Документ 156_047, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.10.2003

               Угода 
між Державною службою експортного контролю України
і Міністерством комерції Китайської Народної Республіки
про застосування імпортних сертифікатів

Державна служба експортного контролю України і Міністерство
комерції Китайської Народної Республіки (далі - Сторони) з метою сприяння розвитку торгівлі між Україною і Китайською
Народною Республікою в сфері високих технологій та
високотехнологічної продукції, міжнародні передачі яких підлягають
державному експортному контролю і вимагають застосування імпортних
сертифікатів, погодилися про таке:
Стаття 1
Під дію цієї Угоди підпадають товари і технології (далі -
товари), на міжнародні передачі яких поширюється державний
експортний контроль відповідно до чинного законодавства держав
Сторін, за виключенням товарів військового призначення, і які
вимагають застосування імпортних сертифікатів.
Стаття 2
Міністерство комерції Китайської Народної Республіки є
компетентним органом, уповноваженим Урядом Китайської Народної
Республіки видавати імпортні сертифікати. Офіційне найменування
імпортного сертифіката - "Заява імпортера щодо кінцевого
користувача та кінцевого використання". Цей документ містить відомості про імпортера, експортера,
кінцевого користувача, ціль кінцевого використання товару, номер
контракту, дату підписання контракту, кількість, вартість товарів,
що імпортуються, а також зобов'язання, що товари призначені для
використання виключно в Китайській Народній Республіці і не будуть
реекспортовані до третьої країни. Заява імпортера щодо кінцевого користувача та кінцевого
використання завіряється підписом представника Департаменту науки
та технології Міністерства комерції Китайської Народної
Республіки, засвідчується спеціальною печаткою і зберігає юридичну
силу протягом 6 місяців з дня видачі. Якщо умови та строк поставки товарів в Китайську Народну
Республіку потребують оформлення додаткових державних гарантій чи
зобов'язань, такі гарантії чи зобов'язання можуть бути надані
Міністерством комерції Китайської Народної Республіки.
Стаття 3
Державна служба експортного контролю України є державним
органом, уповноваженим Урядом України видавати імпортні
сертифікати. Офіційне найменування імпортного сертифіката -
"Міжнародний імпортний сертифікат". Міжнародний імпортний сертифікат є документом, який
підтверджує зобов'язання українського імпортера імпортувати товари
в Україну, а якщо товари не будуть до неї імпортовані, то не
відправляти їх в інше місце без дозволу Державної служби
експортного контролю України. Документ містить відомості про імпортера, експортера, код,
найменування та повний опис товару, його кількість та вартість,
валюту платежу. Міжнародний імпортний сертифікат набуває юридичної сили після
підпису Головою Державної служби експортного контролю України або
його заступником та при наявності спеціальної печатки і вважається
дійсним у разі, коли він переданий компетентним державним органам
Китайської Народної Республіки у термін не більше як шість місяців
з дати його оформлення Державною службою експортного контролю
України. Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення
уповноваженим державним органом інших державних гарантій чи
зобов'язань щодо використання імпортованих товарів у заявлених
цілях, такі гарантії чи зобов'язання можуть бути оформлені як
додаток до імпортного сертифіката або як окремий документ
відповідно до українського чинного законодавства.
Стаття 4
З метою оформлення гарантій щодо кінцевого використання
імпортованих в Україну товарів використовується "Сертифікат
кінцевого споживача" - документ, яким кінцевий споживач визначає
місце та мету кінцевого використання (встановлення) товарів і
гарантує, що ці товари не будуть використані в інших цілях, ніж
зазначені в сертифікаті, не будуть передані іншому суб'єкту
підприємницької діяльності на території України або реекспортовані
без дозволу Державної служби експортного контролю України, а також
бере на себе інші гарантії (зобов'язання) щодо імпортованих
товарів, передбачені умовами контракту або договору чи вимогами
держави - експортера товару. Документ містить відомості про споживача та його адресу,
експортера та його адресу, найменування, повний опис, місце
встановлення (використання) та ціль кінцевого використання товару,
гарантії, що товар не буде використаний в інших цілях, ніж
зазначені, і не буде переданий іншому суб'єкту підприємницької
діяльності на території України або реекспортований без дозволу
Державної служби експортного контролю України, а також інші
гарантії і зобов'язання, передбачені умовами контракту або
договору. Оформлення Сертифіката кінцевого споживача здійснюється
кінцевим споживачем на бланку підприємства, установи,
організації-споживача. Сертифікат кінцевого споживача скріплюється
підписом керівника і печаткою відповідного підприємства, установи,
організації.
Стаття 5
Застосування та видача документів, перелічених у цій Угоді,
здійснюється кожною Стороною відповідно до її національного
законодавства.
Стаття 6
Для досягнення цілей цієї Угоди Сторони здійснюватимуть обмін
інформацією та консультуватимуться для вирішення проблем, що
можуть виникнути. Зразки документів, найменування, адреса, номери телефону та
факсу, ім'я контактної особи компетентного органу влади, а також
ім'я, посада та зразки підписів уповноважених представників та
зразок спеціальної печатки наводяться у додатках до цієї Угоди.
Кожна із Сторін повинна інформувати іншу Сторону через офіційні
канали у разі будь-яких змін у зазначеному вище.
Стаття 7
Спори щодо тлумачення та застосування цієї Угоди будуть
вирішуватись Сторонами шляхом консультацій і переговорів.
Стаття 8
Зміни або доповнення до цієї Угоди будуть прийматися за
взаємною згодою Сторін та оформлюватися у вигляді окремих
протоколів, які становитимуть невід'ємну частину Угоди.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання обома
Сторонами та діє протягом п'яти років, після закінчення яких її
дію буде автоматично продовжено на наступні річні періоди, якщо за
три місяці до закінчення чергового періоду одна зі Сторін письмово
не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.
Стаття 10
Вчинено в м. Пекіні 14 жовтня 2003 року у двох примірниках
українською, китайською та англійською мовами кожний, при цьому
всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення
положень Угоди текст англійською мовою матиме переважну силу.
За Державну службу За Міністерство комерції
експортного контролю Китайської Народної
України Республіки
Додаток 2
Зразки підписів, спеціальної печатки, "Міжнародного
імпортного сертифіката", який видається Державною службою
експортного контролю України, та "Сертифіката кінцевого
споживача", який оформлюється українським кінцевим споживачем
I. Зразки підписів
Ім'я: Легейда Олександр Сергійович Підпис: Посада: Голова Державної служби експортного контролю України
Ім'я: Гришуткін Олександр Миколайович Підпис: Посада: Перший заступник Голови Державної служби експортного
контролю України
Ім'я: Сиревич Геннадій Олександрович Підпис: Посада: заступник Голови Державної служби експортного
контролю України
Ім'я: Мякушко Олександр Васильович Підпис: Посада: заступник Голови Державної служби експортного
контролю України
II. Зразок спеціальної печатки
Зображення має графічний вигляд. Не наводиться
III. Уповноважений орган
Контактна особа:
Державна служба експортного контролю України Тел.: (38-044) 462-5827 Факс: (38-044) 462-4970 Адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21
IV. Зразок "Міжнародного імпортного сертифіката" (згідно з
додатком)
V. Зразок "Сертифіката кінцевого споживача" (згідно з
додатком)вгору