Про утворення Українського фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 29.11.20011620
Документ 1620-2001-п, поточна редакція — Редакція від 15.02.2006, підстава - 147-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 листопада 2001 р. N 1620
Київ
Про утворення Українського фонду
боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 163 ( 163-2002-п ) від 15.02.2002
N 106 ( 106-2003-п ) від 21.01.2003
N 579 ( 579-2005-п ) від 13.07.2005
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )

З метою поліпшення роботи щодо запобігання захворюванню на
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціального захисту
населення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і
СНІДом як державну спеціалізовану неприбуткову організацію.
2. Затвердити Положення про Український фонд боротьби з
ВІЛ-інфекцією і СНІДом (додається).
3. Затвердити головою спостережної ради Українського фонду
боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом Міністра охорони здоров'я. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 106
( 106-2003-п ) від 21.01.2003, N 579 ( 579-2005-п ) від
13.07.2005, N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
4. Взяти до відома, що Український фонд боротьби з
ВІЛ-інфекцією і СНІДом буде розміщено за адресою: м. Київ, вул.
Грушевського, 7.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1620
ПОЛОЖЕННЯ
про Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом
1. Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом (далі -
Фонд) є державною спеціалізованою неприбутковою організацією,
підпорядкованою Кабінету Міністрів України. Фонд утворений з метою
залучення та цільового використання позабюджетних та міжнародних
коштів для реалізації програм із запобігання захворюванню
населення на ВІЛ-інфекцію і СНІД.
2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Фонду є:
акумуляція позабюджетних та міжнародних коштів з метою
забезпечення фінансовими ресурсами реалізації програм із
запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію і СНІД та фінансування
відповідних заходів;
сприяння об'єднанню міжнародних зусиль, спрямованих на
боротьбу з ВІЛ-інфекцією і СНІДом в Україні.
4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
проводить роботу щодо залучення коштів, які надходять від
міжнародних організацій, установ, урядів іноземних держав для
протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції і СНІДу, в тому числі
відповідно до міжнародних договорів;
здійснює технічне забезпечення реалізації відповідних
гуманітарних програм;
організує залучення благодійних внесків і пожертвувань від
фізичних та юридичних осіб;
бере участь у підготовці та реалізації міжнародних договорів
з питань боротьби із ВІЛ-інфекцією і СНІДом;
бере участь у проведенні заходів щодо міжнародного
співробітництва у вирішенні питань боротьби із ВІЛ-інфекцією і
СНІДом;
вносить МОЗ пропозиції щодо розроблення проектів
нормативно-правових актів з питань, що належать до його
компетенції;
здійснює інші функції.
5. Фонд має право:
розпоряджатися коштами Фонду;
організовувати відповідно до законодавства лотереї, аукціони
та конкурси для залучення коштів юридичних і фізичних осіб;
надавати консультаційні, інформаційні та представницькі
послуги відповідно до покладених на нього завдань;
одержувати від органів виконавчої влади в установленому
порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього
завдань.
6. Фонд діє на засадах гласності.
Фонд щороку не пізніше 15 лютого публікує в газеті "Урядовий
кур'єр" та інших засобах масової інформації звіт про кошти, що
надійшли, та їх використання.
Фонд взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними
організаціями, юридичними особами, банками, кредитними спілками,
профспілковими та іншими громадськими організаціями.
7. Кошти Фонду формуються за рахунок:
коштів, що надходять від міжнародних організацій, установ,
урядів іноземних держав для протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції і
СНІДу, в тому числі відповідно до міжнародних договорів;
благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;
коштів, одержаних від проведення аукціонів, конкурсів,
лотерей, тендерів, виставок;
інших надходжень, не заборонених законодавством.
8. Кошти Фонду спрямовуються на виконання завдань,
передбачених цим Положенням, та забезпечення діяльності Фонду
відповідно до кошторису, що затверджується спостережною радою.
9. Органами управління Фонду є спостережна рада і правління
Фонду.
10. Вищим органом управління Фонду є спостережна рада, склад
якої затверджується головою спостережної ради. До складу
спостережної ради входять представники центральних органів
виконавчої влади, а також можуть входити представники інших
державних органів, підприємств, установ і організацій, в тому
числі громадських.
Спостережна рада діє на громадських засадах.
Спостережну раду очолює Міністр охорони здоров'я. ( Абзац
третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
11. Спостережна рада Фонду:
здійснює загальне керівництво діяльністю Фонду та контроль за
цільовим використанням його коштів;
затверджує організаційну структуру, граничну чисельність
працівників, кошторис доходів і видатків Фонду та звіт про його
виконання;
затверджує критерії та порядок реалізації гуманітарних
програм щодо боротьби із СНІДом;
призначає у разі потреби ревізії та аудиторські перевірки
фінансово-господарської діяльності Фонду та розглядає матеріали
цих перевірок;
визначає перспективні завдання Фонду.
12. Організаційною формою роботи спостережної ради Фонду є
засідання, які проводяться в міру потреби, але не менше ніж чотири
рази на рік.
Рішення про проведення засідання приймає голова спостережної
ради, а в разі його відсутності - заступник голови.
Засідання спостережної ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менше ніж 50 відсотків її членів.
Члени спостережної ради зобов'язані особисто брати участь у
її засіданнях.
Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю
голосів присутніх на засіданні членів спостережної ради та
оформляються протоколом, який підписується головою спостережної
ради, а в разі його відсутності - заступником голови.
13. Виконавчим органом Фонду є правління.
Правління Фонду в своїй діяльності підзвітне та підконтрольне
спостережній раді Фонду і забезпечує виконання її рішень.
До складу правління входять чотири особи - голова, два його
заступники та секретар правління.
Голова правління призначається на посаду і звільняється з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони
здоров'я.
Заступники голови та секретар правління призначаються на
посади та звільняються з посад головою правління за погодженням із
спостережною радою Фонду.
Організаційною формою роботи правління є засідання, які
скликаються в міру потреби, але не менше ніж один раз на місяць.
Правління правоможне приймати рішення у разі наявності на
його засіданні не менше трьох членів його складу. Рішення
приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів і оформляються протоколом, який підписується головою і
секретарем правління.
Організаційне забезпечення роботи правління здійснює його
апарат, положення про який затверджується правлінням.
14. Правління Фонду:
визначає поточні завдання Фонду;
подає на розгляд спостережної ради проект кошторису доходів
та видатків Фонду і звіт про його виконання;
затверджує структуру, штатний розпис правління та апарату і
кошторис видатків Фонду;
у межах своєї компетенції затверджує положення, інструкції,
інші документи;
приймає рішення з інших питань діяльності Фонду.
15. Голова правління Фонду:
забезпечує виконання рішень правління Фонду;
затверджує положення про структурні підрозділи Фонду;
у межах затвердженого спостережною радою кошторису доходів і
видатків розпоряджається коштами Фонду:
без довіреності представляє Фонд у державних органах,
підприємствах, установах і організаціях, у тому числі міжнародних;
здійснює розподіл обов'язків між членами правління Фонду і
визначає ступінь їх відповідальності;
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату
Фонду.
16. Фонд щороку звітує про результати своєї діяльності перед
Кабінетом Міністрів України.
17. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.
18. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту
затвердження цього Положення і розташований за адресою: м. Київ,
вул. Грушевського, 7. ( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 163
( 163-2002-п ) від 15.02.2002 )
19. Реорганізація та ліквідація Фонду здійснюється відповідно
до законодавства.вгору