Про утворення Комісії у справах осіб, депортованих за національною ознакою
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.19991493
Документ 1493-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2010, підстава - 397-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 серпня 1999 р. N 1493
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
Про утворення Комісії у справах осіб,
депортованих за національною ознакою
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006
N 960 ( 960-2007-п ) від 25.07.2007 }

З метою координації заходів, пов'язаних з поверненням та
облаштуванням в Україні осіб, депортованих за національною
ознакою, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Комісію у справах осіб, депортованих за
національною ознакою, замість Республіканської комісії у справах
депортованих народів Криму та Української частини Міжурядової
українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які
повертаються в Україну.
Затвердити склад Комісії у справах осіб, депортованих за
національною ознакою (додається).
Дозволити голові Комісії у справах осіб, депортованих за
національною ознакою вносити у разі потреби зміни до її складу.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 147
( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )
2. Затвердити Положення про Комісію у справах осіб,
депортованих за національною ознакою, (додається).
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1493
СКЛАД
Комісії у справах осіб,
депортованих за національною ознакою
Голова - голова Комісії
Держкомнацміграції
БІЛУХА* - заступник Голови Держкомнацміграції
Юрій Микитович (перший заступник голови Комісії)
ВЕЛИЖАНСЬКИЙ - заступник Голови Ради міністрів
Сергій Костянтинович Автономної Республіки Крим (заступник
голови Комісії)
РОМАНЮК - заступник Міністра економіки (заступник
Сергій Андрійович голови Комісії)
КІБАЛЬНИК - головний спеціаліст Управління з питань
Юрій Дем'янович науки та гуманітарного розвитку Кабінету
Міністрів України (відповідальний
секретар Комісії)
АБАЖЕР - голова Кримського республіканського
Іван Іванович товариства болгар імені П. Хілендарського
(за згодою)
БРИТЧЕНКО - заступник завідувача відділу з питань
Сергій Петрович громадянства Адміністрації Президента
України (за згодою)
БУТ - заступник Міністра праці та соціальної
Юрій Григорович політики
ГЕМПЕЛЬ - голова Республіканського товариства
Юрій Костянтинович німців "Відергебурт" (за згодою)
ГОРОБЕЦЬ - заступник Міністра освіти
Юрій Іванович
ГРИНЕВЕЦЬКИЙ - голова Одеської облдержадміністрації
Сергій Рафаїлович
ГРОУТ - голова Товариства німців України
Генріх Генріхович "Відергебурт" (за згодою)
ІЗІДІНОВ - генеральний директор Фонду депортованих
Сервер Абдултаїрович народів Криму (за згодою)
МАРДОЯН - голова Кримського вірменського товариства
Фрунзе Амазеспович (за згодою)
МАТВІЙЧУК - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
МЕЖИНСЬКИЙ - перший заступник Голови Держтелерадіо
Валерій Володимирович
МОСКАЛЕНКО - перший заступник Міністра охорони
Віталій Федорович здоров'я
МУСТАФАЄВ - голова Республіканського комітету у
Ремзі Едемович справах національностей та депортованих
громадян Автономної Республіки Крим
НОВОХАТЬКО - заступник Міністра культури і мистецтв
Леонід Михайлович
ПРИСЯЖНЮК - заступник Голови Держбуду
Василь Федорович
ОРЕЛ - заступник Міністра закордонних справ
Анатолій Костянтинович
СУМУЛІДІ - голова Федерації греків Криму (за згодою)
Микола Георгійович
СЕРЕДА - заступник голови Севастопольської
Сергій Миколайович міськдержадміністрації
ХАНДУРІН - заступник Міністра юстиції
Микола Іванович
ЧЕРНИШОВ - заступник Міністра внутрішніх справ
Валерій Серафимович
ЧУБАРОВ - народний депутат України (за згодою)
Рефат Абдурахманович
ЯКУБОВ - ректор Сімферопольського
Февзі Якубович індустріально-педагогічного інституту
{* Щодо звільнення Білухи Юрія Микитовича з посади заступника
Голови Державного комітету України у справах національностей та
міграції у зв'язку з виходом на пенсію додатково див. Указ
Президента України від 29.02.2000 № 303/2000 ( 303/2000 )}
{ Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 946
( 946-2004-п ) від 26.07.2004, N 147 ( 147-2006-п ) від
15.02.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1493

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію у справах осіб,
депортованих за національною ознакою
1. Комісія у справах осіб, депортованих за національною
ознакою (далі - Комісія), утворена для вирішення практичних
питань, пов'язаних з поверненням та облаштуванням в Україні осіб,
депортованих за національною ознакою.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Комісія взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, Комітетом Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, іншими
комітетами Верховної Ради України, народними депутатами України,
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а також з об'єднаннями
громадян для виконання завдань, визначених цим Положенням.
4. Основними завданнями Комісії є:
організація розроблення і сприяння реалізації комплексу
заходів, пов'язаних з добровільним поверненням раніше депортованих
осіб, їх адаптацією та інтеграцією в українське суспільство;
координація діяльності міністерств та інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим щодо реалізації заходів, пов'язаних із
життєзабезпеченням раніше депортованих осіб, здійснення контролю
за виконанням рішень з цього питання;
сприяння створенню соціально-економічних умов для
відродження, збереження і розвитку мов, культур, національних
традицій раніше депортованих народів.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
організовує вивчення питань, пов'язаних із забезпеченням
інтересів депортованих осіб, зокрема їх кількісного,
соціально-демографічного і професійного складу, масштабами
добровільного повернення, створення для них робочих місць,
належних соціально-побутових умов;
координує і контролює розроблення та реалізацію комплексу
заходів, пов'язаних з добровільним поверненням раніше депортованих
осіб, виконання рішень з цього питання;
взаємодіє за дорученням Кабінету Міністрів України з
урядовими органами і громадськими організаціями інших держав щодо
спільного вирішення питань, які стосуються повернення депортованих
осіб;
готує у разі необхідності проекти відповідних актів та
доручень Кабінету Міністрів України з питань, пов'язаних з
поновленням прав депортованих осіб.
6. Комісія має право:
приймати рішення з питань, що належать до її компетенції;
одержувати необхідні їй дані від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим;
розглядати з міністерствами, іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим питання, що виникають у ході реалізації комплексу заходів,
пов'язаних з добровільним поверненням депортованих осіб;
заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення керівників
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, що
належать до її компетенції;
створювати робочі групи для підготовки пропозицій, пов'язаних
з поновленням прав депортованих осіб, залучати до участі в них
працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх
керівниками);
організовувати і проводити з виїздом на місця перевірки
виконання актів Кабінету Міністрів України та рішень Комісії.
7. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для розгляду міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1379
( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
8. Робота Комісії проводиться за планами, що затверджуються
на її засіданні.
Чергові засідання Комісії скликаються в міру необхідності,
але не рідше одного разу на півріччя.
Позачергові засідання Комісії скликаються за рішенням голови
або за пропозицією більшості членів Комісії.
Члени Комісії беруть участь у її засіданнях особисто без
права заміни.
Рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів. У
разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право
звернутися до Кабінету Міністрів України.
Термін повноважень і діяльності Комісії визначається часом
реалізації комплексу заходів, пов'язаних з добровільним
поверненням депортованих осіб.
9. Комісія складається з голови, заступників голови,
відповідального секретаря та членів Комісії.
10. Склад Комісії затверджується постановою Кабінету
Міністрів України. Головою Комісії є голова Державного комітету
у справах національностей та релігій. Зміни до складу Комісії
вносить її голова за погодженням з керівниками відповідних
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, громадських
організацій. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004, N 960 ( 960-2007-п ) від
25.07.2007 }
11. Голова Комісії забезпечує проведення її планових і
позачергових засідань, організовує контроль за виконанням
прийнятих рішень.
12. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
Комісії покладається на Держкомнацрелігій. { Пункт 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 960 ( 960-2007-п ) від
25.07.2007 }
13. Комісія проводить свою діяльність на основі принципу
гласності та з урахуванням громадської думки. Про результати
діяльності та рішення, що приймаються Комісією, повідомляються
заінтересовані центральні і місцеві органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, громадські організації,
засоби масової інформації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1493
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 1992 р.
N 42 ( 42-92-п ) "Про деякі питання, пов'язані з поверненням
кримських татар у Кримську АРСР".
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня
1992 р. N 145 ( 145-92-п ) "Про затвердження Положення про
Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму" (ЗП
України, 1992 р., N 4, ст. 96).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.
N 251 ( 251-93-п ) "Про зміни в складі Республіканської комісії у
справах депортованих народів Криму".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1993 р.
N 314 ( 314-93-п ) "Про створення Української частини Міжурядової
українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які
повертаються в Україну".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 р.
N 488 ( 488-93-п ) "Про затвердження Положення про Українську
частину Міжурядової українсько-німецької комісії у справах
депортованих німців, які повертаються в Україну".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1993 р.
N 1025 ( 1025-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення
про Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму"
(ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 96).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада
1994 р. N 786 ( 786-94-п ) "Про голову Республіканської комісії у
справах депортованих народів Криму".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1997 р.
N 1102 ( 1102-97-п ) "Про голову Республіканської комісії у
справах депортованих народів Криму".вгору