Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Зразок, Опис від 17.11.20041531
Документ 1531-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.11.2015, підстава - 855-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2004 р. № 1531
Київ

Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 502 від 12.04.2006
№ 734 від 26.09.2013
№ 955 від 25.12.2013
№ 855 від 28.10.2015}

Відповідно до статей 4 і 5 Закону України "Про правовий статус закордонних українців" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця;

зразок та опис посвідчення закордонного українця.

2. Міністерству закордонних справ забезпечити виготовлення бланків посвідчення закордонного українця за рахунок коштів, передбачених йому в державному бюджеті, а також ведення їх обліку.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 502 від 12.04.2006}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. № 1531

ПОРЯДОК
оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

1. Посвідчення закордонного українця (далі - посвідчення) - документ, який видається іноземцю чи особі без громадянства у разі прийняття Національною комісією з питань закордонних українців (далі - Національна комісія) рішення про надання їм статусу закордонного українця.

2. Бланки посвідчення виготовляються на замовлення МЗС з використанням спеціального захисту.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 502 від 12.04.2006, № 955 від 25.12.2013}

Порядок заповнення посвідчення визначається Національною комісією.

Посвідчення видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією в установленому порядку за наявності умов, згідно з якими особі було надано статус закордонного українця.

3. Особа, яка виявила бажання набути статус закордонного українця, подає письмову заяву за формою згідно з додатком МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 855 від 28.10.2015}

До заяви про надання статусу закордонного українця додаються:

паспортний документ або документ, що його замінює;

копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України, та у разі потреби інші документи);

{Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 855 від 28.10.2015}

дві кольорові фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

квитанція про оплату заявником послуг, пов'язаних з оформленням і видачею посвідчення.

До документів можуть додаватися письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менш як трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника, а також характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

{Абзац восьмий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 855 від 28.10.2015}

4. Заява про надання статусу закордонного українця та інші документи, подані представництву МЗС на території України, за кордоном - закордонній дипломатичній установі України, не пізніше ніж через два місяці з дня їх отримання надсилаються Національній комісії дипломатичною поштою або фельд’єгерським зв’язком.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 855 від 28.10.2015}

З метою отримання інформації щодо наявності у заявника громадянства України МЗС передає заяви ДМС, яка протягом двох тижнів повідомляє про результати розгляду Національну комісію.

{Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ № 855 від 28.10.2015}

Національна комісія розглядає заяву протягом 90 днів з дати її отримання та приймає відповідне рішення.

У разі прийняття рішення про надання заявнику статусу закордонного українця Національна комісія оформлює посвідчення за встановленим зразком, яке разом з копією рішення вручається закордонному українцю представником Національної комісії або надсилається до дипломатичної установи України в країні його проживання.

Забороняється вносити до посвідчення відомості, не передбачені Законом України "Про правовий статус закордонних українців" та цим Порядком.

У разі відмови у наданні статусу закордонного українця заявнику видається або надсилається дипломатичній установі України за кордоном копія відповідного рішення Національної комісії.

4-1. У разі завершення строку дії посвідчення власник посвідчення подає МЗС, представництву МЗС на території України, за кордоном - дипломатичній установі України такі документи:

письмову заяву за формою згідно з додатком;

посвідчення закордонного українця;

паспортний документ або документ, що його замінює (після пред’явлення повертається).

Представництво МЗС на території України або закордонна дипломатична установа України надсилають зазначену заяву разом з документами (крім посвідчення) дипломатичною поштою або фельд’єгерським зв’язком на розгляд Національної комісії.

Рішення про перереєстрацію посвідчення приймає Національна комісія. Прийняте рішення доводиться до відома відповідного представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України для здійснення на третій сторінці посвідчення запису “Перереєстровано ____ ___________ 20__ р.”. На зазначеному записі проставляється мала гербова печатка відповідно Національної комісії, представництва МЗС на території України, за кордоном - закордонної дипломатичної установи України.

{Порядок доповнено пунком 4-1 згідно з Постановою КМ № 855 від 28.10.2015}

5. За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США. Зазначені кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету. Посвідчення видається Національною комісією або дипломатичною установою України в країні проживання закордонного українця.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 734 від 26.09.2013}

6. Рішення про припинення статусу закордонного українця приймається Національною комісією на підставах, визначених статтею 7 Закону України “Про закордонних українців”, і доводиться до відома відповідної особи із зазначенням причини.

У разі припинення статусу закордонного українця посвідчення вважається недійсним і підлягає поверненню МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном - закордонній дипломатичній установі України, які надсилають посвідчення МЗС.

МЗС протягом тижня з дня прийняття Національною комісією рішення про припинення статусу закордонного українця інформує про нього МОН, ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби.

Знищення недійсних посвідчень здійснюється в МЗС, про що складаються відповідні акти, які зберігаються у відповідному структурному підрозділі МЗС.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 855 від 28.10.2015}

7. У разі зміни прізвища, імені чи імен, громадянства, місця постійного проживання закордонному українцю видається нове посвідчення.

Для отримання нового посвідчення особа подає:

заяву довільної форми;

дві фотокартки розміром 30 х 40 міліметрів;

копію рішення Національної комісії про надання статусу закордонного українця;

посвідчення, яке підлягає обміну;

копії документів, які є підставою для видачі нового посвідчення;

квитанцію про оплату заявником послуг, пов’язаних з оформленням і видачею посвідчення.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 855 від 28.10.2015}

Про видачу нового посвідчення Національна комісія приймає відповідне рішення.

8. У разі втрати посвідчення особа, якій надано статус закордонного українця, зобов'язана протягом місяця повідомити про це Національну комісію або дипломатичну установу України у країні її проживання.

Дублікат посвідчення видається на підставі рішення Національної комісії.

Для оформлення дубліката посвідчення особа подає документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку.

За оформлення дубліката посвідчення справляється плата відповідно до пункту 5 цього Порядку.Додаток
до Порядку

ЗАЯВА

{Додаток в редакції Постанови КМ № 855 від 28.10.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. № 1531

ЗРАЗОК
посвідчення закордонного українця

Лицьовий бік

Внутрішній бікЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. № 1531

ОПИС
посвідчення закордонного українця

Посвідчення закордонного українця виготовляється у формі книжечки розміром 70 х 200 міліметрів у твердій обкладинці синього кольору.

На лицьовому боці посвідчення розміщено напис "Україна", нижче - зображення малого Державного Герба України, під ним - напис "ПОСВІДЧЕННЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ".

На лівому внутрішньому боці посвідчення вгорі міститься напис: "Національна комісія з питань закордонних українців", нижче "ПОСВІДЧЕННЯ серія ____ № _______".

Посередині лівого внутрішнього боку праворуч передбачено чотири рядки для зазначення прізвища, імені чи імен, дати і місця народження. Ліворуч - місце для фотокартки власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів, скріпленої печаткою.

У нижній частині лівого внутрішнього боку чотирма рядками розміщені слова "Громадянство" і "Країна постійного місця проживання", які заповнюються під час оформлення посвідчення.

На правому внутрішньому боці посвідчення вгорі виконано напис: "Цей документ підтверджує факт надання особі статусу закордонного українця", нижче "Дата видачі ________________" та "Строк дії ________________".

Унизу ставиться підпис голови Національної комісії, який скріплюється гербовою печаткою.вгору