Документ 152-2006-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 березня 2006 р. N 152-р
Київ
Про схвалення Концепції Державної програми
запобігання та лікування серцево-судинних
і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки

1. Схвалити Концепцію Державної програми запобігання та
лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на
2006-2010 роки, що додається.
Визначити МОЗ державним замовником Програми.
2. МОЗ розробити та подати Кабінетові Міністрів України у
квітні 2006 р. проект Державної програми запобігання та лікування
серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2006 р. N 152-р
КОНЦЕПЦІЯ
Державної програми запобігання та лікування
серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань на 2006-2010 роки

Сучасний рівень захворюваності
серцево-судинного і судинно-мозкового профілю
Хвороби системи кровообігу займають значне місце в загальній
структурі смертності населення і становлять 62,2 відсотка. У
2004 році в Україні зареєстровано 7,6 млн. хворих на ішемічну
хворобу серця і майже 3 млн. - на судинно-мозкові захворювання.
Щороку вперше виявляється близько 2 млн. хворих з такою
патологією, причому кожний другий з них в працездатному віці. В
розвинутих країнах Західної Європи та Північної Америки в
результаті запровадження в 70-х роках лікувально-профілактичних
програм досягнуто зниження смертності від інфаркту міокарда,
серцевих аритмій, вроджених вад серця, інсультів у середньому на
40-60 відсотків.
Проведені дослідження свідчать про надзвичайну поширеність
факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань в
Україні: у 33,5 відсотка дорослого населення виявлена артеріальна
гіпертензія, 56,8 - мають надлишкову вагу, 44 відсотки чоловіків
та 16,5 відсотка жінок курять.
Рівень інвалідності та смертності, зумовлених хворобами
системи кровообігу, свідчить про недостатню ефективність заходів,
що вживаються в Україні для їх подолання.
Причини загострення ситуації
Високий рівень смертності від серцево-судинних і
судинно-мозкових захворювань зумовлений такими факторами:
недостатнє виявлення захворювань на ранніх, доклінічних
стадіях;
низький рівень оснащеності закладів охорони здоров'я
обладнанням, необхідним для проведення своєчасної діагностики,
лікування та надання інтенсивної допомоги, незадовільна
організація процесу діагностики та лікування;
відсутність системи активного запобігання інфарктам та
інсультам на основі стандартизованої системи диспансеризації
населення, єдиного підходу до надання медичної допомоги хворим із
серцево-судинною і судинно-мозковою патологією;
недостатнє бюджетне фінансування (рівень фінансування дає
змогу лише на 25 відсотків задовольнити потребу у витратних
матеріалах, обладнанні та реагентах);
недостатня поінформованість населення про фактори ризику та
можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим
захворюванням.
Найпоширеніші захворювання системи кровообігу (ішемічна
хвороба серця, артеріальна гіпертензія, порушення ритму серця,
вроджені та набуті вади серця, судинно-мозкові захворювання)
потребують створення чіткої системи надання медичної допомоги з
моменту виявлення до реабілітації.
Таким чином, серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання
є соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідні державна
підтримка, координація зусиль усіх органів виконавчої влади. З
цією метою повинна бути розроблена Державна програма запобігання
та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на
2006-2010 роки.
Мета Програми
Метою Програми є запобігання та зниження рівня захворюваності
серцево-судинного і судинно-мозкового профілю, інвалідності та
смертності від її ускладнень, а також збільшення тривалості і
підвищення якості життя хворих.
Порівняльний аналіз можливих
варіантів розв'язання проблеми
та обґрунтування оптимального варіанту
Одним з варіантів розв'язання проблеми є надання медичної
допомоги хворим серцево-судинного і судинно-мозкового профілю
шляхом забезпечення бюджетного фінансування на рівні минулих
років.
У Державному бюджеті України на 2006 рік ( 3235-15 )
передбачено 26 млн. гривень лише на закупівлю обладнання,
необхідного для лікування серцевосудинних і судинно-мозкових
хвороб. Проте лікувально-профілактичні заклади слід забезпечити не
тільки відповідним медичним обладнанням, а і витратними
матеріалами та реактивами.
Найефективнішим шляхом розв'язання проблеми є виконання
Програми, що дасть змогу забезпечити взаємодію
лікувально-профілактичних закладів та запровадити системний підхід
до діагностики та лікування хворих; зменшити фінансовий тягар на
родини пацієнтів; знизити рівень смертності від інфарктів
міокарду, мозкових інсультів, що сприятиме зниженню рівня
загальної смертності; здійснити заходи реінтеграції у суспільство
цієї категорії хворих.
Шляхи та способи розв'язання проблеми
Для розв'язання проблеми у Програмі необхідно передбачити
заходи щодо:
удосконалення правової, соціальної та економічної бази
надання медичної допомоги хворим серцево-судинного і
судинно-мозкового профілю;
створення системи виявлення хворих на ранніх, доклінічних
стадіях серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань;
ведення сучасних протоколів та стандартизованих схем
запобігання інфарктам та інсультам;
запровадження у системі післядипломної медичної освіти
спеціалізацій "інтервенційна радіологія" та "дитяча кардіологія";
створення нових та удосконалення спеціалізованих
кардіореанімаційних та інсультних центрів і відділень з
відповідним матеріально-технічним забезпеченням, оснащення
лікувально-профілактичних закладів сучасним діагностичним
обладнанням;
проведення в повному обсязі ангіографій, стентувань,
аортокоронарних шунтувань, каротидної ендартеректомії, імплантацій
штучних водіїв ритму серця та електрофізіологічних методів
лікування;
проведення інформаційно-просвітницької роботи серед
населення, зокрема з висвітленням у засобах масової інформації
факторів ризику, розвитку системи медичної реабілітації та
трудової реадаптації хворих серцево-судинного і судинно-мозкового
профілю.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
збільшити середню тривалість життя населення України;
знизити рівень смертності від інсультів на 12 відсотків, від
ішемічної хвороби серця - на 10 та первинної інвалідності,
зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у
працездатному віці - на 5 відсотків;
зменшити втрати, викликані тимчасовою та стійкою
непрацездатністю.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми планується здійснювати в межах
видатків, які передбачаються у державному бюджеті МОЗ та іншим
органам виконавчої влади, що беруть участь у виконанні Програми,
та за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва і Севастополя, інших джерел.
Необхідний обсяг фінансування Програми з державного бюджету
становитиме 774,349 млн. гривень.вгору