Документ 1602-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.12.2012, підстава - 5463-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 25, ст.195 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61 }

{ У тексті Закону слова "уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань економічної політики",
"центральний орган виконавчої влади з питань економічної
політики" в усіх відмінках замінено словами "центральні
органи виконавчої влади, що забезпечують формування та
реалізують державну політику у сфері економічного і
соціального розвитку" у відповідному відмінку згідно із
Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади формування цілісної системи прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку України, окремих
галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних
одиниць як складової частини загальної системи державного
регулювання економічного і соціального розвитку держави. Законом
встановлюється загальний порядок розроблення, затвердження та
виконання зазначених прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку, а також права та
відповідальність учасників державного прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
державне прогнозування економічного і соціального розвитку -
науково обгрунтоване передбачення напрямів розвитку країни,
окремих галузей економіки або окремих
адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки
та соціальної сфери в майбутньому, а також альтернативних шляхів і
строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку.
Прогноз економічного і соціального розвитку є засобом
обгрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття
конкретних рішень державними органами, органами місцевого
самоврядування щодо регулювання соціально-економічних процесів;
{ Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
програми економічного і соціального розвитку - державні
цільові програми економічного, соціального розвитку, програми
економічного, соціального розвитку Автономної Республіки Крим,
областей, районів, міст; { Абзац третій статті 1 в редакції Закону
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
прогнозні та програмні документи економічного і соціального
розвитку - документи, що відповідають вимогам законодавства
України щодо документів і відображають прогнози та програми
економічного і соціального розвитку;
учасники державного прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку - органи державної влади, які
розробляють, затверджують і здійснюють прогнозні та програмні
документи економічного і соціального розвитку, а саме: Кабінет
Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, що
забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері
економічного і соціального розвитку, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
{ Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 2. Принципи державного прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку { Назва статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Основними принципами, на яких базується державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку, є: { Абзац перший статті 2 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
принцип цілісності, який забезпечується розробленням
взаємоузгоджених прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих
адміністративно-територіальних одиниць на коротко- та
середньостроковий періоди і на більш тривалий період; { Абзац
другий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
принцип об'єктивності, який полягає в тому, що прогнозні та
програмні документи економічного і соціального розвитку
розробляються на основі даних органів державної статистики,
центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування
та реалізують державну політику у сфері економічного і соціального
розвитку, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, а також звітних даних із
офіційних видань Національного банку України; { Абзац третій
статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
принцип науковості, який забезпечується розробленням
прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку на науковій основі, постійним удосконаленням методології
та використанням світового досвіду в галузі прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку;
принцип гласності, який полягає в тому, що прогнозні та
програмні документи економічного і соціального розвитку є
доступними для громадськості. Інформування про цілі, пріоритети та
показники цих документів забезпечує суб'єктів підприємницької
діяльності необхідними орієнтирами для планування власної
виробничої діяльності;
принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх
повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання
прогнозних і програмних документів економічного і соціального
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку забезпечує координацію діяльності органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
принцип рівності, який полягає в дотриманні прав та
врахуванні інтересів місцевого самоврядування та суб'єктів
господарювання всіх форм власності;
принцип дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає
в тому, що органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування повинні здійснювати розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку виходячи
з необхідності забезпечення реалізації загальнодержавної
соціально-економічної політики та економічної безпеки держави.
Стаття 3. Законодавство про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального
розвитку { Назва статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Правовою основою державного прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку є Конституція України
( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші закони України та підзаконні
нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання. { Текст статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Р о з д і л II
ПРОГНОЗНІ І ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стаття 4. Система прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку
Система прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку складається з:
прогнозів економічного і соціального розвитку України на
середньо- та короткостроковий періоди;
прогнозів розвитку окремих галузей економіки на
середньостроковий період;
загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку,
інших державних цільових програм;
прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки Крим, областей, районів та міст на середньостроковий
період;
програм економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки Крим, областей, районів та міст на короткостроковий
період. { Частина перша статті 4 в редакції Закону N 4731-VI ( 4731-17 )
від 17.05.2012 }
У разі необхідності прогнозні і програмні документи
економічного і соціального розвитку можуть розроблятися на більш
тривалий період.
Стаття 5. Розробка прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку
Прогнозні та програмні документи економічного і соціального
розвитку розробляються на основі комплексного аналізу
демографічної ситуації, стану використання природного,
виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу,
конкурентоспроможності вітчизняної економіки, оцінки досягнутого
рівня розвитку економіки і соціальної сфери та з урахуванням
впливу зовнішніх політичних, економічних та інших факторів і
очікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі.
Показники прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку є орієнтиром для розроблення суб'єктами
підприємницької діяльності власних прогнозів, планів,
бізнес-планів та інших документів.
Прогнозні і програмні документи економічного і соціального
розвитку розробляються у строки та у порядку, встановлені
Кабінетом Міністрів України. { Частина третя статті 5 в редакції Закону N 4731-VI ( 4731-17 )
від 17.05.2012 }
Стаття 6. Прогноз економічного і соціального розвитку
України на середньостроковий період
Прогноз економічного і соціального розвитку України на
середньостроковий період розробляється на п'ять років.
У прогнозі економічного і соціального розвитку України на
середньостроковий період повинні бути відображені:
аналіз соціально-економічного розвитку країни за попередній
період та характеристика головних проблем розвитку економіки і
соціальної сфери;
очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної
ситуації та їх вплив на економіку країни;
оцінка впливу можливих заходів державної політики у
прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;
цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у
середньостроковому періоді та пропозиції щодо напрямів державної
політики у цей період;
прогноз кон'юнктури на внутрішніх та зовнішніх ринках
стратегічно важливих видів товарів та послуг;
основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси
економічного і соціального розвитку, в тому числі у розрізі
галузей економіки, Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя;
висновки щодо тенденцій розвитку економіки країни протягом
середньострокового періоду.
Прогноз економічного і соціального розвитку України на
середньостроковий період використовується під час розроблення
проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України і
публікується в газеті "Урядовий кур'єр".
Стаття 7. Прогноз економічного і соціального розвитку
України на короткостроковий період
Прогноз економічного і соціального розвитку України на
короткостроковий період розробляється щорічно на наступний рік.
У прогнозі економічного і соціального розвитку України на
короткостроковий період повинні бути відображені:
аналіз соціально-економічного розвитку країни за минулий та
поточний роки та характеристика головних проблем розвитку
економіки і соціальної сфери;
очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної
ситуації та їх вплив на економіку країни;
оцінка впливу можливих заходів державної політики у
прогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери;
основні макроекономічні та інші необхідні показники і баланси
економічного і соціального розвитку, в тому числі у розрізі
галузей економіки, Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя;
висновки щодо розвитку економіки країни у наступному році.
Показники прогнозу економічного і соціального розвитку
України на короткостроковий період використовуються для
розроблення державних цільових програм та для оцінки надходжень і
формування показників Державного бюджету України. { Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 8. Загальнодержавні програми економічного, соціального
розвитку, інші державні цільові програми
Порядок розроблення, затвердження і виконання
загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку,
інших державних цільових програм визначається Законом України "Про
державні цільові програми" ( 1621-15 ). { Стаття 8 в редакції Закону N 4731-VI ( 4731-17 ) від
17.05.2012 }
Р о з д і л III
РОЗРОБКА ПРОГНОЗНИХ ТА ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСТЕЙ, РАЙОНІВ ТА МІСТ
Стаття 9. Розробка прогнозних та програмних документів
економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки Крим, областей, районів та міст
В Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах
України розробляються прогнози економічного і соціального розвитку
на середньостроковий період та програми економічного і соціального
розвитку на короткостроковий період.
Стаття 10. Прогноз економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району,
міста на середньостроковий період
Прогноз економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки Крим, області, району, міста на середньостроковий
період розробляється на п'ять років.
У прогнозі економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки Крим, області, району, міста на середньостроковий
період повинні бути відображені:
аналіз соціально-економічного розвитку відповідної
адміністративно-територіальної одиниці за попередній період та
характеристика головних проблем розвитку її економіки та
соціальної сфери;
стан використання природного, виробничого, науково-технічного
та трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній
адміністративно-територіальній одиниці;
прогноз кон'юнктури на ринках основних видів товарів та
послуг;
можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки
та соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку в
середньостроковий період та пропозиції щодо заходів місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для
їх досягнення;
основні показники соціально-економічного розвитку відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
висновки щодо тенденцій розвитку економіки відповідної
адміністративно-територіальної одиниці протягом середньострокового
періоду.
Стаття 11. Програма економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, області, району, міста
на короткостроковий період
Програма економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки Крим, області, району, міста Києва, Севастополя на
короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено з
щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України
про внутрішнє і зовнішнє становище України. { Частина перша статті 11 в редакції Закону N 4731-VI ( 4731-17 )
від 17.05.2012 }
У програмі економічного і соціального розвитку Автономної
Республіки Крим, області, району, міста на наступний рік повинні
бути відображені:
аналіз соціально-економічного розвитку відповідної
адміністративно-територіальної одиниці за попередній і поточний
роки та характеристика головних проблем розвитку її економіки та
соціальної сфери;
стан використання природного, виробничого, науково-технічного
та трудового потенціалу, екологічна ситуація у відповідній
адміністративно-територіальній одиниці;
можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки
і соціальної сфери відповідної адміністративно-територіальної
одиниці;
цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку
відповідної адміністративно-територіальної одиниці в наступному
році;
система заходів місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо реалізації соціально-економічної
політики з визначенням термінів виконання та виконавців;
основні показники соціально-економічного розвитку відповідної
адміністративно-територіальної одиниці;
дані про отримання та використання доходів від розпорядження
об'єктами права комунальної власності, ефективності використання
об'єктів права комунальної власності, показники розвитку
підприємств та організацій, що є об'єктами права комунальної
власності.
Р о з д і л IV
ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
{ Назва розділу IV в редакції Закону N 4731-VI ( 4731-17 ) від
17.05.2012 }
Стаття 12. Розробка прогнозів розвитку галузей { Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
На галузевому рівні розробляються прогнози розвитку галузей
економіки на середньостроковий період. { Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Перелік галузей економіки, щодо яких розробляються прогнози
розвитку, порядок та терміни їх розроблення визначаються Кабінетом
Міністрів України. { Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 13. Прогнози розвитку галузей економіки на
середньостроковий період
Прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий
період розробляються на п'ять років.
У прогнозі розвитку галузі економіки на середньостроковий
період повинні бути відображені:
аналіз розвитку відповідної галузі економіки за попередній
період;
характеристика використання виробничого потенціалу галузі;
оцінка задоволення потреб у основних видах товарів і послуг,
що виробляються підприємствами галузі, на внутрішньому ринку;
характеристика головних проблем розвитку галузі;
прогноз кон'юнктури на внутрішніх і зовнішніх ринках основних
видів товарів та послуг галузі;
можливі шляхи розв'язання головних проблем розвитку галузі;
цілі та пріоритети розвитку галузі у середньостроковий період
та пропозиції щодо напрямів державної політики у цій галузі;
пропозиції щодо структурної перебудови галузі, технологічного
оновлення виробництва, впровадження досягнень науково-технічного
прогресу, енергозбереження та підвищення ефективності виробництва;
основні показники розвитку галузі (обсяги та ефективність
виробництва, розвиток конкуренції, конкурентоспроможність
продукції, забезпеченість сировиною та матеріалами, фінансове
становище підприємств галузі, розвиток міжгалузевих зв'язків,
ефективність системи збуту продукції, обсяги інвестицій);
висновки щодо тенденцій та напрямів розвитку відповідної
галузі протягом середньострокового періоду.
Прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий
період затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України.

{ Статтю 14 виключено на підставі Закону N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

Р о з д і л V
ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ
ДЕРЖАВНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ
ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стаття 15. Повноваження Верховної Ради України щодо
загальнодержавних програм економічного,
соціального розвитку
Верховна Рада України відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) затверджує загальнодержавні програми економічного,
соціального розвитку. { Стаття 15 в редакції Закону N 4731-VI ( 4731-17 ) від
17.05.2012 }
Стаття 16. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо
державного прогнозування { Назва статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Кабінет Міністрів України:
організовує підготовку прогнозів економічного і соціального
розвитку України на середньо- та короткостроковий періоди,
підготовку прогнозів розвитку окремих галузей економіки на
середньостроковий період; { Абзац другий статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
визначає структуру прогнозних документів економічного і
соціального розвитку, строки і порядок їх розроблення,
відповідальних виконавців; { Абзац третій статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

{ Абзац четвертий статті 16 виключено на підставі Закону
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

схвалює прогнози економічного і соціального розвитку України
на середньо- та короткостроковий періоди, прогнози розвитку
окремих галузей економіки на середньостроковий період. { Абзац
п'ятий статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

{ Абзац шостий статті 16 виключено на підставі Закону
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }

Стаття 17. Повноваження центральних органів виконавчої влади,
що забезпечують формування та реалізують державну
політику у сфері економічного і соціального
розвитку, та інших центральних органів виконавчої
влади щодо державного прогнозування { Назва статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, як
головний виконавець та координатор робіт з прогнозування
економічного і соціального розвитку: { Абзац перший частини першої
статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4731-VI
( 4731-17 ) від 17.05.2012, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, Національним банком України готує прогнози економічного і
соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий
періоди; { Абзац другий частини першої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
погоджує прогнози розвитку окремих галузей економіки на
середньостроковий період; { Абзац третій частини першої статті 17
із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI ( 4731-17 ) від
17.05.2012 }
розробляє структуру прогнозних документів економічного і
соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки,
відповідає за впровадження в практику сучасних технологій
прогнозування соціально-економічних процесів; { Абзац четвертий
частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
здійснює організаційно-методичне керівництво та координує
підготовку прогнозів економічного і соціального розвитку
Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на
середньостроковий період та програм економічного і соціального
розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на
короткостроковий період.
Інші центральні органи виконавчої влади:
беруть участь у розробленні прогнозів економічного і
соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий
періоди; { Абзац другий частини другої статті 17 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України
переліку розробляють прогнози розвитку окремих галузей економіки.
{ Абзац третій частини другої статті 17 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 18. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування щодо державного
прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування розробляють
прогнози економічного і соціального розвитку Автономної Республіки
Крим, областей, районів і міст на середньостроковий період,
програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки
Крим, областей, районів і міст на короткостроковий період та
забезпечують контроль за виконанням відповідних показників програм
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим,
областей, районів і міст на короткостроковий період.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації беруть участь у
розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку
України на середньо- та короткостроковий періоди і
загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку,
інших державних цільових програм, забезпечують виконання завдань,
визначених цими програмами, на відповідній території. { Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 19. Відповідальність посадових осіб за порушення
цього Закону
Посадові особи, винні у порушенні цього Закону, притягуються
до відповідальності відповідно до законів України.
Р о з д і л VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк затвердити структуру та порядок
державного розроблення прогнозних та програмних документів
економічного і соціального розвитку із встановленням конкретних
строків для районів, областей, Автономної Республіки Крим і
загальнодержавного рівня;
визначити перелік галузей економіки, щодо яких розробляються
прогнози та програми їх розвитку, та відповідальних виконавців;
у тримісячний строк забезпечити підготовку методичних
рекомендацій розроблення прогнозних та програмних документів
економічного і соціального розвитку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 березня 2000 року
N 1602-IIIвгору