Документ 1518-2002-п, поточна редакція — Редакція від 19.09.2014, підстава - 405-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1518
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України у сфері
поводження з відходами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України у сфері
поводження з відходами зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1518
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України у сфері поводження з відходами

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405
( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

2. У Порядку ведення реєстру місць видалення відходів,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня
1998 р. N 1216 ( 1216-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 31, ст. 1181):
а) у тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та
"Держкомгеології" замінити словом "Мінекоресурсів";
б) у додатку 1 до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити
словом "Мінекоресурсів".
3. У пункті 4 Порядку виявлення та обліку безхазяйних
відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 серпня 1998 р. N 1217 ( 1217-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 31, ст. 1182), слово "Мінекобезпеки" замінити словом
"Мінекоресурсів".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405
( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

5. У Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення
та утилізації відходів, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 ( 1360-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1307):
а) у тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом
"Мінекоресурсів";
б) абзаци другий і третій пункту 2 викласти у такій редакції:
"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що
утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого
використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник
повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні,
біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або
можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного
середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів
і засобів поводження з ними";
в) у додатку до Порядку слово "Мінекобезпеки" замінити словом
"Мінекоресурсів".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня
2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ) "Про затвердження Положення про
контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та
їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків
відходів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217):
а) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:
абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що
утворюються у процесі людської діяльності і
не мають подальшого використання за місцем
утворення чи виявлення та яких їх власник
повинен позбутися шляхом утилізації чи
видалення";
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Транскордонне перевезення відходів як вторинної сировини,
для яких Кабінетом Міністрів України встановлено квоти на ввезення
в Україну для утилізації, допускається тільки в межах таких квот
та за умови відповідного підтвердження";
б) пункт 42 Жовтого переліку відходів, затвердженого
зазначеною постановою, викласти у такій редакції:
"42. Відпрацьовані нафтопродукти, A3020 Y8 AC030".
непридатні для використання
за призначенням (у тому
числі відпрацьовані моторні,
індустріальні масла та їх
суміші)вгору