Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 639
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 30.11.20041608
Документ 1608-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 листопада 2004 р. N 1608
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 639

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними архівними
установами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 684)
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 51

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. N 1608
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п )

1. У назві та пункті 1 постанови слова "державними архівними
установами" замінити словами "архівними установами, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів".
2. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними
архівними установами, затверджений зазначеною постановою, викласти
у такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. N 1608)
ПЕРЕЛІК
платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються
за рахунок бюджетних коштів

1. У сфері використання відомостей, що містяться в архівних
документах:
1) підготовка тематичних оглядів, переліків та тематичне
виявлення документів;
2) перевірка правильності посилань на архівні джерела у
публікаціях документів, монографіях і дисертаційних роботах;
3) наукове консультування про склад і зміст документів;
4) підготовка довідок (фактографічних, генеалогічних,
біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити
фізичних та юридичних осіб;
5) переклад текстів документів, створених давніми та
іноземними мовами;
6) надання документів для копіювання;
7) виготовлення копій документів з паперовими або плівковими
носіями, цифрових;
8) надання для перегляду кіно- та відеодокументів;
9) надання документів для експонування на виставках, у
телепередачах, для кінозйомок та інших способів використання за
межами архівної установи;
10) підготовка виставок документів; демонстрування виставок
документів та проведення екскурсій і занять у приміщенні архівної
установи;
11) звіряння текстів копій документів після друкування;
12) підготовка документальних публікацій поза планом
науково-дослідної роботи архівних установ;
13) підготовка теле- та радіопередач;
14) демонстрація документів та їх коментування під час фото-,
відео-, кінозйомок у приміщенні архівної установи;
15) надання у користування в читальному залі документів, що
не належать державі, територіальним громадам (за згодою власника
документів);
16) надання у користування в читальному залі документів та
мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки;
17) надання доступу до справ фондів, інших облікових
документів, автоматизованих інформаційних систем;
18) пошук і надання архівної інформації в електронній формі.
2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів:
1) копіювання документів з метою створення страхового фонду;
2) реставрація, ремонт та консерваційно-профілактичне
оброблення документів, друкованих видань, мікрофільмів, копій
документів страхового фонду;
3) палітурні та картонажні роботи;
4) підготовка історичних довідок на архівні фонди та передмов
до описів справ;
5) визначення фондової належності документів;
6) систематизація документів для проведення експертизи їх
цінності;
7) проведення експертизи цінності документів;
8) систематизація справ в архівних фондах;
9) науково-технічне опрацювання документів;
10) картонування справ;
11) складання описів справ та довідкового апарату до описів,
номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і
справ, що не підлягають зберіганню, актів про нестачу документів,
статистичних звітів про організацію зберігання архівних документів
юридичними особами і паспортів архівних підрозділів юридичних
осіб;
12) погодження номенклатур справ, описів справ постійного
зберігання та з особового складу, анотованих переліків документів,
віднесених до унікальних, актів про вилучення для знищення
документів, що не підлягають зберіганню;
13) друкарські роботи, надання поліграфічних послуг;
14) дострокове приймання документів на постійне зберігання;
15) депоноване зберігання документів, що не належать державі;
16) консультування з питань організації діяльності служб
діловодства та архівних підрозділів;
17) консультування з питань ведення обліку архівних
документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань
архівної справи".вгору