Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 866
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.20061595
Документ 1595-2006-п, перша редакція — Прийняття від 15.11.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 листопада 2006 р. N 1595
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 866

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) "Про військову підготовку
студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів
запасу" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 1 липня 2002 р. N 868 ( 868-2002-п ), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1595
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п )

1. У постанові:
у назві постанови слова "студентів вищих навчальних закладів
за програмою" замінити словами "громадян України за програмою
підготовки";
у вступній частині слово "загальний" виключити;
у пункті 1:
в абзаці другому слова "студентів вищих навчальних закладів
за програмою" замінити словами "громадян України за програмою
підготовки";
абзац третій після слів "за програмою" доповнити словом
"підготовки";
доповнити постанову пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Установити, що військова підготовка іноземних громадян,
які навчаються у вищих навчальних закладах, за програмою
підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до міжнародних
договорів та на підставі контракту на військову підготовку таких
громадян між Міністерством оборони та відповідним компетентним
органом іноземної держави".
2. У Положенні про військову підготовку студентів вищих
навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, затвердженому
зазначеною постановою:
у назві та пункті 1 Положення слова "студентів вищих
навчальних закладів за програмою" замінити словами "громадян
України за програмою підготовки";
у пункті 2:
перше речення викласти у такій редакції:
"Військову підготовку громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу (далі - військова підготовка) на
добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних закладів
III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, придатні до
військової служби за станом здоров'я та морально-діловими
якостями";
доповнити пункт після першого речення новим реченням такого
змісту: "Військова підготовка включається до навчальних планів
вищого навчального закладу як окрема навчальна дисципліна";
пункти 3 і 4 викласти у такій редакції:
"3. Військово-облікові спеціальності, за якими здійснюється
військова підготовка у відповідних вищих військових навчальних
закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних
закладів, визначаються Міноборони за погодженням з МОН на підставі
переліку військово-облікових спеціальностей, з яких ведеться
підготовка офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 866 ( 866-2001-п ) "Про
військову підготовку громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2002 р. N 868 ( 868-2002-п ), та в межах обсягу
підготовки офіцерів запасу за такими спеціальностями, що
визначаються Генеральним штабом Збройних Сил.
4. Військова підготовка проводиться у військових навчальних
підрозділах (військових інститутах, факультетах (кафедрах)
військової підготовки або кафедрах медицини катастроф та
військової медицини) вищих навчальних закладів (далі - військові
навчальні підрозділи) та у вищих військових навчальних закладах";
пункт 7 виключити;
у пункті 12:
у підпункті "а":
абзац третій викласти у такій редакції:
"за погодженням з ректором вищого навчального закладу
здійснює добір і призначення осіб на посади науково-педагогічних
(наукових) працівників військового навчального підрозділу";
абзац чотирнадцятий після слів "військової підготовки за
програмою" доповнити словом "підготовки";
останній абзац підпункту "г" виключити.
3. Назву переліку вищих навчальних закладів, студенти яких
проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу,
затвердженого зазначеною постановою, після слів "за програмою"
доповнити словом "підготовки".вгору