ L 170, 29.06.2002 p. 8 |ОВ L 170, 29.06.2002 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 2501/2001| |2501/2001 of 10 December 2001 |від 10 грудня 2001 року, що | |applying a scheme of generalised|застосовує схему генеральних | |tariff preferences for the |тарифних преференцій на період | |period from 1 January 2002 to 31|1 січня 2002 року до 31 грудня | |December 2004 |2004 року | |OJ L 346, 31.12.2001 p. 1 |ОВ L 346, 31.12.2001 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 1255/96 | |1255/96 of 27 June 1996 |від 27 червня 1996 року, що | |temporarily suspending the |тимчасово призупиняє автономні | |autonomous Common Customs Tariff|мита Єдиного Митного Тарифу на | |duties on certain industrial and|певні промислові та | |agricultural products |сільськогосподарські товари | |OJ L 158, 29.06.96 p. 1 |ОВ L 158, 29.06.96 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 3050/95 | |3050/95 of 22 December 1995 |від 22 грудня 1995 року, що | |temporarily suspending the |автономні мита Єдиного Митного | |autonomous Common Customs Tariff|Тарифу на ряд товарів, | |duties on a number of products |призначених для конструювання, | |intended for the constructions, |підтримання та ремонту | |maintenance and repair of |авіатранспорту | |aircraft | | |OJ L 320, 30.12.95 p. 1 |ОВ L 320, 30.12.95 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1401/2002 of 31 July 2002 laying|1401/2002 від 31 липня 2002 | |down detailed rules for the |року, що встановлює | |opening and administration of |деталізовані правила відкриття | |the tariff quotas for rice, |та управління тарифних квот на | |originating in the least |рис, походженням з найменш | |developed countries, for the |розвинених країн, на ринкові | |marketing years 2002/03 to |роки від 2002/03 до 2008/09 | |2008/09 | | |OJ L 203, 01.08.2002 p. 42 |ОВ L 203, 01.08.2002 С. 42 | ------------------------------------------------------------------
4.5. Звільнення від мита
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 918/83 | |918/83 of 28 March 1983 setting |від 28 березня 1983 року, що | |up a Community system of reliefs|встановлює у Співтоваристві | |from customs duty |систему звільнення від митних | | |зборів | |OJ L 105, 23.04.83 p. 1 |ОВ L 105, 23.04.83 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Regulation (EEC) N 3301/74 of |Регламент (ЄЕС) N 3301/74 Ради | |the Council of 19 December 1974 |від 19 грудня 1974 року про | |on the duty-free importation of |безмитний імпорт у | |goods in small consignments of a|Співтоваристві товарів | |non-commercial character within |некомерційного характеру | |the Community |дрібними партіями | |OJ L 354, 30.12.74 p. 55 |ОВ L 354, 30.12.74 С. 55 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3915/88 of 15 December 1988 |3915/88 від 15 грудня 1988 | |laying down provisions for the |року, що встановлює положення | |implementation of Article 63c of|застосування статті 63c | |Council Regulation (EEC) N |Регламенту Ради (ЄЕС) N 918/83,| |918/83 setting up a Community |що встановлює у Співтоваристві | |system of reliefs from customs |систему звільнення від митних | |duty |зборів | |OJ L 347, 16.12.88 p. 55 |ОВ L 347, 16.12.88 С. 55 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2288/83 of 29 July 1983 |2288/83 від 29 липня 1983 року,| |establishing the list of |що встановлює перелік | |biological or chemical |біологічних чи хімічних | |substances provided for in |субстанцій, зазначених у статті| |Article 60 (1) (b) of Council |60 (1) (b) Регламенту Ради | |Regulation (EEC) N 918/83 |(ЄЕС) N 918/83, що встановлює у| |setting up a Community system of|Співтоваристві систему | |reliefs from customs duty |звільнення від митних зборів | |OJ L 220, 11.08.83 p. 13 |ОВ L 220, 11.08.83 С. 13 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2290/83 of 29 July 1983 laying |2290/83 від 29 липня 1983 року,| |down provisions for the |що встановлює положення про | |implementation of Articles 50 to|застосування статей 50 - 59 | |59 of Council Regulation (EEC) N|Регламенту Ради (ЄЕС) N 918/83,| |918/83 setting up a Community |що встановлює у Співтоваристві | |system of reliefs from customs |систему звільнення від митних | |duty |зборів | |OJ L 220, 11.08.83 p. 20 |ОВ L 220, 11.08.83 С. 20 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |2289/83 of 29 July 1983 laying |2289/83 від 29 липня 1983 року,| |down provisions for the |що встановлює положення про | |implementation of Articles 70 to|застосування статей 70 та 78 | |78 of Council Regulation (EEC) N|Регламенту Ради (ЄЕС) N 918/83,| |918/83 establishing a Community |що встановлює у Співтоваристві | |system of duty-free arrangements|систему безмитних домовленостей| |OJ L 220, 11.08.83 p. 15 |ОВ L 220, 11.08.83 С. 15 | |--------------------------------+-------------------------------| |68/289/EEC: Commission |68/289/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 21 June 1968 |Комісії від 21 червня 1968 року| |on the conditions in which |про умови застосування митного | |customs control of travellers |контролю подорожуючих, що | |crossing intra-Community |перетинають внутрішні кордони | |frontiers is effected |Співтовариства | |OJ L 167, 17.07.68 p. 16 |ОВ L 167, 17.07.68 С. 16 | ------------------------------------------------------------------
5. Особливі митні правила
5.1. Рух товарів
------------------------------------------------------------------ |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1901/2000 of 7 September 2000 |1901/2000 від 7 вересня 2000 | |laying down certain provisions |року, що встановлює окремі | |for the implementation of |положення про застосування | |Council Regulation (EEC) N |Регламенту Ради (ЄЕС) N 3330/91| |3330/91 on the statistics |про статистику стосовно | |relating to the trading of goods|торгівлі товарами між | |between Member States |державами-членами | |OJ L 228, 08.09.2000 p. 28 |ОВ L 228, 08.09.2000 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Decision N 507/2001/EC of the |Рішення Європейського | |European Parliament and of the |Парламенту й Ради N 507/2001/ЄС| |Council of 12 March 2001 |від 12 березня 2001 року | |concerning a set of actions |стосовно серії дій стосовно | |relating to the trans-European |транс-Європейської мережі | |network for the collection, |збору, ведення та | |production and dissemination of |розповсюдження статистики по | |statistics on the trading of |торгівлі товарами у | |goods within the Community and |Співтоваристві та між | |between the Community and non- |Співтовариством та державами, | |member countries (Edicom) |що не є членами (Edicom) | |OJ L 076, 16.03.2001 p. 1 |ОВ L 076, 16.03.2001 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |2002/314/EC: Commission Decision|2002/314/ЄС: Рішення Комісії | |of 25 April 2002 on the |від 25 квітня 2002 року про | |implementation of Decision |імплементацію Рішення | |507/2001/EC of the European |Європейського Парламенту й Ради| |Parliament and of the Council |507/2001/ЄС стосовно серії дій | |concerning a set of actions |стосовно транс-Європейської | |relating to the trans-European |мережі збору, ведення та | |network for the collection, |розповсюдження статистики по | |production and dissemination of |торгівлі товарами у | |statistics on the trading of |Співтоваристві та між | |goods within the Community and |Співтовариством та державами, | |between the Community and non- |що не є членами (Edicom) | |member countries (Edicom) |(позначене номером документа C | |(notified under document number |(2002) 1282) | |C (2002) 1282) | | |OJ L 113, 30.04.2002 p. 23 |ОВ L 113, 30.04.2002 С. 23 | |--------------------------------+-------------------------------| |2001/490/EC: Commission Decision|2001/490/ЄС: Рішення Комісії | |of 18 June 2001 on the |від 18 червня 2001 року про | |implementation of Decision |імплементацію Рішення | |507/2001/EC of the European |Європейського Парламенту й Ради| |Parliament and of the Council |507/2001/ЄС стосовно серії дій | |concerning a set of actions |стосовно транс-Європейської | |relating to the trans-European |мережі збору, ведення та | |network for the collection, |розповсюдження статистики по | |production and dissemination of |торгівлі товарами у | |statistics on the trading of |Співтоваристві та між | |goods within the Community and |Співтовариством та державами, | |between the Community and non- |що не є членами (Edicom) | |member countries (Edicom) |(позначене номером документа C | |(notified under document number |(2001) 1529) | |C (2001) 1529) | | |OJ L 177, 30.06.2001 p. 81 |ОВ L 177, 30.06.2001 С. 81 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Resolution of 21 January|Резолюція Ради від 21 січня | |2002 on the Commission report on|2002 року про доповідь Комісії | |the implementation of Regulation|про виконання Регламенту (ЄЕС) | |(EEC) N 3911/92 on the export of|N 3911/92 про експорт товарів | |cultural goods and Directive |культурного призначення та | |93/7/EEC on the return of |Директиви 93/7/ЄЕС про | |cultural objects unlawfully |повернення об'єктів культури, | |removed from the territory of a |незаконно вивезених з | |Member State |території держав-членів | |OJ C 032, 05.02.2002 p. 3 |ОВ C 032, 05.02.2002 С. 3 | ------------------------------------------------------------------
5.1.1. Вільний рух товарів
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 3911/92 | |3911/92 of 9 December 1992 on |від 9 грудня 1992 року про | |the export of cultural goods |експорт товарів культурного | | |призначення | |OJ L 395, 31.12.92 p. 1 |ОВ L 395, 31.12.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 3330/91 | |3330/91 of 7 November 1991 on |від 7 листопада 1991 року про | |the statistics relating to the |статистику стосовно торгівлі | |trading of goods between Member |товарами між державами-членами | |States | | |OJ L 316, 16.11.91 p. 1 |ОВ L 316, 16.11.91 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 3912/92 | |3912/92 of 17 December 1992 on |від 17 грудня 1992 року про | |controls carried out within the |контроль, що здійснюється в | |Community in the field of road |Співтоваристві, в сфері | |and inland waterway transport in|дорожнього транспорту та | |respect of means of transport |транспорту внутрішніх водних | |registered or put into |шляхів стосовно транспорту | |circulation in a third country |зареєстрованого або такого, що | | |здійснює циркуляцію у третіх | | |країнах | |OJ L 395, 31.12.92 p. 6 |ОВ L 395, 31.12.92 С. 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 3925/91 | |3925/91 of 19 December 1991 |від 19 грудня 1991 року | |concerning the elimination of |стосовно вирівняння контролю та| |controls and formalities |формальностей, що | |applicable to the cabin and hold|застосовуються до ручної та | |baggage of persons taking an |багажної поклажі осіб, що | |intra-Community flight and the |здійснюють авіапольоти в межах | |baggage of persons making an |Співтовариства, та багажу осіб,| |intra-Community sea crossing |що здійснюють морські поїздки | | |в межах Співтовариства | |OJ L 374, 31.12.91 p. 4 |ОВ L 374, 31.12.91 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄЕС) N 4060/89 | |4060/89 of 21 December 1989 on |від 21 грудня 1989 року про | |the elimination of controls |вирівняння контролю, | |performed at the frontiers of |здійснюваного на кордонах | |Member States in the field of |держав-членів в сфері | |road and inland waterway |дорожнього транспорту та | |transport |транспорту внутрішніх водних | | |шляхів | |OJ L 390, 30.12.89 p. 18 |ОВ L 390, 30.12.89 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |752/93 of 30 March 1993 laying |752/93 від 30 березня 1993 | |down provisions for the |року, що встановлює положення | |implementation of Council |про застосування Регламенту | |Regulation (EEC) N 3911/92 on |Ради (ЄЕС) N 3911/92 про | |the export of cultural goods |експорт товарів культурного | | |призначення | |OJ L 077, 31.03.93 p. 24 |ОВ L 077, 31.03.93 С. 24 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3046/92 of 22 October 1992 |3046/92 від 22 жовтня 1992 | |laying down provisions |року, що встановлює положення | |implementing and amending |про застосування та зміни | |Council Regulation (EEC) N |Регламенту Ради (ЄЕС) N 3330/91| |3330/91 on the statistics |про статистику стосовно | |relating to the trading of goods|торгівлі товарами між | |between Member States |державами-членами | |OJ L 307, 23.10.92 p. 27 |ОВ L 307, 23.10.92 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EEC) N |Регламент Комісії (ЄЕС) N | |3002/92 of 16 October 1992 |3002/92 від 16 жовтня 1992 | |laying down common detailed |року, що встановлює спільні | |rules for verifying the use |деталізовані правила | |and/or destination of products |верифікації використання та/або| |from intervention |призначення товарів внаслідок | | |втручання | |OJ L 301, 17.10.92 p. 17 |ОВ L 301, 17.10.92 С. 17 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 93/7/EEC of 15|Директива Ради 93/7/ЄЕС від 15 | |March 1993 on the return of |березня 1993 року про | |cultural objects unlawfully |повернення культурних об'єктів,| |removed from the territory of a |незаконно вивезених з | |Member State |території держави-члена | |OJ L 074, 27.03.93 p. 74 |ОВ L 074, 27.03.93 С. 74 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Directive 70/32/EEC |Директива Комісії 70/32/ЄЕС від| |of 17 December 1969 on provision|17 грудня 1969 року про | |of goods to the State, to local |забезпечення товарами держави, | |authorities and other official |місцевих влад та інших | |bodies |офіційних установ | |OJ L 013, 19.01.70 p. 1 |ОВ L 013, 19.01.70 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Directive 66/683/EEC |Директива Комісії 66/683/ЄЕС | |of 7 November 1966 eliminating |від 7 листопада 1966, що | |all differences between the |вирівнює всі відмінності між | |treatment of national products |режимом національних товарів та| |and that of products which, |режимом товарів, які, | |under Articles 9 and 10 of the |відповідно до статей 9 та 10 | |Treaty, must be admitted for |Договору, мають бути допущені | |free movement, as regards laws, |до вільного обігу, що | |regulations or administrative |стосуються законів, підзаконних| |provisions prohibiting the use |та адміністративних положень, | |of the said products and |що забороняють використання | |prescribing the use of national |згаданих товарів та змушують | |products or making such use |використовувати національні | |subject to profitability |товари чи надають такому | |/* unofficial English |використанню вигідність | |translation */ |/* неофіційний переклад | | |англійською */ | |OJ 220, 30.11.66 p. 3748 |ОВ 220, 30.11.66 С. 3748 | |--------------------------------+-------------------------------| |96/715/EC: Council Decision of 9|96/715/ЄС: Рішення Ради від 9 | |December 1996 on inter- |грудня 1996 року про | |administration telematic |міжадміністраційну телепатичну | |networks for statistics relating|мережу для статистики стосовно | |to the trading of goods between |торгівлі товарами між | |Member States (Edicom) |державами-членами (Edicom) | |OJ L 327, 18.12.96 p. 34 |ОВ L 327, 18.12.96 С. 34 | |--------------------------------+-------------------------------| |95/234/EC: Commission Decision |95/234/ЄС: Рішення Комісії від | |of 22 June 1995 concerning the |22 червня 1995 року стосовно | |approval of 31 proposed measures|ухвалення 31-го запропонованого| |which qualify for Community |заходу, які кваліфіковані до | |financing pursuant to Council |фінансування Співтовариством | |Decision 94/445/EC on inter- |відповідно до Рішення Ради | |administration telematic |94/445/ЄС про | |networks for statistics relating|міжадміністраційну телепатичну | |to the trading of goods between |мережу для статистики стосовно | |Member States (Edicom) |торгівлі товарами між | | |державами-членами (Edicom) | |OJ L 156, 07.07.95 p. 80 |ОВ L 156, 07.07.95 С. 80 | |--------------------------------+-------------------------------| |95/126/EC: Commission Decision |95/126/ЄС: Рішення Комісії від | |of 6 April 1995 concerning the |6 квітня 1995 року стосовно | |evaluation of 71 proposed |оцінки 71 запропонованого | |measures which qualify for |заходу, які кваліфіковані до | |Community financing pursuant to |фінансування Співтовариством | |Council Decision 94/445/EC on |відповідно до Рішення Ради | |inter-administration telematic |94/445/ЄС про | |networks for statistics relating|міжадміністраційну телепатичну | |to the trading of goods between |мережу для статистики стосовно | |Member States (Edicom) |торгівлі товарами між | | |державами-членами (Edicom) | |OJ L 084, 14.04.95 p. 10 |ОВ L 084, 14.04.95 С. 10 | |--------------------------------+-------------------------------| |94/765/EC: Commission Decision |94/765/ЄС: Рішення Комісії від | |of 18 November 1994 approving 26|18 листопада 1994 року, що | |proposed measures which qualify |ухвалює 26 запропонованих | |for Community financing pursuant|заходів, які кваліфіковані до | |to Council Decision 94/445/EC on|фінансування Співтовариством | |inter-administration telematic |відповідно до Рішення Ради | |networks for statistics relating|94/445/ЄС про | |to the trading of goods between |міжадміністраційну телепатичну | |Member States (Edicom) |мережу для статистики стосовно | | |торгівлі товарами між | | |державами-членами (Edicom) | |OJ L 304, 29.11.94 p. 41 |ОВ L 304, 29.11.94 С. 41 | |--------------------------------+-------------------------------| |75/97/ECSC: Commission |75/97/ЄСВС: Рекомендація | |Recommendation of 23 December |Комісії від 23 грудня 1974 року| |1974 to the Governments of the |урядам держав-членів про рух | |Member States on the movement of|скрапу та аналогічних товарів в| |scrap iron and similar products |Співтоваристві | |within the Community | | |OJ L 038, 12.02.75 p. 19 |ОВ L 038, 12.02.75 С. 19 | |--------------------------------+-------------------------------| |Communication from the |Повідомлення від Комісії | |Commission concerning the |стосовно наслідків рішення, | |consequences of the judgment |винесеного Судом | |given by the Court of Justice on|Справедливості 20 лютого 1979 у| |20 February 1979 in case 120/78 |справі 120/78 ('Cassis de | |('Cassis de Dijon') |Dijon') | |OJ C 256, 03.10.80 p. 2 |ОВ C 256, 03.10.80 С. 2 | ------------------------------------------------------------------
5.1.2. Експортні процедури
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 1334/2000| |1334/2000 of 22 June 2000 |від 22 червня 2000 року, що | |setting up a Community regime |встановлює режим Співтовариства| |for the control of exports of |контролю за експортом виробів | |dual-use items and technology |та технологій подвійного | | |призначення | |OJ L 159, 30.06.2000 p. 1 |ОВ L 159, 30.06.2000 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Index of items listed in Annex I|Каталог виробів, перелічених в | |to Council Regulation N |Додатку I до Регламенту Ради | |1334/2000 of 22 June 2000 |(ЄС) N 1334/2000 від 22 червня | |setting up a Community regime |2000 року, що встановлює режим | |for the control of exports of |Співтовариства контролю за | |dual-use items and technology |експортом виробів та технологій| | |подвійного призначення | |OJ C 241, 23.08.2000 p. 1 |ОВ C 241, 23.08.2000 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |2000/0401/CFSP: Council Joint |2000/0401/СЗППБ: Спільна дія | |Action of 22 June 2000 |Ради від 22 червня 2000 року | |concerning the control of |стосовно контролю за технічною | |technical assistance related to |допомогою, пов'язаною із | |certain military end-uses |військовим остаточним | | |використанням | |OJ L 159, 30.06.2000 p. 216 |ОВ L 159, 30.06.2000 С. 216 | ------------------------------------------------------------------
5.1.3. Усунення перепон для торгівлі
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 1207/2001| |1207/2001 of 11 June 2001 on |від 11 червня 2001 року про | |procedures to facilitate the |процедури спрощення видачі | |issue of movement certificates |транспортних сертифікатів | |EUR.1, the making-out of invoice|EUR.1, видачі рахунків, | |declarations and forms EUR.2 and|декларацій та форм EUR.2 та | |the issue of certain approved |видачі певних, схвалених | |exporter authorisations under |експортних ліцензій відповідно | |the provisions governing |положень, що визначають | |preferential trade between the |преференційну торгівлю між | |European Community and certain |Європейським Співтовариством та| |countries and repealing |певними країнами та скасування | |Regulation (EEC) N 3351/83 |Регламенту (ЄЕС) N 3351/83 | |OJ L 165, 21.06.2001 p. 1 |ОВ L 165, 21.06.2001 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄС) N 3648/91 | |3648/91 of 11 December 1991 |від 11 грудня 1991 року, що | |laying down the methods of using|визначає метод використання | |form 302 and repealing |форми 302 та скасовує Регламент| |Regulation (EEC) N 3690/86 |(ЄЕС) N 3690/86 стосовно | |concerning the abolition, within|усунення, в межах Конвенції TIR| |the framework of the TIR |( 995_012 ), митних | |Convention, of customs |формальностей при виїзді з | |formalities on exit from a |держави-члена на кордоні двох | |Member State at a frontier |держав-членів та Регламенту | |between two Member States and |(ЄЕС) N 4283/88 про усунення | |Regulation (EEC) N 4283/88 on |певних виїзних формальностей на| |the abolition of certain exit |внутрішніх кордонах | |formalities at internal |Співтовариства - введення | |Community frontiers - |спільних прикордонних постів | |introduction of common border | | |posts | | |OJ L 348, 17.12.91 p. 1 |ОВ L 348, 17.12.91 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EEC) N |Регламент Ради (ЄС) N 1797/86 | |1797/86 of 9 June 1986 |від 9 червня 1986 року, що | |abolishing certain postal fees |скасовує певні поштові виплати | |for customs presentation |для митних повідомлень | |OJ L 157, 12.06.86 p. 1 |ОВ L 157, 12.06.86 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Directive 70/50/EEC |Директива Комісії 70/50/ЄЕС від| |of 22 December 1969 based on the|22 грудня 1969 року, заснована | |provisions of Article 33 (7), on|на положеннях статті 33 (7), | |the abolition of measures which |про усунення заходів, які | |have an effect equivalent to |мають еквівалент кількісних | |quantitative restrictions on |обмежень на імпорт та не | |imports and are not covered by |регулюються іншими положеннями,| |other provisions adopted in |ухваленими відповідно до | |pursuance of the EEC Treaty |Договору про заснування ЄЕС | |OJ L 013, 19.01.70 p. 29 |ОВ L 013, 19.01.70 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Directive 70/32/EEC |Також у розділі "Вільний рух | |of 17 December 1969 on provision|товарів" | |of goods to the State, to local | | |authorities and other official | | |bodies | | |OJ L 013, 19.01.70 p. 1 | | |--------------------------------+-------------------------------| |79/8/EEC: Decision of the |79/8/ЄЕС: Рішення представників| |representatives of the |урядів держав - членів | |Governments of the Member States|Європейського Економічного | |of the European Economic |Співтовариства, що зустрілись в| |Community, meeting within the |межах Ради, від 18 грудня 1978 | |Council, of 18 December 1978 on |про скасування певних поштових | |the abolition of certain postal |виплат для митних повідомлень | |charges for customs presentation| | |OJ L 006, 10.01.79 p. 26 |ОВ L 006, 10.01.79 С. 26 | |--------------------------------+-------------------------------| |Recommandation de la Commission |Рекомендація Комісії, | |adressee aux Etats membres |адресована державам-членам, | |relative а la determination de |стосовно визначення поняття | |la notion de "residence normale"|"звичайний резидент" для | |pour l'application, dans les |застосування, між державами- | |relations entre les Etats |членами, режиму тимчасового | |membres, du regime de |імпорту приватних | |l'importation temporaire aux |автотранспортних засобів | |vehicules routiers prives | | |OJ B 027, 20.02.63 p. 370 |ОВ B 027, 20.02.63 С. 370 | ------------------------------------------------------------------
5.2. Економічні митні положення
5.2.1. Внутрішня обробка
------------------------------------------------------------------ |* Commission Directive |Також в розділі "Окремі | |79/802/EEC of 6 September 1979 |призначення" | |on goods entered for inward | | |processing which, if imported | | |for release into free | | |circulation, would benefit from | | |a favourable tariff arrangement | | |by reason of their end-use | | |OJ L 237, 21.09.79 p. 29 | | ------------------------------------------------------------------
5.2.2. Зовнішня обробка й гармонізація звичайної торгівлі
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 3036/94 | |3036/94 of 8 December 1994 |від 8 грудня 1994 року, що | |establishing economic outward |встановлює економічні положення| |processing arrangements |про зовнішню обробку, що | |applicable to certain textiles |застосовуються до певних | |and clothing products reimported|текстильних виробів та одягу, | |into the Community after working|реімпортованих до | |or processing in certain third |Співтовариства після обробки чи| |countries |переробки у третіх країнах | |OJ L 322, 15.12.94 p. 1 |ОВ L 322, 15.12.94 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |3017/95 of 20 December 1995 |3017/95 від 20 грудня 1995 | |laying down provisions for the |року, що визначає положення про| |implementation of Council |застосування Регламенту Ради | |Regulation (EC) N 3036/94 |(ЄС) N 3036/94, що встановлює | |establishing economic outward |економічні положення про | |processing arrangements |зовнішню обробку, що | |applicable to certain textile |застосовуються до певних | |and clothing products reimported|текстильних виробів та одягу, | |into the Community after working|реімпортованих до | |or processing in certain third |Співтовариства після обробки чи| |countries |переробки у третіх країнах | |OJ L 314, 28.12.95 p. 40 |ОВ L 314, 28.12.95 С. 40 | ------------------------------------------------------------------
6. Взаємна допомога
6.1. У застосуванні митних чи сільськогосподарських правил
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N 515/97|Регламент Ради (ЄС) N 515/97 | |of 13 March 1997 on mutual |від 13 березня 1997 року про | |assistance between the |взаємну допомогу між | |administrative authorities of |адміністративними органами | |the Member States and |влади держав-членів та | |cooperation between the latter |кооперацію між останніми та | |and the Commission to ensure the|Комісією для забезпечення | |correct application of the law |коректного застосування права з| |on customs and agricultural |питань митниці та сільського | |matters |господарства | |OJ L 082, 22.03.97 p. 1 |ОВ L 082, 22.03.97 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 89/608/EEC of |Директива Ради 89/608/ЄЕС від | |21 November 1989 on mutual |21 листопада 1989 року про | |assistance between the |взаємну допомогу між | |administrative authorities of |адміністративними органами | |the Member States and |влади держав-членів та | |cooperation between the latter |кооперацію між останніми та | |and the Commission to ensure the|Комісією для забезпечення | |correct application of |коректного застосування права з| |legislation on veterinary and |ветеринарних та зоотехнічних | |zootechnical matters |питань | |OJ L 351, 02.12.89 p. 34 |ОВ L 351, 02.12.89 С. 34 | |--------------------------------+-------------------------------| |67/651/EEC: Commission |67/651/ЄЕС: Рекомендація | |Recommendation of 17 October |Комісії від 17 жовтня 1967 року| |1967 on measures to be taken by |про заходи, що мають бути вжиті| |the Member States to prevent and|для попередження та виявлення | |detect fraud in agriculture |шахрайства у сільському | | |господарстві | |OJ B 259, 26.10.67 p. 19 |ОВ B 259, 26.10.67 С. 19 | ------------------------------------------------------------------
6.2. У здійсненні виконавчих дій за рішеннями з питань
митниці чи сільського господарства
------------------------------------------------------------------ |Council Directive 92/12/EEC of |Директива Ради 92/12/ЄЕС від 25| |25 February 1992 on the general |лютого 1992 року про загальну | |arrangements for products |систематизацію товарів, які | |subject to excise duty and on |обкладаються акцизним збором, | |the holding, movement and |та про зберігання, рух та | |monitoring of such products |моніторинг таких товарів | |OJ L 076, 23.03.92 p. 1 |ОВ L 076, 23.03.92 С. 1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Directive 76/308/EEC of |Директива Ради 76/308/ЄЕС від | |15 March 1976 on mutual |15 травня 1976 року про взаємну| |assistance for the recovery of |допомогу у здійсненні | |claims resulting from operations|виконавчих дій за рішеннями | |forming part of the system of |щодо операцій, які складають | |financing the European |частину системи фінансування | |Agricultural Guidance and |Європейського | |Guarantee Fund, and of the |Сільськогосподарського Фонду | |agricultural levies and customs |Управління й Гарантій, та щодо | |duties |сільськогосподарських зборів та| | |митних зборів | |OJ L 073, 19.03.76 p. 18 |ОВ L 073, 19.03.76 С. 18 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Directive 2002/94/EC |Директива Комісії 2002/94/ЄС | |of 9 December 2002 laying down |від 9 грудня 2002 року, що | |detailed rules for implementing |встановлює деталізовані правила| |certain provisions of Council |про застосування певних | |Directive 76/308/EEC on mutual |положень Директиви Ради | |assistance for the recovery of |76/308/ЄЕС про взаємну допомогу| |claims relating to certain |у здійсненні виконавчих дій за | |levies, duties, taxes and other |рішеннями, що стосуються певних| |measures |зборів, мит, податків та інших | | |заходів | |OJ L 337, 13.12.2002 p. 41 |ОВ L 337, 13.12.2002 С. 41 | ------------------------------------------------------------------
7. Попередження порушень права Співтовариства
------------------------------------------------------------------ |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 2679/98 | |2679/98 of 7 December 1998 on |від 7 грудня 1998 року про | |the functioning of the internal |функціонування внутрішнього | |market in relation to the free |ринку у зв'язку із вільним | |movement of goods among the |рухом товарів серед держав- | |Member States |членів | |OJ L 337, 12.12.98 p. 8 |ОВ L 337, 12.12.98 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Council Regulation (EC) N |Регламент Ради (ЄС) N 3295/94 | |3295/94 of 22 December 1994 |від 22 грудня 1994 року щодо | |laying down measures to prohibit|встановлення заходів із | |the release for free |заборони випуску у вільний | |circulation, export, re-export |обіг, експорту, реекспорту чи | |or entry for a suspensive |здійснення підозрілих процедур | |procedure of counterfeit and |з контрафактною та піратською | |pirated goods |продукцією | |OJ L 341, 30.12.94 p. 8 |ОВ L 341, 30.12.94 С. 8 | |--------------------------------+-------------------------------| |Commission Regulation (EC) N |Регламент Комісії (ЄС) N | |1367/95 of 16 June 1995 laying |1367/95 від 16 червня 1995 | |down provisions for the |року, що визначає положення про| |implementation of Council |застосування Регламенту Ради | |Regulation (EC) N 3295/94 laying|(ЄС) N 3295/94 від 22 грудня | |down measures to prohibit the |1994 року щодо встановлення | |release for free circulation, |заходів із заборони випуску у | |export, re-export or entry for |вільний обіг, експорту, | |a suspensive procedure of |реекспорту чи здійснення | |counterfeit and pirated goods |підозрілих процедур з | | |контрафактною та піратською | | |продукцією | |OJ L 133, 17.06.95 p. 2 |ОВ L 133, 17.06.95 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |85/187/EEC: Council Decision of |85/187/ЄЕС: Рішення Ради від 7 | |7 March 1985 accepting, on |травня 1985 року, що приймає, | |behalf of the Community, the |від імені Співтовариства, | |recommendation of the Customs |рекомендацію Ради Співпраці | |Cooperation Council of 15 June |Митниць від 15 червня 1983 року| |1983 concerning action against |стосовно дій проти митного | |customs fraud relating to |шахрайства стосовно контейнерів| |containers | | |OJ L 073, 14.03.85 p. 27 |ОВ L 073, 14.03.85 С. 27 | |--------------------------------+-------------------------------| |Resolution of the Council and of|Резолюція Ради та представників| |the Representatives of the |урядів держав-членів, що | |Governments of the Member |зустрілись в рамках Ради, від 7| |States, meeting within the |грудня 1998 року про вільний | |Council, of 7 December 1998 on |рух товарів | |the free movement of goods | | |OJ L 337, 12.12.98 p. 10 |ОВ L 337, 12.12.98 С. 10 | ------------------------------------------------------------------
8. Міжнародна митна співпраця
------------------------------------------------------------------ |Convention on Customs Treatment |Конвенція про митний режим | |of Pool Containers used in |контейнерів pool, що | |International Transport (Geneva,|використовуються у міжнародному| |21 January 1994) |транспорті (Женева, 21 січня | | |1994 року) | |OJ L 091, 22.04.95 p. 46 |ОВ L 091, 22.04.95 С. 46 | |--------------------------------+-------------------------------| |Customs Convention on the |Митна конвенція про тимчасовий | |temporary importation of |імпорт комерційних | |commercial road vehicles (1956) |автотранспортних засобів (1956)| |OJ L 056, 26.02.94 p. 28 |ОВ L 056, 26.02.94 С. 28 | |--------------------------------+-------------------------------| |Customs Convention on the |Митна конвенція про тимчасовий | |temporary importation of private|імпорт приватних | |road vehicles (1954) |автотранспортних засобів (1954)| |OJ L 056, 26.02.94 p. 3 |ОВ L 056, 26.02.94 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Convention relating to temporary|Конвенція стосовно тимчасового | |admission (Istanbul Convention) |доступу (Стамбульська | | |конвенція) | |OJ L 130, 27.05.93 p. 4 |ОВ L 130, 27.05.93 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |European Agreement on the |Європейська угода про обмін | |Exchange of Therapeutic |терапевтичними матеріалами | |Substances of Human Origin |людського походження | |OJ L 037, 07.02.87 p. 2 |ОВ L 037, 07.02.87 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Protocol to the European |Протокол до Європейської угоди | |Agreement on the Exchange of |про обмін терапевтичними | |Therapeutic Substances of Human |матеріалами людського | |Origin |походження | |OJ L 037, 07.02.87 p. 4 |ОВ L 037, 07.02.87 С. 4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Additional Protocol to the |Додатковий Протокол до | |European Agreement on the |Європейської угоди про обмін | |Exchange of Therapeutic |терапевтичними матеріалами | |Substances of Human Origin |людського походження | |OJ L 037, 07.02.87 p. 29 |ОВ L 037, 07.02.87 С. 29 | |--------------------------------+-------------------------------| |Agreement on the temporary |Угода про тимчасовий безмитний | |importation, free of duty, of |імпорт медичного, хірургічного | |medical, surgical and laboratory|та лабораторного обладнання для| |equipment for use on free loan |використання безоплатно у | |in hospitals and other medical |госпіталях та інших медичних | |institutions for purposes of |інституціях з метою діагностики| |diagnosis or treatment |чи лікування | |OJ L 131, 17.05.86 p. 48 |ОВ L 131, 17.05.86 С. 48 | |--------------------------------+-------------------------------| |Additional Protocol to the |Додатковий Протокол до Угоди | |agreement on the temporary |про тимчасовий безмитний імпорт| |importation, free of duty, of |медичного, хірургічного та | |medical, surgical and laboratory|лабораторного обладнання для | |equipment for use on free loan |використання безоплатно у | |in hospitals and other medical |госпіталях та інших медичних | |institutions for purposes of |інституціях з метою діагностики| |diagnosis or treatment |чи лікування | |OJ L 131, 17.05.86 p. 50 |ОВ L 131, 17.05.86 С. 50 | |--------------------------------+-------------------------------| |International Convention on the |Міжнародна конвенція про | |harmonization of frontier |гармонізацію контролю товарів | |controls of goods |на кордонах | |OJ L 126, 12.05.84 p. 3 |ОВ L 126, 12.05.84 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Economic and control rules of |Економічні та контрольні | |the International Cocoa |правила Міжнародної угоди з | |Agreement 1980 |какао 1980 року | |OJ L 279, 01.10.81 p. 3 |ОВ L 279, 01.10.81 С. 3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Agreement on implementation of |Угода про застосування статті | |Article VII of the General |VII Генеральної угоди з тарифів| |Agreement on tariffs and trade |та торгівлі ( 981_011 ) | |OJ L 071, 17.03.80 p. 107 |ОВ L 071, 17.03.80 С. 107 | |--------------------------------+-------------------------------| |Protocol to the Agreement on |Протокол до Угоди про | |implementation of Article VII of|застосування статті VII | |the General Agreement on tariffs|Генеральної угоди з тарифів та | |and trade |торгівлі | |OJ L 071, 17.03.80 p. 127 |ОВ L 071, 17.03.80 С. 127 | |--------------------------------+-------------------------------| |International Convention on the |Міжнародна Конвенція про | |simplification and harmonization|спрощення та гармонізацію | |of customs procedures |митних процедур | |OJ L 100, 21.04.75 p. 2 |ОВ L 100, 21.04.75 С. 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Customs Convention on the |Митна конвенція про міжнародне | |international transport of goods|транспортування товарів під | |under cover of TIR carnets (TIR |захистом карнетів МДП | |Convention) |(Конвенція МДП) ( 995_012 ) | |OJ L 252, 14.09.78 p. 2 |ОВ L 252, 14.09.78 С. 2 | ------------------------------------------------------------------
Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС
------------------------------------------------------------------ |COM (2003) 103 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a REGULATION OF THE|Регламенту Європейського | |EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE |Парламенту та Ради про зміни | |COUNCIL amending Regulation (EC)|Регламенту (ЄС) N 999/2001 | |N 999/2001 as regards the |стосовно подовження періоду для| |extension of the period for |перехідних заходів | |transitional measures | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2003) 20 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a COUNCIL |Регламенту Ради стосовно дій | |REGULATION concerning customs |митниці проти товарів, що | |action against goods suspected |підозрюються у порушенні певних| |of infringing certain |прав інтелектуальної власності,| |intellectual property rights and|та заходів, що мають бути | |the measures to be taken against|вжиті проти товарів, визнаних | |goods found to have infringed |такими, що порушують такі права| |such rights | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2002) 459 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a DIRECTIVE OF THE |Директиви Європейського | |EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE |Парламенту та Ради стосовно | |COUNCIL relating to restrictions|заборони розповсюдження на | |on the marketing and use of |ринку та використання | |nonylphenol, nonylphenol |нонілфенолу, нонілфенолу | |ethoxylate and cement (twenty- |етоксилованого та скріпленого | |sixth amendment of Council |(двадцять шоста зміна Директиви| |Directive 76/769/EEC) |Ради 76/769/ЄЕС) | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2002) 70 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a DIRECTIVE OF THE |Директиви Європейського | |EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE |Парламенту та Ради про внесення| |COUNCIL amending, for the |змін, в двадцять п'ятий раз, до| |twenty-fifth time, Council |Директиви Ради 76/769/ЄЕС про | |Directive 76/769/EEC on the |наближення законів, підзаконних| |approximation of the laws, |та адміністративних положень | |regulations and administrative |держав-членів стосовно заборони| |provisions of the Member States |розповсюдження на ринку та | |relating to restrictions on the |використання певних небезпечних| |marketing and use of certain |субстанцій та препаратів | |dangerous substances and |(субстанцій, що класифікуються | |preparations (substances |як канцерогени, мутагени чи | |classified as carcinogens, |субстанції, токсичні для | |mutagens or substances toxic to |репродукції - ц/м/р) | |reproduction - c/m/r) | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 624 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a DIRECTIVE OF THE |Директиви Європейського | |EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE |Парламенту та Ради про зміни | |COUNCIL amending Council |Директиви Ради 96/82/ЄС від 9 | |Directive 96/82/EC of 9 December|грудня 1996 року про контроль | |1996 on the control of major- |за джерелами небезпеки великих | |accident hazards involving |аварій, що містять небезпечні | |dangerous substances |субстанції | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 547-2 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a DIRECTIVE OF THE |Директиви Європейського | |EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE |Парламенту та Ради про | |COUNCIL on the promotion of the |популяризацію використання | |use of biofuels for transport |біопалива у транспорті | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 547-3 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE|Директиви Ради про зміни | |amending Directive 92/81/EEC |Директиви 92/81/ЄЕС стосовно | |with regard to the possibility |можливості застосування | |of applying a reduced rate of |зменшеного акцизного збору на | |excise duty on certain mineral |певні нафтопродукти, що містять| |oils containing biofuels and on |біопалива, та на біопалива | |biofuels | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 546-2 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a EUROPEAN |Регламенту Європейського | |PARLIAMENT AND COUNCIL |Парламенту та Ради стосовно | |REGULATION concerning sales |популяризації продажу на | |promotions in the Internal |Внутрішньому Ринку | |Market | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 466 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a DECISION OF THE |Рішення Європейського | |EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE |Парламенту та Ради про | |COUNCIL on computerising the |комп'ютеризацію руху та нагляду| |movement and surveillance of |за підакцизними товарами | |excisable products | | |--------------------------------+-------------------------------| |COM (2001) 404-1 |Пропозиція щодо прийняття | |Proposal for a REGULATION OF THE|Регламенту Європейського | |EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE |Парламенту та Ради про | |COUNCIL laying down Community |встановлення в Співтоваристві | |procedures for the authorisation|процедури ліцензування та | |and supervision of medicinal |нагляду за медичними товарами, | |products for human and |призначеними для людей та | |veterinary use and establishing |ветеринарії, та про заснування | |a European Agency for the |Європейського Агентства з | |Evaluation of Medicinal Products|оцінювання медичних товарів | ------------------------------------------------------------------
Тлумачення права ЄС у рішеннях Суду Європейського
Співтовариства
Справа 7-61
Рішення Суду від 19 грудня 1961 року
Commission of the European Economic Community v. Italian
Republic
ВЄС (ФР) 1961 С. 00635
Справа 10/61
Рішення Суду від 27 лютого 1962 року
Commission of the European Economic Community v. Italian
Republic
ВЄС (ФР) 1962 С. 00001
Об'єднані справи 2/62 та 3/62
Рішення Суду від 14 грудня 1962 року
Commission of the European Economic Community v. Grand Duchy
of Luxembourg and Kingdom of Belgium
ВЄС (ФР) 1962 С. 00813
Об'єднані справи 16/62 та 17/62
Рішення Суду від 14 грудня 1962 року
Conefedration nationale des producteurs de fruits et legumes
and others v. Council of the European Economic Community
ВЄС (ФР) 1962 С. 00901
Справа 26-62
Рішення Суду від 5 лютого 1963 року
NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend &
Loos v. Netherlands Inland Revenue Administration
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Pays-Bas
ВЄС (ФР) 1963 С. 00003
Об'єднані справи 28 до 30-62
Рішення Суду від 27 березня 1963 року
Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV
v. Netherlands Inland Revenue Administration
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie - Pays-Bas
ВЄС (ФР) 1963 С. 00061
Справа 24-62
Рішення Суду від 4 липня 1963 року
Federal Republic of Germany v. Commission of the European
Economic Community
ВЄС (ФР) 1963 С. 00131
Справа 25-62
Рішення Суду від 15 липня 1963 року
Plaumann & Co. v. Commission of the European Economic
Community
ВЄС (ФР) 1963 С. 00199
Справа 34-62
Рішення Суду від 15 липня 1963 року
Federal Republic of Germany v. Commission of the European
Economic Community
ВЄС (ФР) 1963 С. 00269
Об'єднані справи 73 та 74-63
Рішення Суду від 18 лютого 1964 року
NV Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam"
and De Cooperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij G.A.
"Puttershoek" v. Netherlands Minister of Agriculture and Fisheries
Два запити на попередній висновок від: College van Beroep
voor het Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС (ФР) 1964 С. 00003
Справа 1-64
Рішення Суду від 2 липня 1964 року
Glucoseries runies v. Commission of the European Economic
Community
ВЄС (ФР) 1964 С. 00813
Об'єднані справи 90/63 та 91/63
Рішення Суду від 13 листопада 1964 року
Commission of the European Economic Community v. Grand Duchy
of Luxembourg and Kingdom of Belgium
ВЄС (ФР) 1964 С. 01217
Справа 32-64
Рішення Суду від 17 червня 1965 року
Italian Republic v. Commission of the EEC
ВЄС (ФР) 1965 С. 00473
Об'єднані справи 52 та 55-65
Рішення Суду від 16 червня 1966 року
Federal Republic of Germany v. Commission of the EEC
ВЄС (ФР) 1966 С. 00227
Справа 57-65
Рішення Суду від 16 червня 1966 року
Alfons Lutticke GmbH v. Hauptzollamt Sarrelouis
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht des
Saarlandes - Germany
ВЄС (ФР) 1966 С. 00293
Справа 17-67
Рішення Суду від 13 грудня 1967 року
Firma Max Neumann v. Hauptzollamt Hof/Saale
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС (ФР) 1967 С. 00571
Справа 25-67
Рішення Суду від 4 квітня 1968 року
Firma Milch-, Fett- und Eierkontor GmbH v. Hauptzollamt
Saarbrucken
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht des
Saarlandes - Germany
ВЄС (ФР) 1968 С. 00305
Справа 7-68
Рішення Суду від 10 грудня 1968 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС (ФР) 1968 С. 00617
Справа 13-68
Рішення Суду від 19 грудня 1968 року
SpA Salgoil v. Italian Ministry of Foreign Trade, Rome
Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Roma -
Italy
ВЄС (ФР) 1968 С. 00661
Справа 24-68
Рішення Суду від 1 липня 1969 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1969 С. 00193
Об'єднані справи 2 та 3-69
Рішення Суду від 1 липня 1969 року
Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders v. S.A. Ch. Brachfeld
& Sons and Chougol Diamond Co
Запит на попередній висновок від: Vredegerecht Antwerpen (2e
kanton) - Belgium
ВЄС 1969 С. 00211
Справа 38-69
Рішення Суду від 18 лютого 1970 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1970 С. 00047
Справа 40-69
Рішення Суду від 18 лютого 1970 року
Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe v. Firma Paul G. Bollmann
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1970 С. 00069
Справа 69-69
Рішення Суду від 16 червня 1970 року
SA Alcan Aluminium Raeren and others v. Commission of the
European Communities
ВЄС 1970 С. 00385
Справа 72-69
Рішення Суду від 18 червня 1970 року
Hauptzollamt Bremen-Freihafen v. Bremer Handelsgesellschaft
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1970 С. 00427
Справа 74-69
Рішення Суду від 18 червня 1970 року
Hauptzollamt Bremen-Freihafen v. Waren-Import-Gesellschaft
Krohn & Co
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1970 С. 00451
Справа 8-70
Рішення Суду від 18 листопада 1970 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1970 С. 00961
Справа 14-70
Рішення Суду від 8 грудня 1970 року
Deutsche Bakels GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1970 С. 01001
Справа 28-70
Рішення Суду від 8 грудня 1970 року
Kommanditgesellschaft in Firma Otto Witt v. Hauptzollamt
Luneburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1970 С. 01021
Справа 27-70
Рішення Суду від 10 грудня 1970 року
C. W. Edding & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-St. Annen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1970 С. 01035
Справа 33-70
Рішення Суду від 17 грудня 1970 року
SpA SACE v. Finance Minister of the Italian Republic
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Brescia - Italy
ВЄС 1970 С. 01213
Справа 51-70
Рішення Суду від 3 березня 1971 року
Alfons Lutticke GmbH v. Hauptzollamt Passau
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1971 С. 00121
Справа 3-71
Рішення Суду від 17 червня 1971 року
Gebruder Bagusat v. Hauptzollamt Berlin-Packhof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin -
Germany
ВЄС 1971 С. 00577
Справа 12-71
Рішення Суду від 14 липня 1971 року
Gunther Henck v. Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1971 С. 00743
Справа 13-71
Рішення Суду від 14 липня 1971 року
Gunther Henck v. Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1971 С. 00767
Справа 14-71
Рішення Суду від 14 липня 1971 року
Gunther Henck v. Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1971 С. 00779
Справа 18-71
Рішення Суду від 26 жовтня 1971 року
Eunomia di Porro e С. v. Ministry of Education of the Italian
Republic
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Torino - Italy
ВЄС 1971 С. 00811
Справа 30-71
Рішення Суду від 24 листопада 1971 року
Kurt Siemers & Co. v. Hauptzollamt Bad Reichenhall
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1971 С. 00919
Справа 43-71
Рішення Суду від 14 грудня 1971 року
Politi s.a.s. v. Ministry for Finance of the Italian Republic
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Torino - Italy
ВЄС 1971 С. 01039
Справа 21-71
Рішення Суду від 15 грудня 1971 року
Heinrich p. Brodersen Nachf., GmbH & Co. KG, v. Einfuhr- und
Vorratsstelle fur Getreide und Futtermittel
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1971 С. 01069
Справа 77-71
Рішення Суду від 15 грудня 1971 року
Gervais-Danone AG v. Hauptzollamt Munchen-Schwanthalerstrabe
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1971 С. 01127
Справа 36-71
Рішення Суду від 23 березня 1972 року
Gunter Henck v. Hauptzollamt Emden
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1972 С. 00187
Справа 92-71
Рішення Суду від 26 квітня 1972 року
Interfood GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1972 С. 00231
Справа 48-71
Рішення Суду від 13 липня 1972 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1972 С. 00529
Справа 18-72
Рішення Суду від 30 листопада 1972 року
NV Granaria Graaninkoopmaatschappij v. Produktschap voor
Veevoeder
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1972 С. 01163
Справа 29-72
Рішення Суду від 14 грудня 1972 року
S.p.A. Marimex v. Italian Finance Administration
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Trento - Italy
ВЄС 1972 С. 01309
Справа 38-72
Рішення Суду від 14 грудня 1972 року
Arend van de Poll KG v. Hauptzollamt Trier
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-
Pfalz - Germany
ВЄС 1972 С. 01329
Справа 62-72
Рішення Суду від 1 березня 1973 року
Paul G. Bollmann v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1973 С. 00269
Справа 2-73
Рішення Суду від 12 липня 1973 року
Riseria Luigi Geddo v. Ente Nazionale Risi
Запит на попередній висновок від: Pretura di Milano - Italy
ВЄС 1973 С. 00865
Справа 8-73
Рішення Суду від 12 липня 1973 року
Hauptzollamt Bremerhaven v. Massey-Ferguson GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1973 С. 00897
Справа 12-73
Рішення Суду від 9 жовтня 1973 року
Claus W. Muras v. Hauptzollamt Hamburg Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1973 С. 00963
Справа 49-73
Рішення Суду від 7 листопада 1973 року
Herbert Fleischer Import-Export v. Hauptzollamt Flensburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1973 С. 01199
Справа 128-73
Рішення Суду від 22 листопада 1973 року
Past & Co. Kg v. Hauptzollamt Freiburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1973 С. 01277
Справа 149-73
Рішення Суду від 12 грудня 1973 року
Otto Witt KG v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1973 С. 01587
Об'єднані справи 37 та 38-73
Рішення Суду від 13 грудня 1973 року
Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders v. NV Indiamex et
Association de fait De Belder
Запити на попередній висновок від: Arbeidsrechtbank
Antwerpen - Belgium
ВЄС 1973 С. 01609
Справа 183-73
Рішення Суду від 8 травня 1974 року
Osram GmbH v. Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Allemagne
ВЄС 1974 С. 00477
Справа 185-73
Рішення Суду від 29 травня 1974 року
Hauptzollamt Bielefeld v. Offene Handelsgesellschaft in Firma
H.С. Konig
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1974 С. 00607
Справа 192-73
Рішення Суду від 3 липня 1974 року
Van Zuylen freres v. Hag AG
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
ВЄС 1974 С. 00731
Справа 27-74
Рішення Суду від 22 жовтня 1974 року
Demag AG v. Finanzamt Duisburg-Sud
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1974 С. 01037
Справа 51-74
Рішення Суду від 23 січня 1975 року
P.J. van der Hulst's Zonen v. Produktschap voor Siergewassen
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1975 С. 00079
Справа 63-74
Рішення Суду від 26 лютого 1975 року
W. Cadsky SpA v. Istituto nazionale per il Commercio Estero
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Bolzano - Italy
ВЄС 1975 С. 00281
Справа 91-74
Рішення Суду від 10 червня 1975 року
Hauptzollamt Hamburg-Ericus v. Hamburger Import-Kompanie
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1975 С. 00643
Справа 94-74
Рішення Суду від 18 червня 1975 року
Industria Gomma Articoli Vari IGAV v. Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta ENCC
Запит на попередній висновок від: Pretura di Abbiategrasso -
Italy
ВЄС 1975 С. 00699
Справа 21-75
Рішення Суду від 9 липня 1975 року
I. Schroeder KG v. Oberstadtdirektor der Stadt Koln
Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht Koln -
Germany
ВЄС 1975 С. 00905
Справа 28-75
Рішення Суду від 25 вересня 1975 року
Baupla GmbH v. Oberfinanzdirektion Koln
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1975 С. 00989
Справа 35-75
Рішення Суду від 23 жовтня 1975 року
Matisa-Maschinen GmbH v. Hauptzollamt Berlin-Packhof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin -
Germany
ВЄС 1975 С. 01205
Справа 37-75
Рішення Суду від 11 листопада 1975 року
Bagusat KG v. Hauptzollamt Berlin-Packhof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin -
Germany
ВЄС 1975 С. 01339
Справа 38-75
Рішення Суду від 19 листопада 1975 року
Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen v. Inspecteur der
invoerrechten en accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1975 С. 01439
Справа 53-75
Рішення Суду від 10 грудня 1975 року
Belgian State v. Jean Nicolas Vandertaelen and Dirk Leopold
Maes
Запит на попередній висновок від: Hof van Cassatie - Belgium
ВЄС 1975 С. 01647
Справа 87-75
Рішення Суду від 5 лютого 1976 року
Conceria Daniele Bresciani v. Amministrazione Italiana delle
Finanze
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Genova - Italy
ВЄС 1976 С. 00129
Об'єднані справи 98 та 99-75
Рішення Суду від 18 лютого 1976 року
Carstens Keramik GmbH et August Hoff v. Oberfinanzdirektion
Frankfurt am Main
Запити на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1976 С. 00241
Справа 106-75
Рішення Суду від 8 квітня 1976 року
Merkur Aubenhandel GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt
Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1976 С. 00531
Справа 120-75
Рішення Суду (Друга Палата) від 15 червня 1976 року
Walter J. Riemer v. Hauptzollamt Lubeck-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1976 С. 01003
Справа 22-76
Рішення Суду від 22 вересня 1976 року
Import Gadgets Sarl v. LAMP SpA
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Pavia - Italy
ВЄС 1976 С. 01371
Справа 33-76
Рішення Суду від 16 грудня 1976 року
Rewe-Zentralfinanz eG et Rewe-Zentral AG v.
Landwirtschaftskammer fur das Saarland
Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht -
Germany
ВЄС 1976 С. 01989
Справа 38-76
Рішення Суду (Друга Палата) від 16 грудня 1976 року
Industriemetall Luma GmbH v. Hauptzollamt Duisburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1976 С. 02027
Справа 45-76
Рішення Суду від 16 грудня 1976 року
Comet BV v. Produktschap voor Siergewassen
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1976 С. 02043
Справа 46-76
Рішення Суду від 25 січня 1977 року
W. J. G. Bauhuis v. The Netherlands State
Запит на попередній висновок від: Arrondissementsrechtbank's-
Gravenhage - Netherlands
ВЄС 1977 С. 00005
Справа 49-76
Рішення Суду від 26 січня 1977 року
Gesellschaft fur Uberseehandel mbH v. Handelskammer Hamburg
Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht
Hamburg - Germany
ВЄС 1977 С. 00041
Об'єднані справи 69 та 70-76
Рішення Суду від 15 лютого 1977 року
Rolf H. Dittmeyer v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof
References for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof -
Germany
ВЄС 1977 С. 00231
Справа 82-76
Рішення Суду від 17 лютого 1977 року
Farbwerke Hoechst AG v. Hauptzollamt Frankfurt am Main
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1977 С. 00335
Справа 78-76
Рішення Суду від 22 березня 1977 року
Steinike & Weinlig v. Federal Republic of Germany
Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht
Frankfurt am Main - Germany
ВЄС 1977 С. 00595
Справа 86-76
Рішення Суду (Перша Палата) від 23 березня 1977 року
Gervais-Danone AG v. Hauptzollamt Munchen-Mitte
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1977 С. 00619
Справа 77-76
Рішення Суду від 25 травня 1977 року
Entreprise F.lli Gucchi v. Avez S.p.A
Запит на попередній висновок від: Pretura di Abbiategrasso -
Italy
ВЄС 1977 С. 00987
Справа 105-76
Рішення Суду від 25 травня 1977 року
Interzuccheri S.p.A. v. Societa Rezzano e Cavassa
Запит на попередній висновок від: Pretura di Recco - Italy
ВЄС 1977 С. 01029
Справа 108-76
Рішення Суду (Друга Палата) від 26 травня 1977 року
Klockner-Ferromatik GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1977 С. 01047
Справа 89-76
Рішення Суду від 12 липня 1977 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of the
Netherlands
ВЄС 1977 С. 01355
Справа 89-76
Рішення Суду (Перша Палата) від 14 липня 1977 року
Robert Bosch GmbH v. Hauptzollamt Hildesheim
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1977 С. 01473
Справа 23-77
Рішення Суду (Друга Палата) від 27 жовтня 1977 року
Westfalischer Kunstverein v. Hauptzollamt Munster
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munster -
Germany
ВЄС 1977 С. 01985
Справа 38-77
Рішення Суду від 23 листопада 1977 року
Enka BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Arnhem
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1977 С. 02203
Справа 62-77
Рішення Суду (Друга Палата) від 8 грудня 1977 року
Carlsen Verlag GmbH v. Oberfinanzdirektion Koln
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1977 С. 02343
Справа 60-77
Рішення Суду (Перша Палата) від 15 грудня 1977 року
Fritz Fuss KG, Elektrotechnische Fabrik v.
Oberfinanzdirektion de Munich
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1977 С. 02453
Справа 63-77
Рішення Суду (Перша Палата) від 15 грудня 1977 року
Firma Ludwig Poppe v. Oberfinanzdirektion de Cologne
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1977 С. 02473
Справа 72/77
Рішення Суду (Перша Палата) від 2 лютого 1978 року
Universiteitskliniek, Utrecht, v. Inspecteur der
Invoerrechten en Accijnzen, Utrecht
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1978 С. 00189
Справа 111/77
Рішення Суду (Друга Палата) від 9 березня 1978 року
Bleiindustrie KG, formerly Jung & Lindig v. Hauptzollamt
Hamburg-Waltershof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1978 С. 00659
Справа 104/77
Рішення Суду (Перша Палата) від 16 березня 1978 року
Wolfgang Oehlschlager v. Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1978 С. 00791
Справа 135/77
Рішення Суду (Перша Палата) від 16 березня 1978 року
Robert Bosch GmbH v. Hauptzollamt Hildesheim
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1978 С. 00855
Об'єднані справи 80 та 81/77
Рішення Суду від 20 квітня 1978 року
Societe Les Commissionnaires Reunis SARL v. Receveur des
douanes; SARL Les fils de Henri Ramel v. Receveur des douanes
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de
Bourg-en-Bresse - France
ВЄС 1978 С. 00927
Справа 90/77
Рішення Суду від 27 квітня 1978 року
Hellmut Stimming KG v. Commission of the European Communities
ВЄС 1978 С. 00995
Справа 70/77
Рішення Суду від 28 червня 1978 року
Simmenthal SpA v. Amministrazopme delle Finanze dello Stato
Запит на попередній висновок від: Pretura di Alessandria -
Italy
ВЄС 1978 С. 01453
Справа 142/77
Рішення Суду від 29 червня 1978 року
Statens Kontrol med oedle Metaller v. Preben Larsen; Flemming
Kjerulff v. Statens Kontrol med oedle Metaller
Запит на попередній висновок від: Kobenhavns Byret - Denmark
ВЄС 1978 С. 01543
Справа 5/78
Рішення Суду (Друга Палата) від 4 липня 1978 року
Milchfutter GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt de Gronau
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munster -
Germany
ВЄС 1978 С. 01597
Справа 27/78
Рішення Суду від 3 жовтня 1978 року
Amministrazione delle Finanze dello Stato v. the Rasham
undertaking
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1978 С. 01761
Справа 148/77
Рішення Суду від 10 жовтня 1978 року
H. Hansen jun. & O. С. Balle GmbH & Co. v. Hauptzollamt de
Flensburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1978 С. 01787
Справа 34/78
Рішення Суду від 31 січня 1979 року
Yoshida Nederland BV v. Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Friesland
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1979 С. 00115
Справа 114/78
Рішення Суду від 31 січня 1979 року
Yoshida GmbH v. Industrie- und Handelskammer Kassel
Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht Kassel -
Germany
ВЄС 1979 С. 00151
Справа 158/78
Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1979 року
P. Biegi v. Hauptzollamt Bochum
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munster -
Germany
ВЄС 1979 С. 01103
Справа 222/78
Рішення Суду від 28 березня 1979 року
ICAP v. Walter Beneventi
Запит на попередній висновок від: Pretura di Reggio Emilia -
Italy
ВЄС 1979 С. 01163
Справа 137/78
Рішення Суду (Перша Палата) від 2 травня 1979 року
Henningsen Food Inc. and others v. Produktschap voor Pluimvee
en Eieren
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1979 С. 01707
Справа 165/78
Рішення Суду (Друга Палата) від 29 травня 1979 року
IMCO - J. Michaelis GmbH & Co. v. Oberfinanzdirektion de
Berlin
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1979 С. 01837
Справа 132/78
Рішення Суду (Перша Палата) від 31 травня 1979 року
SARL Denkavit Loire v. Etat francais, administration des
douanes
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de
Lille - France
ВЄС 1979 С. 01923
Справа 183/78
Рішення Суду (Перша Палата) від 31 травня 1979 року
Firma Hans Peter Galster v. Hauptzollamt Hambourg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1979 С. 02003
Справа 177/78
Рішення Суду від 26 червня 1979 року
Pigs and Bacon Commission v. Mc Carren and Company Limited
Запит на попередній висновок від: High Court - Ireland
ВЄС 1979 С. 02161
Справа 160/78
Рішення Суду (Друга Палата) від 28 червня 1979 року
Intercontinentale Fleischhandelsgesellschaft mbH & Co. KG v.
Hauptzollamt Munchen-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1979 С. 02259
Справа 232/78
Рішення Суду від 25 вересня 1979 року
Commission of the European Communities v. French Republic
ВЄС 1979 С. 02729
Справа 11/79
Рішення Суду (Перша Палата) від 4 жовтня 1979 року
J. Cleton en Co. BV v. Inspecteur des droits d'entree et
accises a Rotterdam
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1979 С. 03069
Справа 159/78
Рішення Суду від 25 жовтня 1979 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1979 С. 03247
Справа 251/78
Рішення Суду від 8 листопада 1979 року
Firma Denkavit Futtermittel GmbH v. Minister fur Ernahung,
Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen
Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht
Munster - Germany
ВЄС 1979 С. 03369
Справа 38/79
Рішення Суду від 5 березня 1980
Butter- und Eier-Zentrale Nordmark eG v. Hauptzollamt
Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1980 С. 00643
Справа 35/79
Рішення Суду від 23 січня 1980 року
SpA Grosoli and others v. Ministry of Foreign Trade and
others
Запит на попередній висновок від: Tribunale amministrativo
regionale del Lazio - Italy
ВЄС 1980 С. 00177
Справа 84/79
Рішення Суду (Друга Палата) від 14 лютого 1980 року
Richard Meyer-Uetze KG v. Hauptzollamt Bad Reichenhall
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1980 С. 00291
Справа 54/79
Рішення Суду від 26 лютого 1980 року
Firma Hako-Schuh Dietrich Bahner v. Hauptzollamt de Frankfurt
am Main-Ost
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1980 С. 00311
Справа 111/79
Рішення Суду від 13 березня 1980 року
SA Caterpillar Overseas v. Belgian State
Запит на попередній висновок від: Tribunal de premiere
instance de Bruxelles - Belgium
ВЄС 1980 С. 00773
Справа 124/79
Рішення Суду (Друга Палата) від 13 березня 1980 року
J.A. van Walsum BV v. Produktschap voor Vee en Vlees
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1980 С. 00813
Об'єднані справи 87, 112 та 113/79
Рішення Суду (Третя Палата) від 20 березня 1980 року
Gebruder Bagusat KG v. Hauptzollamt Berlin-Packhof;
Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie mbH v.
Hauptzollamt Hamburg-Waltershof and Hauptzollamt Bad Reichenhall
Запити на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1980 С. 01159
Справа 61/79
Рішення Суду від 27 березня 1980 року
Amministrazione delle finanze dello Stato v. Denkavit
italiana Srl
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Milano - Italy
ВЄС 1980 С. 01205
Справа 65/79
Рішення Суду від 24 квітня 1980 року
Procureur de la Republique v. Rene Chatain
Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance
de Nanterre - France
ВЄС 1980 С. 01345
Справа 788/79
Рішення Суду (Друга Палата) від 26 червня 1980
Criminal proceedings against Herbert Gilli and Paul Andres
Запит на попередній висновок від: Pretura di Bolzano - Italy
ВЄС 1980 С. 02071
Справа 811/79
Рішення Суду (Третя Палата) від 10 липня 1980 року
Amministrazione delle finanze dello Stato v. Ariete SpA
Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Torino -
Italy
ВЄС 1980 С. 02545
Справа 826/79
Рішення Суду (Третя Палата) від 10 липня 1980 року
Amministrazione delle finanze dello Stato v. Sas Mediterranea
importazione, rappresentanze, esportazione, commercio (MIRECO)
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1980 С. 02559
Справа 798/79
Рішення Суду (Перша Палата) від 11 липня 1980 року
Hauptzollamt Koln-Rheinau v. Chem-Tec
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1980 С. 02639
Справа 795/79
Рішення Суду (Перша Палата) від 18 вересня 1980 року
Handelsmaatschappij Pesch & Co. BV v. Hoofdproduktschap voor
Akkerbouwprodukten
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1980 С. 02705
Справа 816/79
Рішення Суду (Друга Палата) від 16 жовтня 1980 року
Klaus Mecke & Co. v. Hauptzollamt Bremen-Ost
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen -
Germany
ВЄС 1980 С. 03029
Об'єднані справи 824/79 та 825/79
Рішення Суду (Друга Палата) від 16 жовтня 1980 року
Sas Prodotti Alimentari Folci v. Amministrazione delle
finanze dello Stato
References for a preliminary ruling: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1980 С. 03053
Справа 54/80
Рішення Суду (Друга Палата) від 4 грудня 1980 року
Procureur de la Republique v. Samuel Wilner
Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance
de Paris - France
ВЄС 1980 С. 03673
Справа 827/79
Рішення Суду (Друга Палата) від 11 грудня 1980 року
Administration des finances v. Entreprise Ciro Acampora
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1980 С. 03731
Справа 32/80
Рішення Суду від 28 січня 1981 року
Criminal proceedings against J.A.W.M.J. Kortmann
Запит на попередній висновок від: Arrondissementsrechtbank
Roermond - Netherlands
ВЄС 1981 С. 00251
Справа 98/79
Рішення Суду від 5 березня 1980 року
Josette Pecastaing v. Belgian State
Запит на попередній висновок від: Tribunal de premiere
instance de Liege - Belgium
ВЄС 1980 С. 00691
Справа 50/80
Рішення Суду (Перша Палата) від 5 лютого 1981 року
Joszef Horvath v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1981 С. 00385
Об'єднані справи 36 та 71/80
Рішення Суду від 10 березня 1981 року
Irish Creamery Milk Suppliers Association and others v.
Government of Ireland and others; Martin Doyle and others v. An
Taoiseach and others
Запити на попередній висновок від: High Court - Ireland
ВЄС 1981 С. 00735
Справа 61/80
Рішення Суду від 25 березня 1981 року
Cooperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek v. Commission of
the European Communities
ВЄС 1981 С. 00851
Справа 114/80
Рішення Суду (Друга Палата) від 26 березня 1981 року
Dr. Ritter GmbH & Co. v. Oberfinanzdirektion Hamburg
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1981 С. 00895
Справа 132/80
Рішення Суду від 7 квітня 1981 року
NV United Foods and PVBA Aug. Van den Abeele v. Belgian State
Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg
Brugge - Belgium
ВЄС 1981 С. 00995
Справа 160/80
Рішення Суду (Друга Палата) від 2 липня 1981 року
Smuling-De Leeuw BV v. Inspecteur der Invoerrechten en
Accijnzen, de Rotterdam
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1981 С. 01767
Справа 158/80
Рішення Суду від 7 липня 1981 року
Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH et Rewe-Markt Steffen v.
Hauptzollamt Kiel
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1981 С. 01805
Справа 170/80
Рішення Суду (Третя Палата) від 8 липня 1981 року
Einkaufsgesellschaft der Deutschen Konservenindustrie GmbH v.
Hauptzollamt Bad Reichenhall
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1981 С. 01865
Справа 169/80
Рішення Суду (Третя Палата) від 9 липня 1981 року
Administration des douanes v. Societe anonyme Gondrand Freres
and Societe anonyme Garancini
Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - France
ВЄС 1981 С. 01931
Справа 205/80
Рішення Суду (Друга Палата) від 14 липня 1981 року
ELBA Elektroapparate- und Maschinenbau Walter Goettmann KG v.
Hauptzollamt Berlin-Packhof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin -
Germany
ВЄС 1981 С. 02097
Справа 159/80
Рішення Суду (Перша Палата) від 16 липня 1981 року
Ludwig Wunsche & Co. KG v. Bundesanstalt fur
landwirtschaftliche Marktordnung
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1981 С. 02161
Справа 196/80
Рішення Суду (Перша Палата) від 1 жовтня 1981 року
Anglo-Irish Meat Company Limited v. Minister for Agriculture
Запит на попередній висновок від: High Court - Ireland
ВЄС 1981 С. 02263
Справа 122/80
Рішення Суду (Третя Палата) від 19 листопада 1981 року
Analog Devices GmbH v. Hauptzollamt Munchen-Mitte and
Hauptzollamt Munchen-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1981 С. 02781
Справа 64/81
Рішення Суду (Третя Палата) від 14 січня 1982 року
Nicolaus Corman & Fils SA v. Hauptzollamt Gronau
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munster -
Germany
ВЄС 1982 С. 00013
Справа 248/80
Рішення Суду від 3 лютого 1982 року
Kommanditgesellschaft in Firma Gebruder Glunz v. Hauptzollamt
Hamburg-Waltershof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1982 С. 00197
Справа 278/80
Рішення Суду (Друга Палата) від 11 лютого 1982 року
Chem-Tec B.H. Naujoks v. Hauptzollamt Koblenz
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1982 С. 00439
Справа 129/81
Рішення Суду (Третя Палата) від 11 березня 1982 року
Fratelli Fancon v. Societa Industriale Agricole Tresse (SIAT)
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1982 С. 00967
Справа 17/81
Рішення Суду (Перша Палата) від 29 квітня 1982 року
Pabst & Richarz KG v. Hauptzollamt Oldenburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1982 С. 01331
Справа 49/81
Рішення Суду (Перша Палата) від 27 травня 1982 року
Paul Kaders GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1982 С. 01917
Справа 50/81
Рішення Суду (Перша Палата) від 27 травня 1982 року
Paul Kaders GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1982 С. 01941
Справа 231/81
Рішення Суду (Третя Палата) від 10 червня 1982 року
Hauptzollamt Wurzburg v. H. Weidenmann GmbH & Co
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1982 С. 02259
Справа 145/81
Рішення Суду (Друга Палата) від 1 липня 1982 року
Hauptzollamt Hamburg-Jonas v. Ludwig Wunsche & Co
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1982 С. 02493
Об'єднані справи 208 та 209/81
Рішення Суду (Перша Палата) від 1 липня 1982 року
Palte & Haentjens BV v. Inspecteur der Invoerrechten en
Accijnzen, Rotterdam
Запити на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1982 С. 02511
Справа 106/81
Рішення Суду від 15 вересня 1982 року
Julius Kind KG v. European Economic Community
ВЄС 1982 С. 02885
Справа 237/81
Рішення Суду (Друга Палата) від 23 вересня 1982 року
Almadent Dental-Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH v.
Hauptzollamt Mainz
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-
Pfalz - Germany
ВЄС 1982 С. 02981
Справа 295/81
Рішення Суду (Друга Палата) від 30 вересня 1982 року
International Flavors & Fragrances IFF (Deutschland) GmbH v.
Hauptzollamt Bad Reichenhall
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1982 С. 03239
Справа 317/81
Рішення Суду (Друга Палата) від 30 вересня 1982 року
Howe & Bainbridge BV v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1982 С. 03257
Справа 37/82
Рішення Суду (Третя Палата) від 6 жовтня 1982 року
Nederlandsch Bevrachtingskantoor BV v. Inspecteur der
Invoerrechten en Accijnzen a Amsterdam
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1982 С. 03481
Справа 234/81
Рішення Суду (Перша Палата) від 7 жовтня 1982 року
E.I. Du Pont de Nemours Inc. and Dewfield (an unlimited
company trading as C.D. (UK)) v. Commissioners of Customs and
Excise
Запит на попередній висновок від: High Court of Justice,
Queen's Bench Division - United Kingdom
ВЄС 1982 С. 03515
Об'єднані справи 213 до 215/81
Рішення Суду від 13 жовтня 1982 року
Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will, Trawako,
Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co., and Gedelfi, Grobeinkauf
GmbH & Co., v. Bundesanstalt fur landwirtschaftliche Marktordnung
References for a preliminary ruling: Hessischer
Verwaltungsgerichtshof - Germany
ВЄС 1982 С. 03583
Справа 221/81
Рішення Суду від 26 жовтня 1982 року
Wilfried Wolf v. Hauptzollamt Dusseldorf
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1982 С. 03681
Справа 240/81
Рішення Суду від 26 жовтня 1982 року
Senta Einberger v. Hauptzollamt Freiburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1982 С. 03699
Справа 47/82
Рішення Суду (Друга Палата) від 11 листопада 1982 року
Gebroeders Vismans BV v. Inspecteur der Invoerrechten en
Accijnzen, Rotterdam
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1982 С. 03983
Справа 39/82
Рішення Суду (Третя Палата) від 12 січня 1983 року
Andreas Matthias Donner v. Netherlands State
Запит на попередній висновок від:
Kantongerecht's-Gravenhage - Netherlands
ВЄС 1983 С. 00019
Справа 130/82
Рішення Суду (Друга Палата) від 10 лютого 1983 року
Naamloze vennootschap Farr Company v. Belgian State
Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen - Belgium
ВЄС 1983 С. 00327
Справа 294/81
Рішення Суду (Друга Палата) від 17 березня 1983 року
Control Data Belgium NV SA v. Commission of the European
Communities
ВЄС 1983 С. 00911
Справа 175/82
Рішення Суду (Перша Палата) від 17 березня 1983 року
Hans Dinter GmbH v. Hauptzollamt Koln-Deutz
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1983 С. 00969
Справа 162/82
Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 березня 1983 року
Criminal proceedings against Paul Cousin and others
Запит на попередній висновок від: Tribunal de police de
Strasbourg - France
ВЄС 1983 С. 01101
Справа 49/82
Рішення Суду від 20 квітня 1983 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of the
Netherlands
ВЄС 1983 С. 01195
Справа 132/82
Рішення Суду від 17 травня 1983 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium
ВЄС 1983 С. 01649
Справа 133/82
Рішення Суду від 17 травня 1983 року
Commission of the European Communities v. Grand-Duchy of
Luxembourg
ВЄС 1983 С. 01669
Справа 192/82
Рішення Суду (Друга Палата) від 19 травня 1983 року
Kaffee-Contor Bremen GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt
Bremen-Nord
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen -
Germany
ВЄС 1983 С. 01769
Справа 216/82
Рішення Суду від 27 вересня 1983 року
Universitat Hamburg v. Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1983 С. 02771
Об'єднані справи 186 та 187/82
Рішення Суду (Четверта Палата) від 5 жовтня 1983 року
Ministero delle Finanze v. Esercizio Magazzini Generali SpA
and Mellina Agosta Srl
Запити на попередній висновок від: Corte d'appello di
Catania - Italy
ВЄС 1983 С. 02951
Об'єднані справи 2/82, 3/82 та 4/82
Рішення Суду (Друга Палата) від 6 жовтня 1983 року
SA Delhaize Freres "Le Lion" and others v. Belgian State
Запити на попередній висновок від: Tribunal de premiere
instance de Bruxelles - Belgium
ВЄС 1983 С. 02973
Справа 289/82
Рішення Суду (Друга Палата) від 6 жовтня 1983 року
Lohmann GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1983 С. 03025
Справа 321/82
Рішення Суду (Перша Палата) від 27 жовтня 1983 року
Volkswagenwerk AG v. Hauptzollamt Braunschweig
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1983 С. 03355
Справа 158/82
Рішення Суду від 9 листопада 1983 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of Denmark
ВЄС 1983 С. 03573
Справа 199/82
Рішення Суду від 9 листопада 1983 року
Amministrazione delle Finanze dello Stato v. SpA San Giorgio
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Trento - Italy
ВЄС 1983 С. 03595
Справа 300/82
Рішення Суду (Друга Палата) від 10 листопада 1983 року
Gesamthochschule Essen v. Hauptzollamt Dusseldorf
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1983 С. 03643
Справа 218/82
Рішення Суду від 13 грудня 1983 року
Commission of the European Communities v. Council of the
European Communities
ВЄС 1983 С. 04063
Справа 327/82
Рішення Суду (П'ята Палата) від 18 січня 1984 року
Ekro BV Vee- en Vleeshandel v. Produktschap voor Vee en Vlees
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1984 С. 00107
Справа 45/83
Рішення Суду (Друга Палата) від 26 січня 1984 року
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen v. Hauptzollamt
Munchen-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1984 С. 00267
Справа 7/83
Рішення Суду (Третя Палата) від 9 лютого 1984 року
Ospig Textilgesellschaft KG W. Ahlers v. Hauptzollamt
Bremen-Ost
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen-Ost -
Germany
ВЄС 1984 С. 00609
Справа 60/83
Рішення Суду (Перша Палата) від 9 лютого 1984 року
Metro International Kommanditgesellschaft v.
Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1984 С. 00671
Справа 278/82
Рішення Суду від 14 лютого 1984 року
Rewe-Handelsgesellschaft Nord mbH and Rewe-Markt Herbert
Kureit v. Hauptzollamter Flensburg, Itzehoe and Lubeck-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1984 С. 00721
Справа 325/82
Рішення Суду від 14 лютого 1984 року
Commission of the European Communities v. Federal Republic of
Germany
ВЄС 1984 С. 00777
Справа 46/83
Рішення Суду (Перша Палата) від 16 лютого 1984 року
Gerlach & Co. BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1984 С. 00841
Справа 337/82
Рішення Суду від 21 лютого 1984 року
St. Nikolaus Brennerei und Likorfabrik, Gustav Kniepf-Melde
GmbH v. Hauptzollamt Krefeld
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1984 С. 01051
Справа 93/83
Рішення Суду (Третя Палата) від 23 лютого 1984 року
Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbes eG (Zentrag) v.
Hauptzollamt Bochum
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1984 С. 01095
Справа 77/83
Рішення Суду (Перша Палата) від 29 лютого 1984 року
Srl CILFIT and others and Lanificio di Gavardo SpA v.
Ministero della sanita
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1984 С. 01257
Справа 314/82
Рішення Суду від 20 березня 1984 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium
ВЄС 1984 С. 01543
Справа 92/83
Рішення Суду (Перша Палата) від 22 березня 1984 року
3M Deutschland GmbH v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1984 С. 01587
Справа 298/82
Рішення Суду (Перша Палата) від 5 квітня 1984 року
Gustav Schickedanz KG v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am
Main
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1984 С. 01829
Справа 105/83
Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 травня 1984 року
Pakvries BV v. Minister for Agriculture and Fisheries
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1984 С. 02101
Справа 36/83
Рішення Суду від 28 червня 1984 року
Mabanaft GmbH v. Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1984 С. 02497
Справа 185/83
Рішення Суду (Друга Палата) від 25 жовтня 1984 року
Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der
Rijksuniversiteit te Groningen v. Inspecteur der Invoerrechten en
Accijnzen te Groningen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1984 С. 03623
Об'єднані справи 98/83 та 230/83
Рішення Суду (Перша Палата) від 13 листопада 1984 року
Van Gend & Loos NV and Expeditiebedrijf Wim Bosman BV v.
Commission of the European Communities
ВЄС 1984 С. 03763
Справа 283/83
Рішення Суду (Перша Палата) від 13 листопада 1984 року
Firma A. Racke v. Hauptzollamt Mainz
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-
Pfalz - Germany
ВЄС 1984 С. 03791
Справа 236/83
Рішення Суду (Друга Палата) від 15 листопада 1984 року
University of Hamburg v. Hauptzollamt Munchen-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1984 С. 03849
Справа 99/83
Рішення Суду (Четверта Палата) від 27 листопада 1984 року
Claudio Fioravanti v. Amministrazione delle finanze dello
Stato
Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di
Brescia - Italy
ВЄС 1984 С. 03939
Справа 234/83
Рішення Суду (Друга Палата) від 29 січня 1985 року
Gesamthochschule Duisburg v. Hauptzollamt Munchen - Mitte
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1985 С. 00327
Справа 40/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 14 лютого 1985 року
Casteels PVBA v. Commission of the European Communities
ВЄС 1985 С. 00667
Справа 6/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 7 березня 1985 року
Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Frankfurt am Main -
Flughafen
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1985 С. 00759
Справа 30/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 7 березня 1985 року
Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Frankfurt am Main -
Flughafen
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1985 С. 00771
Справа 32/84
Рішення Суду (Перша Палата) від 7 березня 1985 року
Van Gend & Loos NV v. Inspecteur der Invoerrechten en
Accijnzen, a Enschede
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1985 С. 00779
Справа 54/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 21 березня 1985 року
Michael Paul v. Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1985 С. 00915
Справа 4/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 27 березня 1985 року
Johann-Wolfgang-Goethe-Universitat v. Hauptzollamt Frankfurt
am Main - Flughafen
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1985 С. 00991
Справа 100/84
Рішення Суду від 28 березня 1985 року
Commission of the European Communities v. United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
ВЄС 1985 С. 01169
Справа 81/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 2 травня 1985 року
Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt fur Luft- und
Raumfahrt e.V. v. Hauptzollamt Stuttgart-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1985 С. 01277
Справа 155/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 15 травня 1985 року
Reinhard Onnasch v. Hauptzollamt Berlin - Packhof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin -
Germany
ВЄС 1985 С. 01449
Справа 51/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 4 липня 1985 року
Land Niedersachsen v. Hauptzollamt Friedrichshafen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1985 С. 02191
Справа 167/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 4 липня 1985 року
Hauptzollamt Bremen - Freihafen v. J. Henr. Drunert
Holzimport
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1985 С. 02235
Справа 166/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 26 вересня 1985 року
Thomasdunger GmbH v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1985 С. 03001
Справа 249/84
Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 жовтня 1985 року
Ministere public and Ministry of Finance v. Venceslas Profant
Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Bruxelles -
Belgium
ВЄС 1985 С. 03237
Справа 163/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 7 жовтня 1985 року
Hauptzollamt Hannover v. Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1985 С. 03299
Справа 199/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 7 жовтня 1985 року
Procuratore della repubblica v. Tiziano Migliorini and Tibor
Tiburzio Fischl
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1985 С. 03317
Справа 223/84
Рішення Суду (Друга Палата) від 7 жовтня 1985 року
Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH v. Oberfinanzdirektion
Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1985 С. 03335
Справа 200/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 10 жовтня 1985 року
Erika Daiber v. Hauptzollamt Reutlingen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1985 С. 03363
Справа 252/84
Рішення Суду (Третя Палата) від 10 жовтня 1985 року
Collector Guns GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Koblenz
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Rheinland-
Pfalz - Germany
ВЄС 1985 С. 03387
Справа 227/84
Рішення Суду (Перша Палата) від 14 листопада 1985 року
Texas Instruments Deutschland GmbH v. Hauptzollamt Munchen -
Mitte
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1985 С. 03639
Справа 290/84
Рішення Суду (Четверта Палата) від 10 грудня 1985 року
Hauptzollamt Schweinfurt v. Mainfrucht Obstverwertung GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1985 С. 03909
Справа 214/84
Рішення Суду (Перша Палата) від 12 грудня 1985 року
Stinnes AG v. Hauptzollamt Kassel
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1985 С. 04045
Справа 65/85
Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 лютого 1986 року
Hauptzollamt Hamburg - Ericus v. Van Houten International
GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1986 С. 00447
Справа 38/85
Рішення Суду (Третя Палата) від 27 лютого 1986 року
Bienengrber & Co. v. Hauptzollamt Hamburg - Jonas
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1986 С. 00811
Справа 57/85
Рішення Суду (Третя Палата) від 27 лютого 1986 року
Senelco GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1986 С. 00821
Справа 58/85
Рішення Суду (Третя Палата) від 18 березня 1986 року
Ethicon GmbH v. Hauptzollamt Itzehoe
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1986 С. 01131
Справа 156/85
Рішення Суду (Друга Палата) від 7 травня 1986 року
Procureur de la Republique v. Perles Eurotool and others
Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance
de Mulhouse - France
ВЄС 1986 С. 01595
Справа 183/85
Рішення Суду (Третя Палата) від 12 червня 1986 року
Hauptzollamt Itzehoe v. H. J. Repenning GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1986 С. 01873
Справа 203/85
Рішення Суду (Третя Палата) від 26 червня 1986 року
Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Frankfurt am Main -
Flughafen
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1986 С. 02049
Справа 222/85
Рішення Суду (Четверта Палата) від 10 липня 1986 року
Hauptzollamt Osnabruck v. Kleiderwerke Hela Lampe GmbH & Co.
KG
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1986 С. 02449
Справа 385/85
Рішення Суду (Третя Палата) від 8 жовтня 1986 року
S. R. Industries v. Administration des douanes
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de
Bethune - France
ВЄС 1986 С. 02929
Справа 13/84
Рішення Суду (Перша Палата) від 21 січня 1987 року
Control Data Belgium Inc. v. Commission of the European
Communities
ВЄС 1987 С. 00275
Справа 193/85
Рішення Суду від 7 травня 1987 року
Cooperativa Co-Frutta Srl v. Amministrazione delle finanze
dello Stato
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Milano - Italy
ВЄС 1987 С. 02085
Справа 42/86
Рішення Суду (Друга Палата) від 8 грудня 1987 року
Directeur general des douanes et droits indirects
v. Artimport and others
Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - France
ВЄС 1987 С. 04817
Справа 164/86
Рішення Суду (Друга Палата) від 10 грудня 1987 року
Universitat Bielefeld v. Hauptzollamt Gieben
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1987 С. 04973
Справа 232/86
Рішення Суду (Друга Палата) від 10 грудня 1987 року
Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Berlin-Packhof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin -
Germany
ВЄС 1987 С. 05025
Справа 141/86
Рішення Суду (Четверта Палата) від 19 січня 1988 року
The Queen v. H. M. Customs and Excise ex parte Imperial
Tobacco Ltd
Запит на попередній висновок від: High Court of Justice,
Queen's Bench Division - United Kingdom
ВЄС 1988 С. 00057
Справа 321/86
Рішення Суду (Четверта Палата) від 8 березня 1988 року
A. Topfer & Co. GmbH v. Hauptzollamt Hildesheim
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1988 С. 01517
Справа 43/87
Рішення Суду (Третя Палата) від 8 березня 1988 року
Nicolet Instrument GmbH v. Hauptzollamt Frankfurt am
Main-Flughafen
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1988 С. 01557
Справа 104/86
Рішення Суду від 24 березня 1988 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1988 С. 01799
Справа 74/87
Рішення Суду (Четверта Палата) від 31 травня 1988 року
D. Goerrig GmbH v. Hauptzollamt Geldern
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1988 С. 02771
Справа 29/87
Рішення Суду (Друга Палата) від 14 червня 1988
Dansk Denkavit ApS v. Danish Ministry of Agriculture
Запит на попередній висновок від: Ostre Landsret - Denmark
ВЄС 1988 С. 02965
Справа 253/87
Рішення Суду (Перша Палата) від 21 червня 1988 року
Sportex GmbH & Co. v. Oberfinanzdirektion Hamburg
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1988 С. 03351
Справа 190/87
Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 вересня 1988 року
Oberkreisdirektor des Kreises, Borken and Vertreter des
offentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht fur das Land
Nordrhein-Westfalen v. Handelsonderneming Moormann BV
Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht -
Germany
ВЄС 1988 С. 04689
Справа 252/87
Рішення Суду (Шоста Палата) від 20 вересня 1988 року
Hauptzollamt Hamburg-St. Annen v. Wilhelm Kiwall KG
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1988 С. 04753
Справа 268/87
Рішення Суду (Четверта Палата) від 22 вересня 1988 року
Cargill BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1988 С. 05151
Справа 18/87
Рішення Суду від 27 вересня 1988 року
Commission of the European Communities v. Federal Republic of
Germany
ВЄС 1988 С. 05427
Справа 165/87
Рішення Суду від 27 вересня 1988 року
Commission of the European Communities v. Council of the
European Communities
ВЄС 1988 С. 05545
Справа 357/87
Рішення Суду (Друга Палата) від 5 жовтня 1988 року
Firme Albert Schmid v. Hauptzollamt Stuttgart-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1988 С. 06239
Справа 291/87
Рішення Суду (Друга Палата) від 14 грудня 1988 року
Volker Huber v. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Flughafen
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1988 С. 06449
Справа 234/87
Рішення Суду (Четверта Палата) від 20 січня 1989 року
Casio Computer Co. GmbH Deutschland v. Oberfinanzdirektion
Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1989 С. 00063
Об'єднані справи 92 та 93/87
Рішення Суду від 22 лютого 1989 року
Commission of the European Communities v. French Republic and
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ВЄС 1989 С. 00405
Справа 245/87
Рішення Суду (Перша Палата) від 28 лютого 1989 року
Blaupunkt-Werke GmbH v. Oberfinanzdirektion Berlin
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1989 С. 00573
Справа 19/88
Рішення Суду (Перша Палата) від 28 лютого 1989 року
International Container et Transport (ICT) and BFI
Electronique SA v. Direction Generale des Douanes et Droits
Indirects de Roissy
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance
d'Aulnay-sous-Bois - France
ВЄС 1989 С. 00577
Справа 303/87
Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 березня 1989 року
Universitat Stuttgart v. Hauptzollamt Stuttgart-Ost
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1989 С. 00705
Case 378/87
Рішення Суду (Третя Палата) від 23 травня 1989 року
Top Hit Holzvertrieb GmbH v. Commission of the European
Communities
ВЄС 1989 С. 01359
Справа 40/88
Рішення Суду (Друга Палата) від 25 травня 1989 року
Paul F. Weber (in liquidation) v. Milchwerke
Paderborn-Rimbeck eG
Запит на попередній висновок від: Landgericht Paderborn -
Germany
ВЄС 1989 С. 01395
Справа 340/87
Рішення Суду від 30 травня 1989 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1989 С. 01483
Справа 164/88
Рішення Суду (Перша Палата) від 28 червня 1989 року
Ministere public v. J.-P. M. Rispal and others
Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance
de Paris - France
ВЄС 1989 С. 02041
Справа 22/88
Рішення Суду (Шоста Палата) від 29 червня 1989 року
Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV and Gijs van
der Kolk - Douane Expediteur BV v. Minister van Landbouw en
Visserij
Запит на попередній висновок від: College van Beroep voor het
Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1989 С. 02049
Справа 170/88
Рішення Суду (Друга Палата) від 11 липня 1989 року
Ford Espana SA v. Estado espanol
Запит на попередній висновок від: Audiencia Territorial de
Valencia - Spain
ВЄС 1989 С. 02305
Справа 214/88
Рішення Суду (Третя Палата) від 13 липня 1989 року
Amministrazione delle finanze dello Stato v. Societa Politi
& Co. Srl
Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di
Venezia - Italy
ВЄС 1989 С. 02785
Об'єднані справи 248/88, 254 до 258/88, 309/88 та 316/88
Рішення Суду (Друга Палата) від 13 липня 1989 року
Chimica del Friuli SpA and others v. Amministrazione delle
finanze dello Stato
Запити на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Venezia - Italy
ВЄС 1989 С. 02837
Справа 37/88
Рішення Суду (Четверта Палата) від 27 вересня 1989 року
Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr. Hubers GmbH & Co. KG v.
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1989 С. 03013
Справа С-26/88
Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 грудня 1989 року
Brother International GmbH v. Hauptzollamt Gieben
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1989 С. 04253
Справа С-1/89
Рішення Суду (Друга Палата) від 13 грудня 1989 року
Ingrid Raab v. Hauptzollamt Berlin-Packhof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Berlin -
Germany
ВЄС 1989 С. 04423
Справа С-233/88
Рішення Суду (П'ята Палата) від 8 лютого 1990 року
Gijs van de Kolk-Douane Expediteur BV v. Inspecteur der
Invoerrechten en accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1990 С. I-00265
Справа С-117/88
Рішення Суду (Четверта Палата) від 7 березня 1990 року
Trend-Moden Textilhandels GmbH Contre Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1990 С. I-00631
Об'єднані справи С-153/88, С-154/88, С-155/88, С-156/88 та
С157/88
Рішення Суду (Четверта Палата) від 7 березня 1990 року
Ministere public v. Gerard Fauque and others
Запити на попередній висновок від: Tribunal de grande
instance de Nanterre et Cour d'appel de Versailles - France
ВЄС 1990 С. I-00649
Справа С-137/89
Рішення Суду від 14 березня 1990 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1990 С. I-00847
Справа С-83/89
Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 березня 1990 року
Openbaar Ministerie and the Minister for Finance v. Vincent
Houben
Запит на попередній висновок від: Hof van Beroep te
Antwerpen - Belgium
ВЄС 1990 С. I-01161
Справа С-219/88
Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року
Malt GmbH v. Hauptzollamt Dusseldorf
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1990 С. I-01481
Справа С-344/88
Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 1990 року
Erich Wittmann GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Nurnberg-Furth
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1990 С. I-01505
Справа С-111/89
Рішення Суду (Перша Палата) від 2 травня 1990 року
Staat der Nederlanden v. p. Bakker Hillegom BV
Запит на попередній висновок від: Hoge Raad - Netherlands
ВЄС 1990 С. I-01735
Справа С-66/89
Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 травня 1990 року
Directeur general des douanes et des droits indirects v.
Powerex-Europe
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance du
Mans - France
ВЄС 1990 С. I-01959
Справа С-11/89
Рішення Суду (Перша Палата) від 6 червня 1990 року
Unifert Handels GmbH v. Hauptzollamt Munster
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1990 С. I-02275
Справа С-17/89
Рішення Суду (Перша Палата) від 6 червня 1990 року
Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost v. Deutsche Olivetti GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1990 С. I-02301
Об'єднані справи С-354/88, С-355/88 та С-356/88
Рішення Суду (Перша Палата) від 4 липня 1990 року
Vleeswarenbedrijf Roermond BV and others v. Produktschap voor
Vee en Vlees
Запити на попередній висновок від: College van Beroep voor
het Bedrijfsleven - Netherlands
ВЄС 1990 С. I-02753
Справа С-43/89
Рішення Суду (Четверта Палата) від 12 липня 1990 року
Gerlach & Co. BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1990 С. I-03219
Справа С-228/89
Рішення Суду (Друга Палата) від 18 вересня 1990 року
Farfalla Flemming und Partner v. Hauptzollamt Munchen-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1990 С. I-03387
Справа С-265/89
Рішення Суду (Друга Палата) від 18 вересня 1990 року
Gebr. Vismans Nederland BV v. Inspecteur der Invoerrechten en
Accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1990 С. I-03411
Справа С-231/89
Рішення Суду від 8 листопада 1990 року
Krystyna Gmurzynska-Bscher v. Oberfinanzdirektion Koln
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1990 С. I-04003
Справа С-218/89
Рішення Суду (Третя Палата) від 4 грудня 1990 року
Shimadzu Europa GmbH v. Oberfinanzdirektion Berlin
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1990 С. I-04391
Справа С-343/89
Рішення Суду (Шоста Палата) від 6 грудня 1990 року
Max Witzemann v. Hauptzollamt Munchen-Mitte
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1990 С. I-04477
Справа С-384/89
Рішення Суду (Друга Палата) від 24 січня 1991 року
Criminal proceedings against Gerard Tomatis and Christian
Fulchiron
Запит на попередній висновок від: Tribunal de grande instance
de Nice - France
ВЄС 1991 С. I-00127
Справа С-116/89
Рішення Суду (Перша Палата) від 7 березня 1991 року
Baywa AG v. Hauptzollamt Weiden
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1991 С. I-01095
Справа С-209/89
Рішення Суду від 21 березня 1991 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1991 С. I-01575
Справа С-79/89
Рішення Суду (Перша Палата) від 18 квітня 1991 року
Brown Boveri & Cie AG v. Hauptzollamt Mannheim
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1991 С. I-01853
Справа С-219/89
Рішення Суду (Перша Палата) від 18 квітня 1991 року
Wesergold GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1991 С. I-01895
Справа С-324/89
Рішення Суду (Перша Палата) від 18 квітня 1991 року
Nordgetranke GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1991 С. I-01927
Справа С-120/90
Рішення Суду (Друга Палата) від 7 травня 1991 року
Ludwig Post GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1991 С. I-02391
Справа С-328/89
Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 травня 1991 року
Berner Allgemeine Versicherungsgesellschaft v.
Amministrazione delle finanze dello Stato
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1991 С. I-02431
Справа С-299/90
Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 липня 1991 року
Hauptzollamt Karlsruhe v. Gebruder Hepp GmbH & Co. KG
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1991 С. I-04301
Справа С-367/89
Рішення Суду від 4 жовтня 1991 року
Criminal proceedings against Aime Richardt and Les
Accessoires Scientifiques SNC
Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - Grand
Duchy of Luxemburg
ВЄС 1991 С. I-04621
Справа С-269/90
Рішення Суду від 21 листопада 1991 року
Technische Universitat Munchen v. Hauptzollamt Munchen-Mitte
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1991 С. I-05469
Справа С-69/90
Рішення Суду від 13 грудня 1991 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1991 С. I-06011
Справа С-14/91
Рішення Суду (Четверта Палата) від 30 січня 1992 року
SuCrest GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1992 С. I-00441
Справа С-260/90
Рішення Суду від 12 лютого 1992 року
Bernard Leplat v. Territory of French Polynesia
Запит на попередній висновок від: Tribunal de paix de Papeete
(Polynesie) - France
ВЄС 1992 С. I-00643
Об'єднані справи С-78/90, С-79/90, С-80/90, С-81/90, С-82/90
та С-83/90
Рішення Суду від 11 березня 1992
Compagnie Commerciale de l'Ouest and others v. Receveur
Principal des Douanes de La Pallice Port
Запити на попередній висновок від: Cour d'appel de Poitiers -
France
ВЄС 1992 С. I-01847
Справа С-323/90
Рішення Суду від 11 березня 1992 року
Commission of the European Communities v. Portuguese Republic
ВЄС 1992 С. I-01887
Справа С-282/90
Рішення Суду від 13 березня 1992 року
Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV v. Commission
of the European Communities
ВЄС 1992 С. I-01937
Справа С-338/90
Рішення Суду (Четверта Палата) від 31 березня 1992 року
Hamlin Electronics GmbH v. Hauptzollamt Darmstadt
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1992 С. I-02333
Справа С-338/90
Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 червня 1992 року
Parma Handelsgesellschaft mbH v. Hauptzollamt Bad Reichenhall
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1992 С. I-03467
Справа С-318/90
Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 червня 1992 року
Hauptzollamt Mannheim v. Boehringer Mannheim GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1992 С. I-03495
Справа С-21/91
Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 червня 1992 року
Wunsche Handelsgesellschaft International GmbH & Co. KG v.
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1992 С. I-03647
Об'єднані справи С-228/90 до С-234/90, С-339/90 та С-353/90
Рішення Суду від 9 червня 1992
Simba SpA and others v. Ministero delle finanze
Запити на попередній висновок від: Pretura di Savona, Pretura
di La Spezia et Pretura di Salerno - Italy
ВЄС 1992 С. I-03713
Справа С-17/91
Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1992 року
Georges Lornoy en Zonen NV and others v. Belgian State
Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg
Turnhout - Belgium
ВЄС 1992 С. I-06523
Справа С-114/91
Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1992 року
Criminal proceedings against Gerard Jerome Claeys
Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg
Ieper - Belgium
ВЄС 1992 С. I-06559
Об'єднані справи С-144/91 та С-145/91
Рішення Суду (Шоста Палата) від 16 грудня 1992
Gilbert Demoor en Zonen NV and others v. Belgian State
Запити на попередній висновок від: Rechtbank van eerste
aanleg Brussel - Belgium
ВЄС 1992 С. I-06613
Справа С-194/91
Рішення Суду (Друга Палата) від 16 грудня 1992 року
Firma John Friedrich Krohn v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1992 С. I-06661
Справа С-16/91
Рішення Суду (Перша Палата) від 17 грудня 1992 року
Wacker Werke GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Munchen-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1992 С. I-06821
Справа С-177/91
Рішення Суду (Четверта Палата) від 14 січня 1993 року
Bioforce GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1993 С. I-00045
Справа С-188/91
Рішення Суду (Шоста Палата) від 21 січня 1993 року
Deutsche Shell AG v. Hauptzollamt Hamburg-Harburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1993 С. I-00363
Справа С-291/91
Рішення Суду (Перша Палата) від 11 лютого 1993 року
Textilveredlungsunion GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt
Nurnberg-Furth
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1993 С. I-00579
Справа С-191/91
Рішення Суду (Четверта Палата) від 10 березня 1993 року
Abbott GmbH v. Oberfinanzdirektion Koln
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1993 С. I-00867
Справа С-256/91
Рішення Суду (Четверта Палата) від 1 квітня 1993 року
Emsland-Strke GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1993 С. I-01857
Справа С-59/92
Рішення Суду (Перша Палата) від 29 квітня 1993 року
Hauptzollamt Hamburg-St. Annen v. Ebbe Sonnichsen GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1993 С. I-02193
Справа С-292/91
Рішення Суду (П'ята Палата) від 4 травня 1993 року
Gebruder Weis GmbH v. Hauptzollamt Wurzburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1993 С. I-02219
Справа С-33/92
Рішення Суду (Перша Палата) від 27 травня 1993 року
Gausepohl-Fleisch GmbH v. Oberfinanzdirektion Hamburg
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1993 С. I-03047
Рішення Суду (Третя Палата) від 1 липня 1993
Astro-Med GmbH v. Oberfinanzdirektion Berlin
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
Common Customs Tariff - Tariff headings - Thermorecorder
Справа С-108/92
ВЄС 1993 С. I-03797
Справа С-34/92
Рішення Суду (Третя Палата) від 15 липня 1993
GruSa Fleisch GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
Common organization of the market in beef and veal - Export
refunds
ВЄС 1993 С. I-04147
Справа С-266/91
Рішення Суду (Шоста Палата) від 2 серпня 1993 року
Celulose Beira Industrial SA v. Fazenda Publica
Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal
Administrativo - Portugal
ВЄС 1993 С. I-04337
Справа С-248/92
Рішення Суду (Четверта Палата) від 2 серпня 1993 року
Jepsen Stahl GmbH v. Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1993 С. I-04721
Справа С-377/92
Рішення Суду (Перша Палата) від 5 жовтня 1993 року
Felix Koch Offenbach Couleur und Karamel GmbH v.
Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1993 С. I-04795
Справа С-72/92
Рішення Суду від 27 жовтня 1993 року
Firma Herbert Scharbatke GmbH v. Federal Republic of Germany
Запит на попередній висновок від: Verwaltungsgericht
Frankfurt am Main - Germany
ВЄС 1993 С. I-05509
Справа С-12/92
Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 грудня 1993 року
Criminal proceedings against Edmond Huygen and others
Запит на попередній висновок від: Hof van Cassatie - Belgium
ВЄС 1993 С. I-06381
Об'єднані справи С-277/91, С-318/91 та С-319/91
Рішення Суду від 15 грудня 1993 року
Ligur Carni Srl and Genova Carni Srl v. Unita Sanitaria
Locale n. XV di Genova and Ponente SpA v. Unita Sanitaria Locale
n. XIX di La Spezia and CO.GE.SE.MA Coop a r l
Запити на попередній висновок від: Tribunale di Genova -
Italy
ВЄС 1993 С. I-06621
Справа С-304/92
Рішення Суду (Друга Палата) від 22 грудня 1993 року
Lloyd-Textil Handelsgesellschaft mbH & Co. KG v. Hauptzollamt
Bremen-Freihafen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1993 С. I-07007
Справа С-119/92
Рішення Суду від 9 лютого 1994 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1994 С. I-00393
Справа С-368/92
Рішення Суду (П'ята Палата) від 24 лютого 1994 року
Administration des Douanes v. Solange Chiffre
Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Toulouse -
France
ВЄС 1994 С. I-00605
Справа С-148/93
Рішення Суду (Третя Палата) від 24 березня 1994 року
3M Medica GmbH v. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1994 С. I-1123
Справа С-150/93
Рішення Суду (Четверта Палата) від 12 квітня 1994
Directeur General des Douanes et Droits Indirects v. Societe
Superior France SA and Danzas SA
Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Paris -
France
ВЄС 1994 С. I-1161
Справа С-11/93
Рішення Суду (Перша Палата) від 19 травня 1994 року
Siemens Nixdorf Informationssysteme AG v. Hauptzollamt
Augsburg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1994 С. I-1945
Справа С-29/93
Рішення Суду (Третя Палата) від 19 травня 1994 року
KG in Firma OSPIG Textil-Gesellschaft W. Ahlers GmbH & Co. v.
Hauptzollamt Bremen-Freihafen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen -
Germany
ВЄС 1994 С. I-1963
Справа С-356/93
Рішення Суду (Третя Палата) від 2 червня 1994 року
Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und
Handels- GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Koln
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1994 С. I-2371
Справа С-35/93
Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 червня 1994 року
Develop Dr. Eisbein GmbH & Co. v. Hauptzollamt Stuttgart-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1994 С. I-2655
Справа С-426/92
Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 червня 1994 року
Bundesrepublik Deutschland v. Deutsches Milch-Kontor GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht -
Germany
ВЄС 1994 С. I-02757
Справа С-130/93
Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 липня 1994 року
Lamaire NV v. Nationale Dienst voor Afzet van Land- en
Tuinbouwprodukten
Запит на попередній висновок від: Hof van Beroep Brussel -
Belgium
ВЄС 1994 С. I-3215
Справа С-130/92
Рішення Суду (Шоста Палата) від 13 липня 1994 року
OTO SpA v. Ministero delle Finanze
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1994 С. I-03281
Справа С-340/93
Рішення Суду (П'ята Палата) від 9 серпня 1994 року
Klaus Thierschmidt GmbH v. Hauptzollamt Essen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1994 С. I-3905
Об'єднані справи С-363/93, С-407/93, С-408/93, С-409/93,
С-410/93 та С-411/93
Рішення Суду від 9 серпня 1994 року
Rene Lancry SA v. Direction Generale des Souanes and Societe
Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-березняe, Societe
Conforeunion and Societe Dindar Autos v. Conseil Regional de la
Reunion and Direction Regionale des Douanes de la Reunion
Запити на попередній висновок від: Cour d'appel de Paris et
tribunal d'instance de Saint-Denis (Reunion) - France
ВЄС 1994 С. I-03957
Справа С-393/93
Рішення Суду (Четверта Палата) від 9 серпня 1994 року
Walter Stanner GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Bochum
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1994 С. I-4011
Справа С-395/93
Рішення Суду (Перша Палата) від 9 серпня 1994 року
Neckermann Versand AG v. Hauptzollamt Frankfurt/Main-Ost
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht -
Germany
ВЄС 1994 С. I-4027
Справа С-430/92
Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 жовтня 1994 року
Kingdom of the Netherlands v. Commission of the European
Communities
ВЄС 1994 С. I-05197
Справа С-401/93
Рішення Суду (Перша Палата) від 13 грудня 1994 року
GoldStar Europe GmbH v. Hauptzollamt Ludwigshafen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Rheinland-Pfalz - Germany
ВЄС 1994 С. I-5587
Справа С-334/93
Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 лютого 1995 року
Bonapharma Arzneimittel GmbH v. Hauptzollamt Krefeld
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1995 С. I-0319
Справа С-345/93
Рішення Суду (П'ята Палата) від 9 березня 1995 року
Fazenda Publica and Ministerio Publico v. Americo Joao Nunes
Tadeu
Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal
Administrativo - Portugal
ВЄС 1995 С. I-0479
Справа С-459/93
Рішення Суду (Третя Палата) від 1 червня 1995 року
Hauptzollamt Hamburg-St. Annen v. Thyssen Haniel Logistic
GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1995 С. I-1381
Справа С-467/93
Рішення Суду (Третя Палата) від 1 червня 1995 року
Hauptzollamt Munchen-West v. Analog Devices GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1995 С. I-1403
Справа С-437/93
Рішення Суду (Четверта Палата) від 29 червня 1995 року
Hauptzollamt Heilbronn v. Temic Telefunken Microelectronic
GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1995 С. I-1687
Справа С-16/94
Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 серпня 1995 року
Edouard Dubois & Fils SA and General Cargo Services SA v.
Garonor Exploitation SA
Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - France
ВЄС 1995 С. I-02421
Об'єднані справи С-485/93 та С-486/93
Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 вересня 1995
Maria Simitzi v. Dimos Kos
Запити на попередній висновок від: Dioikitiko Protodikeio
Rodou - Greece
ВЄС 1995 С. I-2655
Справа С-125/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 жовтня 1995 року
Aprile Srl, in liquidation, v. Amministrazione delle Finanze
dello Stato
Запит на попередній висновок від: Giudice conciliatore di
Milano - Italy
ВЄС 1995 С. I-02919
Об'єднані справи С-59/94 та С-64/94
Рішення Суду (Друга Палата) від 17 жовтня 1995 року
Ministre des Finances v. Societe Pardo & Fils and Camicas
SARL
Запити на попередній висновок від: Cour d'appel de Pau -
France
ВЄС 1995 С. I-03159
Справа С-36/94
Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 жовтня 1995 року
Siesse - Solucoes Integrais em Sistemas Softwaree Aplicacoes
a Ld v. Director da Alfandega de Alcantara
Запит на попередній висновок від: Tribunal Fiscal Aduaneiro
de Lisboa - Portugal
ВЄС 1995 С. I-03573
Справа Т-346/94
Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 9 листопада
1995 року
France-aviation v. Commission of the European Communities
ВЄС 1995 С. II-02841
Справа С-45/94
Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 грудня 1995 року
Camara de Comercio, Industria y Navegacion de Ceuta v.
Ayuntamiento de Ceuta
Запит на попередній висновок від: Tribunal Superior de
Justicia de Andalucia - Spain
ВЄС 1995 С. I-04385
Об'єднані справи С-106/94 та С-139/94
Рішення Суду (Четверта Палата) від 14 грудня 1995 року
Criminal proceedings against Patrick Colin and Daniel Dupre
Запити на попередній висновок від: Cour d'appel de Bourges
and Tribunal de grande instance de Paris - France
ВЄС 1995 С. I-04759
Справа С-267/94
Рішення Суду від 14 грудня 1995
French Republic v. Commission of the European Communities
ВЄС 1995 С. I-04845
Справа С-446/93
Рішення Суду (Третя Палата) від 18 січня 1996 року
a SEIM - Sociedade de Exportacao e Importacao de Materiais Ld
v. Subdirector-Geral das Alfandegas
Запит на попередній висновок від: Tribunal Tributario de
Segunda Instancia - Portugal
ВЄС 1996 С. I-0073
Справа С-143/93
Рішення Суду від 13 лютого 1996 року
Gebroeders van Es Douane Agenten BV v. Inspecteur der
Invoerrechten en Accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1996 С. I-0431
Справа С-300/94
Рішення Суду (Перша Палата) від 29 лютого 1996 року
Tirma SA v. Administracin General del Estado
Запит на попередній висновок від: Tribunal Superior de
Justicia de Andalucia - Spain
ВЄС 1996 С. I-00989
Справа С-99/94
Рішення Суду (Третя Палата) від 28 березня 1996 року
Robert Birkenbeul GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Koblenz
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Rheinland-Pfalz - Germany
ВЄС 1996 С. I-01791
Справа С-194/94
Рішення Суду від 30 квітня 1996 року
CIA Security International SA v. Signalson SA and Securitel
SPRL
Запит на попередній висновок від: Tribunal de commerce de
Liege - Belgium
ВЄС 1996 С. I-02201
Об'єднані справи С-153/94 та С-204/94
Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 травня 1996 року
The Queen v. Commissioners of Customs & Excise, ex parte
Faroe Seafood Co. Ltd, Foroya Fiskasola L/F (C-153/94) and
Commissioners of Customs & Excise, ex parte John Smith and Celia
Smith trading as Arthur Smith (a firm) (C-204/94)
Запити на попередній висновок від: High Court of Justice,
Queen's Bench Division - United Kingdom
ВЄС 1996 С. I-02465
Справа С-5/94
Рішення Суду від 23 травня 1996 року
The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex
parte: Hedley Lomas (Ireland) Ltd
Запит на попередній висновок від: High Court of Justice,
Queen's Bench Division - United Kingdom
ВЄС 1996 С. I-02553
Справа С-205/94
Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 червня 1996 року
Binder GmbH & Co. International v. Hauptzollamt
Stuttgart-West
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht
Baden-Wurttemberg - Germany
ВЄС 1996 С. I-02871
Справа С-121/95
Рішення Суду (Перша Палата) від 20 червня 1996 року
VOBIS Microcomputer AG v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1996 С. I-03047
Об'єднані справи С-418/93, С-419/93, С-420/93, С-421/93,
С-460/93, С-461/93, С-462/93, С-464/93, С-9/94, С-10/94, С-11/94,
С-14/94, С-15/94, С-23/94, С-24/94 and С-332/94
Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 червня 1996 року
Semeraro Casa Uno Srl v. Sindaco del Comune di Erbusco
(C-418/93), Semeraro Mobili SpA v. Sindaco del Comune di Erbusco
(C-419/93), RB Arredamento Srl v. Sindaco del Comune di Stezzano
(C-420/93), Citta Convenienza Milano Srl v. Sindaco del Comune di
Trezzano sul Naviglio (C-421/93), Citta Convenienza Bergamo Srl v.
Sindaco del Comune di Stezzano (C-460/93), Centro Italiano Mobili
Srl v. Sindaco del Comune di Pineto (C-461/93), Il 3C Centro
Convenienza Casa Srl v. Sindaco del Comune di Roveredo in Piano
(C-462/93), Benelli Confezioni SNC v. Sindaco del Comune di Capena
(C-464/93), M. Quattordici Srl v. Commissario straordinario del
Comune di Terlizzi (C-9/94), Societa Italiana Elettronica Srl
(SIEL) v. Sindaco del Comune di Dozza (C-10/94), Modaffari Srl v.
Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio (C-11/94), Modaffari
Srl v. Comune di Cinisello Balsamo (C-14/94), Cologno Srl v.
Sindaco del Comune di Cologno Monzese (C-15/94), Modaffari Srl v.
Sindaco del Comune di Osio Sopra (C-23/94), M. Dieci Srl v.
Sindaco del Comune di Madignano (C-24/94) and Consorzio Centro
Commerciale "Il Porto" v. Sindaco del Comune di Adria (C-332/94)
Запит на попередній висновок від: Pretura circondariale di
Roma - Italy
ВЄС 1996 С. I-2975
Справа С-293/94
Рішення Суду (Перша Палата) від 27 червня 1996 року
Criminal proceedings against Jacqueline Brandsma
Запит на попередній висновок від: Rechtbank van eerste aanleg
Turnhout - Belgium
ВЄС 1996 С. I-03159
Справа С-240/95
Рішення Суду (П'ята Палата) від 27 червня 1996 року
Criminal proceedings against Remy Schmit
Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Metz -
France
ВЄС 1996 С. I-03179
Справа С-295/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 липня 1996 року
Hpeden & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1996 С. I-03375
Справа С-296/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 4 липня 1996 року
Bernhard Pietsch v. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1996 С. I-03409
Об'єднані справи С-427/93, С-429/93 та С-436/93
Рішення Суду від 11 липня 1996 року
Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S (C-427/93) and С. H.
Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG and Boehringer Ingelheim
A/S v. Paranova A/S (C-429/93) and Bayer Aktiengesellschaft and
Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S (C-436/93)
Запит на попередній висновок від: So- og Handelsretten -
Denmark
ВЄС 1996 С. I-3457
Об'єднані справи С-71/94, С-72/94 та С-73/94
Рішення Суду від 11 липня 1996 року
Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf AG (C-71/94),
Boehringer Ingelheim KG (C-72/94) and Farmitalia Carlo Erba GmbH
(C-73/94)
Запит на попередній висновок від: Bundesgerichtshof - Germany
ВЄС 1996 С. I-03603
Справа С-232/94
Рішення Суду від 11 липня 1996 року
MPA Pharma GmbH v. Rhone-Poulenc Pharma GmbH
Запит на попередній висновок від: Oberlandesgericht Koln -
Germany
ВЄС 1996 С. I-03671
Об'єднані справи С-246/94, С-247/94, С-248/94 та С-249/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 17 вересня 1996 року
Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio and Others v.
Amministrazione delle finanze dello Stato
Запит на попередній висновок від: Corte suprema di
Cassazione - Italy
ВЄС 1996 С. I-04373
Справа С-341/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 26 вересня 1996 року
Criminal proceedings against Andre Allain and Steel Trading
France SARL, as a party liable at civil law
Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Paris -
France
ВЄС 1996 С. I-04631
Справа С-313/94
Рішення Суду від 26 листопада 1996 року
F.lli Graffione SNC v. Ditta Fransa
Запит на попередній висновок від: Tribunale di Chiavari -
Italy
ВЄС 1996 С. I-06039
Об'єднані справи С-267/95 та С-268/95
Рішення Суду від 5 грудня 1996 року
Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd and Merck Sharp &
Dohme International Services BV v. Primecrown Ltd, Ketan Himatlal
Mehta, Bharat Himatlal Mehta and Necessity Supplies Ltd and
Beecham Group plc v. Europharm of Worthing Ltd
Запити на попередній висновок від: High Court of Justice,
Chancery Division - United Kingdom
ВЄС 1996 С. I-06285
Справа С-38/95
Рішення Суду (Перша Палата) від 12 грудня 1996 року
Ministero delle Finanze v. Foods Import Srl
Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di Ancona -
Italy
ВЄС 1996 С. I-06543
Об'єднані справи С-47/95, С-48/95, С-49/95, С-50/95, С-60/95,
С-81/95, С-92/95 та С-148/95
Рішення Суду (П'ята Палата) від 12 грудня 1996 року
Olasagasti & С. Srl (C-47/95), Comarcon SNC (C-48/95), Ghezzi
Alimentari Srl (C-49/95), Fredo Srl (C-50/95), Cateringros Srl
(C-60/95), Intercod Srl (C-81/95), Nuova Castelli SpA (C-92/95)
and Igino Mazzola SpA (C-148/95) v. Amministrazione delle finanze
dello Stato
Запит на попередній висновок від: Tribunale di Genova - Italy
ВЄС 1996 С. I-06579
Об'єднані справи С-192/95 до С-218/95
Рішення Суду від 14 січня 1997 року
Societe Comateb (C-192/95), Societe Panigua (C-193/95),
Societe Edouard et fils (C-194/95), Societe de distribution de
vins et liqueurs (C-195/95), Etablissements Andre Haan (C-196/95),
Societe Diffusion generale de quincaillerie (C-197/95), Societe
Diffusion generale (C-198/95), Societe Cama Renault (C-199/95),
Scp Ovide et Dorville (C-200/95), Socit Ducros Guadeloupe
(C-201/95), Societe Comptoir commercial Caraїbes (C-202/95),
Societe Giafa (C-203/95), Societe LVS (C-204/95), Societe
Catherine et Jean-Claude Tabar Nouval (C-205/95), Societe L'Heure
et L'Or (C-206/95), Societe General bazar bricolage (C-207/95),
Societe Grain d'or (C-208/95), Societe Cash Service (C-209/95),
Etablissements Efira (C-210/95), Societe Farandole (C-211/95),
Societe Carat (C-212/95), Societe Rio (C-213/95), Societe
guadeloupeenne de distribution moderne (SGDM) (C-214/95),
Martinique automobiles SA (C-215/95), Socovi SARL (C-216/95),
Etablissements Gabriel Vangour et Cie SARL (C-217/95), Simat
Guadeloupe SARL (C-218/95) v. Directeur general des douanes et
droits indirects
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de
Paris - France
ВЄС 1997 С. I-00165
Справа С-358/95
Рішення Суду (Перша Палата) від 13 березня 1997 року
Tommaso Morellato v. Unit sanitaria locale (USL) n. 11 di
Pordenone
Запит на попередній висновок від: Pretura di Pordenone -
Italy
ВЄС 1997 С. I-01431
Справа С-103/96
Рішення Суду (П'ята Палата) від 13 березня 1997 року
Directeur general des douanes et droits indirects v. Eridania
Beghin-Say SA
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance de
Lille - France
ВЄС 1997 С. I-01453
Справа С-352/95
Рішення Суду (П'ята Палата) від 20 березня 1997 року
Phytheron International SA v. Jean Bourdon SA
Запит на попередній висновок від: Tribunal de commerce de
Pontoise - France
ВЄС 1997 С. I-01729
Справа Т-47/95
Рішення Суду першої інстанції (Четверта Палата, розширений
склад) від 9 квітня 1997 року
Terres Rouges Consultant SA, Cobana Import SARL and SIPEF NV
v. Commission of the European Communities
ВЄС 1997 С. II-00481
Справа С-105/95
Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року
Paul Daut GmbH & Co. KG v. Oberkreisdirektor des Kreises
Gutersloh
Запит на попередній висновок від: Oberverwaltungsgericht fur
das Land Nordrhein-Westfalen, Munster - Germany
ВЄС 1997 С. I-01877
Справа С-272/95
Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року
Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung v. Deutsches
Milch-Kontor GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht -
Germany
ВЄС 1997 С. I-01905
Об'єднані справи С-274/95, С-275/95 та С-276/95
Рішення Суду (Четверта Палата) від 17 квітня 1997 року
Ludwig Wunsche & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1997 С. I-02091
Справа С-310/95
Рішення Суду від 22 квітня 1997 року
Road Air BV v. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1997 С. I-02229
Справа С-223/95
Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 травня 1997 року
A. Moksel AG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1997 С. I-02379
Справа С-223/95
Рішення Суду (Перша Палата) від 15 травня 1997 року
Bioforce GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 1997 С. I-02581
Справа С-329/95
Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 травня 1997 року
Administrative proceedings brought by VAG Sverige AB
Запит на попередній висновок від: Lansratten i Stockholms
Lan - Sweden
ВЄС 1997 С. I-02675
Справа С-389/95
Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 травня 1997 року
Siegfried Klattner v. Elliniko Dimosio (Greek State)
Запит на попередній висновок від: Dioikitiko Protodikeio
Thessalonikis - Greece
ВЄС 1997 С. I-02719
Справа С-105/95
Рішення Суду (Четверта Палата) від 15 квітня 1997 року
Paul Daut GmbH & Co. KG v. Oberkreisdirektor des Kreises
Gutersloh
Запит на попередній висновок від: Oberverwaltungsgericht fur
das Land Nordrhein-Westfalen, Munster - Germany
ВЄС 1997 С. I-01877
Справа С-164/95
Рішення Суду (Четверта Палата) від 17 червня 1997 року
a Fabrica de Queijo Eru Portuguesa Ld v. Alfandega de Lisboa
a (Tribunal Tecnico Aduaneiro de 2 Instncia)
Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal
Administrativo - Portugal
ВЄС 1997 С. I-03441
Справа С-114/96
Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 червня 1997 року
Criminal proceedings against Rene Kieffer and Romain Thill
Запит на попередній висновок від: Tribunal de police,
Luxembourg - Grand Duchy of Luxemburg
ВЄС 1997 С. I-03629
Справа С-368/95
Рішення Суду від 26 червня 1997 року
Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH
v. Heinrich Bauer Verlag
Запит на попередній висновок від: Handelsgericht Wien -
Austria
ВЄС 1997 С. I-03689
Справа С-316/95
Рішення Суду від 9 липня 1997 року
Generics BV v. Smith Kline & French Laboratories Ltd
Запит на попередній висновок від: Hoge Raad - Netherlands
ВЄС 1997 С. I-03929
Справа С-130/95
Рішення Суду від 17 липня 1997 року
Bernd Giloy v. Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht
Kassel - Germany
ВЄС 1997 С. I-04291
Справа С-334/95
Рішення Суду від 17 липня 1997 року
Kruger GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1997 С. I-04517
Справа С-142/96
Рішення Суду (Перша Палата) від 17 липня 1997 року
Hauptzollamt Munchen v. Wacker Werke GmbH & Co. KG
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1997 С. I-04649
Справа С-237/96
Рішення Суду (Четверта Палата) від 25 вересня 1997
Criminal proceedings against Eddy Amelynck and Others
Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Mons -
Belgium
ВЄС 1997 С. I-05103
Справа С-67/95
Рішення Суду (Друга Палата) від 9 жовтня 1997 року
Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV v. Inspecteur der
Invoerrechten en Accijnzen
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1997 С. I-05401
Справа С-157/94
Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of the
Netherlands
ВЄС 1997 С. I-05699
Справа С-158/94
Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року
Commission of the European Communities v. Italian Republic
ВЄС 1997 С. I-05789
Справа С-159/94
Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року
Commission of the European Communities v. French Republic
ВЄС 1997 С. I-05815
Справа С-160/94
Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року
Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain
ВЄС 1997 С. I-05851
Справа С-189/95
Рішення Суду від 23 жовтня 1997 року
Criminal proceedings against Harry Franzen
Запит на попередній висновок від: Landskrona Tingsratt -
Sweden
ВЄС 1997 С. I-05909
Справа С-261/96
Рішення Суду (Перша Палата) від 6 листопада 1997 року
Conserchimica Srl v. Amministrazione delle Finanze dello
Stato
Запит на попередній висновок від: Corte d'appello di
Venezia - Italy
ВЄС 1997 С. I-06177
Справа С-201/96
Рішення Суду (Четверта Палата) від 6 листопада 1997 року
Laboratoires de therapeutique moderne (LTM) v. Fonds
d'intervention et de regularisation du marche du sucre (FIRS)
Запит на попередній висновок від: Tribunal administratif de
Paris - France
ВЄС 1997 С. I-06147
Справа С-349/95
Рішення Суду від 11 листопада 1997 року
Frits Loendersloot, trading as F. Loendersloot Internationale
Expeditie v. George Ballantine & Son Ltd and Others
Запит на попередній висновок від: Hoge Raad - Netherlands
ВЄС 1997 С. I-06227
Справа С-338/95
Рішення Суду (Перша Палата) від 20 листопада 1997 року
Wiener S.I. GmbH v. Hauptzollamt Emmerich
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1997 С. I-06495
Справа С-369/95
Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 листопада 1997 року
Somalfruit SpA and Camar SpA v. Ministero delle Finanze and
Ministero del Commercio con l'Estero
Запит на попередній висновок від: Tribunale di Salerno -
Italy
ВЄС 1997 С. I-06619
Справа С-143/96
Рішення Суду (Третя Палата) від 9 грудня 1997 року
Leonhard Knubben Speditions GmbH v. Hauptzollamt Mannheim
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1997 С. I-07039
Справа С-325/96
Рішення Суду (Четверта Палата) від 16 грудня 1997 року
a Fabrica de Queijo Eru Portuguesa Ld v. Subdirector-Geral das
Alfandegas, and Ministerio Publico
Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal
Administrativo - Portugal
ВЄС 1997 С. I-07249
Справа С-382/95
Рішення Суду (Перша Палата) від 18 грудня 1997 року
Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH v. Hauptzollamt
Munchen
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1997 С. I-07363
Справа С-80/96
Рішення Суду (Перша Палата) від 15 січня 1998 року
Quelle Schickedanz AG und Co. v. Oberfinanzdirektion
Frankfurt am Main
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht,
Kassel - Germany
ВЄС 1998 С. I-00123
Справа С-292/96
Рішення Суду (Перша Палата) від 15 січня 1998 року
Goritz Intransco International GmbH v. Hauptzollamt
Dusseldorf
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1998 С. I-00165
Справа С-161/96
Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 січня 1998 року
Sudzucker Mannheim/Ochsenfurt AG v. Hauptzollamt Mannheim
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1998 С. I-00281
Справа С-315/96
Рішення Суду (П'ята Палата) від 29 січня 1998 року
Lopex Export GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1998 С. I-00317
Справа Т-97/95
Рішення Суду першої інстанції (П'ята Палата, розширений
склад) від 29 січня 1998 року
Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation v.
Council of the European Union
ВЄС 1998 С. II-00085
Справа Т-42/96
Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 19 лютого
1998 року
Eyckeler & Malt AG v. Commission of the European Communities
ВЄС 1998 С. II-00401
Об'єднані справи С-364/95 та С-365/95
Рішення Суду від 10 березня 1998 року
T. Port GmbH & Co. v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Hamburg -
Germany
ВЄС 1998 С. I-01023
Справа С-270/96
Рішення Суду (Четверта Палата) від 12 березня 1998 року
Laboratoires Sarget SA v. Fonds d'intervention et de
regularisation du marche du sucre (FIRS)
Запит на попередній висновок від: Tribunal administratif de
Paris - France
ВЄС 1998 С. I-01121
Справа С-200/96
Рішення Суду від 28 квітня 1998 року
Metronome Musik GmbH v. Music Point Hokamp GmbH
Запит на попередній висновок від: Landgericht Koln - Germany
ВЄС 1998 С. I-01953
Справа С-200/96
Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 липня 1998 року
Aher-Waggon GmbH v. Bundesrepublik Deutschland
Запит на попередній висновок від: Bundesverwaltungsgericht -
Germany
ВЄС 1998 С. I-04473
Справа Т-195/97
Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 16 липня
1998 року
Kia Motors Nederland BV and Broekman Motorships BV v.
Commission of the European Communities
ВЄС 1998 С. II-02907
Справа Т-50/96
Рішення Суду першої інстанції (Перша Палата) від 17 вересня
1998 року
Primex Produkte Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr. Kruse
GmbH, Interporc Im- und Export GmbH v. Commission of the European
Communities
ВЄС 1998 С. II-03773
Справа С-61/97
Рішення Суду від 22 вересня 1998 року
Foreningen af danske Videogramdistributorer, acting for
Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox
Danmark A/S, Metronome Video A/S, Polygram Records A/S, Nordisk
Film Video A/S, Irish Video A/S and Warner Home Video Inc. v.
Laserdisken
Запит на попередній висновок від: Retten i Alborg - Denmark
ВЄС 1998 С. I-05171
Справа С-413/96
Рішення Суду (П'ята Палата) від 24 вересня 1998 року
Skatteministeriet v. Sportgoods A/S
Запит на попередній висновок від: Hojesteret - Denmark
ВЄС 1998 С. I-05285
Справа С-184/96
Рішення Суду (Шоста Палата) від 22 жовтня 1998 року
Commission of the European Communities v. French Republic
ВЄС 1998 С. I-06197
Справа С-352/96
Рішення Суду (Шоста Палата) від 12 листопада 1998 року
Italian Republic v. Council of the European Union
ВЄС 1998 С. I-06937
Справа С-150/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 листопада 1998 року
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.
Council of the European Union
ВЄС 1998 С. I-07235
Справа С-284/94
Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 листопада 1998 року
Kingdom of Spain v. Council of the European Union
ВЄС 1998 С. I-07309
Справа С-159/96
Рішення Суду (Шоста Палата) від 19 листопада 1998 року
Portuguese Republic v. Commission of the European Communities
ВЄС 1998 С. I-07379
Справа С-233/97
Рішення Суду (Перша Палата) від 3 грудня 1998 року
KappAhl Oy
Запит на попередній висновок від: Uudenmaan laaninoikeus -
Finland
ВЄС 1998 С. I-08069
Справа С-247/97
Рішення Суду (Перша Палата) від 3 грудня 1998 року
Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt and Transports A.M.
Schoonbroodt SPRL v. Belgian State
Запит на попередній висновок від: Cour de cassation - Belgium
ВЄС 1998 С. I-08095
Справа С-259/97
Рішення Суду (Четверта Палата) від 3 грудня 1998 року
Uwe Clees v. Hauptzollamt Wuppertal
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1998 С. I-08127
Справа С-328/97
Рішення Суду (Перша Палата) від 10 грудня 1998 року
Glob-Sped AG v. Hauptzollamt Lorrach
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1998 С. I-08357
Справа С-280/97
Рішення Суду (Перша Палата) від 9 лютого 1999 року
ROSE Elektrotechnic GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion
Koln
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 1999 С. I-00689
Справа С-86/97
Рішення Суду (Шоста Палата) від 25 лютого 1999 року
Reiner Woltmann v. Hauptzollamt Potsdam
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1999 С. I-01041
Справа С-405/97
Рішення Суду (Перша Палата) від 28 квітня 1999 року
Movenpick Deutschland GmbH fur das Gastgewerbe v.
Hauptzollamt Bremen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen -
Germany
ВЄС 1999 С. I-02397
Справа С-394/97
Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 червня 1999 року
Criminal proceedings against Sami Heinonen
Запит на попередній висновок від: Helsingin karajaoikeus -
Finland
ВЄС 1999 С. I-03599
Справа С-61/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 вересня 1999 року
De Haan Beheer BV v. Inspecteur der Invoerrechten en
Accijnzen te Rotterdam
Запит на попередній висновок від: Tariefcommissie -
Netherlands
ВЄС 1999 С. I-05003
Справа С-223/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 жовтня 1999 року
Adidas AG
Запит на попередній висновок від: Kammarratten i Stockholm -
Sweden
ВЄС 1999 С. I-07081
Справа С-233/98
Рішення Суду (Перша Палата) від 21 жовтня 1999 року
Hauptzollamt Neubrandenburg v. Lensing & Brockhausen GmbH
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 1999 С. I-07349
Справа С-48/98
Рішення Суду (Шоста Палата) від 11 листопада 1999 року
Firma Sohl & Sohlke v. Hauptzollamt Bremen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen -
Germany
ВЄС 1999 С. I-07877
Справа С-209/97
Рішення Суду (Шоста Палата) від 18 листопада 1999 року
Commission of the European Communities v. Council of the
European Union
ВЄС 1999 С. I-08067
Справа С-89/96
Рішення Суду від 23 листопада 1999 року
Portuguese Republic v. Commission of the European Communities
ВЄС 1999 С. I-08377
Справа С-149/96
Рішення Суду від 23 листопада 1999 року
Portuguese Republic v. Council of the European Union
ВЄС 1999 С. I-08395
Справа С-17/98
Рішення Суду від 8 лютого 2000 року
Emesa Sugar (Free Zone) NV v. Aruba
Запит на попередній висновок від: Arrondissementsrechtbank's-
Gravenhage - Netherlands
ВЄС 2000 С. I-00675
Об'єднані справи Т-32/98 та Т-41/98
Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 10 лютого
2000 року
Government of the Netherlands Antilles v. Commission of the
European Communities
ВЄС 2000 С. II-00201
Об'єднані справи С-310/98 та С-406/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 23 березня 2000
Hauptzollamt Neubrandenburg v. Leszek Labis (C-310/98) and
Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja (C-406/98)
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 2000 С. I-01797
Справа С-309/98
Рішення Суду (Перша Палата) від 28 березня 2000 року
Holz Geenen GmbH v. Oberfinanzdirektion Munchen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 2000 С. I-01975
Справа С-383/98
Рішення Суду (Перша Палата) від 6 квітня 2000 року
The Polo/Lauren Company LP v. PT. Dwidua Langgeng Pratama
International Freight Forwarders
Запит на попередній висновок від: Oberster Gerichtshof -
Austria
ВЄС 2000 С. I-02519
Справа С-348/97
Рішення Суду (П'ята Палата) від 15 червня 2000 року
Commission of the European Communities v. Federal Republic of
Germany
ВЄС 2000 С. I-04429
Об'єднані справи С-441/98 та С-442/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 21 вересня 2000 року
Kapniki Michaїlidis AE v. Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA)
Запит на попередній висновок від: Dioikitiko Protodikeio
Thessalonikis - Greece
ВЄС 2000 С. I-07145
Справа С-42/99
Рішення Суду (П'ята Палата) від 26 вересня 2000 року
a Fabrica de Queijo Eru Portuguesa Ld v. Tribunal Tecnico
Aduaneiro de Segunda Instancia
Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal
Administrativo - Portugal
ВЄС 2000 С. I-07691
Справа С-339/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 19 жовтня 2000 року
Peacock AG v. Hauptzollamt Paderborn
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 2000 С. I-08947
Справа С-15/99
Рішення Суду (П'ята Палата) від 19 жовтня 2000 року
Hans Sommer GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Bremen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen -
Germany
ВЄС 2000 С. I-08989
Справа С-213/99
Рішення Суду (Шоста Палата) від 7 грудня 2000 року
Jose Teodoro de Andrade v. Director da Alfandega de Leixoes,
intervener: Ministerio Publico
Запит на попередній висновок від: Tribunal Fiscal Aduaneiro
do Porto - Portugal
ВЄС 2000 С. I-11083
Справа С-110/99
Рішення Суду від 14 грудня 2000 року
Emsland-Starke GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Запит на попередній висновок від: Bundesfinanzhof - Germany
ВЄС 2000 С. I-11569
Справа С-1/99
Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 січня 2001 року
Kofisa Italia Srl v. Ministero delle Finanze, Servizio della
Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di Genova - San
Paolo Riscossioni Genova SpA
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Genova - Italy
ВЄС 2001 С. I-00207
Справа С-226/99
Рішення Суду (П'ята Палата) від 11 січня 2001 року
Siples Srl, in liquidation v. Ministero delle Finanze and
Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione Provincia di
Genova - San Paolo Riscossioni Genova SpA
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Genova - Italy
ВЄС 2001 С. I-00277
Справа С-66/99
Рішення Суду (Шоста Палата) від 1 лютого 2001 року
D. Wandel GmbH v. Hauptzollamt Bremen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen -
Germany
ВЄС 2001 С. I-00873
Об'єднані справи Т-133/98 та Т-134/98
Рішення Суду першої інстанції (П'ята Палата) від 13 лютого
2001 року
Hewlett Packard France and Hewlett Packard Europe BV v.
Commission of the European Communities
ВЄС 2001 С. II-00613
Справа С-187/99
Рішення Суду (Друга Палата) від 22 лютого 2001 року
a Fazenda Publica v. Fabrica de Queijo Eru Portuguesa Ld ,
intervener Ministerio Publico
Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal
Administrativo - Portugal
ВЄС 2001 С. I-01429
Справа С-201/99
Рішення Суду (Друга Палата) від 5 квітня 2001 року
Deutsche Nichimen GmbH v. Hauptzollamt Dusseldorf
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 2001 С. I-02701
Справа С-190/00
Рішення Суду (Третя Палата) від 3 травня 2001 року
Criminal proceedings against Edouard Balguerie and Others and
Societe Balguerie and Others, liable in a civil capacity
Запит на попередній висновок від: Cour d'appel de Paris -
France
ВЄС 2001 С. I-03437
Справа С-288/99
Рішення Суду (Друга Палата) від 10 травня 2001 року
VauDe Sport GmbH & Co. KG v. Oberfinanzdirektion Koblenz
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht,
Kassel - Germany
ВЄС 2001 С. I-03683
Справа С-463/98
Рішення Суду (П'ята Палата) від 10 травня 2001 року
Cabletron Systems Ltd v. The Revenue Commissioners
Запит на попередній висновок від: Appeal Commissioners -
Ireland
ВЄС 2001 С. I-03495
Об'єднані справи Т-186/97, Т-187/97, Т-190/97 до Т-192/97,
Т-210/97, Т-211/97, Т-216/97, Т-217/97, Т-218/97, Т-279/97,
Т-280/97, Т-293/97 та Т-147/99
Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 10 травня
2001 року
Kaufring AG and Others v. Commission of the European
Communities
ВЄС 2001 С. II-01337
Справа С-119/99
Рішення Суду (Друга Палата) від 17 травня 2001 року
Hewlett Packard BV v. Directeur general des douanes et droits
indirects
Запит на попередній висновок від: Tribunal d'instance du VIIe
arrondissement de Paris - France
ВЄС 2001 С. I-03981
Справа С-479/99
Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 червня 2001 року
CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH, formerly VOBIS
Microcomputer AG v. Hauptzollamt Aachen
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Dusseldorf -
Germany
ВЄС 2001 С. I-04391
Справа Т-330/99
Рішення Суду першої інстанції (Друга Палата) від 7 червня
2001 року
Spedition Wilhelm Rotermund GmbH v. Commission of the
European Communities
ВЄС 2001 С. II-01619
Справа С-253/99
Рішення Суду (Шоста Палата) від 27 вересня 2001 року
Bacardi GmbH v. Hauptzollamt Bremerhaven
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Bremen -
Germany
ВЄС 2001 С. I-06493
Справа С-30/00
Order of the Court (Перша Палата) від 11 жовтня 2001 року
a William Hinton & Sons Ld v. Fazenda Publica
Запит на попередній висновок від: Supremo Tribunal
Administrativo - Portugal
ВЄС 2001 С. I-07511
Справа С-228/99
Рішення Суду (Друга Палата) від 8 листопада 2001 року
Silos e Mangimi Martini SpA v. Ministero delle Finanze
Запит на попередній висновок від: Tribunale civile e penale
di Cagliari - Italy
ВЄС 2001 С. I-08401
Справа С-276/00
Рішення Суду (Четверта Палата) від 7 лютого 2002 року
Turbon International GmbH v. Oberfinanzdirektion Koblenz
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht,
Kassel - Germany
ВЄС 2002 С. I-01389
Справа Т-170/00
Рішення Суду першої інстанції (Друга Палата) від 20 лютого
2002 року
Forde-Reederei GmbH v. Council of the European Union and
Commission of the European Communities
ВЄС 2002 С. II-00515
Справа С-259/00
Рішення Суду (Четверта Палата) від 7 березня 2002 року
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH v.
Oberfinanzdirektion Nurnberg
Запит на попередній висновок від: Finanzgericht Munchen -
Germany
ВЄС 2002 С. I-02461
Справа С-99/00
Рішення Суду від 4 червня 2002 року
Criminal proceedings against Kenny Roland Lyckeskog
Запит на попередній висновок від: Hovratten for Vastra
Sverige - Sweden
ВЄС 2002 С. I-04839
Справа Т-205/99
Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 11 липня
2002 року
Hyper Srl v. Commission of the European Communities
ВЄС 2002 С. II-03141
Справа Т-113/00
Рішення Суду першої інстанції (П'ята Палата) від 12 вересня
2002 року
DuPont Teijin Films Luxembourg SA, Mitsubishi Polyester Film
GmbH and Toray Plastics Europe SA v. Commission of the European
Communities
ВЄС 2002 С. 00000
Об'єднані справи С-260/00 до С-263/00
Рішення Суду (П'ята Палата) від 7 листопада 2002 року
Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 a C-262/00) and Medi Bayreuth
Weihermuller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) v.
Oberfinanzdirektion Koblenz
Запит на попередній висновок від: Hessisches Finanzgericht,
Kassel - Germany
ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-251/00
Рішення Суду (П'ята Палата) від 14 листопада 2002 року
a
Ilumitronica - Iluminacao e Electronica Ld v. Chefe da
Divisao de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direccao das
Alfandegas de Lisboa, and Ministerio Publico
Запит на попередній висновок від: Tribunal Tributario de
Primeira Instancia de Lisboa - Portugal
ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-379/00
Рішення Суду (Шоста Палата) від 5 грудня 2002 року
Overland Footwear Ltd v. Commissioners of Customs & Excise
Запит на попередній висновок від: VAT and Duties Tribunal,
London - United Kingdom
ВЄС 2002 С. 00000
Справа С-422/00
Рішення Суду (П'ята Палата) від 16 січня 2003 року
Capespan International plc v. Commissioners of Customs &
Excise
Запит на попередній висновок від: VAT and Duties Tribunal,
London - United Kingdom
ВЄС 2003 С. 00000
Справа Т-329/00
Рішення Суду першої інстанції (Третя Палата) від 27 лютого
2003 року
Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH v. Commission of the
European Communities
ВЄС 2003 С. 00000
Справа С-156/00
Рішення Суду (П'ята палата) від 13 березня 2003 року
Kingdom of the Netherlands v. Commission of the European
Communities
ВЄС 2003 С. 00000

{ Розділи 2-7 ( 1629б-15 ), розділи 8-12 ( 1629в-15 ), розділи 13-14 (1629г-15 ) }вгору