Документ 1523-III, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 20, ст.149 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 28, ст. 229, N 38,
ст. 338, N 50, ст. 435):
1) у статті 1:
пункт 1.8 викласти у такій редакції:
"1.8. Корпоративні права - право власності на статутний фонд
(капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права
на управління, отримання відповідної частки прибутку такої
юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно
до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така
юридична особа у формі господарського товариства, підприємства,
заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або
в інших організаційно-правових формах";
пункт 1.30 викласти у такій редакції:
"1.30. Роялті - платежі будь-якого виду, одержані як
винагорода за користування або за надання права на користування
будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва
або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях
інформації, відео- або аудиокасети, кінематографічні фільми або
плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання
будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи
торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули,
процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або
наукового досвіду (ноу-хау).
Не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності,
визначених у частині першій цього пункту, у володіння або
розпорядження чи власність особи або якщо умови користування
такими об'єктами власності надають право користувачу продати або
відчужити іншим способом такий об'єкт власності або оприлюднити
(розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права
на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового
досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення
(розголошування) є обов'язковим згідно із законодавством України";
2) абзац четвертий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2
викласти у такій редакції:
"Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим
підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до 1 липня
року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи
за місцезнаходженням такого платника податку та його філій
(відокремлених підрозділів). Зміна порядку сплати податку протягом
звітного року не дозволяється. При цьому філії (відокремлені
підрозділи) подають податковому органу за своїм місцезнаходженням
розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого
податку, форма якого встановлюється центральним органом державної
податкової служби України, виходячи з положень цього підпункту";
3) у статті 22:
абзац другий пункту 22.3 після слів "у зменшення податкового
зобов'язання такого платника податку" доповнити словами "у сумі,
що не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого
протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося
таке інвестування", а останнє речення цього абзацу викласти у
такій редакції: "Порядок використання таких коштів та бюджетного
контролю за їх цільовим використанням встановлюється Кабінетом
Міністрів України";
абзац третій пункту 22.3 після слів "Кабінетом Міністрів
України" доповнити словами "у сумі, що не перевищує розмір
податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного
(податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування";
в абзаці першому пункту 22.4 цифри "1999" замінити цифрами
"2000".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та
застосовується до результатів фінансово-господарської діяльності
платників податків, яка здійснюється після набрання чинності цим
Законом, за винятком змін, що внесені цим Законом до абзацу
одинадцятого пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість", які набирають чинності через 45 днів з дня
опублікування цього Закону, а також змін до підпункту 3.2.7 пункту
3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" та
змін до пункту 1.30 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств", дія яких поширюється на правовідносини, що виникли з
1 жовтня 1997 року, але не тягнуть за собою перерахунку податкових
зобов'язань або зміни цивільно-правових відносин.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення своїх
нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у
відповідність до норм цього Закону не пізніше ніж за 10
календарних днів до закінчення граничних строків податкової
звітності з відповідних податків, визначених законами України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1523-IIIвгору