Про затвердження Положення про Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 19.01.199416
Документ 16-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 січня 1994 р. N 16
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про затвердження Положення про Агентство
міжнародного співробітництва та інвестицій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 357 ( 357-2000-п ) від 18.02.2000 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Агентство міжнародного
співробітництва та інвестицій (додається).

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 357
( 357-2000-п ) від 18.02.2000 )

3. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 4
постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1993 р. N 695
( 695-93-п ) "Про створення Агентства міжнародного співробітництва
та інвестицій".

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.27

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 1994 р. N 16
ПОЛОЖЕННЯ
про Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій
1. Агентство міжнародного співробітництва та інвестицій
(далі - Агентство) є центральним органом державної виконавчої
влади, підвідомчим Кабінетові Міністрів України. Агентство реалізує державну політику в галузі міжнародного
співробітництва та інвестицій, сприяє прискоренню інтеграції
України у світову економіку та здійснює координацію цих процесів
з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку економіки України. 2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своїх повноважень Агентство організовує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією. Агентство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції
щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету
Міністрів України. 3. Основними завданнями Агентства є формування спільно з
відповідними органами державної виконавчої влади ефективної
системи співробітництва з міжнародними організаціями, урядовими
та неурядовими організаціями іноземних держав (донорами,
інвесторами та кредиторами), сприяння залученню і раціональному
спрямуванню зовнішніх фінансових і технічних ресурсів на
здійснення економічної реформи, структурної перебудови та
розвиток економіки України, координація діяльності у цій сфері. 4. Агентство відповідно до покладених на нього завдань: бере участь у розробленні стратегії економічної реформи,
структурної перебудови та розвитку економіки України і програм її
реалізації в частині, що стосується залучення зовнішніх фінансових
і технічних ресурсів для виконання цих програм; готує і подає в установленому порядку Мінекономіки та Мінфіну
пропозиції до відповідних розділів проектів плану соціального і
економічного розвитку України та державного бюджету України з
питань залучення та надання зовнішніх фінансових і технічних
ресурсів; координує роботу міністерств, відомств, інших органів
державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій
(реципієнтів та боржників) щодо отримання та використання
зовнішніх фінансових і технічних ресурсів, надає їм допомогу в
оформленні відповідних пропозицій згідно із вимогами донорів; супроводжує проекти (в тому числі інвестиційні), які
реалізуються із залученням зовнішніх фінансових і технічних
ресурсів; організовує збір, вивчає й узагальнює проекти програм
міжнародної фінансової і технічної допомоги та пропозиції
підприємств, установ і організацій щодо надання та отримання такої
допомоги, визначає їх відповідність змістові затверджених Урядом
України програм залучення зовнішніх фінансових і технічних
ресурсів та вносить Кабінетові Міністрів України відповідні
пропозиції; спільно із заінтересованими міністерствами, відомствами та
представництвами іноземних держав надає протокольну підтримку
місіям та делегаціям, що прибувають в Україну у справах надання
фінансової і технічної допомоги; здійснює в установленому порядку реєстрацію проектів і
програм міжнародної фінансової та технічної допомоги, інформує про
це відповідні державні органи для надання донорам пільг,
передбачених чинним законодавством та міжнародними договорами
України, веде облік заявок українських реципієнтів на участь у цих
проектах і програмах; здійснює оперативний обмін інформацією з донорами і
реципієнтами стосовно потреб та можливостей залучення зовнішніх
фінансових і технічних ресурсів, сприяє створенню інфраструктури
для забезпечення цієї діяльності; надає консультації та забезпечує обмін інформацією між
українськими й іноземними учасниками інвестиційних процесів,
сприяє формуванню інфраструктури для забезпечення цієї сфери
міжнародного співробітництва; здійснює експертний аналіз ефективності використання окремих
видів фінансових і технічних ресурсів; спільно з Мінекономіки і Укрексімбанком готує на розгляд
Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України проекти
документів з питань залучення зовнішніх фінансових і технічних
ресурсів; визначає відповідність поточних заходів, що здійснюються
виконавцями, змістові проектів і програм надання фінансової і
технічної допомоги; створює систему інформаційного супроводу проектів і програм
міжнародного співробітництва, використовує нагромаджену інформацію
для економічної оцінки проектів і програм, надання довідок,
ведення звітності, видання бюлетенів та інших матеріалів, що
висвітлюють діяльність Агентства, можливості і результати
міжнародної фінансової та технічної допомоги; спільно з відповідними органами державної виконавчої влади
здійснює облік інформації стосовно джерел фінансової і технічної
допомоги, іноземних інвестицій та кредитів, потреб у їх залученні,
напрямів та ефективності використання; готує проекти міжурядових угод з питань надання фінансової та
технічної допомоги, співробітництва з міжнародними організаціями,
урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав, узгоджує
тексти угод з їхніми представниками; з питань, що належать до компетенції Агентства, подає до
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо укладення міждержавних
економічних угод; бере участь у підготовці законодавчих та інших нормативних
актів з питань, що належать до його компетенції. 5. Агентство має право: за дорученням Кабінету Міністрів України представляти Уряд у
міжнародних організаціях і переговорних процесах, підписувати
угоди та інші договірні документи з питань, віднесених до його
компетенції; вирішувати спільно з відповідними органами державної
виконавчої влади питання щодо представництва інтересів Агентства в
регіонах, при міжнародних організаціях та в іноземних державах; одержувати в установленому законодавством порядку від
відповідних державних органів України інформацію, документи і
матеріали для виконання завдань, покладених на Агентство; створювати за погодженням з відповідними міністерствами і
відомствами міжвідомчі комісії, експертні та консультаційні ради,
робочі групи, скликати наради, брати участь у роботі урядових
комісій. 6. Агентство при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади, державними органами Республіки Крим, органами регіонального
і місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
іноземних держав та міжнародних організацій. 7. Агентство у межах своїх повноважень видає на основі й на
виконання чинного законодавства накази, організує і контролює їх
виконання. Агентство у разі потреби видає спільні акти разом з іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами регіонального та місцевого самоврядування. 8. Агентство очолює голова, який призначається Кабінетом
Міністрів України. Голова має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Голова розподіляє обов'язки між
заступниками та визначає повноваження структурних підрозділів
Агентства. Голова несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Агентство завдань і здійснення ним своїх функцій,
встановлює ступінь відповідальності своїх заступників та
керівників підрозділів. 9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Агентства, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності в Агентстві утворюється колегія у складі голови
(голова колегії), заступників голови за посадою, інших керівних
працівників Агентства. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади. Персональний склад колегії Агентства затверджується
Кабінетом Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
голови Агентства. 10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Агентства затверджуються Кабінетом Міністрів
України, його структура - Віце-прем'єр-міністром України, а
штатний розпис Агентства і положення про його структурні
підрозділи - головою Агентства. 11. Агентство є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, у тому числі валютні, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.вгору