Про порядок провадження діяльності страховими посередниками
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.19961523
Документ 1523-96-п, поточна редакція — Редакція від 06.05.1999, підстава - 747-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 грудня 1996 р. N 1523
Київ
Про порядок провадження діяльності
страховими посередниками
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 747 ( 747-99-п ) від 29.04.99 )

Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
та з метою впорядкування діяльності страхових посередників Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок провадження діяльності
страховими посередниками (додається).
2. Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю
привести раніше видані нормативні акти у відповідність з
Положенням про порядок провадження діяльності страховими
посередниками.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.67
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1996 р. N 1523
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок провадження діяльності
страховими посередниками
Це Положення регулює порядок провадження діяльності
страховими посередниками (страховими агентами і страховими
брокерами) - суб'єктами підприємницької діяльності на ринку
страхових послуг і спрямоване на посилення захисту майнових
інтересів підприємств, установ, організацій та громадян під час
отримання страхових послуг через страхових посередників. Дія цього
Положення не поширюється на діяльність страхових посередників -
громадян, які перебувають із страховиком у трудових відносинах.
1. Визначення термінів
У цьому Положенні терміни мають таке значення:
агентська діяльність - діяльність суб'єктів підприємницької
діяльності, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення
одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультування,
пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення
роботи, пов'язаної з укладенням та виконанням договорів
страхування (підготовка і укладення договорів страхування,
виконання робіт з обслуговування договорів), у тому числі
оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати
страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих
виплат;
договір про надання страхових агентських послуг (агентська
угода) - письмова угода між страховиком та страховим агентом, в
якій визначаються права та обов'язки сторін щодо порядку
укладення, обслуговування та виконання договорів страхування,
порядок внесення страхових платежів, умови здійснення
взаєморозрахунків між ними, відповідальність сторін за невиконання
або неналежне виконання умов зазначеної угоди, інші умови за
згодою сторін;
брокерська діяльність - професійна діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності на користь страхувальника або
перестрахувальника (цедента) (далі - страхувальник), спрямована на
визначення його потреби в отриманні страхових послуг,
консультуванні, наданні допомоги у розробленні умов договору
страхування, пошуку страховиків, які відповідають вимогам
страхувальника, веденні переговорів та укладенні договорів
страхування за дорученням страхувальника, здійсненні розрахунків
за договорами страхування, підготовці документів для врегулювання
питання про збитки у разі настання страхового випадку;
договір про надання страхових брокерських послуг (брокерська
угода) - письмова угода між страхувальником та страховим брокером,
в якій визначаються права та обов'язки сторін, порядок і умови
набуття чинності договору страхування, що укладається при
посередництві страхового брокера, порядок внесення страхових
платежів та інформування страхувальника про набуття чинності
договору страхування, умови здійснення взаєморозрахунків між ними,
відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов
зазначеної угоди, інші умови за згодою сторін.
2. Особливі вимоги до порядку провадження
агентської діяльності
У разі коли договір страхування укладається при посередництві
страхового агента, суб'єкти цивільно-правових відносин повинні
дотримуватися таких вимог:
страховий агент, що отримує страхові платежі від
страхувальників, зобов'язаний перерахувати ці кошти на рахунок
страховика протягом двох робочих днів після отримання відповідних
страхових платежів, а також оформити договір страхування не
пізніше одного робочого дня з моменту отримання страхового
платежу;
страховий агент зобов'язаний щодекадно подавати страховику
відомості про укладені договори страхування та розміри отриманих
платежів;
у разі несвоєчасного перерахування страховим агентом
страхових платежів або порушення ним терміну оформлення договорів
страхування без поважних причин страховик зобов'язаний призупинити
дію агентської угоди не менше ніж на три місяці.
Неналежний контроль страховика за діяльністю його страхових
агентів кваліфікується як порушення страхового законодавства.
3. Особливі вимоги до порядку провадження
брокерської діяльності
Під час провадження страхової посередницької діяльності
страховий брокер зобов'язаний:
забезпечити укладення договору страхування на найбільш
вигідних для страхувальника умовах відповідно до брокерської угоди
із страховиком, який має стійке фінансове становище;
володіти інформацією, необхідною для укладення договору
страхування на умовах страхувальника, в тому числі про наявність у
страховика ліцензії на здійснення відповідного виду страхування,
розміри страхових тарифів та умови страхування, які пропонуються
страховиком, рівень його платоспроможності, а також надавати цю
інформацію страхувальнику на його прохання.
4. Обмеження діяльності страхових посередників
До діяльності страхових брокерів застосовуються такі
обмеження:
страховий брокер не може провадити інші види діяльності, в
тому числі посередницької, крім посередницької діяльності на
страховому ринку;
страховий брокер може укладати договори страхування з одним
страховиком на суму страхових платежів, що не перевищує 35
відсотків загальної суми страхових платежів за всіма договорами
страхування, укладеними цим брокером протягом року;
з метою забезпечення ліквідності операцій страхового брокера
- юридичної особи розмір отримуваних ним страхових платежів
протягом кожного кварталу не повинен перевищувати розмір
сплаченого статутного фонду страхового брокера;
страховий брокер має право отримувати страхові платежі, якщо
він забезпечує набрання чинності договору страхування не пізніше
одного дня після отримання ним страхових платежів. В іншому разі
страховий брокер не має право отримувати страхові платежі і їх
перерахування (внесення) має здійснюватися безпосередньо
страховику.
Розмір платежів, отримуваних страховим брокером - фізичною
особою протягом кожного кварталу, не повинен перевищувати 625
мінімальних заробітних плат. ( Абзац шостий розділу 4 в редакції
Постанови КМ N 747 ( 747-99-п ) від 29.04.99 )
Дія цього Положення поширюється і на страхових посередників,
утворених шляхом реорганізації страховика у страхового посередника
згідно із статтею 43 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ).
Рішення про таку реорганізацію приймається після виконання
страховиком своїх зобов'язань перед страхувальниками, в тому числі
шляхом укладення договору з іншим страховиком про визначення
порядку передачі страхових зобов'язань.вгору