Документ 1564-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо престижності шахтарської праці
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.758 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про підвищення престижності шахтарської
праці" ( 345-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.,
N 42-43, ст. 293):
1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на працівників, які видобувають
вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів,
марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств,
які зайняті на підземних роботах повний робочий день, та
працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб
(формувань) у вугільній промисловості - за Списком N 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці,
зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах ( 36-2003-п ), затвердженим Кабінетом
Міністрів України (далі - шахтарі), та членів їх сімей";
2) частину другу статті 6 після слів "нещасного випадку на
виробництві" доповнити словами "або професійного захворювання";
3) у статті 7:
частину першу після слів "нещасного випадку на виробництві"
доповнити словами "або професійного захворювання";
абзац перший частини другої доповнити словами "або помер
внаслідок професійного захворювання".
2. У Гірничому законі України ( 1127-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3,
ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2008 р., N 42-43, ст. 293):
1) абзац другий частини сьомої статті 43 доповнити словами
"за переліком професій, що затверджується Кабінетом Міністрів
України";
2) у статті 48:
у частині п'ятій:
абзац другий доповнити словами "за переліком професій, що
затверджується Кабінетом Міністрів України";
абзац третій викласти в такій редакції:
"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних
роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж
7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних з підземними
умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж
12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на
поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах,
збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для
чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"сім'ям померлих пенсіонерів, які за життя користувалися цим
правом, які отримують пенсії у зв'язку із втратою годувальника";
доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:
"Особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, які
проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують
компенсацію за оплату електроенергії, газу та центрального
опалення житла, що виплачується за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам".
У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. В абзаці третьому частини першої статті 28 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51,
ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141; NN 17-19, ст. 267; 2008 р.,
N 42-43, ст. 293) слово "шахтарям" замінити словами "особам, на
яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності
шахтарської праці" ( 345-17 ), та працівникам, зайнятим повний
робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 2 і 3 розділу I, які набирають чинності 1 січня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1564-VIвгору