Про Основні напрями реформування нафтогазового комплексу України
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.19961510
Документ 1510-96-п, поточна редакція — Прийняття від 16.12.1996

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 1996 р. N 1510
Київ
Про Основні напрями реформування
нафтогазового комплексу України

З метою підвищення ефективності функціонування нафтогазового
комплексу, вдосконалення управління галуззю в умовах ринкових
перетворень Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити схвалені Міжвідомчою комісією з питань
демонополізації економіки Основні напрями реформування
нафтогазового комплексу України (додаються).
2. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, Міністерству економіки, Фонду державного майна,
Антимонопольному комітетові: підготувати протягом 1997 року проекти створення вертикально
інтегрованих компаній та в разі потреби внести до Кабінету
Міністрів України проекти відповідних актів законодавства; вжити заходів щодо створення до 1 травня 1997 року компанії
"Укрнафтогаз".

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 1996 р. N 1510
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
УКРАЇНИ
Мотивація реформування нафтогазового
комплексу
Об'єднання, підприємства, організації та науково-дослідні
інститути до створення незалежної Української держави були
підпорядковані семи союзним і двом республіканським міністерствам.
Зокрема, об'єднання "Укргазпром" належало до системи Мінгазпрому,
"Укрнафта" - Міннафтопрому, "Укрнафтогазбуд" - Міннафтогазбуду,
"Укрнафтохімпере-робка" - Міннафтохімпрому, "Укрнафтопроект" -
Головнафтопродукту, корпорація "Укргаз" - до Мінкомунгоспу
України. Нині в системі нафтової та газової промисловості України
функціонує 238 підприємств, із них 8 закритих та 127 відкритих
акціонерних товариств, 27 - орендних, 10 - колективних і 66 -
державних. Акціонерні товариства, створені на базі виробничих об'єднань,
у тому числі ВАТ "Укрнафта", мають істотні структурні недоліки, що
значною мірою позначаються на ефективності їх роботи. Крім того, незавершеність структурної перебудови в галузі та
невідповідність умовам перехідного періоду ряду нормативних актів
призвели до того, що структура виробництва та управління галуззю
має ряд недоліків, основними з яких є: неефективний контроль за діяльністю галузевих структур з боку
держави та порушення вертикалі управління; розірваність на три ланки технологічних ланцюгів ресурсного
та фінансового потоків (видобуток, переробка та реалізація
нафтопродуктів); відсутність в акціонерних товариств значних статутних фондів,
що не забезпечує активну інвестиційну діяльність і не дає змоги
розв'язати такі проблеми, як залучення інвестицій для формування
ресурсної та виробничої баз, для реконструкції нафтопереробних
заводів з метою поглиблення переробки нафти до 75-80 відсотків,
для технічного переозброєння системи забезпечення нафтопродуктами,
здійснення експлуатації нафтопродукто-проводів, формування
обігових коштів для закупівлі нафти та нафтопродуктів; непристосованість до конкурентних відносин, що формуються на
внутрішньому ринку нафтопродуктів та послуг, насамперед внаслідок
активного створення компаній на базі таких потужностей з переробки
нафти, як "Укртатнафта", "Линос"-"Руно"; відсутність диференційованого підходу до рентних платежів, що
призводить до надмірної централізації управління та розширення
розподільчих функцій; неспроможність у комплексі розв'язувати завдання державних та
галузевих програм. Враховуючи, що Україна має значні потенційні ресурси
вуглеводнів, Національною програмою "Нафта і газ України до 2010
року" та програмою освоєння вуглеводневих ресурсів шельфу Чорного
і Азовського морів передбачено збільшити видобуток у 2010 році
нафти і конденсату до 7,5 млн. тонн, а газу до 35,2 млрд.
куб. метрів на рік. Для забезпечення виконання цих програм
необхідно здійснити структурну перебудову галузі.
Напрями реформування нафтогазового
комплексу України
З метою створення передумов для розвитку нафтогазового
комплексу України необхідно реформувати економічні, організаційні
та управлінські відносини з урахуванням особливостей процесу
еволюції організації та управління нафтогазовим комплексом
України, країн СНД, Америки, Європи.
Для цього слід: 1. Створити вертикально інтегровані нафтогазові компанії, які
здійснюватимуть весь цикл господарських функцій у галузі від
видобутку нафти і газу до збуту нафтопродуктів за ознакою
виробничо-технологічної доцільності, із збереженням
збалансованості обсягів видобутку нафти і газу, потужностей з
переробки та нафтопродуктозабезпечення, підтримання існуючих
транспортних і ресурсних потоків господарських зв'язків. Створення
вертикально інтегрованих компаній забезпечить їх конкурентну
спроможність на внутрішньому ринку нафти і нафтопродуктів,
ефективне використання коштів та інвестицій. Вертикально інтегровані компанії повинні стати основними
господарюючими суб'єктами із збереженням державного регулювання в
нафтогазовому комплексі, які створюються шляхом консолідації
належних державі акцій акціонерних товариств з видобутку,
транспортування, переробки та нафтопродуктозабезпечення. Вони
об'єднують акціонерні товариства єдиним механізмом планування,
фінансування, координації та контролю із збереженням господарської
самостійності кожного з них. Магістральні нафто- і газопроводи та інші об'єкти
нафтогазового комплексу, що не підлягають приватизації згідно з
чинним законодавством, можуть використовуватися сторонніми
підприємствами на договірних засадах. При цьому слід мати на
увазі, що передача в оренду магістральних трубопроводів не
допускається. Крім акціонерних товариств з видобутку нафти і газу,
переробки нафти і нафтопродуктозабезпечення, до складу
нафтогазових компаній доцільно включити галузеві машинобудівні
підприємства та науково-дослідні інститути, а також (за попереднім
узгодженням) геологорозвідувальні і нафтогазобудівні підприємства. Вже створена Державна холдингова компанія "Укргаз" для
управління державними частками акцій приватизованих акціонерних
товариств з транспортування та розподілу природного газу по
розподільних мережах, закупівлі газу та постачання його
споживачам. Реформування системи нафтопродуктозабезпечення має
здійснюватися шляхом демонополізації підприємств
нафтопродуктозабезпечення до розмірів, які забезпечували б
прогнозні потреби бюджетних споживачів нафтопродуктами від
нафтопереробних підприємств України та створення єдиного
технологічного циклу за умови входження до складу вертикально
інтегрованих компаній.
2. Вжити заходів для створення конкурентного середовища на
ринку послуг з буріння свердловин, облаштування розвіданих родовищ
за рахунок вивільнення надлишкових потужностей існуючих
акціонерних товариств у процесі реформування діючої структури та
формування вертикально інтегрованих компаній.
3. Створити однакові економічні умови для нафтогазового
промислу в різних нафтогазопромислових районах України,
запровадити диференційовану систему рентних платежів з урахуванням
ступеня освоєння і гірничо-геологічних умов розробки та
експлуатації нафтових і газових родовищ, що дасть змогу відійти
від адміністративного перерозподілу прибутків одних підприємств на
підтримку інших.
4. У міру формування газового ринку та приватизації
підприємств газопостачання необхідно: створити складові ринкової інфраструктури, пов'язані із
забезпеченням та гарантуванням здійснення контрактів
купівлі-продажу природного газу; переглянути функції та структуру державної холдингової
компанії "Укргаз" з метою розвитку конкуренції на ринку
газопостачання України.
5. Створити регулюючий орган (Національну комісію з питань
регулювання нафтогазового комплексу) або покласти ці обов'язки на
Національну комісію з питань регулювання електроенергетики
(НКРЕ),а саме: регулювання діяльності суб'єктів природних монополій; ліцензування (після його запровадження) діяльності суб'єктів
господарювання на газовому ринку; сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках. Діяльність, пов'язана з транспортуванням природного газу
магістральними та розподільними мережами, та його розподіл
здійснюється на ринках, що є природними монополіями, і тому
підлягає державному регулюванню. Діяльність суб'єктів природних монополій повинна базуватись
на таких принципах: надійне і безперебійне транспортування та постачання
споживачам енергоносіїв згідно з отриманою ліцензією; ведення окремих балансів з ліцензованих видів діяльності (на
ринках, що є природними монополіями) окремої бухгалтерської
звітності тощо; заборона надання перехресних субсидій для зазначених видів
діяльності; заборона зменшення обсягів або припинення діяльності з метою
створення чи підтримання дефіциту товарів (послуг) на зазначених
ринках; обмеження діяльності на суміжних та інших ринках, зокрема у
використанні прибутку (можливостей його вкладення в інші види
діяльності), якщо ця діяльність призводить до погіршення умов
функціонування ринків, що є природними монополіями.
6. Прийняти нормативні акти з питань забезпечення проведення
основних напрямів реформування нафтогазового комплексу України.
На основі прийнятих основних напрямів реформування
нафтогазового комплексу України мають бути розроблені
індивідуальні проекти щодо кожної вертикально інтегрованої
нафтогазової компанії з відповідними техніко-економічними
обгрунтуваннями та нормативним забезпеченням, на основі яких
проводитиметься структурна перебудова галузі.вгору