Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги від 27.02.2019152
Документ 152-2019-п, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 13.09.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 лютого 2019 р. № 152
Київ

Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів, що додається.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), зміну, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2019 р. № 152

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів (далі - трансформатори) мінімальною номінальною потужністю 1 кВ•А, що використовуються в мережах передачі і розподілу електроенергії з частотою 50 Гц або в промисловості.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів.

2. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на трансформатори, які спеціально розроблені та використовуються як:

вимірювальні трансформатори для живлення засобів вимірювальної техніки, приладів, реле та інших подібних апаратів;

трансформатори з обмоткою низької напруги для використання з випрямлячами для забезпечення постачання постійного току;

пічні трансформатори для безпосереднього підключення до електропечей;

трансформатори до прибережного застосування та застосування як плавучої прибережної споруди;

трансформатори для споруд аварійного захисту;

трансформатори для систем живлення залізниці;

заземлювальні трансформатори для надання нейтралі з метою заземлення системи;

тягові трансформатори, що встановлені на залізничному рухомому складі, тобто трансформатори, що під’єднані до лінії постійного або змінного струму безпосередньо або через інвертор, що використовується в стаціонарних спорудах на залізниці;

пускові трансформатори для запуску індукційних моторів з метою усунення падіння напруги постачання;

випробувальні трансформатори для використання в електричному колі для вироблення необхідних рівнів напруги або струму з метою випробування електричного обладнання;

зварювальні трансформатори для використання в установках дугового зварювання або установках зварювання опором (контактного зварювання);

трансформатори вибухозахищеного виконання для застосування у вибухонебезпечному середовищі та для підземних робіт (гірничодобувних);

трансформатори для застосування у глибоководному (зануреному) середовищі;

розділові трансформатори (потужністю до 5 МВА), які застосовуються для перетворення одного рівня (середнього рівня) напруги;

великі силові трансформатори, які застосовуються у разі, коли показано, що для конкретної сфери застосування відсутні альтернативні технічно можливі рішення з метою виконання мінімальних вимог з ефективності, які встановлені цим Технічним регламентом;

великі силові трансформатори, що є рівноцінною заміною для того ж фактичного місця розташування / розміщення існуючих великих силових трансформаторів, коли така заміна не може бути здійснена без непропорційних витрат, пов’язаних з їх транспортуванням і/або монтажем.

Винятком із зазначеного є застосування вимог до інформації про продукцію та технічну документацію, викладених у пунктах 3 і 4 додатка 1.

3. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

великий силовий трансформатор - силовий трансформатор з рівнем вищої напруги більше 36 кВ і номінальною потужністю, що дорівнює або більше 5 кВА, або номінальною потужністю, що дорівнює або більше 40 МВА, незалежно від рівня вищої напруги;

вища напруга для обладнання (Um) - напруга, що застосовується до трансформаторної обмотки, є середньоквадратичним значенням міжфазної напруги у трифазній системі, для якої розроблено трансформатор з урахуванням його ізоляції;

втрати короткого замикання (Pk) - активна потужність, що поглинається, за номінальної частоти і базової температури, що пов’язані з парою обмотки, коли номінальний струм (струм відгалуження) протікає через фазові виводи, а виводи іншої обмотки з’єднані коротким колом з будь-якою обмоткою, що має відгалуження, приєднане до основного відгалуження, при цьому наступна обмотка за наявності є незамкненим контуром;

втрати холостого ходу (Po) - активна потужність, що поглинається, за номінальної частоти, коли трансформатор перебуває під напругою і другий контур є незамкненим. Напруга, що застосовується, є номінальною, і якщо обмотка під напругою оснащена відпайкою, вона під’єднана до основного відгалуження;

малий силовий трансформатор - силовий трансформатор з рівнем вищої напруги не більше 1,1 кВ;

максимальний коефіцієнт корисної дії (PEI) - максимальне значення відношення переданої повної потужності трансформатора без урахування електричних втрат до переданої повної потужності трансформатора;

номінальна напруга обмотки (Ur) - напруга, що встановлена для застосування або розроблена без навантаження, між контактними виводами обмотки без відгалуження або обмотки з відпайкою, що під’єднана до основного відгалуження;

номінальна потужність (Sr) - звичайне значення повної потужності, встановленої для обмотки, яка разом з номінальною напругою обмотки визначає її номінальний струм;

обмотка - витки проводів, які формують електричне коло, пов’язане з напругою, що встановлена для цього трансформатора;

обмотка високої напруги - обмотка, яка має найвищу номінальну напругу;

рідинний трансформатор - силовий трансформатор, в якому магнітне коло і обмотка занурені в рідину;

розподільний трансформатор з функцією регулювання рівня напруги - середній силовий трансформатор, що оснащений додатковими компонентами всередині або зовні корпусу трансформатора, для автоматичного регулювання вхідної або вихідної напруги трансформатора з метою регулювання напруги під навантаженням;

середній силовий трансформатор - силовий трансформатор з рівнем вищої напруги більше 1,1 кВ, але не більше 36 кВ та номінальною потужністю, що дорівнює або більше 5 кВА, але не більше 40 МВА;

середній силовий трансформатор, встановлений на опорах повітряних ліній електропередачі, - силовий трансформатор номінальною потужністю на більше 315 кВА, придатний до зовнішнього застосування і розміщений на опорах повітряних ліній електропередачі;

силовий трансформатор - стаціонарна установка з двома або більше обмотками, яка за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему величин змінної напруги та струму в іншу систему величин змінної напруги та струму зазвичай різного значення та однакової частоти з метою передачі електричної енергії;

сухий трансформатор - силовий трансформатор, в якому магнітне коло та обмотка не занурені в рідину.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про стандартизацію” та Технічному регламенті щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Вимоги до екодизайну

4. Трансформатори мають відповідати вимогам до екодизайну, визначеним у додатку 1.

5. Відповідність вимогам до екодизайну визначається за допомогою вимірювань і розрахунків, проведених згідно з методами, визначеними у додатку 2.

Оцінка відповідності

6. Оцінка відповідності трансформаторів вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом застосування процедури внутрішнього контролю дизайну або процедури системи управління для оцінки відповідності, наведених відповідно в додатках 3 і 4 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678).

Державний ринковий нагляд

7. Перевірка відповідності трансформаторів під час здійснення державного ринкового нагляду вимогам цього Технічного регламенту проводиться згідно з вимогами, визначеними у додатку 3.

Орієнтовні еталонні показники найбільш ефективних трансформаторів

8. Орієнтовні еталонні показники для трансформаторів з найкращими характеристиками, які представлені на ринку, визначені в додатку 4.

Таблиця відповідності

9. Таблиця відповідності положень Регламенту Комісії (ЄС) № 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів, та цього Технічного регламенту наведена у додатку 5.Додаток 1
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
до екодизайну трансформаторів

1. Мінімальні вимоги до енергоефективності або коефіцієнта корисної дії середніх силових трансформаторів

Середні силові трансформатори мають відповідати значенням максимально дозволених втрат короткого замикання та втрат холостого ходу або максимального коефіцієнта корисної дії (РЕІ), визначеним в таблицях 1-5, крім середніх силових трансформаторів, встановлених на опорах повітряних ліній електропередачі, що повинні відповідати значенням максимально дозволених втрат короткого замикання (під навантаженням) і втрат холостого ходу, які визначені в таблиці 6.

Вимоги до середніх силових трансформаторів з номінальною потужністю 3150 кВА

Таблиця 1

Максимальні втрати короткого замикання і втрати холостого ходу (у Вт) для рідинних середніх силових трансформаторів з однією обмоткою Um 24 кВ та іншою обмоткою Um 1,1 кВ

Номінальна потужність
(кВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk),
Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po),
Вт

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk),
Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po),
Вт

25

Ck (900)

Ao (70)

Ak (600)

Ao - 10 % (63)

50

Ck (1100)

Ao (90)

Ak (750)

Ao - 10 % (81)

100

Ck (1750)

Ao (145)

Ak (1250)

Ao - 10 % (130)

160

Ck (2350)

Ao (210)

Ak (1750)

Ao - 10 % (189)

250

Ck (3250)

Ao (300)

Ak (2350)

Ao - 10 % (270)

315

Ck (3900)

Ao (360)

Ak (2800)

Ao - 10 % (324)

400

Ck (4600)

Ao (430)

Ak (3250)

Ao - 10 % (387)

500

Ck (5500)

Ao (510)

Ak (3900)

Ao - 10 % (459)

630

Ck (6500)

Ao (600)

Ak (4600)

Ao - 10 % (540)

800

Ck (8400)

Ao (650)

Ak (6000)

Ao - 10 % (585)

1 000

Ck (10500)

Ao (770)

Ak (7600)

Ao - 10 % (693)

1 250

Bk (11000)

Ao (950)

Ak (9500)

Ao - 10 % (855)

1 600

Bk (14000)

Ao (1200)

Ak (12000)

Ao - 10 % (1080)

2 000

Bk (18000)

Ao (1450)

Ak (15000)

Ao - 10 % (1305)

2 500

Bk (22000)

Ao (1750)

Ak (18500)

Ao - 10 % (1575)

3 150

Bk (27500)

Ao (2200)

Ak (23000)

Ao - 10 % (1980)

__________
* Максимальні втрати для величин номінальної потужності (у кВА), які коливаються між номінальними величинами, наведеними в таблиці 1, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 2

Максимальні значення втрат короткого замикання та втрат холостого ходу (у Вт) для сухих середніх силових трансформаторів з однією обмоткою Um 24 кВ та іншою обмоткою Um 1,1 кВ

Номінальна потужність
(кВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk),
Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po),
Вт

максимальні втрати короткого замикання* (під час роботи під навантаженням) (Pk),
Вт

максимальні втрати холостого ходу* (Po),
Вт

50

Bk (1700)

Ao (200)

Ak (1500)

Ao - 10 % (180)

100

Bk (2050)

Ao (280)

Ak (1800)

Ao - 10 % (252)

160

Bk (2900)

Ao (400)

Ak (2600)

Ao - 10 % (360)

250

Bk (3800)

Ao (520)

Ak (3400)

Ao - 10 % (468)

400

Bk (5500)

Ao (750)

Ak (4500)

Ao - 10 % (675)

630

Bk (7600)

Ao (1100)

Ak (7100)

Ao - 10 % (990)

800

Ak (8000)

Ao (1300)

Ak (8000)

Ao - 10 % (1170)

1 000

Ak (9000)

Ao (1550)

Ak (9000)

Ao - 10 % (1395)

1 250

Ak (11000)

Ao (1800)

Ak (11000)

Ao - 10 % (1620)

1 600

Ak (13000)

Ao (2200)

Ak (13000)

Ao - 10 % (1980)

2 000

Ak (16000)

Ao (2600)

Ak (16000)

Ao - 10 % (2340)

2 500

Ak (19000)

Ao (3100)

Ak (19000)

Ao - 10 % (2790)

3 150

Ak (22000)

Ao (3800)

Ak (22000)

Ao - 10 % (3420)

__________
* Максимальні втрати для величин номінальної потужності (у кВА), які коливаються між номінальними величинами, наведеними в таблиці 2, розраховуються за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 3

Корекція величини втрат короткого замикання та втрат холостого ходу, якщо є інші комбінації напруг обмоток або подвійна напруга на одній або двох обмотках (з номінальною потужністю 3 150 кВА)

Одна обмотка Um 24 кВ, інша - Um > 1,1 кВ

Максимальні допустимі втрати в таблицях 1 і 2 збільшуються на 10 відсотків для втрат холостого ходу і 10 відсотків для втрат під навантаженням

Одна обмотка Um = 36 кВ, інша - Um 1,1 кВ

Максимальні допустимі втрати в таблицях 1 і 2 збільшуються на 15 відсотків для втрат холостого ходу і 10 відсотків для втрат під навантаженням

Одна обмотка Um = 36 кВ, інша - Um > 1,1 кВ

Максимально допустимі втрати в таблицях 1 і 2 збільшуються на 20 відсотків для втрат холостого ходу і 15 відсотків для втрат під навантаженням

Якщо подвійна напруга на одній обмотці

У випадку трансформаторів з однією обмоткою високої напруги та двома напругами, що доступні з виводів обмотки низької напруги, втрати розраховуються на підставі більш високої напруги обмотки низької напруги та узгоджуються з максимально допустимими втратами, зазначеними у таблицях 1 і 2. Максимально доступна потужність на обмотці низької напруги таких трансформаторів буде обмежена до 0,85 номінальної потужності, що встановлена для обмотки низької напруги за більшої напруги.

У випадку трансформаторів з однією обмоткою низької напруги та двома напругами, доступними з виводів обмотки високої напруги, втрати розраховуються на підставі обмотки високої напруги та узгоджуються з максимально допустимими втратами, зазначеними у таблицях 1 і 2. Максимально доступна потужність на обмотці з меншою напругою обмотки високої напруги подібного трансформатора буде обмежена до 0,85 номінальної потужності, що встановлена для обмотки високої напруги за більшої напруги.

Якщо доступна повна номінальна потужність незалежно від комбінації напруг, рівні втрат, зазначені у таблицях 1 і 2, можуть зрости на 15 відсотків для втрат холостого ходу і 10 відсотків для втрат під навантаженням

Якщо подвійна напруга на обох обмотках

Максимально допустимі втрати, зазначені у таблицях 1 і 2, можуть збільшитися на 20 відсотків для втрат холостого ходу та 20 відсотків для втрат під навантаженням для трансформаторів з подвійною напругою на обох обмотках. Рівень втрат наводиться для найбільшої можливої номінальної потужності та на підставі, що номінальна потужність є однаковою незалежно від комбінації напруг

Вимоги для середніх силових трансформаторів з номінальною потужністю > 3 150 кВА

Таблиця 4

Мінімальні значення максимального коефіцієнта корисної дії (РЕІ) для рідинних середніх силових трансформаторів

Номінальна потужність
(кВА)

Рівень 1 (через два роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

Рівень 2 (через чотири роки з моменту набрання чинності Технічним регламентом)

мінімальне значення максимального коефіцієнта корисної дії*, відсотків

3 150 < Sr 4 000

99,465

99,532

5 000

99,483

99,548

6 300

99,51

99,571

8 000

99,535

99,593

10 000

99,56

99,615

12 500

99,588

99,64

16 000

99,615

99,663

20 000

99,639

99,684

25 000

99,657

99,7

31 500

99,671

99,712

40 000

99,684

99,724вгору