Документ 1588-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.09.2011, підстава - 917-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 листопада 2006 р. N 1588
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 917 ( 917-2011-п ) від 31.08.2011 }
Про грошове забезпечення осіб рядового
і начальницького складу та умови оплати праці
працівників Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1078 ( 1078-2009-п ) від 14.10.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що грошове забезпечення осіб рядового і
начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації складається з грошового утримання та додаткових
видів грошового забезпечення і визначається залежно від посади,
спеціального звання, кваліфікації, наукового ступеня і вченого
звання, тривалості та умов служби.
До грошового утримання належать посадовий оклад та оклад за
спеціальним званням, до додаткових видів грошового забезпечення -
надбавки до грошового утримання і посадового окладу, доплати,
одноразова та щомісячна винагорода, матеріальна і грошова допомога
та премія.
2. Затвердити:
схеми посадових окладів та окладів за спеціальними званнями
осіб рядового і начальницького складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації згідно з додатками 1-3;
перелік додаткових видів грошового забезпечення осіб рядового
і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації згідно з додатком 4.
3. Умови оплати праці державних службовців та інших
працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації визначаються відповідно до умов оплати праці
працівників апарату центральних органів виконавчої влади із
спеціальним статусом, установ, закладів та організацій відповідних
галузей бюджетної сфери.
4. Виплачувати:
1) курсантам навчальних закладів і військовослужбовцям
строкової військової служби грошове забезпечення на умовах і в
розмірах грошового забезпечення, встановленого для
військовослужбовців Збройних Сил;
2) особам рядового і начальницького складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації:
надбавку за вислугу років згідно з додатком 5 до цієї
постанови;
надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності у разі, коли їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем:
- особам рядового і начальницького складу Адміністрації,
регіональних органів, територіальних підрозділів, медичних,
санаторно-курортних закладів у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків
посадового окладу;
- особам рядового і начальницького складу навчальних
закладів, науково-дослідних та науково-виробничих установ - у
розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу;
доплату за вчене звання особам начальницького складу, які
займають посади, пов'язані з педагогічною або науковою роботою, і
мають вчене звання:
- доцента (старшого наукового співробітника) - 25 відсотків
посадового окладу;
- професора - 33 відсотки посадового окладу;
- професора та науковий ступінь доктора наук - 50 відсотків
посадового окладу;
надбавку за почесне звання "заслужений" у разі, коли
виконання ними службових обов'язків збігається за профілем з
почесним званням, - 5 відсотків посадового окладу;
надбавку за виконання функцій державного експерта з питань
державної таємниці та надбавку за службу в умовах режимних
обмежень - у розмірах і порядку, встановлених законодавством;
матеріальну допомогу на оздоровлення - в розмірі місячного
грошового забезпечення;
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань - в розмірі грошового утримання (посадовий оклад і оклад за
спеціальним званням);
надбавку за спортивні звання у разі, коли вони є чи були
членами національної збірної команди України або національних
збірних команд СРСР, держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав та Балтії не менш як один рік, а їх діяльність збігається
за профілем із спортивним званням:
- "Заслужений тренер", "Заслужений майстер спорту" - 20
відсотків посадового окладу;
- "Майстер спорту міжнародного класу" та "Майстер спорту" -
відповідно 15 і 10 відсотків посадового окладу.
У разі наявності двох або більше спортивних звань надбавка до
посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.
5. Надати право Голові Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації в межах затвердженого фонду грошового
забезпечення:
1) установлювати:
посадові оклади особам рядового і начальницького складу,
посади яких не передбачені цією постановою, відповідно до
затверджених цією постановою схем посадових окладів;
посадові оклади заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3-7
відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу
відповідного керівника;
доплату за підтримку постійної готовності органу, підрозділу,
установи або закладу до діяльності в особливий період, в умовах
надзвичайного та воєнного стану в розмірі до 50 відсотків
посадового окладу (ставки) працівникам, оплата праці яких
здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699, N 52, ст.
2389; 2005 р., N 34, ст. 2064, N 40, ст. 2544, N 52, ст. 3287;
2006 р., N 8, ст. 432);
надбавку за виконання особливо важливих завдань або значного
обсягу робіт у розмірі до 50 відсотків грошового утримання з
урахуванням надбавки за вислугу років, а особам, які безпосередньо
забезпечують функціонування та безпеку державної системи урядового
зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, здійснюють
інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади,
державний контроль за станом криптографічного та технічного
захисту інформації, охорону об'єктів, приміщень, систем, мереж,
комплексів, засобів урядового та спеціального зв'язку, розробляють
проекти нормативно-правових актів і проводять їх експертизу, що
передбачено положеннями про структурні підрозділи, - у розмірі до
100 відсотків грошового утримання з урахуванням надбавки за
вислугу років.
Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються Головою
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
залежно від рівня органу, підрозділу, установи або закладу та
якості виконання особливо важливих завдань. У разі несвоєчасного
або неналежного виконання завдань така надбавка скасовується або
її розмір зменшується;
2) здійснювати преміювання осіб рядового і начальницького
складу відповідно до їх особистого внеску у межах фонду
преміювання, створеного у розмірі не менш як 10 відсотків
посадових окладів, та економії фонду грошового забезпечення.
6. Установити, що:
у разі зменшення грошового забезпечення окремих осіб рядового
і начальницького складу, заробітної плати працівників при
переведенні із Служби безпеки до Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації на час служби (роботи) на займаній
посаді здійснюється виплата різниці між розміром грошового
забезпечення, заробітної плати, встановленими відповідно до
грошового забезпечення (без премії), заробітної плати (без премії)
в Службі безпеки, та розміром грошового забезпечення (без премії),
заробітної плати (без премії), визначеними за умовами оплати праці
в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації;
на військовослужбовців, які призначені за їх згодою на
відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації і продовжують
проходити військову службу на таких посадах (але не пізніше, ніж
до 31 грудня 2007 р.) відповідно до законодавства з питань
проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки,
поширюється дія порядку та умов грошового забезпечення,
встановлених для осіб рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
7. Умови грошового забезпечення Голови Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації, його перших
заступників та заступників з числа осіб начальницького складу,
визначаються у розмірах та порядку, встановлених законодавством
для керівних працівників державних органів.
8. Видатки, пов'язані з виконанням цієї постанови,
здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення та
заробітну плату, передбачених у державному бюджеті для утримання
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
9. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 49

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1588
СХЕМА
посадових окладів осіб начальницького складу
Держспецзв'язку за основними типовими посадами

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | | |--------------------------------------| | |Адміністрація| регіональні органи, | | | | територіальні | | | | підрозділи | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник департаменту | 2140 | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник управління, | 1900 | 1900 | |регіонального органу, | | | |територіального | | | |підрозділу | | | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник відділу | 1800 | 1600 | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник відділення | 1600 | 1400 | |-------------------------+-------------+------------------------| |Начальник сектору | 1400 | 1325 | |-------------------------+-------------+------------------------| |Головний спеціаліст | 1150 | 1000 | |-------------------------+-------------+------------------------| |Провідний спеціаліст | 900 | 850 | |-------------------------+-------------+------------------------| |Спеціаліст | 800 | 770 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1588
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і молодшого
начальницького складу Держспецзв'язку

------------------------------------------------------------------ | Тарифний розряд | Розмір посадового окладу, гривень | |-----------------------+----------------------------------------| | I | 450-485 | |-----------------------+----------------------------------------| | II | 485-530 | |-----------------------+----------------------------------------| | III | 530-565 | |-----------------------+----------------------------------------| | IV | 565-605 | |-----------------------+----------------------------------------| | V | 605-645 | |-----------------------+----------------------------------------| | VI | 645-685 | |-----------------------+----------------------------------------| | VII | 685-720 | |-----------------------+----------------------------------------| | VIII | 720-740 | |-----------------------+----------------------------------------| | IX | 740-760 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1588
РОЗМІРИ
окладів осіб рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку за спеціальними званнями

------------------------------------------------------------------ | Спеціальне звання | Розмір окладу, гривень | |------------------------------+---------------------------------| |Генерал-лейтенант | 145 | |------------------------------+---------------------------------| |Генерал-майор | 140 | |------------------------------+---------------------------------| |Полковник | 135 | |------------------------------+---------------------------------| |Підполковник | 130 | |------------------------------+---------------------------------| |Майор | 125 | |------------------------------+---------------------------------| |Капітан | 120 | |------------------------------+---------------------------------| |Старший лейтенант | 115 | |------------------------------+---------------------------------| |Лейтенант | 110 | |------------------------------+---------------------------------| |Молодший лейтенант | 105 | |------------------------------+---------------------------------| |Старший прапорщик | 65 | |------------------------------+---------------------------------| |Прапорщик | 60 | |------------------------------+---------------------------------| |Сержант | 45 | |------------------------------+---------------------------------| |Рядовий | 30 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1588
ПЕРЕЛІК
додаткових видів грошового забезпечення
осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку

------------------------------------------------------------------ | Вид грошового | Розмір, | Категорія осіб рядового і | | забезпечення |відсотків | начальницького складу | | |посадового| | | | окладу | | |----------------------------------------------------------------| | Щомісячні | |----------------------------------------------------------------| |Надбавка за: | | | |класну кваліфікацію | |особи рядового і | | | |начальницького складу, що | | | |займають посади, за якими | | | |згідно із затвердженою Головою| | | |Держспецзв'язку номенклатурою,| | | |може присвоюватися класна | | | |кваліфікація, та мають клас: | | | | | | | 3 |другий | | | 5 |перший | | | 7 |майстра | |----------------------+----------+------------------------------| |безперервний стаж | |особи рядового і | |шифрувальної роботи | |начальницького складу, які | | | |безпосередньо зайняті на | | | |шифрувальній роботі, а також | | | |обслуговуванням закритої | | | |апаратури зв'язку і | | | |проведенням роботи з ключовою | | | |документацією до неї, що | | | |передбачено їх посадовими | | | |обов'язками згідно із | | | |затвердженою Головою | | | |Держспецзв'язку номенклатурою:| | | | | | | 10 |від 1 до 3 років | | | 15 |від 3 до 5 років | | | 20 |понад 5 років | |----------------------+----------+------------------------------| |операторське | 10 |особи рядового і | |обслуговування та | |начальницького складу, які | |збереження апаратури | |займають посади водіїв, | |засекречування | |механіків-водіїв, механіків- | | | |водіїв-радистів машин, | | | |обладнаних абонентними | | | |засобами зв'язку | |----------------------+----------+------------------------------| |проведення ревізій і | до 20 |особи рядового і | |перевірок фінансової | |начальницького складу, які | |та господарської | |займають штатні посади | |діяльності | |ревізорського складу та | | | |постійно проводять ревізії | | | |фінансової і господарської | | | |діяльності | |----------------------+----------+------------------------------| |службу у високогірних | 25 |особи рядового і | |місцевостях | |начальницького складу, які | | | |проходять службу на висоті | | | |1200 метрів над рівнем моря і | | | |вище (у разі, коли їм не | | | |встановлені надбавки до | | | |посадових окладів за службу на| | | |території гірських населених | | | |пунктів) | |----------------------+----------+------------------------------| |кваліфікаційну | |водії, що мають клас: | |категорію | 5 |другий | | | 10 |перший | |----------------------+----------+------------------------------| |Курсантська посадова | |курсанти (з числа осіб, які не| |надбавка | |перебували на службі перед | | | |зарахуванням на навчання) | | | |навчальних закладів | | | |Держспецзв'язку, призначені на| | | |посади: | | | | | | | 10 |командира відділення | | | 15 |заступника командира взводу | | | 20 |старшини курсу | |----------------------+----------+------------------------------| |Підвищення посадового | |курсанти (з числа осіб, які не| |окладу за результатами| |перебували на службі перед | |чергової | |зарахуванням на навчання), що | |екзаменаційної сесії | |мають за результатами | | | |екзаменаційної сесії оцінки: | | | | | | | 50 |тільки "відмінно" | | | 25 |"добре" та "відмінно" | |----------------------------------------------------------------| | Одноразові | |----------------------------------------------------------------| |Грошова винагорода за | |особи рядового і | |підтримку постійної | 50 |начальницького складу, які | |готовності органу, | |протягом року сумлінно | |підрозділу, установи | |виконували службові обов'язки,| |або закладу до | |не вчиняли порушень | |діяльності в особливий| |службової дисципліни | |період, в умовах | | | |надзвичайного та | | | |воєнного стану, а | | | |також у разі | | | |виникнення | | | |надзвичайної ситуації,| | | |зразкове виконання | | | |службових обов'язків і| | | |бездоганну дисципліну | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Вид грошового | Розмір, | Категорія осіб рядового і | | забезпечення |відсотків | начальницького складу | | |грошового | | | |утримання | | |----------------------------------------------------------------| | Одноразові | |----------------------------------------------------------------| |Винагорода за | |курсанти і слухачі, які | |закінчення вищих | |закінчили вищі навчальні | |навчальних закладів | |заклади Держспецзв'язку: | | | 200 |з відзнакою і нагородженням | | | |золотою медаллю | | | 100 |з відзнакою | |----------------------+----------+------------------------------| |Винагорода за тривалу| |особи рядового і | |безперервну службу | |начальницького складу | | | |залежно від тривалості | | | |безперервної календарної | | | |служби з урахуванням стажу | | | |військової служби: | | | 100 |за 15 років | | | 150 |за 20 років | | | 200 |за 25 років | | | 250 |за 30 років | | | 300 |за 35 і кожні наступні 5 років| ------------------------------------------------------------------ { Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1078
( 1078-2009-п ) від 14.10.2009 }

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1588
РОЗМІРИ
надбавки за вислугу років особам рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку

------------------------------------------------------------------ | Вислуга років | Розмір надбавки, відсотків | | | грошового утримання | |-------------------------+--------------------------------------| |Від 1 до 2 | 5 | |-------------------------+--------------------------------------| |Від 2 до 5 | 10 | |-------------------------+--------------------------------------| |Від 5 до 10 | 20 | |-------------------------+--------------------------------------| |Від 10 до 15 | 25 | |-------------------------+--------------------------------------| |Від 15 до 20 | 30 | |-------------------------+--------------------------------------| |Від 20 до 25 | 35 | |-------------------------+--------------------------------------| |25 і більше | 40 | ------------------------------------------------------------------вгору