Документ 1511-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1511
Київ
Про внесення змін до Положення про порядок
надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838
( 838-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839;
1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 24,
ст. 1170), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1511
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту,
імпорту товарів військового призначення
та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю
( 838-98-п )
1. Назву розділу "Порядок надання повноважень" після слова
"надання" доповнити словами "та продовження терміну дії".
2. У пункті 6:
абзац перший після слова "одержання" доповнити словами
"(продовження терміну дії)";
абзац третій доповнити словами "або продовження терміну їх
дії";
абзац четвертий доповнити словами "(у разі подання заяви на
продовження терміну дії повноважень довідки надаються за кожний
рік дії повноважень)";
абзац шостий замінити абзацами такого змісту:
"довідки про:
наявність на підприємстві (в установі, організації) системи
внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які
забезпечують функціонування цієї системи;
участь у реалізації міжнародних договорів (у тому числі
участь у кооперації з виробництва товарів);
наявність, кількісний склад і структуру служби маркетингу на
підприємстві (в установі, організації) та можливість цієї служби
провадити рекламну, виставкову, передконтрактну та іншу діяльність
з метою реалізації товарів;
потенційні регіони збуту;
наявність експортних варіантів документації на вироби
військового призначення та освоєння нових зразків озброєння та
військової техніки;
наявність на підприємстві (в установі, організації)
військового представництва (представництва замовника);
можливість виконання робіт, надання послуг військового
призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання і
технологій, з метою відновлення технічного ресурсу товарів
військового призначення;
наявність у підприємства (установи, організації);
дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має
намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матеріальними
носіями інформації, що віднесена до державної таємниці);
нормативних документів, які регулюють діяльність у галузях
військово-технічного співробітництва та експортного контролю;
кредиторської та дебіторської заборгованості;
засвідчені копії:
погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які
становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними
делегаціями в Україні та перебування представників підприємства
(установи, організації) за кордоном;
погодженого з Міноборони, МОН та СБУ плану заходів щодо
забезпечення правового захисту державних інтересів під час
передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної
власності, що містяться в товарах військового призначення, які
пропонуються для експорту;
узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики та СБУ документів
про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та
військової техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації)
зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом
обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами
господарської діяльності".
У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
абзацами двадцять другим і двадцять третім;
доповнити пункт приміткою такого змісту: "--------------- Примітка. Під час подання заяви на продовження терміну дії
повноважень документи, зазначені в абзацах п'ятому,
восьмому, десятому та тринадцятому цього пункту, не
подаються".
3. У пункті 7:
абзац перший після слова "одержання" доповнити словами
"(продовження терміну дії)";
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"наявність на підприємстві (в установі, організації) системи
внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які
забезпечують функціонування цієї системи";
в абзаці дев'ятнадцятому слово "ліцензії" замінити словом
"дозволу";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які
становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними
делегаціями в Україні та перебування представників підприємства
(установи, організації) за кордоном;
погодженого з Міноборони, МОН та СБУ плану заходів щодо
забезпечення правового захисту державних інтересів під час
передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної
власності, що містяться в товарах військового призначення, які
пропонуються для експорту".
4. Пункт 8 після слова "надання" доповнити словами
"(продовження терміну дії)".
5. У пункті 9:
абзац перший після слова "надання" доповнити словами
"(продовження терміну дії)";
абзац другий доповнити словами "чи продовження терміну їх
дії".
6. В абзаці першому пункту 10:
слово "двічі" замінити словами "один раз";
після слова "надання" доповнити абзац словами "(продовження
терміну дії)".
7. У пункті 11:
абзац перший після слова "СБУ" доповнити словами "Державною
комісією з питань оборонно-промислового комплексу";
абзаци перший і другий після слова "надання" доповнити
словами "(продовження терміну дії)".
8. У пункті 12:
абзац перший після слова "надання" доповнити словами
"(продовження терміну дії)";
абзац другий після слова "надано" доповнити словами
"(продовжено термін дії)";
абзац четвертий після слова "одержання" доповнити словами
"(продовження терміну дії)".
9. Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Повноваження діють, крім випадків, передбачених
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня
1996 р. N 1247 ( 1247-96-п ) "Питання Державної компанії з
експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального
призначення" та пунктом 13 цього Положення, три роки, якщо
інший термін не визначено Кабінетом Міністрів України. Цей термін
може бути продовжений Кабінетом Міністрів України за поданням
Держекспортконтролю кожного разу на три роки.
Подання Держекспортконтролю суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності документів щодо продовження терміну дії повноважень, їх
розгляд та підготовка відповідного рішення здійснюються в порядку,
передбаченому пунктами 6-12 цього Положення.
Зазначені у пункті 6 цього Положення документи щодо
продовження терміну дії повноважень повинні бути подані
Держекспортконтролю не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
терміну їх дії.
Термін дії повноважень у випадках, передбачених пунктом 13
цього Положення, визначається Кабінетом Міністрів України
відповідно до міжнародних договорів України або на період
виконання державного оборонного замовлення".
10. Доповнити Положення розділом такого змісту:
"Права та обов'язки суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, яким надані повноваження
18. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у
встановленому порядку надані повноваження, в частині проведення
операцій з товарами військового призначення мають право:
здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов
поставок власних виробів іноземним замовникам у державах, щодо
яких Держекспортконтролем надані відповідні висновки про
можливість експорту товарів військового призначення, проводити
переговори із замовниками цих держав та надавати їм попередньо
узгоджену з Державною компанією "Укрспецекспорт" інформацію про
орієнтовну ціну таких товарів;
провадити в установленому порядку рекламну та іншу
маркетингову діяльність, брати участь у виставках та здійснювати
демонстрацію іноземним замовникам товарів військового призначення,
що передбачаються для експорту;
надавати іноземним суб'єктам господарської діяльності під час
проведення з ними переговорів інформацію про тактико-технічні
характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також
основні дані щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової
техніки в межах, погоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та
іншими центральними органами виконавчої влади, у разі коли вони
виступають замовниками науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт оборонного призначення та
відповідно до законодавства про захист інформації, що становить
державну таємницю, або конфіденційної інформації, яка є власністю
держави;
укладати в установленому порядку зовнішньоекономічні договори
(контракти) з іноземними замовниками та здійснювати міжнародні
передачі товарів військового призначення на виконання цих
договорів (контрактів) у межах, передбачених відповідними
дозволами (висновками) Держекспортконтролю;
передбачати під час укладання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) на поставки товарів військового призначення різні
схеми взаєморозрахунків (компенсаційні, офсетні) з метою надання
пропозиціям більшої привабливості для іноземних партнерів;
залучати у рамках військово-технічного співробітництва до
співпраці іноземних посередників, уповноважених представляти у
спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках інтереси
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, яким у
встановленому порядку надані повноваження;
провадити в установленому порядку іншу діяльність відповідно
до законодавства.
19. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у
встановленому порядку надані повноваження, зобов'язані:
подавати СБУ не пізніше ніж у 15-денний термін звіти про
підсумки переговорів з іноземними партнерами з питань
військово-технічного співробітництва незалежно від того, чи
завершилися такі переговори укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), чи ні, а також інформувати СБУ про
будь-які інші контакти з іноземними юридичними або фізичними
особами з питань передач товарів військового призначення;
не допускати порушень міжнародних зобов'язань України щодо
нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а
також щодо міжнародних передач звичайних озброєнь та товарів
подвійного використання;
не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна шкода
політичним або економічним інтересам України, її національній
безпеці або обороні;
координувати свою діяльність (у частині проведення операцій з
товарами військового призначення) з Державною компанією
"Укрспецекспорт", а також свою діяльність в іноземних державах з
дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку,
визначеному МЗС;
вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до
третіх держав товарів військового призначення, які були
експортовані з України, без згоди на це експортера та
Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів - негайно
інформувати про них Держекспортконтроль та СБУ;
виконувати погоджений з СБУ план заходів щодо захисту
відомостей, які становлять державну таємницю, під час
співробітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебування
представників підприємства (установи, організації) за кордоном, а
також погоджений з Міноборони, МОН та СБУ план заходів щодо
забезпечення правового захисту державних інтересів під час
передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної
власності, що містяться в товарах військового призначення, які
пропонуються для експорту;
здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні
ціни на товари військового призначення за погодженням з Державною
компанією "Укрспецекспорт";
надавати Держекспортконтролю документи для отримання
висновків та дозволів на право здійснення міжнародних передач
товарів військового призначення;
забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов
контролю та підтвердження доставки товарів військового призначення
кінцевому споживачеві;
подавати не пізніше ніж у місячний термін Держекспортконтролю
відомості про зміни організаційно-правової форми підприємства
(установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в
його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені
міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного
використання у терміни і за формою, що встановлюються
Держекспортконтролем;
створити систему внутрішньофірмового експортного контролю на
підприємстві".вгору