Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009162
Документ 162-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 березня 2009 р. N 162
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1997 р. N 1442

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
20 грудня 1997 р. N 1442 ( 1442-97-п ) "Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 2, ст. 51, N 10, ст. 382; 2001 р., N 17, ст. 756;
2002 р., N 23, ст. 1116, N 34, ст. 1588; 2005 р., N 34, ст. 2061)
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2009 р. N 162
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 1997 р. N 1442 ( 1442-97-п )

1. У постанові ( 1442-97-п ):
1) у вступній частині цифри "22" замінити цифрами "20";
2) у пункті 2 слова "Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції", "Міністерству екології та природних
ресурсів, Державному комітетові стандартизації, метрології та
сертифікації" замінити відповідно словами "Міністерству
економіки", "Міністерству охорони навколишнього природного
середовища, Державному комітету з питань технічного регулювання та
споживчої політики".
2. У Правилах роздрібної торгівлі нафтопродуктами
( 1442-97-п ), затверджених зазначеною постановою:
1) в абзаці першому пункту 1 слово "товарів" замінити словом
"нафтопродуктів";
2) в абзаці першому пункту 2 слова "АЗС", "заправки
транспортних засобів моторним пальним" та "цих товарів" замінити
відповідно словами "далі - АЗС", "відпуску споживачам
нафтопродуктів" та "нафтопродуктів";
3) у пункті 3:
в абзацах другому і четвертому слова "пальнороздавальна
колонка" в усіх відмінках і формах числа замінити словами
"паливороздавальна колонка" у відповідному відмінку і числі;
в абзаці третьому слово "видачі" замінити словом "відпуску";
в абзаці восьмому слово "Мінекоресурсів" замінити словом
"Мінприроди";
4) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
"У разі закриття АЗС, спеціалізованих магазинів та інших
пунктів продажу нафтопродуктів для проведення санітарних заходів,
реконструкції, ремонту, технічного переобладнання та проведення
інших робіт суб'єкт господарювання повинен не пізніше ніж за п'ять
днів повідомити про це громадян шляхом розміщення поряд з
інформацією про режим роботи оголошення про дату та період
закриття.";
5) у пункті 7:
в абзаці першому слова "назви" і "місцезнаходження" замінити
відповідно словами "найменування" та "місце розташування";
у першому реченні абзацу другого слова "назви, місця
розташування" замінити словами "найменування, місцезнаходження";
6) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:
"8. Відомості про роздрібні ціни, марки та види
нафтопродуктів (у тому числі дизельного палива залежно від вмісту
масової частки сірки), що продаються на АЗС, повинні бути
зазначені на інформаційному табло, яке встановлюється на в'їзді та
біля оператора АЗС.";
7) пункти 9-11 викласти в такій редакції:
"9. Суб'єкт господарювання, що здійснює продаж
нафтопродуктів, зобов'язаний своєчасно подати споживачеві
необхідну, доступну та достовірну інформацію про нафтопродукти, а
також копії паспортів якості, в яких зазначені нормативні
документи, вимогам яких відповідають нафтопродукти, та копії
сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності
(якщо нафтопродукт підлягає обов'язковій сертифікації в Україні).
В інформації про нафтопродукти зазначаються:
їх назва;
дані про їх основні властивості;
відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які
встановлені нормативно-правовими актами;
ціна та умови їх придбання;
відомості про умови їх зберігання;
правила та умови їх ефективного і безпечного використання;
строк їх придатності, обов'язкові дії споживача після його
закінчення, а також можливі наслідки в разі невчинення цих дій;
найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання і
підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій
від споживача.
Інформація подається споживачеві згідно із законодавством про
мови.
Суб'єкт господарювання зобов'язаний поінформувати споживача
про можливість виникнення за певних умов унаслідок поводження з
нафтопродуктами небезпеки для життя, здоров'я споживача та його
майна, навколишнього природного середовища.
10. Розрахунки за продані нафтопродукти здійснюються готівкою
та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток,
талонів, відомостей на відпуск нафтопродуктів тощо) в
установленому законодавством порядку. Разом з нафтопродуктами
споживачеві в обов'язковому порядку видається розрахунковий
документ за установленою формою на повну суму проведеної операції,
який підтверджує факт купівлі товару. У розрахунковому документі
зазначається інформація про форму здійснення розрахунку.
Розрахунки за продані нафтопродукти із застосуванням згідно з
договорами талонів чи відомостей на відпуск нафтопродуктів
здійснюються виключно через установи банків.
Особливості порядку продажу нафтопродуктів за готівку та/або
у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, талонів,
відомостей на відпуск нафтопродуктів тощо) встановлюються
інструкцією, яка затверджується спільним наказом Мінпаливенерго,
Мінекономіки, Мінтрансзв'язку та Держспоживстандарту.
11. Споживач має право протягом чотирнадцяти днів з дня
купівлі обміняти нафтопродукти належної якості на аналогічні у
суб'єкта господарювання, в якого вони були придбані, у разі, коли
нафтопродукти не можуть бути ним використані за призначенням.
Обмін нафтопродуктів належної якості проводиться за умови,
якщо вони не використовувалися, збережено їх товарний вигляд,
споживчі властивості, пломби, ярлики, а також за наявності
розрахункового документа, виданого споживачеві разом з проданими
нафтопродуктами.
Якщо на момент обміну в продажу аналогічних нафтопродуктів
немає, споживач має право придбати будь-які інші нафтопродукти з
наявного асортименту з перерахуванням вартості, розірвати договір
та одержати гроші у розмірі вартості повернених нафтопродуктів або
здійснити обмін нафтопродуктів на аналогічні після надходження
відповідних нафтопродуктів у продаж. Суб'єкт господарювання
зобов'язаний у день надходження нафтопродуктів у продаж повідомити
про це споживача, який вимагає їх обміну.
При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із
споживачем здійснюються виходячи з вартості нафтопродуктів на час
їх купівлі. Гроші, сплачені за нафтопродукти, повертаються
споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості
повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за
домовленістю сторін, але не більше ніж сім днів.
Шкода, завдана життю, здоров'ю споживача або його майну
внаслідок використання нафтопродуктів неналежної якості, підлягає
відшкодуванню суб'єктом господарювання в повному обсязі та в
порядку, установленому законодавством.";
8) у пункті 14 після слів "дотримуватися вимог" доповнити
словами "Господарського кодексу України ( 436-15 )", а слова і
цифри "Порядку заняття торговельною діяльністю і правил
торговельного обслуговування населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108"
( 108-95-п ) замінити словами і цифрами "Порядку провадження
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 червня 2006 р. N 833 ( 833-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 25, ст. 1818)";
9) пункти 15 і 17 викласти в такій редакції:
"15. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявність на
видному та доступному для споживача місці на АЗС куточка покупця,
в якому розміщуються інформація про найменування власника АЗС або
уповноваженого ним органу, місцезнаходження і номери телефонів
органів, що забезпечують захист прав споживачів, книга відгуків та
пропозицій.
На вимогу споживача уповноважений керівником суб'єкта
господарювання працівник повинен ознайомити його з вимогами цих
Правил, Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), а
також подати документи, зазначені у пункті 9 цих Правил.";
"17. Експлуатація АЗС здійснюється відповідно до
законодавства.";
10) абзац перший пункту 20 викласти в такій редакції:
"20. Засоби вимірювальної техніки застосовуються згідно з
вимогами законодавства про метрологію.";
11) абзац другий пункту 26 викласти в такій редакції:
"Забороняється доставка автомобільних бензинів в
автоцистернах та інших ємкостях, що раніше були використані для
перевезення інших нафтопродуктів, без відповідної їх підготовки
відповідно до нормативних документів.";
12) пункт 27 викласти в такій редакції:
"27. Приймання нафтопродуктів, що доставлені автомобільним
транспортом від постачальників, здійснюється працівниками АЗС за
марками та видами (дизельне паливо залежно від масової частки
сірки) згідно з товарно-транспортними накладними за наявності
паспорта якості та копії сертифіката відповідності нафтопродукту
чи свідоцтва про визнання відповідності, виданих у порядку,
установленому законодавством.
Приймання нафтопродуктів здійснюється відповідно до вимог
робочої інструкції оператора АЗС та інструкції з охорони праці,
які затверджуються керівником суб'єкта господарювання.";
13) в абзацах першому і другому пункту 28 слово "злив" у всіх
відмінках замінити словом "зливання";
14) пункт 29 викласти в такій редакції:
"29. Забороняється приймати нафтопродукти на АЗС у разі:
відсутності на автоцистернах пломб вантажовідправника, їх
пошкодження (у разі пломбування автоцистерни) або невідповідності
їх відбитку печатки на товарно-транспортній накладній;
відсутності свідоцтва про повірку автоцистерни;
несправності зливного пристрою автомобільної цистерни;
несправності заземлювального пристрою;
настання грози;
неналежного оформлення або відсутності товарно-транспортної
накладної;
наявності підтоварної води і механічних домішок у
нафтопродуктах;
невідповідності якості нафтопродуктів вимогам нормативних
документів;
відсутності паспорта якості нафтопродукту або неналежного
його оформлення (відсутність номера, марки та виду, не зазначені
усі показники якості);
відсутності копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про
визнання відповідності.";
15) у першому реченні абзацу першого пункту 34 слова
"пально-, мастило- та сумішороздавальні колонки" замінити словами
"паливо-, мастило- та сумішороздавальні колонки";
16) в абзаці першому пункту 36 слова "пально- та
мастилороздавальні колонки" та "виготівника" замінити відповідно
словами "паливо- та мастилороздавальні колонки" та "виробника";
17) у першому реченні абзацу першого пункту 37 слова
"пально- та мастилороздавальні колонки" замінити словами "паливо-
та мастилороздавальні колонки";
18) у тексті Правил ( 1442-97-п ) слова "суб'єкт
господарської діяльності" та "покупець" в усіх відмінках і формах
числа замінити відповідно словами "суб'єкт господарювання" та
"споживач" у відповідному відмінку і числі, а слово "пальне" в
усіх відмінках замінити словом "паливо" у відповідному відмінку.вгору