Документ 152_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.09.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння  між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Національним інститутом промислової власності Чилі


Дата вчинення:

24.09.2018


Дата набрання чинності для України:

24.09.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Національний інститут промислової власності Чилі (далі - Сторони),

бажаючи сприяти розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Сторонами,

надаючи важливого значення правовій охороні промислової власності, результатам науково-технічної та економічної діяльності між Сторонами,

бажаючи розвивати відносини між Сторонами на основі взаємної вигоди з огляду на необхідність створення сприятливих умов для збалансованої системи охорони та захисту прав промислової власності, заснованих на принципах рівності та взаємної вигоди,

з метою максимального забезпечення інтересів користувачів,

беручи до уваги обопільний інтерес стосовно вдосконалення і розширення співробітництва, яке дозволяло б налагодити обмін досвідом в сфері промислової власності з метою зміцнення існуючих в обох державах систем в цій області,

домовились про таке:

1. Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо правової охорони промислової власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги.

2. Сфера дії

Цей Меморандум включає такі напрямки співробітництва у сфері охорони прав промислової власності:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері промислової власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедур надання правової охорони об’єктам права промислової власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін патентною інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони промислової власності, відповідно до умов, визначених Сторонами в окремому документі;

d) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів управління структурами, що займаються промисловою власністю, зокрема, стосовно підготовки та розстановки кадрів;

e) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

f) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

g) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності у сфері промислової власності;

h) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

i) діяльність в сфері технологічних та інформаційних послуг;

j) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

k) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони промислової власності;

l) спільне видання матеріалів з інформацією і результатами досліджень;

m) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до напрямків співробітництва та їх реалізація будуть передбачені у відповідних документах, програмах або робочих планах.

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли законодавством Сторони, яка надала цю інформацію, встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення. У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних робочих програмах, які будуть спільно розроб-лятися Сторонами і становитимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

3. Фінансові умови

Фінансування будь-якої діяльності та проектів в рамках реалізації цього Меморандуму, буде визначено кожною із Сторін відповідно до її фінансових, кадрових та інших можливостей. Кожна Сторона погоджується сплачувати свої власні витрати, пов’язані з участю в спільних проектах та заходах, відповідно до своїх правил та в межах своєї компетенції.

4. Статус відповідального персоналу

Персонал, призначений Стороною для здійснення заходів співробітництва, пов’язаних з цим Меморандумом, залишатиметься під керівництвом та повноваженням установи, до якої він належить. Таким чином, з персоналом іншої Сторони не буде створено трудових відносин, які за жодних умов не можна вважати зміною роботодавця.

5. Перегляд Меморандуму

Сторони кожні три роки відстежують та оцінюють ефективність виконання положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

6. Правовий Статус

Сторони виконують Меморандум в межах своєї компетенції у відповідності до національного законодавства держав.

7. Строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

Цей Меморандум залишається чинним на строк 3 (три) роки і автоматично продовжується на аналогічні періоди, якщо жодна зі Сторін письмово не повідомить дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити його дію принаймні за 3 (три) місяці до дати припинення або закінчення терміну дії.

Сторони використовують англійську мову як мову листування та спілкування.

Вчинено в м. Женева 24 вересня 2018 року у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу матиме текст англійською мовою.


ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЗА НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЧИЛІ


(підпис)

(підпис)


Михайло Тітарчук

Максімільяно Санта Круз С.


Заступник Міністра

Національний Директорвгору