Документ 152-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.12.2001, підстава - 1758-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 лютого 1998 р. N 152
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )

Про затвердження плану заходів щодо формування
інформаційно-аналітичної системи органів державної влади

На виконання Указу Президента України від 21 липня 1997 р. N
663 ( 663/97 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 17 червня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо
впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики
та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити план заходів щодо формування
інформаційно-аналітичної системи органів державної влади
(додається).
Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Смолія В.А.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.56
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 1998 р. N 152
План
заходів щодо формування інформаційно-аналітичної системи
органів державної влади
————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Орієн- | Зміст заходу | Термін |товна | Відповідальний |виконання|вартість| за виконання | |робіт, | ————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Підготовка пропозицій травень Національне агентство з
щодо вирішення першочер- 1998 р. питань інформатизації при
гових організаційних пи- Президентові України (да-
тань формування інформа- лі - НАІ)
ційно-аналітичної системи
(далі - ІАС) органів дер-
жавної влади (визначення
державного замовника, го-
ловного конструктора,
складу координаційних рад
тощо)
2. Розроблення проектів липень 150 - " -
нормативно-правових доку- 1998 р.
ментів з питань формуван-
ня ІАС
3. Визначення готовності серпень 340 НАІ спільно з відповідни-
органів державної влади 1998 р. ми органами державної
та місцевого самовряду- влади та місцевого самов-
вання до формування ІАС, рядування
проведення допроектних
наукових досліджень
4. Розроблення Концепції вересень 120 НАІ
формування та функціону- 1998 р.
вання ІАС

5. Розроблення Технічного вересень 140 НАІ
завдання на формування 1998 р.
ІАС
6. Розроблення типових жовтень 1380 НАІ з відповідними орга-
програмно-технічних комп- 1998 р. нами державної влади
лексів, які забезпечують
телекомунікаційну взаємо-
дію між органами держав-
ної влади та з регіонами
з урахуванням вимог ін-
формаційної безпеки
7. Проведення робіт, 1998-2003 згідно з НАІ
пов'язаних з безпосеред- роки технічним
нім формуванням ІАС завданням
8. Створення програм- згідно з постановою Кабінету Міністрів
но-технічного комплексу України від 21 серпня 1997 р. N 898 "Про
автоматизованої інформа- створення автоматизованої інформаційної
ційної системи Кабінету системи Кабінету Міністрів України"
Міністрів України автома-
тизованої інформаційної
системи Кабінету Мініст-
рів Українивгору